HELSENORGE
LAR

Legemiddelassistert rehabilitering

Pasienter som trenger behandling for opioidavhengighet, bør vurderes for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Over 8000 pasienter mottar LAR-behandling i Norge. Her er en oversikt over ressurser til bruk i opplæring og kompetanseheving om LAR.

Gate med folkemegde i motlys,

LAR er tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for opioidavhengighet, der behandling med substitusjonslegemiddel inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. 

Formålet med LAR er å gi pasienter økt livskvalitet gjennom bedring av helsetilstand, mestrings- og funksjonsnivå. Utgangspunktet for behandlingen er derfor pasientens livssituasjon, behov og egne mål. Formålet er også generelt å redusere skadene av opioidavhengighet og faren for overdosedødsfall. De positive effektene av substitusjonsbehandling for pasienter med opioidavhengighet er godt dokumentert.

LAR er en del av TSB hvor den biopsykososiale forståelsen er fundamentet i utredning og behandling. Pasienter i LAR har behov for både helhetlig og tverrfaglig tilnærming til behandling av underliggende problemer og til rehabilitering. Det finnes en egen forskrift og nasjonale faglige retningslinjer for LAR, men andre nasjonale faglige retningslinjer for TSB gjelder også når pasienten har substitusjonsbehandling.

LAR-forskriften

Forskriften om legemiddelassistert rehabilitering, sammen med den øvrige helse- og sosiallovgivningen og nasjonale faglige retningslinjer, utgjør rammeverket for LAR. Forskriften foretar særregulering som er nødvendig på grunn av bruken av sterkt vanedannende legemidler, og skal forebygge at pasienter og tredjemann tar skade av legemidlene. 

LAR-forskriften tar blant annet for seg spesialisthelsetjenestens ansvar for innskrivning og utskrivning, å utarbeide individuell plan, å beslutte individuelle utleveringsordninger og avlegging av prøver.

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

LAR-retningslinjen

I 2022 fikk vi, etter mange års arbeid, en revidert retningslinje for LAR-behandling. Retningslinjen er basert på det beste vi har av tilgjengelig forskning, klinisk erfaring og brukererfaring – og inneholder 10 godt begrunnede anbefalinger.

Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet​

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har utarbeidet et introduksjonskurs for klinkere og ledere i TSB som jobber med pasienter med opioidavhengighet. I kurset vil du tilegne deg grunnleggende kunnskap om den reviderte LAR-retningslinjen, og få kjennskap til de mest sentrale anbefalingene.

Ta kurset: Bli kjent med LAR-retningslinjen (estimert tidsbruk 15-20 min)​

 

Gravide i LAR

I 2011 utga Helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder. En debatt om råd/pålegg om prevensjon, valg av legemiddel og nedtrapping av LAR-legemiddel under graviditet fortsatte likevel i ulike fora. Som følge av dette ble nye anbefalinger om prevensjon og familieplanlegging, legemiddelvalg og legemiddeldoser tatt inn i den nasjonale retningslinjen i 2019.

Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Lavterskel LAR

Lavterskel LAR er et tilbud som pasienten kan oppsøke uten henvisning, og få en tverrfaglig vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i TSB. Lavterskeltilbud i LAR er anbefalt etablert for å nå frem til personer med opioidavhengighet som ellers er vanskelige å nå. Målet er at flest mulig av disse personene ønsker seg LAR, blir vurdert for LAR og klarer å starte med LAR-behandling. 

Hvordan lavterskeltilbudene organiseres, varierer mellom ulike deler av landet som følge av størrelsen på målgruppen og lokale forhold. Et eksempel på et slikt lavterskeltilbud er LASSO – legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har utarbeidet en rapport som beskriver hvordan ulike helseforetak har innrettet lavterskel LAR-tilbud​, i samarbeid med kommunene. 

