Rettigheter og velferdsordninger

En familie kan oppleve endring av inntekt flere ganger over få år som følge av at en i familien er syk. Noen har økonomisk buffer for dette, andre vil oppleve å få økonomiske problemer. Helsepersonell bør kartlegge pasientens økonomiske forhold og sørge for at pasienten og pårørende får informasjon om velferdsordninger som kan være til hjelp. 

Spør om pasienten har opplevd endringer eller er bekymret for husholdningens økonomi 

  •  Mottar pasienten lønn eller ytelser fra NAV? – hvilke og hvor lenge?

  • Har pasienten opplevd endring i husholdningens økonomi grunnet sykdom?

  • Hvordan påvirker dette husholdningen, mulighet for å betale lån, regninger osv.?

  • Har pasient eller pårørende bekymringer eller spørsmål knyttet til økonomi?

Informer om hvor en kan få økonomisk veiledning ved sykdom, sørg for at pasienten og pårørende får hjelp

Kreftforeningen har laget en oversikt over hvor pasient og pårørende kan få hjelp med rettigheter og økonomiske forhold

Nyttige nettsider om rettigheter 

Kreftforeningen om råd og rettigheter www.nav.no www.helfo.no https://helsenorge.no/rettigheter Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet 2015) Kompetansesenter i lindrande behandling i Helseregion vest, Legemiddelinformasjon

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd 

Sykemelding og sykepenger Sykepenger og overgang til arbeidsavklaringspenge Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Kombinere arbeid og uføretrygd Kurantsaker for uføretrygd

Permisjon og ytelser ved sykdom i familien 

Pleiepenger for nærstående i livets sluttfase Hjelpestønad Omsorgsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid Velferdspemisjon:

"Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i § 12-9 tredje ledd. Departementet kan gi forskrift om dokumentasjon av nødvendig omsorg". Kilde: Arbeidsmiljøloven § 12-10.

Behov for tilrettelagt transport/parkering 

Tilrettelagt transport - TT-kort:

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. Kontakt bostedskommunen og be om skjema for søknad og legeerklæring.

Parkeringstillatelse for flyktningshemmede:

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå. Kontakt bostedskommunen og be om skjema for søknad og legeerklæring.

Transport til lege og behandling

Grunnstønad til bil og spesialutstyr

Refusjon og støtteordninger ved ekstrautgifter

Refusjon og støtteordninger Næringsmilder Tannbehandling Fysioterapi

Grunnstønad ved slitasje på klær og sengetøy m.m. Frikort for egenandel

Helsehjelp til asylsøkere, flyktninger og personer uten lovlig opphold

Helsehjelp til asylsøkere og flyktninger

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.