Forside_REKS

Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS)

Vi bygger kompetanse og sprer kunnskap om smerte og smertebehandling til helsepersonell, pasienter, pårørende og den øvrige allmennheten.

Om ReKS

Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) bidrar til å sikre kvaliteten på smertebehandling til pasienter i helseregion Sør-Øst. Kompetansetjenesten bygger kompetanse og sprer kunnskap om smerte og smertebehandling til helsepersonell, pasienter, pårørende og den øvrige allmennheten.

Regional kompetansetjeneste for smerte ledes av professor Audun Stubhaug.

Historien bak etablering av ReKS

Regional kompetansetjeneste for smerte ble etablert i 2014, og er organisert under Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus.

Målsetting

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kunnskap og kompetanse om smerte og smertebehandling gjennom å:

 • Etablere og drive et organisert kompetansenettverk innenfor smertebehandling.

 • Tilby tverrfaglige kurs, konferanser og utdanning innen smertebehandling.

 • Etablere kvalitetsregistre for smertebehandling og publisere resultater fra innsamlet informasjon.

 • Igangsette og drive fag- og forskningsprosjekter relatert til smertebehandling ved egen avdeling og i samarbeid med eksterne instanser.

 • Tilby veiledning for gjennomføring av fag- og forskningsprosjekter relatert til smertebehandling ved andre smerteavdelinger i regionen.

Kompetanse

De ansatte ved ReKS har alle ulike fagbakgrunner og spesialiseringsområder, som anestesi, nevrologi, fysikalskmedisin, psykologi og sykepleie. De ansatte har forsknings- og pedagogisk kompetanse, og erfaring med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Ansatte


Audun Stubhaug
Audun Stubhaug, leder

professor, anestesilege

astubhau@ous-hf.no

Eli Synnøve Gjerde

Eli Synnøve Gjerde
Webredaktør, kommunikasjonsrådgiver
pressekontakt

elsygj@ous-hf.noSilje Endresen Reme

Silje Endresen Reme
professor, psykolog
silrem@ous-hf.no

Lars Petter Granan

Lars Petter Granan
PhD, fysikalsk medisiner
largra@ous-hf.noHenrik Børsting Jacobsen

Henrik Børsting Jacobsen
PhD, psykolog
heboja@ous-hf.no

Tone Marte Ljoså

Tone Marte Ljoså
Phd, sykepleier
tljosaa@ous-hf.no

Per Hansson

Per Hansson
professor, nevrolog

phanss@ous-hf.no

Harald Breivik

Harald Breivik
professor emeritus
hbreivik@ous-hf.no

OUS Smerteregister

Bakgrunn

OUS Smerteregister ble opprettet av Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) i januar, 2015. Registeret samler inn data om alle pasienter som utredes, diagnostiseres og eventuelt behandles for ulike langvarige smertetilstander ved Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved OUS Ullevål.

Hensikt

Hensikten med registeret er å gi grunnlag for- og fremme kontinuerlig kvalitetsarbeid og forskning på diagnostisering, behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak rettet mot pasienter med langvarige smertetilstander og som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kartlegges hvilke pasienter som henvises til Avdeling for smertebehandlings poliklinikk.

Det overordnede målet er å kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet til pasienter med ulike langvarige smertetilstander.

Pasientgruppe

Respondenter som inkluderes i- og bidrar med informasjon til OUS Smerteregister, omfatter alle pasienter som utredes og behandles ved smertepoliklinikken på Avdeling for smertebehandling ved OUS Ullevål. Pasientene har i hovedsak langvarige ikke-maligne smertetilstander. Pasienter med utelukkende akutte/postoperative smerter eller kreftrelaterte smerter inngåer ikke i datamaterialet i OUS Smertegister. 

Regional smertesamling


regional_samling_2017_1.jpg

Deltakere på regional smertesamling ved Ullevål sykehus 17. november 2017. Foto: Eli Synnøve Gjerde.

Regionsamlingen i 2017 ble gjennomført dagen etter Nasjonalt møte om nevropatisk smerte i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte.

