HELSENORGE

Omstilling av kompetansetjenesten

Alle nasjonale kompetansetjenester skal omstilles og siste driftsår for Nasjonal kompetansetjeneste TSB i sin nåværende form er 2023. Vi arbeider for å sikre videre drift av et nasjonalt fagmiljø som kan koordinere viktige satsinger på TSB-feltet.

Hva skjer med de nasjonale kompetansetjenestene?

Det finnes i dag 53 forskjellige nasjonale kompetansetjenester innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge med oppdrag å heve kompetanse og sikre god pasientbehandling. 48 av dem innenfor somatisk helse, tre for psykisk helsevernfeltet og bare én for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ingen nasjonale kompetansetjenester skal driftes i denne strukturen lengre enn fem eller ti år (avhengig av oppdrag).  De regionale helseforetakene er i sluttfasen på en gjennomgang av «sine» kompetansetjenester for å beslutte om de skal videreføres som nettverk eller avvikles.

Dersom dagens kompetansetjeneste drifter viktige aktiviteter som det er behov for å bygge opp og spre nasjonalt, kan RHF-ene vurdere å opprettholde denne virksomheten innenfor en annen organisering.​

En mulighet for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB ble opprettet i 2013 og siste driftsår i sin nåværende form er 2023. Det er av stor betydning å beholde et sentralt fagmiljø – en ressurs for TSB – som sammen med feltet, tar et helhetlig ansvar for sikre fagutviklingen og kompetanseheving innenfor vårt fagområde. Vi arbeider derfor for å sikre videre drift av våre satsningsområder.

Vi opplever at vi har mye støtte fra fagfeltet, sentrale samarbeidspartnere og våre ledere i eget sykehus, men også fra Helse Sør-Øst RHF. TSB er et satsningsområde for regjeringen.​

Fortsatt mye ugjort i TSB

Mye er oppnådd siden tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble etablert som et av tre helsefagområder i spesialisthelsetjenesten – likestilt, og med de samme ​kvalitetskrav som somatikk og psykisk helsevern. Men det er enda langt frem til likeverdige helsetjenester over hele landet.

Tilstandsgruppene er komplekse og inkluderer pasienter med skadelig bruk eller avhengighet til alkohol, illegale rusmidler, vanedannende medikamenter, steroider, pengespill, gaming, sex m.m.

Tjenestetilbudet har uønsket variasjon nasjonalt, både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. Det skal for eksempel være akutt- og avrusningstilbud med rusmedisinsk kompetanse på døgnbasis. Det skal også være spesialister i rus- og avhengighetsbehandling i ruspoliklinikkene og døgnenhetene. Disse tverrfaglige basistjenestene er ikke ferdig utbygget og tilgjengelig i alle sykehusområder. Pasienter i hele landet har ikke likeverdig tilgang på behandling de har behov for og krav på. Kun én av tre leger som jobber i TSB er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, og én av fem psykologer er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi.

Det er utilstrekkelig kunnskap om effekten av behandling og manglende klinisk forskning. Dessuten er det manglende oppmerksomhet på, og kunnskap om, rus- og avhengighetstilstander i alle nivåer av helsetjenesten. TSB er et vanskelig akronym og rett og slett lite kjent både blant allmennheten, i kommunenes helse- og velferdstjenester og innad i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder i akuttmottak, i somatiske avdelinger og innenfor psykisk helsevern.

Vi ser det fører til at pasientens rusproblematikk fortsatt blir oversett, udiagnostisert og ubehandlet. Personer med rus- og avhengighetslidelser har høy overdødelighet – inntil 20 år før forventet levealder – og lav livskvalitet.​

Nasjonal kompetansetjeneste TSB drifter viktige satsinger for feltet

Vi har som oppdrag å bidra med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

For å kunne bygge opp kompetanse og sørge for at TSB-skolen når ut til alle kliniske miljøer med strategisk kompetanseutvikling og konkret opplæring trengs oversikt over TSB, hvem som jobber hvor og hvilke behandlingsmetoder som brukes. Dette sikres gjennom det interaktive kartet over TSB i NorgeNettverk utvikler seg i møteplasser som må fasiliteres og koordineres. Slik oppnås kobling mellom fag og kvalitet.  Det er fortsatt mye ugjort på helsefagområdet TSB, og det er derfor fremdeles behov for en sentral ressurs i form av et nasjonalt koordinerende fagmiljø. 

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste TSB

​​