Om kompetansetjenesten

​Mandat

Om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet. Formålet med dette er å sikre en bedre og mer enhetlig kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en integrert del av den medisinske behandlingen.

Bakgrunn

Kosthold og ernæring er en viktig del av behandling og oppfølging av pasienter etter akutt og kronisk sykdom. Redusert ernæringsstatus som følge av sykdom og/eller behandling er assosiert med økt sykelighet, redusert livskvalitet og lengre opphold på sykehus eller andre institusjoner. Tilpasset kosthold og ernæringstiltak kan forbedre matinntaket og ernæringsstatusen til de pasientene dette gjelder.

Organisering og tilknyttning

Helse Sør-Øst fikk i 2013 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å opprette en Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring med oppstart 2014.

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring er del av Senter for klinisk ernæring, et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Kompetansetjenesten er organisert under Kreftklinikken, Seksjon for klinisk ernæring v/Anne Høydalen

Mandat

Hovedmål:

Kompetansetjenesten skal samle, utvikle og spre kunnskap om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten.

Delmål:

1. Bygge opp kompetanse om sykdomsrelatert underernæring

Kompetansetjenesten skal samle og bidra til å utvikle relevant prosedyrer, retningslinjer, veiledere og verktøy, samt bygge en base av hjelpemidler og relevant litteratur. Kompetansetjenesten skal bidra til revidering av nasjonale retningslinjer og nasjonal veileder.

2. Undervisning, veiledning og formidling av kompetanse om sykdomsrelatert underernæring

Kompetansetjenesten vil være aktive formidlere av kunnskap om sykdomsrelatert underernæring og bidra i relevant undervisning.

3. Overvåke og formidle behandlingsresultat

Kompetansetjenesten er en av flere aktører og pådrivere i arbeidet med å utvikle kvalitetsindikator, strukturerte data og arketyper som er en viktig del av utviklingen av elektronisk pasientjournal.

4. Delta i forskning, forskningsnettverk og innovasjon

Kompetansetjenesten skal

• delta i relevante forskningsnettverk

• bidra og initiere forskning på sykdomsrelatert underernæring (foreslå relevante prosjekt og delta i utformingen av søknader)

• fremme nasjonalt forskningssamarbeid

• bidra i utviklingen av ferdighetssenteret ved Senter for klinisk ernæring

• bidra i innovasjon som forenkler og forbedrer pasientbehandlingen

 

5. Likeverdig tilgang

• Organisering: Kompetansetjenesten er organisert som et nasjonalt nettverk for å fremme samarbeid mellom fagmiljøene i helseregionene. Ved at alle helseregionene får eieforhold og medansvar kan tjenesten bli en faglig ressurs for alle.

• Hjemmeside: Kompetansetjenesten har egne hjemmesider for å spre informasjon om sykdomsrelatert underernæring og tjenestens innhold.

• e-læringskurs og andre verktøy: Kompetansetjenesten vil bidra til at e-læringskurs og andre relevante verktøy holder god kvalitet og blir nasjonalt tilgjengelige, 24/7

 

6. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

Kompetansetjenesten skal bidra til implementering av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring.

• kartlegge hvilke sykehus som har vedtatt en overordnet ernæringsstrategi

• bistå sykehus med å utarbeide ernæringsstrategi

• bistå sykehus med å implementere ernæringsstrategier og handlingsplaner

Kompetansespredningsplan

NKSU har utarbeidet kompetansespredningsplan i samarbeid med faglig referansegruppe for tjenesten. Planen inneholder de ulike kompetansespredningstiltakene, målgrupper for tiltakene, virkemidler, målområder og tidsaspekt for gjennomføring. Helsepersonell er tjenestens primære målgruppe for virksomhet knyttet til veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning, men noen tiltak retter seg også mot allmennheten/ pasient og pårørende.

Kompetansepredningsplan for NKSU

Ansatte

NKSU har 1,6 stillingshjemler og en tre-årig prosjektstilling. Tjenesten er organisert som et nettverk med en faglig leder ansatt i Helse Sør Øst og tre 20 % stillinger med hovedstilling i Helse Nord, Helse Midt og Helse Vest. Organiseringen har til hensikt å bygge opp og formidle kompetanse, fremme samarbeid og være en faglig ressurs for alle helseregioner. I tillegg er stipendiater på ekstern finansiering tilknyttet tjenesten.Hanne

Leder: Hanne J. Juul, klinisk ernæringsfysiolog, MHA.

Telefon: 23 07 90 58

E-post: hanjuu@ous-hf.no


Hugo

Hugo Nilssen, klinisk ernæringsfysiolog, ansatt  ved Universitetssykehuset Nord Norge og tilknyttet NKSU i 20% bistilling.

Tlf: 92498927

E-post: hugo.nilssen@unn.no

 

Lene

Lene Thoresen, klinisk ernæringsfysiolog, ph.d., ansatt ved St.Olavs sykehus i Trondheim med 20% bistilling i NKSU.

Tlf.: 901 14 796

E-post: lene.thoresen@stolav.no

 

Kari

Kari Sygnestveit, klinisk ernæringsfysiolog, ansatt  ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen og tilknyttet med 20 % bistilling i NKSU.

Tlf: 45 03 78 40.

E-post: kari.sygnestveit@helse-bergen.no

 

Ingvild

Ingvild Paur, klinisk ernæringsfysiolog, ph.d.

Tilknyttet NKSU i 3 års 100% engasjementstilling med hovedoppgave å bygge opp et ernæringsregister og biobank.

Telefon: 23 07 90 58

E-post: inpaur@ous-hf.no


Stipendiater 2018

 stipendiater

Referansegruppe

Referansegruppen har i 2017 bestått av:

Jan Gunnar Hatlebakk                                  Referansegruppens leder 

Tove Nakken                                                  Brukerrepresentant

Henriette Walaas Lindvig                            Brukerrepresentant

Ingrid Løvold Mostad                                   Representant Helse-Midt-Norge

Lars Marius Ytrebø                                       Representant Helse-Nord

Sigbjørn Smeland                                          Representant Helse Sør-Øst

Rune Blomhoff                                              Universitetsrepresentant

Anne Moen                                                    Kommunal representant


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.