HELSENORGE

Studie av feilstilte brudd i skulderen

Gir operasjon med reversert skulderprotese bedre resultat enn ikke-operativ rehabilitering av skulderbruddet? Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Studien ser på utfallet av to ulike behandlingsmetoder ved kompliserte brudd i skulderen. Vi ønsker å finne ut av om operasjon med reversert skulderprotese (Deltaprotese) gir bedre resultat for deg ennikke-operativ rahabilitering.

Studien er såkalt randomisert. Det vil si at dersom du samtykker, foretar vi en loddtrekning hvor utfallet blir at du får den ene eller den andre behandlingen:

  1. Operasjon med reversert protese
  2. Ikke-operativ rehabilitering.

Uansett hvilken behandling du får, får du målrettet fysioterapi og instruksjon i egenøvelser.

Hvem kan delta?

Alle pasienter som innlegges ved et av de deltakende nordiske sykehus med et komplisert skulderbrudd (Proksimal humerus fraktur) og som tilfredsstiller bestemte kriterier (brudd type) vil bli forespurt om å delta i studien.

Deltakelse er helt frivillig. Dersom du ikke ønsker å delta, får du en av de to behandlingstypene. Valget av behandling tas basert på individuell vurdering av legen.

Hva innebærer studien?

Dersom du har sagt ja til å delta i studien, blir du loddtrukket til en av behandlingstypene. Begge behandlingsgruppene vil få målrettet fysioterapi og instruksjon i egenøvelser.

Du følges opp etter 3 måneder, 1 og 2 og evt. 5 år. Ved kontrollene ber vi deg svare på noen spørreskjema om skulderfunksjon og livskvalitet og i tillegg til vanlig legeundersøkelse blir du også vurdert av fysioterapeut med spesiell skulderkompetanse.

Hvis du sier nei til å delta i studien, vil vi spørre deg om du er villig til å delta på kontroll med de samme spørreskjema ut over «standardkontroll» ved 3 måneder. Også dette er frivillig.

Kontrollene etter 1, 2 og 5 år vil være gratis.

Fysioterapeuten som behandler deg lokalt utenfor sykehuset kan kontakte prosjektfysioterapeuter på ditt sykehus ved spørsmål om oppfølgingen.

Mer informasjon om studien finnes også på avdelingens hjemmeside

Vær oppmerksom

Det er ingen åpenbare ulemper ved å delta i denne studien. Du behandles med en etablert behandling. Vi har likevel, ut i fra foreliggende vitenskap i dag, ikke grunnlag for å si hvilken av behandlingene som er best.

Etter slike komplekse skulderskader, er det likevel visse følgetilstander som er hyppige, men dette er uavhengig av at du deltar i en studie.

Fordelen med å delta er at du får bedre oppfølging i studieperioden, og at vi da lettere kan fange opp problemer underveis.

Kontaktinformasjon

Nasjonalt ansvarlige kontaktpersoner er:

Studien er et nordisk samarbeid mellom Norge, Finland, Sverige og Danmark. Totalt 14 sykehus deltar, hvorav seks i Norge:

  1. Diakonhjemmet Sykehus (Oslo)
  2. Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus
  3. Oslo universitetssykehus (Ullevål)
  4. Sykehuset Innlandet (Lillehammer)
  5. Sykehuset Østfold (Kalnes)
  6. Vestre Viken (Bærum sykehus)

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?