Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD

ADHD Forskningsnettverk

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, har ansvar for å drive Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangert en rekke samlinger for forskningsnettverket.

Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. I år fikk ni prosjekter støtte. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Drift og deltakere av nettverket

NevSom er ansvarlig for drift av ADHD Forskningsnettverk. Nettverket hadde sin første samling i november 2007. Nettverksmøtene er forbeholdt personer som forsker på, eller på annen måte arbeider spesielt med ADHD. Dersom du ikke har deltatt i nettverket tidligere, men ønsker å delta, ta kontakt med Michael B.  Lensing på NevSom.

ADHD forskningsnettverk: samling for 10. gang, høsten 2019

Mange viktige spørsmål om ADHD ble berørt. For eksempel om det å gå under radaren for diagnosekriteriene og om aldring.  Og utfordringene som følger av at ADHD deler årsaksmekanismer i hjernen med andre tilstander. NevSom arrangerte samling for ADHD forskningsnettverk på Holmenkollen Park Hotel 13. og 14. november 2019. Key note denne gangen var Jan Buitelaar fra Nijmegen i Nederland. Les mer om samlingen her.


Tildelinger fra ADHD Forskningsnettverk fra 2013 - 2021:

2021

 • Mira Elise Glaser Holthe (Sykehuset Innlandet HF) tildeles kr. 350.00 for prosjektet ”Life with ADHD as experienced from childhood to young adulthood: A qualitative sub-study of the LINEUP study (LINEUP ADHD-Qualitative Part)”
 • Lars Kjerpeseth (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Diamond-A – association of ADHD and maternal diabetes»
 • Ingunn Mundal (Høgskolen i Molde) tildeles kr. 201.935 for prosjektet «Økt foreldreengasjement og tilfredshet med BUP-behandling ved hjelp av pårørendeopplæring: en randomisert kontrollert studie»
 • Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Affektive svingninger ved ADHD hos voksne: kliniske mønstre og biologiske mekanismer”

Les mer om tildelingen for 2021 her.


  

2020

 • Erik Winter Skogli (Sykehuset Innlandet HF) tildeles kr. 149.905 for prosjektet ”Life with ADHD as experienced from childhood to young adulthood: A qualitative sub-study of the LINEUP study”
 • Fartein Ask Torvik (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Skoleforløp hos barn med ADHD»
 • Anna Marita Milde (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge; RKBU Vest) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Barn med ADHD vansker – evaluering av foreldreveiledningstiltaket «ADHD-sløyfer» i De Utrolige Årene (DUA)
 • Siv Kvernmo (Universitetssykehuset i Nord-Norge) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD-symptomer”
 • Torunn Stene Nøvik (St. Olavs hospital) tildeles kr 100.000 for prosjektet «Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD»
 • Astri J Lundervold (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 150.000 for prosjektet ”ADHD and the high risk of self-injury and suicidal behavior: A public health challenge calling for immediate action”
 • Wenche Arntsberg Grane (Helgelandssykehuset HF) tildeles kr 350.000 for prosjektet «Deficits of inhibitory and attentional control in adult ADHD, and their improvement through neuromodulation”

Les om tildelingen for 2020


 

2019


 

• Christian K. Tamnes (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Mapping patterns of atypical neurocognitive development in children with ADHD”

• Kristin Romvig Øvergaard (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Påvirker emosjonell labilitet hvordan det går med barn med ADHD? – En forløpsstudie fra førskole til skolealder»

• Torild Skrivarhaug (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Barn og ungdom med både ADHD og Type 1 diabetes (T1D); har de økt helserisiko?»

• Tiril Medin (Oslo MET) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Hyperaktivitet er en form for selvbehandling i ADHD, hvis positiv effekt forsterkes av fysisk aktivitet”

• Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr 350.000 for prosjektet «Målrettet medikamentell behandling mot ADHD»

• Kari Klungsøyr (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 200.000 for prosjektet ”ADHD – risikofaktorer og komorbid sykdom – en studie blant barn og voksne av begge kjønn”

• Elin Håkonsen Martinsen (Vestre Viken HF) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Er dert sant at de med ADHD kan trylle? En studie om informasjon og medvirkning hos barn og ungdom med ADHD”

• Espen Anker (Oslo ADHD klinikk/Locus Coeruleus) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Voksne ADHD pasienter i 2.linje tjenesten. En studie av sykdomsbilde, komorbiditet, arbeid, rus og kriminalitet»

Les mer om tildelingen for 2019 her


 

2018


• Anne Halmøy (Helse Bergen) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Ferdighetstrening for voksne med ADHD: en sammenligningsstudie av to ulike gruppebaserte behandlinger ”

