HELSENORGE

E-læring for deg som jobber i TSB

Her finner du e-læringskurs i regi av TSB-skolen. I tillegg har vi samlet andre e-læringer og digitale ressurser som er relevante for deg som jobber i TSB. 

Illustrasjon av en datamaskin

TSB-skolen gjør eksisterende kunnskap tilgjengelig for alle i TSB gjennom digitale kurs og læringsaktiviteter. Målet er et felles kunnskapsgrunnlag for å yte god pasientbehandling. 

Kursene i TSB-skolen er utviklet i samarbeid med fagfolk i TSB, og er kvalitetssikret av Nasjonal kompetansetjeneste TSB som en del av TSB-skolen.

Ta kursene gjennom din regionale læringsportal for å få dokumentasjon på gjennomført kurs. Har du ikke tilgang til læringsportal kan du ta kursene via lenkene under.

TSB-skolens e-læringskurs

​1) Ny i TSB

Kurset «Ny i TSB»​ er et spillbasert introduksjonskurs for nyansatte. Her får du blant annet møte noen av pasientene og bli kjent med det tverrfaglige fellesskapet i TSB. Kurset skal gi en bredere forståelse av hvilken plass TSB har i spesialisthelsetjenesten. Varighet ca én time.

Ta kurset «Ny i TSB»

2) Hindre drop-out fra rusbehandling

En betydelig andel pasienter i rusbehandling dropper ut før planlagt avslutning. Særlig fire faktorer gir økt risiko for drop-out. I dette kurset lærer du om risikofaktorer og får kliniske tips til hvordan håndtere disse. Varighet ca 30 min.

Ta kurset «Hindre drop-out fra rusbehandling» 

3) Motiveren​de intervju (MI) i rusbehandling​

Kurset «Motiverende intervju» er utviklet av klinikere ved Seksjon ruspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus. Her følger du ambivalente Anders, som etter press fra sin tidligere samboer, motvillig har gått med på å snakke med noen om sitt forhold til rusmidler. Gjennom kurset får du kunnskap, eksempler og øvelser som viser hvordan MI kan brukes i praksis. 

Ta kurset «Motiverende intervju (MI)»

4) Miljøterapi i rusbehandling

Felles for alle som utøver miljøterapi er at vi trenger kunnskap om holdninger og verdier, fordi mulighetene for ulike tilnærminger i behandlingen er mange. Dette kurset er for deg som er behandler i en dag- eller døgnavdeling i TSB. 

Ta kurset "Miljøterapi i TSB"​

​5) Bruker i sentrum

E-læringskurset «Bruker i sentrum»​ er basert på et undervisningsopplegg ved UiO, med simulering av et ansvarsgruppemøte for en bruker med rusutfordringer. Det skal bidra til å løfte verdien av brukermedvirkning og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.

Ta kurset «Bruker i sentrum»

6) Brukerstyrte innleggelser i TSB

Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler at pasientene bør få tilgang til brukerstyrte innleggelser innen rusbehandling. Hvorfor – og hvordan kan det gjøres i praksis? Dette kurset gir en kort innføring i hva brukerstyrte innleggelser er, de kjente effektene av tiltaket og hvordan tilbudet kan etableres. Kurset er utviklet i samarbeid med Blå Kors klinikk Haugaland. Varighet ca 20 minutter.

Ta kurset «Brukerstyrte innleggelser i TSB»

7) Feedbackverktøy i rusbehandling

Denne serien med fire kursdeler formidler kunnskap om hva det vil si å bruke et feedbackverktøy i rusbehandling, og skaper refleksjoner rundt dette. Hver av kursdelene har en varighet på ca 10-15 minutter.

Ta første del av kurset: «Bli kjent med ORS»Ta andre del av kurset: «Bli kjent med SRS»Ta tredje del av kurset: «Dilemmaer og utfordringer – del 1»Ta fjerde del av kurset: «Dilemmaer og utfordringer – del 2»

8) Kognitiv funksjon og rusbehandling

Det er en klar sammenheng mellom kognitiv funksjon og risiko for drop-out fra rusbehandling. I dette kurset møter du behandlerne Sofie, Trond og Irene og lærer mer om dette. Varighet 25 min.

