AUP-Multisenterstudie

Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming.

Personer med autisme synes å ha en sårbarhet for psykiske lidelser. I AUP-multersenterstuden samarbeider flere fagmiljøer for å få bedre kjennskap til denne pasientgruppen. Illustrasjonsfoto.

Mennesker med autisme synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Likevel er det begrenset forskningsmessig grunnlag for å anbefale hvordan psykiske lidelser bør diagnostiseres og behandles for pasienter med autisme og utviklingshemming.

AUP (autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser) –multisenterstudie er et klinisk samarbeidsprosjekt mellom fagmiljøer som deltar i AUP-nettverket. Studien startet våren 2010, og datainnsamling gjennomføres frem til utgangen av 2020.

Formål:

Hensikten med studien er å bidra til et bedre behandlingstilbud for denne gruppen gjennom å få bedre kjennskap til pasientgruppen og deres vansker, hva slags tilbud de får, og hvordan de fungerer etter intervensjonene. Dette for å få bedre dokumentasjon av behandlingsutbytte. Innsamlede data gir grunnlag for å besvare flere spesifikke problemstillinger knyttet til diagnostikk, fenomenologi, behandling av psykiske lidelser i denne gruppen, effekt av intervensjonene, og forskjeller i tjenestetilbudet og ressursbruk mellom regioner.

Metode

Pasienter som henvises for atferdsvansker og/eller mistanke om psykisk tilleggslidelse til et av sentrene kan inkluderes i studien. Det er utviklet en felles prosedyre for kartlegging av symptomer, adferd, miljø og felles metode for registrering av tiltak og ressursbruk ved diagnostikk og intervensjoner. Alle pasienter kartlegges ved tre faste tidspunkter over en periode på 2 år. Prosedyren er utviklet for å legge føringer for god klinisk praksis.

Mer enn 200 klienter er inkludert i studien.

 

Storsamling for alle fagpersonene fra fagmiljøene som deltar i AUP multisenterstudien på Losby gods i mars 2016. Storsamling gjennomføres hvert andre år. Foto: privat

 

På sommermøte i Ålesund juni 2019 – på bildet fra venstre; Jane Askeland Hellerud, Sissel Berge Helverschou, Anne Rysstad, Oddbjørn Hove, Ingunn Emberland Andersen, Sissel Nygaard, Per Anders Johansen, Monica Hansen, Heidi Berge, Linn Beate Ludvigsen.

Organisering av prosjektet

NevSom leder og er ansvarlig for prosjektet og AUP-nettverket utgjør prosjektgruppen. Prosjektgruppen møtes 6 ganger årlig, og det arrangeres samling for alle fagpersoner som er involvert i studien ved alle sentre (storsamling for ca 70 fagpersoner) hvert andre år. Alle helseregioner er representert, og totalt 8 sentre /kompetansemiljøer fra psykisk helsevern eller habiliteringstjenesten deltar. Se nettverkets side for deltakere.

Prosjektleder:

Sissel Berge Helverschou, ph.d og psykologspesialist ved NevSom

 

Publikasjoner fra AUP-Multisenterstudie

2020

Potentially traumatic experiences and behavioural symptoms in adults with autism and intellectual disability referred for psychiatric assessment

Arvid N. Kildahl, Sissel Berge Helverschou, NevSom og Hanne Weie Oddli, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Artikkelen er åpent tilgjengelig og kan leses i sin helhet her. Les norsk sammendrag her: Potensielle traumatiske opplevelser og atferdssymptomer hos voksne med autisme og utviklingshemming.


Preliminary findings from a nationwide, multi-centre mental health service for individuals with autism spectrum disorders and intellectual disability.

Helverschou, S.B., Bakken, T.L., Berge, H., Bjørgen, T.G., Botheim, H., Hellerud, J.A., Helseth, I., Hove, O., Johansen, P.A., Kildahl, A.N., Ludvigsen, L.B., Nygaard, S., Rysstad, A., Wigaard, E., & Howlin, P.  Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Artikkelen kan lastes ned her. Les norsk sammendrag her: AUP multisenterstudie; Foreløpige resultater fra to års oppfølging og behandling.

Case study: organizing outpatient pharmacological treatment of bipolar disorder in autism, intellectual disability and Phelan-McDermid syndrome (22q13.3 deletion syndrome)

Anne Langseth Rysstad, Arvid Nikolai Kildahl, Jon Olav Skavhaug, Monica Stolen Dønnum & Sissel Berge Helverschou. International Journal of Developmental Disabilities, juni 2020. Les hele artikkelen her.
Les norsk sammendrag her. "Behandling av bipolar lidelse hos personer med autisme og utviklingshemming".

Checklists And Structured Interviews, In: Matson, J. (ed): Handbook of dual diagnoses. Assessment and Treatment in Persons with Intellectual Disorders., pp.167-193. Springer Nature Switzerland AG. Helverschou, S.B., Kildahl, A.N. & Bakken, T.L

“Driven and Tense, Stressed Out and Anxious”: Clinicians’ Perceptions of Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Expressions in Adults with Autism and Intellectual Disability.

Arvid Nikolai Kildahl, Sissel Berge Helverschou, Trine Lise Bakken, Hanne Weie Oddli. Mai 2020. Artikkelen er åpent tilgjengelig og kan leses i sin helhet hos Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. Les norsk sammendrag her:  Symptomer på post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming

“If we do not look for it, we do not see it”: Clinicians' experiences and understanding of identifying post‐traumatic stress disorder in adults with autism and intellectual disability.

