HELSENORGE

Nasjonale pasientforløp i TSB

Nasjonale pasientforløp skal begrense uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging i TSB.

Illustrasjon av punkter med piler mellom

Nasjonale pasientforløp (tidligere "pakkeforløp") er en helhetlig og standardisert beskrivelse av gangen i en behandling. Den skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid og i tråd med beste praksis på området.

De nasjonale pasientforløpene skal legge til rette for bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom tjenester.

Et mål er at pasientene og deres pårørende skal oppleve økt forutsigbarhet og at den geografiske variasjonen mellom helsetilbudene minskes. Behandling etter pasientforløp skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Innholdet i forløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Fra 1. januar 2023 skal navnet "pakkeforløp" være endret til Nasjonale pasientforløp innen psykisk helse og rus. Foreløpig innebærer ikke skifte av navn andre innholdsmessige endringer, men på sikt skal pasientforløpene videreutvikles​, blant annet for å gjøre rapporterings- og målkravene lettere å følge og forløpene bli bedre tilpasset til brukerenes behov.​  

Nasjonale pasientforløp for TSB

Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler​

Nasjonalt pasientforløp rusbehandling (TSB)​

Nasjonalt pasientforløp Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/ eller rusmiddelproblemer

E-læringskurs om nasjonale pasient​forløp​

Implementering og verktøy - Helsedirektoratet

Pasientinformasjon om nasjonale pasientforløp i TSB og psykisk helse

Brosjyre om hva pasienter trenger å vite om pakkeforløp (Helsedirektoratet)​Informasjon om pakkeforløp på helsenorge.no

Evaluering av nasjonale pasientforløp

Sintef har evaluert om om de daværende pakkeforløpene psykisk helse og rus oppfyller myndighetenes intensjoner (2020) og hvordan de erfares av pasienter og tjenesteytere (2021). 

SINTEFs evalueringer av pakkeforløp psykisk helse og rus

 
 

 

Fant du det du lette etter?