Temaer og innledere var:

 • Gjennomgang av smertekliniske tilbud i helse Sør-Øst v/Eva Lundall, Sykehuset i Telemark
 • Post-inflammatorisk visceral smerte – mekanismer og behandling v/Quasim Aziz, Queen Mary Hospital
 • Narcotic bowel syndrome v/Quasim Aziz, Queen Mary Hospital
 • Smerter i bekken etter gynekologisk kreftbehandling v/Rita Steen, Oslo universitetssykehus
 • Opioid use disorder (OUD) – hvordan hjelpe disse pasientene? v/Harald Breivik, Oslo universitetssykehus m.fl.
 • Standardisert funksjonstest ved ryggsmerter v/Mette Kaarbø, Oslo universitetssykehus
 • Psykologi på smerteklinikken v/Endre Hafstad, Oslo universitetssykehus

Hensikten med ReKS årlige regionsamling er å bygge kompetanse og spre kunnskap om smerte og smertebehandling til klinikere og forskere i Helseregion Sør-Øst. Regionsamlingen skal bidra til å styrke behandlingstilbudet til pasienter med smerte. 

På regionsamlingene deltar leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet helsepersonell som arbeider klinisk og akademisk med smerte og smertebehandling.

Dato for neste regionale samling i ReKS blir fredag 16. november 2018. Mer informasjon om program og påmelding kommer på nettsiden i april/mai.

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling

Høgskolen i Sørøst-Norge, kampus Drammen.jpg

Høgskolen i Sørøst-Norge, kampus Drammen. Foto: Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Våren 2018 uteksamineres det tredje kullet fra Tverrprofesjonell Videreutdanning i Smertebehandling ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Oslo Universitetssykehus. Videreutdanningen er et tverrprofesjonelt kurs med fokus på kartlegging, vurdering, identifisering/diagnostisering og behandling av akutte, langvarig ikke-kreftrelaterte og kreftrelaterte smertetilstander hos voksne, eldre og barn. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, tannleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vernepleiere som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Videreutdanning i smerte har en tverrprofesjonell forankring og tilnærming, og gir 30 studiepoeng på masternivå. Deler av utdanningen kan også tas som kurs. Utdanningen er basert på et samarbeid mellom Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge. Klinikere, pedagoger og akademikere som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller ved høgskoler og universitetet har vært med på å utvikle studieplanen. Studieinnholdet er basert på anbefalinger fra the International Association for the Study of Pain (IASP) Interprofessional Core Curriculum med fokus på tverrfaglighet og kasusbasert læring, og Legeforeningens Retningslinjer for smertebehandling.

Mer informasjon om opptakskriterier, hvordan søke og studieplan finnes på studiets hjemmeside (HSN).

For pasienter

Fag- og forskningsaktivitet fremmer kunnskap og forståelse for smerte og smertebehandling. En av ReKS sine målsettinger er å gjøre forskning om smerte forståelig og lett tilgjengelig for pasienter, pårørende og klinikere.

Nedenfor vil du finne linker til sammendrag av relevante fag- og forskningsartikler. Disse sammendragene er skrevet på norsk, og med et lettfattelig språk.

Forskning og nettverk

Forskning

Forskning som utgår fra ReKS har som mål å øke kunnskap og forståelse for smerte, samt utredning og behandling av ulike smertetilstander. Kompetansetjenesten hjelper til med,- initierer og utfører forskning ved egen klinikk, og i samarbeid med forskerer og klinikerer ved andre institusjoner i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

Data fra OUS smerteregister blir brukt i forsknings- og kvalitetsprosjekter som utgår fra ReKS.

For mer informasjon om ReKS forskning, se Prosjekter og Publikasjoner.

Forskningsnettverk

Informasjon om forskere og forskningsinstitusjoner som ReKS samarbeider med kommer.

Prosjekter

ReKS utvikler og gjennomfører kvalitets- og forskningsprosjekter knyttet til smerte og smertebehandling. På denne siden finner du informasjon om planlagte, pågående og avsluttede prosjekter i regi av ReKS.

FULLFØRTE PROSJEKTER


IEQ - oversettelse av spørreskjema om urettferdighet

ReKS har oversatt skjemaet IEQ, som kartlegger opplevelse av urettferdighet hos personer med ulike smertetilstander. IEQ er laget av professor Michael Sullivan ved McGill Univeristy i Kanada. Vi brukte ReKS modifiserte oversettelsesprosedyre for spørreskjema. Den norske versjonen av IEQ er gjennomgått en lingvistisk validering, men er enda ikke undersøkt for validitet og reliabilitet i et norsk pasientutvalg. Dette arbeidet er påbegynt i regi av OUS smerteregister.