Ta kurset «Rusbehandling og kognisjon»

9) Anabole-androgene steroider – bli bedre forberedt til å møte brukerne 

I dette kurset vil du lære hvordan du som fagpersonell, best kan møte personer som bruker eller har brukt anabole steroider. Varighet ca 30-45 minutter.

Ta kurset «Anabole-androgene steroider – bli bedre forberedt til å møte brukerne»

10) Somatisk helse og alkohol

Pasienters alkoholkonsum kan bidra til en rekke helseplager, påvirke symptombildet og gi komplikasjoner. Derfor bør du som jobber klinisk ved en somatisk avdeling snakke med pasienten om alkohol. I kurset får du kjennskap til nyttige verktøy og metoder.

Ta kurset «Somatisk helse og alkohol»

11) LAR-retningslinjen

Bli kjent med LAR-retningslinjen i dette kurset. Her følger vi "Kim" fra oppstart med LAR og gjennom ulike deler av pasientforløpet, med temaer som vedlikeholdsdose, utleveringsordning og nedtrapping. Kurset skal bidra til å gjøre de mest sentrale anbefalingene i retningslinjen kjent.

Ta kurset «Bli kjent med LAR-retningslinjen»

12) Akuttbehandling og oppfølging etter overdose

I dette kurset lærer du om anbefalingene i pasientforløpet slik at du vet hva som er eget ansvar og hva du kan forvente av andre i den akuttmedisinske kjeden. Kurset er laget for deg som jobber i prehospitale tjenester eller i akutt TSB, men vil også være nyttig for annet helsepersonell som møter mennesker med overdoser. 

Ta kurset «Akuttbehandling og oppfølging etter overdose»​

Andre nettkurs og digitale ressurser

I tillegg til e-læringskursene som er utviklet i TSB-skolen, har vi samlet andre relevante nettkurs for deg som jobber i TSB. De fleste kursene er gratis, men noen krever at du logger deg inn som medlem i fagorganisasjon. I beskrivelsene under finner du hvem som har utviklet kurset og kort om hva det handler om.

Aggresjon- og voldsforebygging

Kurset omfatter blant annet det etiske og juridiske rammeverket rundt håndteringen av pasienter som kan bli aggressive og voldelige, voldsrisikovurdering og -faktorer og hovedprinsipper for fysisk håndtering. Varighet ca 20 min Varighet ca 20 min.

Ta kurset «Forebygging og mestring av aggresjon og vold»

Arbeidsliv og rusmiddel- og pengespillproblematikk

Hvordan kan du forebygge problematisk bruk av narkotika, medikamenter og spill i bedriften? Akan sin veileder gir deg kunnskap om rusmidler og pengespill, hvilke utfordringer enkelte kan oppleve og hvordan det kan gå utover arbeidsforholdet.

Gå til delen om rusmidler og spill i Akans veileder

Barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste) sitt elektroniske opplæringsprogram i fire deler. Laget for helsepersonell med ansvar for pasienter som er foreldre eller har omsorg for barn. Varighet 45-60 min.

Ta kurset «Barn som pårørende»

Brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten

Kurset er ment å gi deg kunnskapen du trenger som brukerrepresentant på systemnivå. Det er laget i et samarbeid mellom RHF-ene, FFO, SAFO og Kreftforeningen. Varighet ca to timer.

Ta kurset «Opplæring for brukerrepresentanter på spesialistnivå»

Familiefokusert praksis – familiemodellen

Pårørende skal inkluderes i behandling av personer med rus- eller psykisk helseproblemer. Familiemodellen er et samtaleverktøy, og skal gi forståelse for familiefokusert praksis. Det er utviklet av Ahus på bakgrunn av Dr. Adrian Falkovs familiemodell.

Ta kurset «Familiefokusert praksis»

Forskrivning av vanedannende legemidler

Kurs bygget på Helsedirektoratets nasjonale faglige veileder i bruk av vanedannende legemidler, som for eksempel benzodiazepiner. Målgruppen er leger, men andre ansatte i TSB vil også ha nytte av kurset. Produsert av NKROP i samarbeid med Helsekompetanse. Varighet ca 4-7 timer.

