Samarbeidspartnere

NKUP har en rekke samarbeidspartnere, blant annet interesse- og brukerorganisasjoner og andre nasjonale kompetansetjenester som har ansvar for pasienter og tiltak som grenser opp mot kompetanetjenestens ansvar.

​NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NAKUs hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming.

https://naku.no/

Stilftelsen SOR

Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter. Stiftelsen arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner.

https://stiftelsensor.no/

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom, samt hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

https://oslo-universitetssykehus/Nevsom

Autismeforeningen

Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.

https://autismeforeningen.no/

NFU, Norsk Forbund for utviklingshemmede

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Forbundet er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt.

http://www.nfunorge.org/Om-NFU/

 Andre samarbeidspartnere (utredning og behandling):

Psykiatrisk innsatsteam (Nordlandssykehuset)

Psykiatrisk Innsatsteam er en spesialisert psykiatrisk tjeneste som yter ambulante utrednings-, behandlings- rådgivnings- og veiledningstjenester for personer med psykisk utviklingshemning eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser som autisme, som har alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlige atferdsproblem.  Innsatsteamet har en regional funksjon i Helse Nord.

Lenke til PIT

Regionalt tyngdepunkt for autisme, utviklingshemming og psykiske lidingar/alvorleg problemåtferd

Autismetyngdepunktet er et tverrfaglig miljø som arbeider for at personer med autismeforstyrrelse får likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester med vekt på kontinuitet og god kvalitet.

Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

RPUA er et regionalt tilbud for utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter med utviklingshemming og autismespekterlidelse. Enheten er et døgntilbud for pasienter i alderen 16 til 30 år, der det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse.

Lenke til RPUA

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)

PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemning/autisme, primært tilhørende helseregion Sør-Øst.

Lenke til PUA

 


Tilbake til NKUPFant du det du lette etter?