HELSENORGE
Ressursside for opplæring av veiledere i REACT NOR

REACT - Veiledet selvhjelp til pårørende

REACT -  som er en forkortelse for Relatives Education And Coping Toolkit (Mestringsverktøy for pårørende), er et nettbasert selvhjelpsverktøy for familie og venner til personer med psykiske vansker som inkluderer psykose. Det ble utviklet av et team ved Lancaster University Hospital under ledelse av Professor Fiona Lobban og klinikere, forskere og pårørende til personer med psykose. 

© Lancashire Care NHS Foundation Trust

​Nettressursen www.reacttoolkit.no retter seg mot pårørende i Norge, og er utformet som et digitalt læringsverktøy. Det skal hjelpe pårørende til å forstå bedre hva en psykose er. 

Målet er å gjøre pårørende bedre rustet til å takle situasjoner og påkjenninger som kan oppstå når en person i nær relasjon får en psykoselidelse.

De nærmeste er ofte viktige ressurser i personens bedringsprosess. Samtidig kan dette også være en stor påkjenning. 
 
Forskning har vist at god forståelse av lidelsen og konkrete verktøy til bruk i hverdagen kan redusere stressnivået hos alle involverte.  ​

OM REACT OG OPPLÆRING AV VEILEDERE


 • Som kliniker kan du få opplæring i å bruke www.reacttoolkit.no som et hjelpemiddel for avstandsoppfølging av pårørende til en person med psykosesymptomer. Programmet kan også brukes med fysisk oppmøte.
 • REACT retter seg mot pårørende og er utformet som et nettbasert læringsverktøy. Det skal hjelpe pårørende til å forstå hva en psykose er og i tillegg bli bedre rustet til å takle situasjoner og påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie. 
 • REACT kan tilbys i stedet for psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) eller som et supplement til annet pårørende arbeid når denne kan/bør leveres som avstandsoppfølging. 
 • REACT-veiledningen til pårørende tilbys på video- eller ved telefonkonsultasjon. REACT-veiledning tilbys inntil en time per uke i 4-6 måned. 
 • Du får en opplæringspakke fra TIPS Sør-Øst 
 • Merk at REACT er utviklet for pårørende til personer over 18 år, men kan også tilbys til pårørende til personer under 18 år.


KURS

Oppfriskningskurs for veiledere (digitalt) 31. mai 0900 - 1200

Onsdag 31. mai tilbyr vi oppfriskningskurs for veiledere i REACT som trenger en repetisjon av verktøy og metode.

Før kurset må deltakerne på forhånd gjennomgå: 

Tidspunkt: 0900 - 1200
Sted: Undervisningen og veiledningen foregår på join.nhn.no (Norsk Helsenett)
Krav til deltakelse: For veiledere i REACT

PÅMELDING​ 

Program REACT digitalt oppfriskningskurs 31. mai 2023 (PDF)

Generelt om Kurs i REACT:

Tidspunkt: Alle dager fra klokken 0900 - 1200
Sted: Undervisningen og veiledningen foregår på video via Skype
Krav til deltakelse: Du må ha gruppelederutdanning i psykoedukativt familiesamarbeid eller videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Kursdeltakere må gjennomføre oppgaver mellom kursdag to og tre. Vi gjør oppmerksom på at all undervisning og veiledning er obligatorisk for å få godkjent kurset.

​REACT-NOR kurs i april 2023:
Mandag 17. april kl. 9.00-12.00
Fredag   21. april kl. 9.00-12.00
Fredag   28. april kl. 9.00-12.00

Alle dager er obligatoriske for å få godkjent veilederopplæringen.

Veiledning
Første oppstartsveiledning mandag 15. mai kl 13.00-14.30
Andre oppstartsveiledning tirsdag 30. mai 13.00 - 14.30

3 obligatoriske oppstartveiledninger etter endt kurs. Deretter veiledning hver 14. dag i 4 mnd. For å bli godkjent REACT-veileder må man gjennomføre minimum 12 timer veiledning. 


