HELSENORGE

Pakkeforløp hjem

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ble innført 1.1.22. Sykehus og kommuner skal implementere pakkeforløpet i løpet av 2022. Pakkeforløpet gjelder for pasienter med kurativt og palliativt behandlingssiktemål.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Pakkeforløpet skal styrke kvalitet i utredning, behandling og oppfølging av pasientene både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

For at Pakkeforløp hjem skal tas i bruk, er det nødvendig at både sykehusene og kommunene starter implementeringsarbeidet. Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 2022–2023. Her skisseres tiltak som bør settes i verk og gjennomføres for en vellykket implementering.

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljø og bruker- og pasientorganisasjoner. KLB har deltatt i arbeidet med pakkeforløpet og håper det kan bidra til forbedring av behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig kreftsykdom og deres pårørende.

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en veileder for behovskartlegging. Dette kartleggingsskjemaet er anbefalt brukt i kartleggingen. 

Helsedirektoratet har utarbeidet en pasientbrosjyre​ om pakkeforløp hjem.

Fant du det du lette etter?