HELSENORGE

Lederprogrammet

– lederutvikling og lederopplæring


Oslo universitetssykehus satser målrettet på lederopplæring og lederutvikling

Oslo universitetssykehus har et viktig samfunnsoppdrag. Som leder ved sykehuset vil du ha en sentral rolle i å  innfri dette. Du vil  få en utfordrende, variert og spennende hverdag i en kompleks organisasjon som er i konstant utvikling.
 
Ledere med god lederkompetanse er av stor betydning for pasientsikkerhet, trivsel og rekruttering, samt utvikling av en trygg, åpen og inkluderende kultur. Oslo universitetssykehus satser derfor målrettet på lederopplæring og lederutvikling.
 
Samtidig som du vil være tilknyttet en fast ledergruppe i din enhet vil du også få mulighet til å være en del av et ledernettverk på tvers av sykehuset med mer enn 1.100 ledere innen mange ulike fagområder.
Sykehusets lederprogram følger deg fra du er ny som leder og gjennom hele din ledergjerning. Du vil få tilbud om lederopplæring og –utvikling gjennom kurs, workshops, seminarer, mentorgrupper, nettbasert undervisning og andre tiltak. Noe av innholdet er spesifikt for den klinikken du tilhører, mens mye er felles for alle ledere. Nedenfor finner du mer informasjon om våre varierte tilbud.
 
Ønsker du å bli med på å uforme dagens og fremtidens sykehus? Ta en titt på våre ledige lederstillinger.

Våre lederkrav

Det er fastsatt lederkrav for å oppnå resultater i samsvar med overordnede helhetlige mål og planer for OUS HF. Følgende lederkrav gjelder for ledere på alle nivåer og er skriftliggjort i deres kontrakter:   

1. Er strategisk

 • Legger til rette for lederutvikling i egen ledergruppe og i de enkelte enheter innen ansvarsområdet.
 • Pasientsikkerhet, kvalitet og avvik: utvikler/stimulerer til en kultur som søker kontinuerlig forbedring og læring, og som følger opp meldinger om avvik og forslag til forbedringer.
 • Tenker strategisk, setter tydelige og ambisiøse mål og evner å utvikle en kultur som motiverer organisasjonen til nødvendig endring og omstilling også på tvers av klinikker og staber.

2. Viser integritet

 • Står for og gir uttrykk for egne meninger, men er samtidig lojal til og støtter aktivt beslutninger når de er fattet.
 • Er åpen, ærlig og en god rollemodell som legger til rette for en god og åpen dialog med ansatte.

3. Er motiverende og samlende

 • Er en synlig, inspirerende leder som skaper trivsel i organisasjonen og motiverer til innsats.
 • Er opptatt av å utvikle sine medarbeidere og sin organisasjon.
 • Har god forståelse av arbeidsgiverrollen og evner å etablere et balansert og velfungerende samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Gjennomfører medarbeidersamtaler, har nulltoleranse for og følger opp trakasseringssaker, og iverksetter tiltak for å forebygge og redusere sykefravær.

 

Lederprogrammet-illustrasjon.jpg
 

Lederprogram for nye ledere: "Ny som leder"

Alle nye ledere med personallederansvar ved Oslo universitetssykehus skal i løpet av sitt første virkeår gjennomgå sykehusets felles grunnleggende lederprogram. Programmet gir en innføring i lederrollen, forventninger til ledere, og trening i ledelsesutøvelse. Det består av en lederopplæringsdel med dagssamlinger internt på sykehuset, og en lederutviklingsdel med praktisk trening relatert til egen arbeidshverdag.
  
Lederopplæringsdelen gjennomføres i hovedsak med bidragsytere fra direktørens fagstaber og arbeidsmiljøavdelingen, mens lederutviklingsdelen gjennomføres av erfarne lederutviklere med bistand fra prosessveiledere som til daglig jobber i klinikkene.
Illustrasjon av

 
Lederprogrammet "Ny som leder" fokuserer blant annet på hvordan ledere kan være en støtte for hverandre, både som sparringspartnere, rådgivere og som del av et nettverk. Programmet bygger opp gruppepsykologisk trygghet og erfaring med ulike ledelsesverktøy gjennom arbeid i faste kursteam på 5 – 7 personer. Oslo universitetssykehus oppfordrer til at kursteamene fortsetter samarbeidet i mentorgrupper, etter endt lederprogram. Se mer informasjon i punktet nedenfor.   

 

 

Personlig lederutviklingsplan

Alle ledere på Oslo universitetssykehus har en personlig lederutviklingsplan. Den utarbeides i samarbeid med leders leder i den årlige utviklingssamtalen. I lederutviklingsplanen blir det satt årlige mål for den enkeltes lederutvikling og hvilke kurs som må gjennomføres for å nå disse målene. Målene følges opp og evalueres. Sykehusets lederkrav er også en del av lederutviklingsplanen.