Arvid Nikolai Kildahl, Sissel Berge Helverschou, Trine Lise Bakken, Hanne Weie Oddli. Artikkelen (på engelsk) er åpent tilgjengelig og kan leses i sin helhet ved Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. Publisert april 2020. Les norsk sammendrag her: Utredning av post-traumatisk stresslidelse hos personer med autisme og utviklingshemming.

2019

Clinicians’ retrospective perceptions of failure to detect sexual abuse in a young man with autism and mild intellectual disability

Kildahl, A.N.,  Helvershocu, S.B.  Weie Oddli, H. Journal of Intellectual & Developmental Disability. Les norsk sammendrag her.

Psychiatric assessment in congenital blindness, ASD and ID: experience from two clinical cases

Kildahl, A. N., Engebretsen, M. H., Horndalsveen, K., Hellerud, J. M. A., Wiik, J. Y., Aasen, G., & Helverschou, S. B. (2019). Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. Les norsk sammendrag her.

Attachment Disorder in Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability.  Kildahl, A. N., Engebretsen, M. H. & Helverschou, S. B. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. Les norsk sammendrag her.

Identification of post-traumatic stress disorder in individuals with autism spectrum disorder and intellectual disability: A systematic review.

Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. Kildahl, A. N., Bakken, T. L., Iversen, T. E. & Helverschou, S. B. Les norsk sammendrag av artikkelen her.

2018

Mental health services for adolescents and adults with intellectual disabilities in Norway: a descriptive study.

Bakken, Trine Lise; Evensen, Olav Ose; Bjørgen, Tale Gjertine; Nilsen, Inger Tove; Bang, Nina; Pedersen, Unni; Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling; Baasland, Terje; Helverschou, Sissel Berge.  Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2018 ;Volum 12.(3/4) s. 121-134

Psychiatric assessment in Phelan-McDermid Syndrome (22q13 deletion syndrome)
Arvid Nikolai Kildahl, Lars Krogh Berg,  Anne Lise Enger Nilssen,  Kathrine Bjørgo,  Olaug Rødningen,  Sissel Berge Helverschou. Journal of Intellectual & Developmental Disability. Published online: 06 May 2018. Les norsk versjon av artikkelen her.

2017

Assessment of psychosis in ASD/ID: a case study
Kildahl, Arvid Nikolai; Bakken, Trine Lise; Holm, Olaf Kristian; Helverschou, Sissel Berge. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2017; Vol 11 no 1 2017.

Personer med utviklingshemning, autisme, psykiske lidelse og atferdsvansker. På anbud.
Bakken, Trine Lise; Kalvenes, Gro; Wigaard, Elisabeth; Johansen, Per Anders; Myrbakk, Even; Nygaard, Sissel; Dønnum, Monica Stolen; Helverschou, Sissel Berge.Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2013;Volum 1. s. 48-54

2016

Mental illness in people with intellectual disabilities and autism spectrum disorders
Bakken, T. L., Helverschou, S.B., Høidal, S.H., Martinsen, H. (2016). (Chapter 11). In: Colin Hemmings and Nick Bouras (eds.) Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities, third edition. Cambridge: Cambridge University Press 2016 isbn: 9781107645943


 Helverschou, S.B., Bakken, T. & Martinsen, H. (2011). Psychiatric disorders in people with Autism spectrum disorders: Phenomenology and recognition. (Chapter 5), (p. 53-74), In J. L. Matson & P. Sturmey (Eds.), International handbook of autism and pervasive developmental disorders. New York: Springer.

Hoved- og masteroppgaver:

«Angst hjå personar med autisme og psykisk utviklingshemning». Hovedoppgave i psykologi: Kristoffer Aune Kostveit og Erlend Skodbo, Psykologisk Institutt, UIO, levert mai 2020.

«Utfordrende atferd og psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming og autisme. En analyse av personer med og uten vedtak om bruk av tvang og makt». Masteroppgave Høgskolen i Molde: Monica Hansen,  Levert september 2020.

«Utfordrende atferd og psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming og autisme». Hovedoppgave i psykologi: Ole Tobias Bjellaanes Reistad og Kristoffer Asp, Psykologisk Institutt, UIO, oktober 2020.

Tilrettelegging for primære funksjonsvansker hos mennesker med autisme, utviklingshemming og psykisk lidelse.

Forekomst av livshendelser ved psykose hos personer med autisme og psykisk utviklingshemning. Hovedoppgave psykologi: Lena Elin Lorentzen.  Psykologisk institutt, UIO oktober 2017. 

Mennesker med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming. Forholdet mellom miljøvariabler og symptomer på psykiske lidelser. Masteroppgave spesialpedagogikk: Linn Beate Ludvigsen.  Institutt for Spesialpedagogikk, UIO, juni 2017.

Negative livshendelser i tilstedeværelsen av angst og depresjon blant voksne med autisme og komorbid utviklingshemning. Hovedoppgave psykologi: Anne Langseth Rysstad:  Institut for psykologi, SYDDANSK UNIVERSITET, juni, 2015.

 

Les om fagnettverket for autisme, utviklingshemning og psykiske lideler, AUP Fagnettverk

 

Tilbake til NevSom

Fant du det du lette etter?