METODEBOK


 1. www.reacttoolkit.no ​​(nettsiden med selve verktøyet)
 2. Forside og innholdsfortegnelse (kommer)
 3. Kunnskapsgrunnlag og bakgrunn (PDF)
 4. Velkommen brosjyre (PDF)
 5. Tidslinje REACT-NOR  (PDF) 
 6. Velkommen til REACT_Din veileder (PDF) 
 7. Registreringskjema for kontaktinformasjon (PDF)
 8. Mal for dokumentasjon veiledning (PDF)
 9. Allianse og krisesamtaler (PDF)
 10. Family Questionnaire (PDF)
 11. Følgetekst til Famliy Questionnaire (PDF)
 12. Family Questionnaire Skåringsnøkkel (PDF)
 13. REACT-målsetting (PDF)
 14. REACT_Problemliste (PDF)
 15. Sjekkliste 1. og 2. veiledning med pårørende (PDF)
 16. Sjekkliste for de videre veiledningsmøtene med pårørende (PDF)
 17. Sjekkliste for avslutning av veiledningsmøter med pårørende (PDF)
 18. Evaluering av REACT-tilbudet (kommer)
 19. Kommunikasjon aktiv lytting og reformulering av kritikk (PDF)
 20. REACT-Arbeidsark (PDF)​ VEILEDNING OG KRAV FOR Å BLI GODKJENT VEILEDER


For å lære mer om hvordan veiledningen kan hjelpe deg på veien til å bli en trygg REACT-NOR veileder kan du se videoen nedenfor.

  

Etter endt kurs skal alle kursdeltakere delta på 2 oppstartsveiledninger. Disse er en del av kurset. Deretter blir alle fordelt i lokale veiledningsgrupper med veiledning 1, 5 time hver 14. dag/månedlig. Dette tilsvarer to veiledningstimer á 45 min. Veiledningen foregår digitalt.

For å bli godkjent veileder må følgende må være innfridd:

 1. ​Gjennomført opplæring; 3 kursdager á 4 timer (1 time = 45 min.), uten fravæ
 2. Gjennomført to oppstartsveiledninger i tilknytning til opplæringen; 2 x 45 min. pr veiledning
 3. Fullført et fullt REACT-veiledningsløp over 4-6 måneder
 4. Deltatt i minimum 6 veiledninger, totalt 12 timer (1 time = 45 min.) Lokal gruppe og oppstarts veiledning.
 5. Det kan vurderes individuelle hensyn.

FILMER OG PODCAST


Podcastepisode om familiesamarbeid (Psykopoden - Det medisinske fakultet UiO)
Familiearbeid er anbefalt som en behandlingsintervensjon for en rekke psykiske lidelser. Mest omtale har det fått når det gjelder de alvorlige psykiske lidelsene som schizofreni og bipolare lidelser. Her snakker forsker og stipendiat Irene Norheim ved UiO og Vestre Viken om familiearbeid, hva det er, hvem som bør få dette tilbudet og effekten av det. På tross av en god dokumentasjon av effekten er dette en behandlingsintervensjon som har vært vanskelig å implementere i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor det har blitt slik?

 
Videoseminar med Douglas Turkington
Pårørende og veiledere kan også ha nytte av å se dette videoseminaret med professor Douglas Turkington. Her tar han spesielt tak i krisen som oppstod under pandemien, og forteller om på hvilke måter kognitiv terapi som metode kan brukes som støtte i denne tiden.

Rollespill av en REACT-samtale mellom pårørende mor og REACT-veileder
I dette rollespillet demonstreres blant annet teknikken med aktiv lytting som et viktig element i en react-samtale.

Seminar for pårørende i fem deler med professor Douglas Turkington
I disse fem undersvisningsfilmene gir professor Douglas Turkington en innføring i hvordan familiemedlemmer kan være en støtte for en person med psykose. Turkington er spesialist i psykiatri og har i en årrekke jobbet med psykoselidelser. Han er en av de fremste ekspertene vi har innen metoden kognitiv terapi for psykose. 

I disse filmene viser han hvordan man ved hjelp av metoder fra kognitiv terapi også som familiemedlem kan utgjøre en viktig støtte for en person som er syk med psykose. 

Filmene vil også være veldig nyttige for familiebehandlere.
PUBLIKASJONER OG FORSKNING


Besøk i Helse- og omsorgsdepartementet med innlegg om REACT-NOR
Både departementet og Helsedirektoratet uttrykte begeistring for REACT verktøykasse som tilbyr avstandsoppfølging av pårørende til psykisk syke da TIPS Sør-Øst fikk komme på møte og legge fram erfaringene med REACT-NOR.
Kronikk om familiesamarbeid i Dagsavisen 30. november 2020:

Erfaringer fra pilotering av reacttoolkit.no ved Sykehuset i Vestfold
Vi fikk pilotert bruken av reacttookit.no i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. Les i Tønsberg blad om react og hjelp til pårørende (PDF)​​​ om erfaringene slik det ble tilbudt i Vestfold.

