HELSENORGE

Omstilling av kompetansetjenesten

Alle nasjonale kompetansetjenester skal omstilles og siste driftsår for Nasjonal kompetansetjeneste TSB i sin nåværende form er 2023. Vi arbeider for å sikre videre drift av et nasjonalt fagmiljø som kan koordinere viktige satsinger på TSB-feltet.

– Vi opplever at vi har mye støtte fra fagfeltet, sentrale samarbeidsprtnere og våre ledere i eget sykehus. Vi skal møte vår eier i Helse Sør-Øst RHF og er optimistiske på at det er et handlingsrom for å sikre et sentralt fagmiljø som kan drifte viktige satsingsområder i en ny periode, og slik skape en god løsning for fagfeltet TSB, sier Guri Spilhaug, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB).

Fra kompetansetjeneste til kvalitets- og kompetansenettverk

I forbindelse med en revisjon av nasjonale tjenester, har Helse- og omsorgsdepartementet varslet at nasjonale kompetansetjenester skal avvikles etter ti (noen fem) år, og kan videreføres som koordinerende enheter for kvalitets- og kompetansenettverk. Et nettverk er i denne sammenheng definert som et faglig, interregionalt samarbeid, der aktørene har et felles ansvar for kompetansespredning, og der ett fagmiljø koordinerer aktiviteten.

Rammeverket for slike nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk beskriver formål og oppdrag som i hovedsak samsvarer med dagens oppdrag for nasjonale kompetansetjenester. Likevel er foreslått finansiell ramme for den koordinerende enheten redusert, sammenlignet med rammen til NK-TSB, og gjør det ikke mulig å utvikle de viktige satsingene for TSB-feltet.

Det er av stor betydning å beholde et reelt fagmiljø en lengre periode som, sammen med feltet, tar et helhetlig ansvar for å koordinere fagutviklingen innenfor vårt fagområde.

Fortsatt mye ugjort i TSB

Mye er oppnådd siden tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble etablert som et av tre helsefagområder i spesialisthelsetjenesten – likestilt, og med de samme kvalitetskrav som somatikk og psykisk helsevern. Men det er enda langt frem til likeverdige helsetjenester over hele landet.

Tilstandsgruppene er komplekse og inkluderer pasienter med skadelig bruk eller avhengighet til både illegale rusmidler, vanedannende medikamenter, alkohol, steroider, pengespill, gaming, sex m.m.

Tjenestetilbudet har uønsket variasjon nasjonalt, både på kvalitet og tilgjengelighet. Det skal for eksempel være akutt- og avrusningstilbud med rusmedisinsk kompetanse på døgnbasis. Det skal også være spesialister i rus- og avhengighetsbehandling i ruspoliklinikkene og døgnenhetene. Disse tverrfaglige basistjenestene er ikke ferdig utbygget og tilgjengelig i alle sykehusområder, slik at pasienter over hele landet har likeverdig tilgang på behandlingen de har behov for og krav på. Kun én av tre leger som jobber i TSB er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, og én av fem psykologer er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi.

Det er utilstrekkelig kunnskap om effekten av behandling og manglende klinisk forskning. Dessuten er det manglende oppmerksomhet på, og kunnskap om, rus- og avhengighetstilstander i alle nivåer av helsetjenesten. TSB er lite kjent både blant allmennheten og innad i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder i akuttmottak, i somatiske avdelinger og innenfor psykisk helsevern.

Dette medfører at pasientens rusproblematikk fortsatt blir oversett, udiagnostisert og ubehandlet. Personer med rus- og avhengighetslidelser har høy overdødelighet – inntil 20 år før forventet levealder – og lav livskvalitet.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB drifter viktige satsinger for feltet

Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) har som oppdrag å bidra med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning. NK-TSB er en kompetansetjeneste for hele fagfeltet TSB, og ikke kun for én definert tilstandsgruppe.

For å kunne bygge opp og drifte nettverk trengs oversikt over TSB, hvem som jobber hvor og hvilke behandlingsmetoder som brukes. Dette sikres gjennom det interaktive kartet over TSB i Norge. Nettverk utvikler seg i møteplasser som må fasiliteres og koordineres. Slik oppnås kobling mellom fag og kvalitet. TSB-skolen er et virkemiddel for både strategisk kompetanseutvikling og konkret opplæring.

NK-TSB arbeider også aktivt sammen med ledelsen av det nasjonale kvalitetsregisteret KvaRus og bistår med implementering. Disse sentrale satsningene henger sammen, og bidrar til å heve kvaliteten på fagområdet TSB i fellesskap med feltet.

Det er fortsatt mye ugjort på fagfeltet TSB, og det er derfor fremdeles behov for et nasjonalt koordinerende fagmiljø.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste TSB

​​