• Tiril Medin (Oslo MET) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Trening demper ADHD-symptomer ved å øke melketilførsel og utrykk av vekstfaktorer i hjernen”

• Jacqueline Cohen (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «Patterns of ADHD medication use in pregnancy and outcomes related to treatment use versus discontinuation in pregnancy»

• Jens Egeland (Sykehuset i Vestfold) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Effekt av støy på oppmerksomhet ”

• Erik Winther Skogli (Sykehuset Innlandet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up study (LINEUP)”

• Guido Biele (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «A register study of regional variations and parental effects on diagnosis and pharmacological treatment of ADHD»

• Lin Sørensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr 300.000 for prosjektet «Sosiale vansker hos barn med ADHD: Betydningen av sosial kognisjon og kommunikasjon»

• Helene Barone (K.G. Jebsen Center for Medical Research) tildeles kr 300.000 for prosjektet «ADHD ved metabolske lidelser. Mulige årsaksmekanismer og implikasjoner for behandling og prognose»

• Mariela L. Lara Cabrera (St Olavs Hospital) tildeles kr 169.293 for prosjektet «Mestring av ADHD – Effekten av pasientopplæring for voksne med ADHD»

Les mer om tildelingen for 2018

2017

For 2017 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Søknadsfristen var 5. mars.

Vi mottok 14 søknader. Samlet ble det utbetalt kr. 1.583.952 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene om vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen bestod av  PhD Berit Hjelde Hansen; professor, overlege Jens Egeland; overlege, PhD Pål Zeiner; konstituert seksjonsleder ved NevSom, PhD Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

Følgende forskningsprosjekter mottok økonomisk støtte:

•Anne Halmøy (Helse Bergen) tildeles kr. 300.000 for ”Dialektisk atferdsterapi tilpasset voksne med ADHD: Evaluering og videre implementering av en manualisert gruppebehandling, basert på en multisenter pilotstudie i to helseregioner ”
 
•Tetyana Zayats (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 300.000 for ”Parent of Origin Effects in ADHD”
 
•Øystein Karlstad (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for «Persistence and adherence to treatment and prescribed dose of ADHD medications in Norwegian patients»
 
•Siv Kvernmo (Universitetssykehuset i Nord-Norge) tildeles kr. 300.000 for ”ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD-symptomer ”
 
•Pål Zeiner (Oslo universitetssykehus) tildeles kr 300.000 for «Does extra pedagogical support in kindergarten and elementary school improve educational success and well-being of children with ADHD?”
 
•Daniel André Jensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr 83.952 for «Goal Management Training (GMT) Targeting Cognitive Regulatory Abilities in Adults with ADHD»


 

 

 

2016


 
For 2016 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 250.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD.

Vi mottok 14 søknader. Samlet ble det utbetalt kr. 1.000.000 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene om vitenskapelig originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen innen forskning bestod av professor Jens Egeland, overlege dr. med. Pål Zeiner og seniorrådgiver PhD Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

Følgende forskningsprosjekter mottok økonomisk støtte:

 
•Lin Sørensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 250.000 for ”Goal management training: En behandlingsstudie hos voksne med ADHD)”
 
•Kari Furu (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 250.000 for ” Comorbidity among children and young adults with ADHD – a population-based study combining 3 Norwegian health registers ”
 
•Truls Vaa (Transportøkonomisk institutt) tildeles kr 250.000 for «ADHD-drivers and choice of driving speed».
 
•Ingvar Bjelland (Haukeland universitetsykehus) tildeles kr. 250.000 for ” Fra bekymring til henvisning ”

 

Innen fag- og metode ble det ikke utdelt økonomisk støtte i 2016.

 

2015


For 2015 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 500.000,- og/eller støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling på inntil kr. 100.000. Søknadsfristen var 29. mars.

28 søknader innen forskning ble sendt inn, og fire søknader innen fag- og metodeutvikling. Den faglige kvaliteten av søknadene var høy og også kjennetegnet av stor faglig bredde. Samlet ble det utbetalt kr. 1.700.000 i prosjektstøtte.

Bedømmelseskomiteen innen forskning bestod av professor Jan Haavik, overlege dr. med. På Zeiner,  psykologspesialist Egil Midtlyng , og seniorrådgiver PhD Michael B. Lensing. Nina Holmen fra ADHD Norge samt Knut Halvard Bronder, Egil Midtlyng og Michael B. Lensing utgjorde bedømmelseskomiteen innen fag- og metode.

