Helsepedagogikk

Pedagogiske kunnskaper og verktøy skal gi ansatte og brukere økt kompetanse om å legge til rette for informasjon og opplæring til pasienter og pårørende, der forutsigbarhet, trygghet, læring, medvirkning og mestring er målet.

Sykehuset har flere arenaer der ansatte og brukere får kompetanseheving i helsepedagogiske temaer som kommunikasjon med pasienter og pårørende, pedagogiske metoder for god opplæring, både individuelt og i gruppe, pasientmedvirkning og helseveiledning.

Foto av kvinne og mann som snakker sammen


Lærings- og mestringstjenesten i sykehusets klinikker har kunnskaper om pasient- og pårørendeopplæring, som blant annet inkluderer helseveiledning, brukermedvirkning og gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. De kan bidra med råd og veiledning til klinikkene om oppstart av læringstilbud.

Utdanningsseksjonen ved sykehuset samarbeider med sykehusets klinikker og eksterne aktører som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, andre høyskoler og fagskoler, Helse Sør-Øst mv., om utdanning av helsepersonell, blant annet innen kommunikasjon, veiledning og opplæring til pasienter og pårørende.

Avdeling for kompetanseutvikling bistår blant annet med utvikling av e-læring, opplæringsfilm og mulitimedia. Til avdeling ligger også Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende.

Sykehuset arrangerer også egne kurs i pasient- og pårørendeopplæring. Ansvarlig for dette er Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, ved Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester.

 

Nyttige nettsiderFilm og e-læring som pedagogiske verktøy

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring, for ansatte og brukere våren 2020

Vet du at du som helsepersonell har en viktig oppgave med å legge til rette for læring, mestring og medvirkning? Vet du at brukeres erfaringskompetanse bidrar til økt mestring, gjenkjennelse og håp? 

Vi må dessverre avlyse kurset den 27. april, 4 mai og 11. mai som en følge av koronavirus situasjonen.
Det vil bli satt opp et nytt kurs senere, men vi avventer situasjonen. Følg med for oppdatert informasjon om kursdager, kursprogram med mer.

Oslo universitetssykehus inviterer ansatte ved sykehuset, brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset til kurs. En viktig verdi og metode i pasient- og pårørendeopplæring er brukermedvirkning, og samarbeid og gjensidig læring mellom helsepersonell og brukere er derfor sentralt i kurset.

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring for ansatte og brukere
består av samlinger dels gjennomført som fellessamlinger for helsepersonell og brukere, og dels som samlinger hver for seg. Kurset benytter aktive undervisningsmetoder som film, e-læring, erfaringsdeling og praktiske samarbeidsøvelser.


Bilde av helsepersonell og ung pasient

Kurs for helsepersonell

Kurset gir deg innsikt i mangfold og muligheter innen den lovpålagte oppgaven om pasient- og pårørendeopplæring. Du vil få en innføring i metoder for å legge til rette for læring, mestring og medvirkning, og du vil få mulighet til å trene på noen metoder. Sentrale tema er helseveiledning, helsekompetanse, pasientkommunikasjon, samvalg, brukermedvirkning og individuell- og gruppebasert opplæring. Kurset gir deg mulighet til å arbeide med forbedring av pasient- og pårørendeopplæring på eget arbeidssted. Kurset består av 3 kursdager.
Kursprogram for helsepersonell våren 2020


Kurs for brukere jan 2019.jpg

Kurs for brukere

Kurset er for deg som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset. Kurset gir deg økt innsikt i mangfold og muligheter innen den lovpålagte oppgaven om pasient- og pårørendeopplæring. Kurset gir deg økt kjennskap til brukermedvirkning som verdi og metode i pasient- og pårørendeopplæring. Du vil lære mer lære mer om hvordan du kan bruke din historie til å fremme læring og mestring hos andre. Det er en fordel at du har erfaring fra arbeid med opplæring og informasjon til pasienter og pårørende, for eksempel gjennom deltagelse i lærings- og mestringskurs. Kurset består av 2 kursdager.
Kursprogram for brukere våren 2020

Forberedlse til kurset

Som en del av kurset inngår e-læringskurset, "Innføring i pasient- og pårørendeopplæring", som deltakerne tar før kursstart (lenke lenger ned på siden).

Ved spørsmål, ta kontakt med kursansvarlig, Anette Eie

E-læringskurset "Innføring i pasient- og pårørendeopplæring"

Helsepersonell har en viktig oppgave i formidling av informasjon og for å  legge til rette for læring og mestring hos pasienter og pårørende. Mange formidler at de er overrasket over å ha et pedagogisk ansvar, og at det knyttes stor usikkerhet til både metoder og verktøy. i 2017 ble det laget et e-læringskurs, som en introduksjon til fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. I kurset presenteres bredde og mangfold i pasient- og pårørendeopplæring, uten å gå i dybden. Gjennom e-læringskurset kan deltakeren i tillegg oppnå forståelsen for betydningen av pasient- og pårørendeopplæring, samt inspirere til bruk av ulike metoder. 

Klikk på bildet for å finne lenken til E-læringskurset Innføring i pasient- og pårørendeopplæring:

Bilde av elæring i mobilvisning

Kurset er utviklet etter innspill fra både helsepersonell, brukere, studenter, lærere og ressurspersoner fra ulike kompetansemiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kurset er en åpen læringsressurs for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommune, brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring, studenter og lærere innen helsefag. Det er aktivt benyttet film som et virkemiddel. Pasienter har delt sine tanker om informasjon og opplæring, og vi har intervjuet ulike fagpersoner både på høgskolen og i sykehuset. Kurset har også benyttet allerede utviklede læringsressurser andre kompetansemiljøer, som Nasjonal kompetansetjeneste for læring- og mestring innen helse og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tanken er at kurset kan inngå i ulike studier, og i kompetanseprogram i helsetjenesten som en aktiv læringsressurs.

Kurset er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet og Oslo universitetssykehus HF, med mål om å styrke kompetanse og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring mellom utdanning og arbeidsliv. Ved spørsmål om kurset, kontakt spesialrådgiver Anette Eie, Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling, Oslo universitetssykehus.

Under kan du se filmen "Skulle ønske du visste..." der syv pasienter deler sine erfaringer i møte med sykehuset, før, under og etter behandling.

Fant du det du lette etter?