Program for ledergruppeutvikling

Ledere har et ansvar for å utvikle sine egne ledere og eget lederteam, og tilgjengelig forskning viser at de fleste ledergrupper har et stort potensial når det gjelder beslutnings- og gjennomføringsevne. Målet med dette utviklingsprogrammet er å få ledergruppene ved sykehuset til å bli mer effektive gjennom å skape bedre resultater og bli mer velfungerende enheter. Samtidig legges forutsetningene til rette for en god kulturutviklingsprosess. Utviklingsopplegget fokuserer på faktorer som er sentrale for ledergruppers fungering og prestasjoner, ved å:

 
 • etablere et felles begrepsapparat og felles retningslinjer for effektive ledergrupper
 • bidra til refleksjon og iverksettelse av hensiktsmessig organisering og struktur på ledergrupper og ledergruppemøter
 • bidra til å gjøre ledergruppene selvevaluerende og selvutviklende
 • tilrettelegge for grunnleggende betingelser og ferdigheter som må til for å få ledergrupper til å prestere godt

Mentorgrupper

Det legges til rette for at alle ledere ved Oslo universitetssykehus kan delta i mentorgrupper, enten som en videreføring av arbeidsgruppene som ble dannet i lederprogrammet «Ny som leder», eller som nyopprettede mentorgrupper for mer erfarne ledere. Deltakerne består av ledere på tvers av sykehuset. Hensikten er å lage en arena for nettverksbygging, erfaringsutveksling og videreutvikling som leder.

Gruppene er i utgangspunktet selvdrevne, men det er imidlertid mulig å få oppstartshjelp samt prosessveilederstøtte til enkelte temaer.

Ledersamlinger

Oslo universitetssykehus arrangerer to årlige ledersamlinger fra sentralt hold.

 • Den ene er beregnet på alle avdelingsledere på sykehuset. Saker som blir belyst kan blant annet være budsjettprioriteringer og fremtidige satsningsområder for sykehuset.
 • Den andre ledersamlingen er myntet på seksjons- og enhetsledere. Første del av dagen er forelesningsbasert. Andre halvdel er praktisk orientert, i arbeidsstuer med mindre grupper. Samlingen tar opp etterspurte temaer innen ledelse, som kan variere fra år til år. Eksempelvis kan arbeidsmiljø, konflikthåndtering, endringsledelse og arbeidsgivers styringsrett stå på programmet.

I tillegg arrangerer de fleste klinikker og avdelinger egne ledersamlinger.

Inspirasjonsseminar

Oslo universitetssykehus arrangerer inspirasjonsseminar to ganger i året med forelesere som tar opp relevante temaer innen ledelse. Seminaret varer i to timer og er åpent for ledere på alle nivåer. Vanligvis er det ca. 200-350 som deltar. Midtveis i seminaret er det en minglepause hvor deltakerne får anledning til å treffes på tvers av klinikkene. 
Foreleserne kan være både interne og eksterne.

Noen eksempler på forelesere og temaer de siste årene:

 • Professor emeritus Ole Berg, «Strategisk ledelse og motivasjonsledelse»
 • Organisasjonssosiolog Bjørn Erik Mørk, «Hvordan få til endring på tvers» 
 • PhD Karoline Kopperud, «Arbeidsglede! Hva, hvorfor og hvordan?»
 • Avdelingsdirektør Elisabeth Østrem, «Hvordan ledere håndterer krysspress over tid.» Pecha Kucha-innlegg fra Kristin Hestad og Ewa Ness, OUS
 • Høyskolelektor Gry Espedal: «Anerkjennende ledelse»
 • Organisasjonspsykolog Cathrine Moestue: «Ledelse og gjennomslagskraft»
 • Journalist og siviløkonom Kathrine Aspaas: «Raushet og ledelse»
 • Førsteamanuensis og fagsjef Lars Erik Kjekshus, «Ledelse og organisering i sykehus - sett litt utenifra»
 • Filosof Øyvind Kvalnes: «Etisk navigasjon for sykehusledere»
 • PhD Henning Bang: «Effektivitet i ledergrupper»
 • Organisasjonsutvikler Lisa Wade: «Balansegang for dagens ledere, - boss eller buddy?

 

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Toppledere ved Oslo universitetssykehus får mulighet til å delta på et nasjonalt topplederprogram i regi av de fire regionale helseforetakene og KS. Programmet skal bidra til at kommune – og spesialisthelsetjenesten har toppledere som aktivt medvirker til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansieringsmodeller. Programmet består av seks samlinger i løpet av et år og gir 30 studiepoeng på masternivå.

Ledermoblisering for framtidens ledere

Helseforetakene trenger mange dyktige ledere fremover og det er derfor igangsatt en nasjonal satsning på et felles ledermobiliseringsprogram for å få flere kompetente og motiverte kandidater til lederstillinger. Målet er å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei. 

Det er årlige opptak hvor det er mulig å søke på vårt ledermobiliseringsprogram.

Hva tilbyr vi våre lederkandidater?

 • Mulighet til å utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.
 • Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.
 • Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.
 • Bygge nettverk med andre lederkandidater.
 • Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.

Programmets varighet og innhold

        Figur program ledermobilisering 
  
 • Skygg en leder
  Kandidatene følger en leder utenfor egen enhet, som han/hun skal observere en hel dag
 • Gruppe
  En mindre gruppe med lederkandidater møtes jevnlig og får hjelp av en prosessveileder til å reflektere over egne erfaringer underveis
 • Min lederhverdag
  Samling med alle lederkandidatene i foretaket. «Skavlan talk-show» med to erfarne ledere som blir intervjuet om sine erfaringer i lederrollen.
 • Treningslaboratorium
  Nasjonal samling med lederkandidater fra flere helseforetak. Hensikten er nettverksbygging og økt forståelse for sentrale lederferdigheter
 • Utviklingsplan
  Egenvurdering av egne ledelsesferdigheter og motivasjon
 • Lederpraksis
  Kandidatene får erfaring med konkrete lederoppgaver ved å fungere som leder i en periode


 

 


 

Kontaktinformasjon

Send oss gjerne en mail

Avdeling for kompetanseutvikling


 
Fant du det du lette etter?