Prosjektinformasjon: Rapport fra oversettelsesprosessen.


ReKS modifiserte metode for oversettelse av spørreskjema

ReKS modifiserte metodebeskrivelse følger ISPOR metodens rammer. Vi vektlegger at oversettelsesprosessen skal være gjennomførbar i en klinisk setting og for studenter i et master- eller doktorgradsløp.

ReKS-metoden er fritt tilgjengelig, og refereres til som en elektronisk kilde: Ljosaa TM, Jacobsen HB, Granan L-P, Reme SE. ReKS modifiserte metodebeskrivelse foroversettelse av spørreskjema (pdf) (november 2013).

Prosjektinformasjon: ReKS modifiserte oversettelsesprosedyre for spørreskjema og kognitiv debriefing skjema for IEQ.                                               


IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie

IPS jobbstøtte er en evidensbasert tilnærming for å hjelpe mennesker til å skaffe og beholde lønnet arbeid. Denne pilotstudien vil undersøke pasienterfaringer med IPS jobbstøtte som en integrert del av den tverrfaglige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling, OUS

Prosjektinformasjon: IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie.  

PÅBEGYNTE PROSJEKTER


IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En randomisert kontrollert studie

IPS jobbstøtte er en evidensbasert modell for å hjelpe mennesker til å skaffe og beholde lønnet arbeid. Høsten 2015 startet vi opp med en studie for å undersøke effekten av IP jobbstøtte hos pasienter med langvarig smerte. IPS jobbstøtte inngår i studieperioden som en integrert del av den tverrfaglige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling. 

Prosjektinformasjon: IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En RCT

Link til IPS hjemmeside.


ACT Villighet og forpliktelse i smertebehandling: En pilotstudie

ACT er en lovende psykologisk behandlingsmetode innen smertebehandling. Denne studien undersøker om ACT er mer effektiv enn tradisjonell psykologisk behandling. Pasienter med smerte blir tilfeldig fordelt til å motta en av behandlingsmetodene. Vi tror at pasienter som får ACT behandling får en bedre livskvalitet, mindre psykologisk ubehag og lavere smerteintensitet.

Prosjektinformasjon: ACT villighet og forpliktelse i smertebehandling: En pilotstudie

Hjernetrim mot smertetåke

Hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker kan være en betydelig begrensning i hverdagen hos personer med nevropatisk smerte. I denne studien får deltakerne blant annet prøve et treningsprogram for å få bedre hukommelse og konsentrasjon. Interessert i å delta? Vi rekrutterer personer med langvarige smerter, så ta kontakt med Henrik Børsting Jacobsen hvis du vil høre mer om denne studien: henrik.borsting@gmail.com

Prosjektinformasjon: Hjernetrim mot smertetåke


Publikasjoner

ReKS skriver og publiserer ulike artikkeltyper knyttet til forskning og dagsaktuelle tema innenfor smerte og smertebehandling. På denne siden finner du kort informasjon om publikasjonene og linker til fulltekst.

 

Seks grunner til at psykologer bør kunne noe om smerte

I denne kronikken i Psykologisk.no argumenterer vi for at psykologer må komme på banen innen smertefeltet. De bør skaffe seg mer kunnskap om smerte som er et vanlig symptom og problem hos pasienter som får psykologbehandling. Les kronikken her.

 

Tverrfaglig utdanning for smertebehandling

 I denne kronikken i Legetidsskriftet skriver vi i ReKS om behovet for utdanning i smerte og smertebehandling hos helsearbeidere, og nytten av å samarbeide tverrfaglig både i læring og praksis. Les kronikken her.

 

Behandling av langvarig smerte - en hodepine for psykologer

Å leve er å ha smerte". Det er urovekkende at psykologer som har vært med å forme smertefeltet, ikke engasjerer seg mer for å lære om hvordan vi kan bidra til å bedre smertefeltet. Les blogginnlegget her.

Kontakt oss


Postadresse:  Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo.

Besøksadresse: Ullevål sykehus, Bygg 37A, Kirkeveien 66, 0455 Oslo.
 

Aktuelt fra ReKS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.