HELSENORGE

Rettigheter og velferdsordninger

Her er det lenket til noen ulike nettressurser som kan være nyttige knyttet til rettigheter og velferdsordninger ved alvorlig sykdom og dødsfall.

Spør om pasienten har opplevd endringer eller er bekymret for husholdningens økonomi 

  • Mottar pasienten lønn eller ytelser fra NAV? – hvilke og hvor lenge?

  • Har pasienten opplevd endring i husholdningens økonomi grunnet sykdom?

  • Hvordan påvirker dette husholdningen, mulighet for å betale lån, regninger osv.?

  • Har pasient eller pårørende bekymringer eller spørsmål knyttet til økonomi?

Informer om hvor en kan få økonomisk veiledning ved sykdom, sørg for at pasienten og pårørende får hjelp

Kreftforeningen har laget en oversikt over hvor pasient og pårørende kan få hjelp med rettigheter og økonomiske forhold

Nyttige nettsider om rettigheter 

Kreftforeningen om råd og rettigheter www.nav.no www.helfo.no www.helsenorge.no/rettigheter Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet 2015) Legemiddelinform​asjon, refusjon over blå resept

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd 

Sykmelding og sykepengerSykepenger og overgang til arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Kombinere arbeid og uføretrygd Kurantsaker for u​føretrygd

Permisjon og ytelser ved sykdom i familien 

Pleiepenger for nærstående i livets sluttfase HjelpestønadOmsorgsstønad​Omsorgsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid Velferdspemisjon:

"Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i § 12-9 tredje ledd. Departementet kan gi forskrift om dokumentasjon av nødvendig omsorg". Kilde: Arbeidsmiljøloven § 12-10.

Behov for tilrettelagt transport/parkering 

Tilrettelagt transport - TT-kort:

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. Kontakt bostedskommunen og be om skjema for søknad og legeerklæring.

Parkeringstillatelse for flyktningshemmede:

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå. Kontakt bostedskommunen og be om skjema for søknad og legeerklæring.

Transport til lege og behandling

Bil og spesialutstyr - nav.no​

Refusjon og støtteordninger ved ekstrautgifter

Refusjon og støtteordninger Næringsmilder Tannbehandling Fysioterapi Grunnstønad ved slitasje på klær og sengetøy m.m. Frikort for helsetjenester

Helsehjelp til asylsøkere, flyktninger og personer uten lovlig opphold

Helsehjelp til asylsøkere og flyktninger

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge

Sosionomen​​​s psykososiale k​artlegging​

Sosionomens psykososiale kartlegging og vurdering av voksne pasienter​


​Arv, skifte, testamente og gravferd

Helsepersonell opplever at pasienter, pårørende og etterlatte søker råd om testamente, arv, skifte og ytelser til gjenlevende. 
Helsepersonell og sosionom skal være behjelpelig og sørge for at pasienter, pårørende og etterlatte får oversikt over hvem som kan hjelpe,
hvordan de kommer i kontakt med advokat, skifteretten og andre aktuelle aktører. Her følger informasjon og nettsider som informerer om arv,
skifte, testamente, og ytelser til gjenlevende.

Arv og skifte

Arveloven regulerer hvem som er livsarvinger og hvem som er arveberettiget ved dødsfall.
Skifteretten og domstolene har nettsider som gir utfyllende og praktisk informasjon, se nettsiden www.domstol.no og særlig tema:

Testamente

Skifteretten og domstolene har nettsider som gir utfyllende og praktisk informasjon, se nettsiden www.domstol.no og særlig tema:

Vanlige spørsmål om arv, begravelse, skifte og testamente

Gravferd

Regjeringen v. kulturdepartementet har nettside som adresserer praktisk tilnærming til tema som:

Kreftforeningen sine sider om arv og testamente

Kontakt advokat der du bor

Advokatforeningen har oversikt over advokater der du bor

Kreftforeningen sin oversikt over hvem du kan kontakte for hjelp om rettigheter

For tilgang til Kreftforeningens oversikt, trykk her.

​​
Fant du det du lette etter?