HELSENORGE

Bronkiektasisenter ved OUS

Dette tilbudet er et supplement til allerede eksisterende tverrfaglig oppfølging av pasienter med cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD). Tilbudet gjelder voksne pasienter som har OUS som lokal sykehus.

​Lungemedisinsk avdeling har lang erfaring med å utrede og behandle pasienter med bronkiektasier. I avdelingen har vi en egen seksjon for cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD) som samarbeider tett med  Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF). Nesten alle med CF og PCD har lungeforandringer i form av bronkiektasier. Behandling av pasienter med bronkiektasier bygger mye på prinsippene fra CF omsorgen.

Hvorfor lager vi et eget bronkiektasisenter?

Vi ønsker hele tiden å videreutvikle tilbudet til gruppen pasienter med bronkiektasier samt pasienter med CF og PCD. Internasjonalt ser vi også at denne pasientgruppen har fått større fokus.

Hvor skal senteret ligge?

Vi har tidligere hatt konsultasjoner for denne pasientgruppen på lungepoliklinikken i bygg 3. Der er det noen begrensinger med tanke på kapasitet, spesielt med tanke på best mulig smittevern. Bronkiektasisenteret vil derfor være lokalisert i lungemedisin sine lokaler i bygg 19, 1. etg. Vi vil her ha større mulighet til å drive etter moderne prinsipper med tanke på smittevern. I bygg 19 vil vi kunne gjøre alle relevante undersøkelser som tidligere.

Hvordan skal vi jobbe?

Vi vil som tidligere ha fokus på tverrfaglig behandling og oppfølging der leger, sykepleiere, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer mfl. er involvert etter behov. Alle pasientene vil få tildelt sitt eget rom ved ankomst og alle undersøkelser og behandlinger vil primært bli utført der. De fleste involverte fagpersoner er kjente med pasientgruppen fra tidligere, men vi vil også få ytterligere styrket sykepleiertjenesten og tilgangen på lungefysioterapi.