Følgende forskningsprosjekter mottok økonomisk støtte:


•Bjørn Gjervan (Helse Nord-Trøndelag HF) tildeles kr. 250.000 for ”Validering og undersøkelse av klinisk og vitenskapelig relevans av norsk versjon av Adult Attention-Deficit Hyperactivity/Impulsivity Quality of Life Scale (AAQoL)”
 
•Mads Lund Pedersen (Universitet i Oslo) tildeles kr. 250.000 for ”Effekten av Metylfenidat på beslutningstaking hos voksne med ADHD”
 
•Heidi Aase (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 500.000 for ”Maternal and infant dietary pattern and risk of ADHD in offspring”
 
•Rune Kleppe (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 500.000 for ”Assessing neuronal signaling pathways in ADHD using systems genetics and systems modeling”

 
Innen fag- og metode fikk to prosjekter innvilget økonomisk støtte:

 
•Øystein Karlstad (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 100.000 for ”Dosering og indikasjon på ADHD-medisiner i Reseptregisteret”
 
•Torunn Stene Nøvik (St. Olav’s Hospital) tildeles kr. 100.000 for ”Coaching hos ungdom som får kognitiv adferdsterapi”

 

 

 

 2014

Forskningsprosjekter:

Sven Ivar Walaas,  Universitetet i Oslo. Molekylære mekanismer i ADHD.  Kr. 200 000
 

Anee Karin Lee, Universitet i Oslo, Institutt for medisinsk basalfag, Biokjemisk avdeling.
Hippocampal glutamatergisk AMPA and NMDA reseptor sub-enheter i ADHD rottemodeller. Kr. 300 000
 

Kari Furu, Folkehelseinstituttet. Sammenheng mellom ADHD diagnose og medisinering.  Kr. 300 000
 

Maj-Britt Posserud , sykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus - 
Tetrafaktoranalyse av ADHD spørreskjema fra lærere og foreldre. Kr 300 000
 

Lin Sørensen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.  
En longitudinell studie av beslutningstaking hos barn med ADHD med "Cambridge Gambling Test" - problemer med utsettelse av belønning eller risikosøkende atferd som gir suboptimal beslutningstaking? Kr. 300 000
 

Bothild Bendiksen, Oslo Universitetssykehus HF, KPHA, Forskningsenheten BUP.  ADHD og Atferdsvansker hos Førskolebarn. Kr. 250 000
 

Anne Halmøy, Kronstad DPS, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen. 
Ernæringsstatus og vitaminer hos voksne ADHD pasienter. Kr. 300 000
 

Silje Katrine Elgen, PEP-gruppen, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Nevropsykiatriske symptomer hos ekstremt premature barn ved 11 års alder. Kr. 300 000
 

Tirill Medin, Universitetet i Oslo, Avdeling for anatomi. Hyperaktivitet; en egenbehandling for manglende energi til hjernen? Undersøkelse av melkesyretransportører og melkesyrereseptorer i en dyremodell for ADHD. Kr. 300 000
 

Metodeprosjekter

Mira Elise Glaser Holthe, N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS. Formidling av egen forskning vedrørende ADHD hos kvinner gjennom vitenskapelig publikasjon og utarbeiding av informasjonshefte. Kr. 100 000
 

Truls Vaa, Transportøkonomisk institutt. ADHD-føreres valg av kjørefart. Kr. 100 000
 

Lars Gjøviken, PPT Meløy. Tankens kraft og ordets makt. Kr. 100 000

 

 

2013

250 000 kroner ble tildelt:


• Kristin Romvig Øvergaard, OUS
 Emotional disorders in 3 – 4 year old children with ADHD symptoms
 
• Bothild Bendiksen, OUS/ADHD-studien
 ADHD og atferdsforstyrrelse i førskolealder
 
• Annette Holth Skogan, OUS
 ADHD in preschool children: The relation between   behavioral and neurpsychological characteristics
 
• Nina Rohrer-Baumgartner, FHI
 Language skills and ADHD symptoms in preschool children
 
• Kari Furu, FHI
 Forskjeller i bruk av legemidler ved ADHD i Norden
 
• Astrid Lundervold, UiB
 Kognitiv og emosjonell regulering blant voksne med ADHD
 
• Jan Haavik og Bjørn Bjorvatn, UiB/KG Jebsen Center/Senter for søvnmedisin
 Søvnforstyrrelser ved ADHD hos voksne
 
100 000 kroner ble tildelt:

•Nezla Duric, Helse Fonna
QEEG sensitivitet og spesifisitet hos barn og unge med AD/HD

95 000 kroner ble tildelt:

• Jorun Schei, St. Olavs Hospital
 Ungdommer i BUP med nevropsykiatriske diagnoser     


 

 


 

 
 
 

 


 


 

Fant du det du lette etter?