HELSENORGE

Bruker- og pårørendemedvirkning i TSB

Kunnskapsbaserte helsetjenester bygger på kombinasjonen av forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. God og rett brukermedvirkning bedrer kvaliteten på tjenestene og gir den enkelte pasient innflytelse på egne livs- og helsevalg.

Illustrasjon av to personer som holder hverandre i hånden

Brukermedvirkning: En lovfestet rettighet

Brukere har en lovfestet rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren i undersøkelser, tjenestetilbud og tilgjengelige behandlingsvalg.

Mer om brukermedvirkning (Helsedirektoratet)

Veiledere, retningslinjer og forskrifter som regulerer tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vektlegger brukermedvirkning som et viktig element i behandlingen som tilbys.

Det er vanlig å skille brukermedvirkning i tre ulike nivå:

 1. Individnivå: Der bruker/pasient medvirker i egne behandlings- og helsevalg.
 2. Tjenestenivå: Der brukere og/eller deres representanter samarbeider med tjenestene i endring og utvikling av behandlingstilbud.
 3. Systemnivå: Der brukere og deres representanter involveres i beslutninger på politisk og administrativt nivå som får betydning for individ- og tjenestenivå.

Dette er hefter som beskriver:

En nøkkel til suksess​

Les innlegg av Tommy Sjåfjell fra brukerorganisasjonen A-larm:

Bruk​ermedvirkning –​ en nøkkel til suksess

​Les innlegg av Michael Lindholm fra pårørendeorganisasjonen Ivareta:

Pårørendeinvolvering –​ en ressu​​rs

​Virkemidler for brukermedvirkning i TSB

Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB gjorde i 2014 en kartlegging av omfang og bruk av virkemidlene for brukermedvirkning i TSB.

Les kartleggingsrapporten Brukermedvirkning i TSB – en myte? (NK-TSB, 2014)

Fritt behandlingsvalg er en rettighet som utløses når man har fått rett til behandling i TSB, og gir brukeren rett til å velge hvor hen vil motta sin behandling. Ordningen ble innført i 2015 og erstattet/utvidet tidligere Fritt sykehusvalg, men blir avviklet fra nyttår 2023. Fritt sykehusvalg vil likevel fremdeles gi rett til å velge mellom offentlige behandlingssteder/sykehus og private som har driftsavtale med helseforetakene. 

Andre virkemidler for brukermedvirkning i TSB:

 • Brukerråd er et virkemiddel for brukermedvirkning på system- eller tjenestenivå. Det innebærer at brukerne som gruppe deltar i, og påvirker, planleggings- og beslutningsprosesser som angår tjenesteutvikling. Les mer om brukerråd i TSB her.
 • Tillitsvalgtordninger er et vanlig virkemiddel for brukermedvirkning på tjenestenivå i døgnenheter i TSB.
 • Erfaringskonsulenter er personer som er ansatt på bakgrunn av personlig erfaringskunnskap med rusavhengighet, eller som pårørende til en som har opplevd det. Hen bruker erfaringen fra sykdomsperioden, tilfriskningsprosessen og møtet med helsetjenestene i sin kontakt med pasienter, brukere og pårørende.
 • Likemenn er personer som er i samme eller tilsvarende livssituasjon som pasienten, og er som oftest frivillige som stiller opp i en likemannstjeneste. Der erfaringskonsulenter ofte bidrar på tjenestenivå med å utvikle behandlingstilbudene, bidrar likemenn oftest til selvhjelp og brukermedvirkning på individnivå.
 • Å tilby deltakelse i selvhjelpsgrupper er et virkemiddel for brukermedvirkning på individnivå, og retningslinjen for rusbehandling anbefaler helsepersonell å informere pasienter om denne muligheten.
 • Individuell plan (IP) og andre behandlings-, oppfølgings- og kriseplaner, skal være brukerens egen plan og utarbeides sammen med bruker for at den kan gjenspeile hens behov, ønsker og mål.
 • Koordinatorer og fast kontaktperson er ofte en fasilitator eller los for å gjøre tjenester tilgjengelige.
 • Bruk av feedbackverktøy er et virkemiddel for brukermedvirkning på individnivå. Brukt jevnlig i en behandlingsprosess, måler feedbackverktøy relasjonen mellom bruker og terapeut, og om man jobber mot samme mål.
 • Brukerstyrte innleggelser er et virkemiddel for brukermedvirkning på individnivå, og noe alle helseforetak har oppdrag om å etablere​. Det innebærer at den enkelte bruker selv tar ansvar for når hen trenger støtte eller behandling. Formålet er å forebygge kriser eller tilbakefall. Ordningen er for pasienter som har vært i døgnbehandling og innebærer en avtale om at de på eget initiativ kan benytte «sitt» behandlingssted for en avgrenset tidsperiode.​

​Bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet

En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe bruker- og pårørendeperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå. I tillegg til å være interesseorganisasjoner gir noen av organisasjonene også tilbud om selvhjelp, aktiviteter og møtesteder.

Brukerorganisasjoner

Pårørendeorganisasjoner

Utdanninger og nettverk for brukerrepresentanter

​På disse stedene organiseres opplæring av brukerrepresentanter/personer som vil bidra med brukerperspektiv i tjenesteutvikling:

Erfaringssentrum er en interesseorganisasjon og et nettverk for personer som er ansatt på bakgrunn av sin brukererfaring. 

​Publikasjoner om brukeransettelser

Erfaringskompetanse.no har utgitt en rekke publikasjoner om ansettelse og bruk av personer med egenerfaring.

Pasienterfaringer med TSB

Folkehelseinstituttets pasienterfaringsundersøkelse, Kvarus og statusundersøkelsen i LAR er ulike kilder til kunnskap om hvordan pasienter opplever å motta behandling i TSB.​

Pasienterfaringsundersøkelsen

Kontinuerlige, elektroniske målinger (KEM) av brukererfaringer med døgnopphold i TSB startet opp av Folkehelseinstituttet, på vegne av Helsedirektoratet, i januar 2020. Indikatorene skal blant annet brukes for å følge med på lokal måloppnåelse for pakkeforløp for psykisk helse og rus. Les mer om KEM her. 

Data hentes inn ved at pasientene skårer behandlingen og behandlerne, miljøet og utbyttet av behandlingsoppholdet i et spørreskjema på nett. Det skal skje når de avslutter oppholdet, da alle får en individuell innlogging til besvarelse av spørreskjemaet.

Pasienterfaringsundersøkelsen omfatter TSB-pasientene i alle offentlige og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale elseforetakene. Resultatene inngår som en av flere kvalitetsindikatorer på kvaliteten i TSB. Institusjonene får jevnlig tilsendt rapporter basert på undersøkelsen.

Pasienterfaringsundersøkelsen tjener fire hovedformål:

 1. Å danne datagrunnlag for den nasjonale kvalitetsindikatoren "pasienterfaring" på helsenorge.no.
 2. Å tjene som styringsinformasjon.
 3. Å gi allmennheten innsikt i hva helsetjenestene gjør.
 4. Å være til hjelp for at det enkelte tjenestestedet kan følge med på egen utvikling og måloppnåelse.

Statusrapport LAR

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har i oppdrag å samle inn opplysninger for en årlig statusrapport over pasienter i LAR-behandling i Norge. Rapportene kan åpnes her. I tillegg gjennomførte brukerorganisasjonen ProLAR Nett egne brukerundersøkelser om LAR i 2014 og 2020.

Kvalitetsregisteret Kvarus

​Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (Kvarus) er et nasjonalt kvalitetsregister for TSB. Pasientenes erfaringer med behandlingen er blant de konkrete spørsmålene og målepunktene i kvalitetsregisteret. Les mer om Kvarus her.​

 

Fant du det du lette etter?