MERU studien

Småcellet lungekreft - målrettet vedlikeholdsbehandling (MERU)

Småcellet lungekreft er en aggressiv, hurtigvoksende kreftform med høy risiko for metastasering også i tidlig stadium. Standardbehandling består av platinumbasert kjemoterapi, kombinert med etoposid.

Målrettet vedlikeholdsbehandling for småcellet lungekreft

Studien innbærer utprøving av et nytt behandlingsprinsipp der legemiddelet Rovalpituzumab gis som vedlikeholdsbehandling til pasienter med utbredt sykdom som har gjennomgått et vellykket behandlingsregime med platinumsbasert kjemoterapi i kombinasjon med etoposid eller irinotecan. Studien er randomisert, dobbel-blind og placebokontrollert og vil undersøke sikkerhet og effekt av Rova-T sammenlignet med placebo.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Hvem kan delta?

Pasienter med småcellet lungekreft over 18 år. Les mer om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Hva innebærer studien?

Studien dobbeltradomiserer (hverken du som pasient eller legen din vet hvilken gruppe du blir satt i) pasientene hvor den ene gruppen får legemiddelet Rovalpituzumab i kombinasjon med etoposid eller irinotecan. Den andre gruppen vil få et placebolegemiddel i kombinasjon med etoposid eller irinotecan.

Da kan vi undersøke sikkerhet og effekt av legemiddelet. Hovedmålet med studien er at du blir progresjonsfri, og har en total overlevelse. Behandlingen vil pågå inntil sykdommen progredierer eller må stoppes på grunn av uakseptable bivirkninger.

Vær oppmerksom

Legemiddelfirmaet ABBVIE har initiert studien. Studien vil fortsette inntil planlagt antall pasienter er inkludert (sannsynligvis til ca februar 2020) eller inntil ABBVIE velger å avslutte studien.

Kontaktinformasjon

Vedrørende spørsmål om studien, kan lungekreftmiljøet på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus kontaktes. Ved spørsmål kan studiesykepleierne Tina Traa (22 93 53 39) / Mai Linn Aase (22 93 46 69) eller Karia Anne Seime (22 93 40 00) kontaktes, eller legene Mette Sprauten eller Åslaug Helland.

Pasienter kan henvises via lege på sykehus.

Ansvarlig for studien er: Åslaug Helland

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:
Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.