Publikasjon:
I Juli 2020 fikk TIPS Sør-Øst publisert artikkelen Remote Care for Caregivers of People With Psychosis: Mixed Methods Pilot Study, i Journal of Medical Internet Research - Mental Health. Her beskrives forskningsfunnene fra pilotstudien.

FORSKNING PÅ REACT-NOR

Målet vårt er å forbedre og videreutvikle REACT-NOR slik at det er best mulig tilpasset norske forhold og brukernes behov. For å lykkes med dette er vi avhengig av de pårørendes og veiledernes erfaringer med å bruke REACT-NOR. Derfor utfører vi følgeforskning parallelt med implementeringen av REACT-NOR i Norge.

Om prosjektet:
Målgruppe: Pårørende til pasienter med tidlig psykose ved enheter i psykisk helsevern som deltar i REACT-NOR prosjektet, vil bli invitert til å delta.
Rekruttering: Rekrutteringen er nå avsluttet. I overkant av 60 pårørende er inkludert i prosjektet.

Formålet med forskningen: 

 • ​Undersøke hvordan REACT-NOR mottas av de pårørende basert på bruksmønster på nettsiden og et spørreskjema utviklet for REACT NOR
 • Undersøke om brukernes selvrapporterte stressnivå (The Relatives Stress scale) og opplevelse av relasjoner i familien (The Family questionnaire) før og etter intervensjonen er assosiert med bruken av REACT-NOR.
 • Undersøke hvordan de pårørende har opplevd koronakrisen og dens konsekvenser for oppfølgingen de får som pårørende.
 • Identifisere sentrale suksessfaktorer og hindringer for implementering av REACT-NOR.
 • Estimere nødvendige ressurser og kostnader for implementering av REACT-NOR.
 • Undersøke hvilke modifikasjoner av REACT-NOR intervensjonen som bør gjøres for effektiv implementering i Norge.

Design: 
Prosjektet er en teoridrevet kasusstudie for å undersøke hvordan den norske tilpasningen av REACT-NOR mottas av brukere og veiledere i Norge. Selvrapportertskjema til pårørende gis to ganger – før og etter intervensjonen. Semi-strukturerte intervju med et utvalg pårørende og veiledere vil bli foretatt etter intervensjonen. Deltagende enheter vil rekrutteres gjennom det Nasjonale nettverket for familieterapi som består av familieterapeuter fra alle deler av Norge. Data samles inn i perioden juni 2020 til juni 2021.

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM REACT-NOR


Kan de pårørende som mottar veiledning gjennom REACT NOR motta annet pårørendetilbud samtidig?
Svar: Ja

Kan pårørende til pasienter som ikke samtykker til pårørendesamarbeid allikevel motta REACT NOR veiledning​?
Svar: Ja

Får både pasient og pårørende tilgang til nettprogrammet?
Svar: Ja, programmet ligger åpent for alle å lese på nett

Er det mulighet for REACT-veileder å snakke om andre ting enn det som står i nettprogrammet?
Svar: Ja, man må være fleksible og tilpasse samtalene etter behov

Hvilke takster og koder kan man bruke ved dette tilbudet for å dokumentere og sikre inntjening?
Svar: Helseforetakene kan ha ulike prosedyrer for koder for denne typen tiltak. Sjekk derfor hvilke prosedyrer som finnes lokalt hos dere.

Skal man opprette journal på pårørende som får tilbud om REACT-NOR
Svar: Nei. "Egen journal for pårørende skal ikke opprettes uten at vedkommende er definert som pasient".  Se Pårørendeveilederen: Journalfør opplysninger om og fra pårørende - Helsedirektoratet

Kan man tilby allianse-/krisesamtaler i forbindelse med oppstart med REACT i og med at det ikke er en del av REACT-pakken?
Svar: Det er ikke en del av REACT, men det er viktig å lytte til pårørendes behov. Allianse-/krisesamtaler kan være både nyttig og viktig for at man blir mottakelig for læring. Som REACT-veileder vurderer du på selvstendig faglig grunnlag hva som er nyttig og viktig for denne familien. 

TILBAKEMELDING PÅ REACT-NOR


Dersom du har tilbakemeldinger på innholdet i reacttoolkit.no, det være seg spørsmål, feil av alle slag - store som små, mangler eller behov; Ikke nøl med å gi oss bekjed. Vi ønsker at verktøyet skal bli så bra som mulig, og trenger derfor alle de tilbakemeldingene vi kan få.
Send det gjerne til uxgjek@ous-hf.no
Tusen takk!

 


https://youtu.be/8O5cx__yWV8Fant du det du lette etter?