Forskning på LAR

Det er viktig å evaluere LAR som behandlingstilbud og undersøke om behandlingens intensjon oppfylles med dagens praksis. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har flere forskningsprosjekter som belyser ulike sider av LAR. 

Se oversikt over forskningsprosjekter om LAR ved SERAF

SERAF har også ansvar for den årlige nasjonale statusrapporten for LAR. Statusrapportene er et nyttig verktøy for alle som jobber med pasienter med opioidavhengighet. Den består av en gjennomgang av pasientpopulasjonen og beskrivelse av behandlingsresultatene. I rapportene kan man finne ut av regionale ulikheter i klinisk praksis og behandlingsresultater og vurderinger for hva som vil være kunnskapsbaserte og adekvate justeringer av behandlingen.

Se de nasjonale statusrapportene for LAR fra SERAF

Også andre forskningsmiljøer i TSB har forskningsprosjekter om LAR. Blant annet har Helse Bergen en egen satsing kalt Bergen Addiction Research som jobber tett med det kliniske fagmiljøet rundt LAR. Akershus universitetssykehus sin forskningsgruppe på rus og avhengighet har også forskningsprosjekter om temaer som er relevante for LAR. 

Se oversikt over forskningsmiljøer i TSB

Brukerundersøkelse

ProLAR Nett – nasjonalt forbund for folk i LAR – supplerer kunnskapen om LAR med en bruker til bruker-undersøkelse om pasienters egne erfaringer og synspunkter på forskjellige aspekter av behandlingen. Mange pasienter får bedre livskvalitet og positive endringer knyttet til helse, arbeidsliv, bolig og sosiale relasjoner. Samtidig viser undersøkelsen at det er mer å hente når pasientene kun skårer 4,5 av 10 på fornøydhet og opplevelse av medvirkning i egen behandling. 

Les ProLAR Nett sin brukerundersøkelse fra 2021

Nasjonalt faglig nettverk for LAR

Et nasjonalt faglig nettverk for legemiddelassistert rehabilitering skal bidra til å bedre kvaliteten i denne behandlingsformen. I nettverket deles kunnskap og erfaringer i regelmessige møter, som regel to i året. Det praktiske ansvaret for å gjennomføre nettverksmøtene går på omgang blant medlemmene. Nettverket har også løpende kontakt ved behov. 

Deltakere i nettverket er ressurspersoner og personer med overordnet faglig ansvar for å iverksette LAR-behandling i norske helseforetak, relevante brukerorganisasjoner, samt SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning). Helsetilsynet, Helsedirektoratet og andre relevante fagorganer deltar i nettverksmøter etter invitasjon. 

Leder for LAR-nettverket er Kine Haugen, seksjonsleder for rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus. 

Annet opplæringsmateriell om LAR

For å gjøre anbefalingene i den reviderte LAR-retningslinjen kjent, og bidra til å redusere uønsket variasjon, er det behov for en felles kunnskapsbase for alle som møter og samhandler rundt pasienter som enten mottar LAR-behandling eller hvor LAR kan være en aktuell behandlingsform.  

Nasjonal kompetansetjeneste TSB utvikler, på oppdrag fra Helsedirektoratet, ulike typer opplæringsmateriell om LAR. Oppdraget varer frem til 2024 og inkluderer følgende hovedaktiviteter:

  • ​Formidle grunnleggende kunnskap om LAR-retningslinjen via e-læringskurs (se informasjon om kurset over). 
  • Formidle helhetlig kunnskap om LAR-behandling via et større e-læringskurs (produseres i 2023).
  • Dele kliniske erfaringer og bidra til harmonisering av praksis gjennom digitale møter og workshops, i samarbeid med det nasjonale faglige LAR-nettverket.
  • Formidle dybdekunnskap om individuelle, organisatoriske og systemiske forhold som påvirker implementering og praksis.

Har du innspill til viktige tema for opplæringsmateriell? Du er velkommen til å ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste TSB på tsb@ous-hf.no​​Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB​

Fant du det du lette etter?