AUP-Multisenterstudie

Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming.

Personer med autisme synes å ha en sårbarhet for psykiske lidelser. I AUP-multersenterstuden samarbeider flere fagmiljøer for å få bedre kjennskap til denne pasientgruppen. Illustrasjonsfoto.

Mennesker med autisme synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Likevel er det begrenset forskningsmessig grunnlag for å anbefale hvordan psykiske lidelser bør diagnostiseres og behandles for pasienter med autisme og utviklingshemming.

AUP (autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser) –multisenterstudie er et klinisk samarbeidsprosjekt mellom fagmiljøer som deltar i AUP-nettverket. Studien startet våren 2010, og datainnsamling gjennomføres frem til utgangen av 2020.

Formål:

Hensikten med studien er å bidra til et bedre behandlingstilbud for denne gruppen gjennom å få bedre kjennskap til pasientgruppen og deres vansker, hva slags tilbud de får, og hvordan de fungerer etter intervensjonene. Dette for å få bedre dokumentasjon av behandlingsutbytte. Innsamlede data gir grunnlag for å besvare flere spesifikke problemstillinger knyttet til diagnostikk, fenomenologi, behandling av psykiske lidelser i denne gruppen, effekt av intervensjonene, og forskjeller i tjenestetilbudet og ressursbruk mellom regioner.

Metode

Pasienter som henvises for atferdsvansker og/eller mistanke om psykisk tilleggslidelse til et av sentrene kan inkluderes i studien. Det er utviklet en felles prosedyre for kartlegging av symptomer, adferd, miljø og felles metode for registrering av tiltak og ressursbruk ved diagnostikk og intervensjoner. Alle pasienter kartlegges ved tre faste tidspunkter over en periode på 2 år. Prosedyren er utviklet for å legge føringer for god klinisk praksis.

Pr. januar 2017 var 195 klienter inkludert i studien.

 

Storsamling for alle fagpersonene fra fagmiljøene som deltar i AUP multisenterstudien på Losby gods i mars 2016. Storsamling gjennomføres hvert andre år. Foto: privat

 

På sommermøte i Ålesund juni 2019 – på bildet fra venstre; Jane Askeland Hellerud, Sissel Berge Helverschou, Anne Rysstad, Oddbjørn Hove, Ingunn Emberland Andersen, Sissel Nygaard, Per Anders Johansen, Monica Hansen, Heidi Berge, Linn Beate Ludvigsen.

Organisering av prosjektet

NevSom leder og er ansvarlig for prosjektet og AUP-nettverket utgjør prosjektgruppen. Prosjektgruppen møtes 6 ganger årlig, og det arrangeres samling for alle fagpersoner som er involvert i studien ved alle sentre (storsamling for ca 70 fagpersoner) hvert andre år. Alle helseregioner er representert, og totalt 8 sentre /kompetansemiljøer fra psykisk helsevern eller habiliteringstjenesten deltar. Se nettverkets side for deltakere.

Prosjektleder:

Sissel Berge Helverschou, ph.d og psykologspesialist ved NevSom

 

Publikasjoner fra AUP-Multisenterstudie


Psychiatric assessment in Phelan-McDermid Syndrome (22q13 deletion syndrome)
Arvid Nikolai Kildahl, Lars Krogh Berg,  Anne Lise Enger Nilssen,  Kathrine Bjørgo,  Olaug Rødningen,  Sissel Berge Helverschou. Journal of Intellectual & Developmental Disability. Published online: 06 May 2018. Les norsk versjon av artikkelen her.

Assessment of psychosis in ASD/ID: a case study
Kildahl, Arvid Nikolai; Bakken, Trine Lise; Holm, Olaf Kristian; Helverschou, Sissel Berge. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2017; Vol 11 no 1 2017.

Personer med utviklingshemning, autisme, psykiske lidelse og atferdsvansker. På anbud.
Bakken, Trine Lise; Kalvenes, Gro; Wigaard, Elisabeth; Johansen, Per Anders; Myrbakk, Even; Nygaard, Sissel; Dønnum, Monica Stolen; Helverschou, Sissel Berge.Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2013;Volum 1. s. 48-54

Hoved- og masteroppgaver:

Tilrettelegging for primære funksjonsvansker hos mennesker med autisme, utviklingshemming og psykisk lidelse.

Forekomst av livshendelser ved psykose hos personer med autisme og psykisk utviklingshemning. Hovedoppgave psykologi: Lena Elin Lorentzen.  Psykologisk institutt, UIO oktober 2017. 

Mennesker med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming. Forholdet mellom miljøvariabler og symptomer på psykiske lidelser. Masteroppgave spesialpedagogikk: Linn Beate Ludvigsen.  Institutt for Spesialpedagogikk, UIO, juni 2017.

Negative livshendelser i tilstedeværelsen av angst og depresjon blant voksne med autisme og komorbid utviklingshemning. Hovedoppgave psykologi: Anne Langseth Rysstad:  Institut for psykologi, SYDDANSK UNIVERSITET, juni, 2015.

 

Les om fagnettverket for autisme, utviklingshemning og psykiske lideler, AUP Fagnettverk

 

Tilbake til NevSom

Fant du det du lette etter?