HELSENORGE
Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler

Kvalitetsregisteret Kvarus

I Kvarus inngår et pasientregister og en oversikt over behandlingsforløp knyttet til den enkelte pasient.

Kvarus bilde

Mer kunnskap - bedre behandling

Slagordet for Kvarus

I Kvarus inngår et pasientregister og en oversikt over behandlingsforløp knyttet til den enkelte pasient:

  • Hva kjennetegner pasientene?
  • Hvilke tilbud får de?
  • Hva synes de om behandlingen de har fått?
  • Hva er resultatet av behandlingen?

Et nasjonalt kvalitetsregister skal inneholde et strukturert sett opplysninger om alle pasienter innen én gren av spesialisthelsetjenesten. Formålet er ifølge Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre «å organisere dialog med pasienter på en måte som øker sjansen for å forbedre behandlingen og hindre uberettiget variasjon i tilbud og kvalitet».

Det er regionale helseforetak som har ansvar for å etablere, drifte og finansiere nasjonale kvalitetsregistre. Ansvaret for Kvarus ligger hos Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

Pasienter og behandlere møter på Kvarus i følgende punkter i forløpet:

  • Ved inntak: Basiskartlegging av pasientbehov ved innskriving ved hjelp av et elektronisk kartleggingsskjema som tar 20-30 minutter å gjennomføre.
  • Underveis i behandlingen (minimum hver tredje måned): Skjema utfylt av pasient og primærkontakt, med sikte på å kartlegge om de konkrete behovene fra basiskartleggingen er fulgt opp, samt beskrivelse av tilbudet den enkelte har fått og mulighet for pasienten til å gi skriftlig tilbakemelding på om det går i ønsket retning.
  • Underveis og ved avslutning: Informasjon til eksterne tjenester dersom de må inn i bildet for å dekke de meldte behovene.
  • Ved avslutning: Informasjon om de resultater som er oppnådd i forhold til rusmiddelbruk, arbeid, bolig, og tilfredshet med egen helse og livssituasjon.

Registerdata om pasienten blir lagret, og en har mulighet til å fortsette der en slapp ved reinnleggelser. Registeret kan også legge inn et samtykke til å kontakte pasienten en avtalt tid etter at behandlingen er avsluttet for å høre hvordan det går.

Benchmarking

Kvalitetsregisteret kan bidra til at kvaliteten på hver behandlingsenhet blir målt på en mer rettferdig måte enn dagens kvalitetsindikatorer. I dag sammenliknes utfallsdata mellom institusjoner. Det er ikke rettferdig så lenge pasientene er ulike. Ved hjelp av registeret kan vi «ta ut» utfallsmål kontrollert for egenskaper ved pasientene. Vi kan da se hvilke tilbud som er gode i forhold til ulike typer pasienter. Slik kan institusjonene og helsemyndigheten bruke registeret til en kvalifisert benchmaking. 

 

Nyheter

Fant du det du lette etter?