HELSENORGE

Pakkeforløp i TSB

Pakkeforløp skal begrense uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging i TSB.

Et pakkeforløp er en helhetlig og standardisert beskrivelse av gangen i en behandling. Den skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid og i tråd med beste praksis på området.

Pakkeforløpene skal legge til rette for bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom tjenester.

Et mål er at pasientene og deres pårørende skal oppleve mer forutsigbarhet og at det er mindre geografisk variasjon mellom helsetilbudene. Behandling etter pakkeforløp skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Innholdet i pakkeforløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Pakkeforløp for TSB

Pakkeforløp Gravide og rusmidlerPakkeforløp Rusbehandling TSBPakkeforløp Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Implementering og verktøy - Helsedirektoratet


GAP-undersøkelse er et verktøy for å identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og pakkeforløp. Ut fra dette kan en velge forbedringsområder som en ønsker å jobbe videre med:

GAP-undersøkelse ved implementering av pakkeforløp

Pasientinformasjon om pakkeforløp i TSB og psykisk helse

Brosjyre om hva pasienter trenger å vite om pakkeforløp (Helsedirektoratet)​Informasjon om pakkeforløp på helsenorge.no

Evaluering av pakkeforløp

Sintef har evaluert om om pakkeforløpene psykisk helse og rus oppfyller myndighetenes intensjoner (2020) og hvordan de  erfares av pasienter og tjenesteytere (2021). 

SINTEFs evalueringer av pakkeforløp psykisk helse og rus

 
 

 

Pakkeforløp i praksis

Fant du det du lette etter?