Ta kurset «Forskrivning av vanedannende medisiner»

Hverdagskompetanse

Blå Kors har utviklet et hverdagskompetanseprogram med fokus på praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et såkalt «vanlig liv». Her finnes digitale ressurser som kan brukes som selvhjelpsprogram og som ressurs for rusbehandling i poliklinikk eller døgninstitusjon.

Gå til hverdagskompetanseprogram

Kvarus

Innføring i hvordan du bruker Kvarus – Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurseier: Helse Stavanger HF, ARA v/ Sverre Nesvåg.

Ta kurset om Kvarus 

LAR-kurs: Legemiddelassistert rehabilitering

Kurs med utgangspunkt i Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften), utviklet av AMBIO Helse og publisert på Helsekursportalen. Denne delen omtaler LAR-legemidlenes virkninger, bivirkninger og legemiddelform.

Ta kurs om Legemiddelassistert rehabilitering

Naloksonkurset

Alle som skal dele ut nalokson nesespray må ha deltatt på Naloksonkurset. Kurset omhandler temaer som Naloksonbruk, overdosegjenkjenning, hvordan håndtere en overdose, hvordan forebygge en overdose, med mer. Varighet ca 40 min.

Ta Naloksonkurset

Nasjonale pasientforløp i TSB (tidligere pakkeforløp)

Vestre Viken HF har laget et grunnkurs om nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) i psykisk helse og rus, og et mer spesifikt om TSB. Kurset kan tas i og utenfor HF-enes læringsportaler. Grunnkurset varer ca 15 min. 

Ta grunnkurs: Nasjonalt pasientforløp psykisk helse og rus

Ta kurs om Nasjonalt pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Snakke med barn

Snakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. Nettsiden inneholder simulering av samtaler. Opplæringsplattformen er laget RVTS-ene.

Gå til digitalt opplæringsprogram: Snakkemedbarn.no

Psykososial støtte til helsepersonell

Å arbeide under uforutsigbarhet og kaos over tid kan utløse stress. Finnes det triks eller gode strategier for å forhindre det? RVTS Øst står bak undervisningsfilmen «Å bygge robusthet hos helsepersonell i frontlinje».  Filmen varer 18 min.

Gå til undervisningsfilm: Robusthet hos helsepersonell

Pårørendeinvolvering

KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har utviklet et nettkurs for å styrke samarbeidet mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. 

Ta kurset «Hvordan involvere pårørende?»​

Pårørendeprogrammet

Læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Utviklet for å gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. 

Gå til pårørendeprogrammet

Rushåndtering for helsepersonell

Kurs som skal gjøre deg i stand til å tolke atferd og fysiologiske tegn hos pasienten, slik at du forstår at her dreier det seg om mulig inntak av et rusmiddel. Innføringskurs for helsepersonell i både somatikk og psykisk helsevern. Kurset er utviklet ved Ahus.

Ta kurset «Rushåndtering for helsepersonell»

Selvmordsrisikovurdering

Kurset skal hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak. Utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforebygging. Varighet ca tre timer.

Ta kurset «Selvmordsrisikovurdering»

Snakk om rus

Hvordan få en god samtale om bruk av rusmidler? NKROP har laget en læringssafari som kan være til hjelp for deg som har behov for å bringe rus på banen der det kan være relevant. En rask safari tar ca 20 minutter.

Gå til læringssafarien: Snakk om rus

Traumeforståelse og behandling

E-læringen "Stø Kurs" tar for seg grunnleggende tema i traumebehandling. Det tar ca 12 timer å gjennomføre fellesdelen, 18 timer på behandlerdelen og 12 timer på miljøpersonelldelen, inkludert arbeid med spørsmål. Utviklet av RVTS Nord.

Ta kurset «Stø kurs»

Traumesensitiv omsorg og behandling

RVTS Øst har utviklet den digitale læringsportalen traumesensitivt.no som tar utgangspunkt i kunnskap om utviklingstraumer. Portalen tilbys alle deltakere på programmer for barnevern og spesialisthelsetjenesten.

Gå til læringsportal og verktøykasse om traumesensitiv behandling​

 
 

Vet du om andre e-læringskurs eller digitale ressurser som kan være nyttige for ansatte i TSB? Tips oss gjerne på tsb@ous-hf.no​!​

Fant du det du lette etter?