Bilde av tre sykepleiere som smiler

Velkommen med på laget!

Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisin- og helsefaglige miljø! Når du begynner i OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag.

Vi er opptatt av at du skal få en så god start som mulig på ditt arbeidsforhold, samtidig har du også ansvar for å sette deg inn i temaer som er viktig for ditt arbeidsforhold. Vi har derfor samlet all viktig informasjon på denne siden. Husk at det er din nærmeste leder som har ansvaret for din introduksjon og sørge for at du får nødvendig opplæring.

Viktig informasjon til nyansatte

Lønnsansiennitet for nyansatte og tidligere ansatte ved OUS

Hvem?
Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for mange yrkesgrupper ved Oslo universitetssykehus, og gjelder for deg som er nyansatt og som tidligere har vært ansatt ved OUS. Dette er spesielt aktuelt for ansatte som lønnes i henhold til satser i overenskomstene. Er du usikker på om dette vil gjelde for deg, kan du spørre din nærmeste leder.

Hva skal gjøres?
For at vi skal kunne beregne korrekt lønnsansiennitet, må du sende inn utfylt meldeskjema sammen med dine arbeidsattester/tjenestebevis og fødsels-/adopsjonsattest/legeerklæring ved omsorgsarbeid samlet til Sakarkiv: sakarkiv@ous-hf.no snarest mulig. Arbeidsattester/tjenestebevis skal vise start- og sluttdato, samt hvor mye du har jobbet i prosent eller antall timer.

Tidligere ansatt?
Har du tidligere vært ansatt ved OUS, trenger du kun å sende inn dokumentasjon for perioden etter ditt siste arbeidsforhold ved OUS med mindre oppholdet er for seks måneder eller kortere. Hvis vi ikke mottar noe, vil antall år og måneder fra tidligere bli videreført ved tiltredelse.

Timebetalte
som har vært borte i mer enn 6 måneder, må sende inn meldeskjema og de siste attestene for ny beregning. Dersom dette ikke sendes inn, vil dato for gjeninntredelse settes som ansiennitetsdato.

Fastsettelsestidspunkt:
Beregning av din lønnsansiennitet foretas etter at arbeidskontrakt/rammeavtale er signert. Dersom beregnet lønnsansiennitet skulle tilsi høyere lønnsplassering, vil lønnsforskjellen bli etterbetalt. Lønnansiennitetsdato fastsettes til den 1. i måneden. Dersom Sakarkiv mottar arbeidsattester/tjenestebevis senere enn tre måneder etter tiltredelse eller gjeninntredelse, gjøres lønnsansienniteten gjeldende fra den dato disse mottas av helseforetaket. Dersom lønnsansiennitet ikke beregnes, vil tiltredelsesdato settes som ansiennitetsdato.

Hva teller med?
Beregningen baserer seg på:

 • Alt offentlig og privat arbeid etter fylte 18 år
 • Arbeid i hjemmet på grunn av omsorg for barn eller annet omsorgsarbeid krever fødselsattest eller legeerklæring, og medregnes med inntil 3 år
 • Førstegangstjeneste/verneplikt
 • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansiennitet

Regler for hva som teller med ved permisjon og fravær fra stilling ved Oslo universitetssykehus uten lønn, fremgår av retningslinjene i eHåndbok.

Mer informasjon
Se våre retningslinjer: Beregning av lønnsansiennitet

Utdanningsansiennitet for leger i spesialisering

For leger i spesialisering skal det beregnes utdanningsansiennitet ved nyansettelse i henhold til gjeldende overenskomst. Utdanningstid beregnes ut fra den tiden legen faktisk har vært ansatt i stilling som LIS og de punkter som fremgår av retningslinjen eHåndbok: 

Rekruttering og ansettelse av leger i spesialisering - LIS, avsnitt 4.1.3

Spesielle regler ved beregning av utdanningsansiennitet

 • All tid i stilling som Lege i spesialisering ved norske sykehus skal telles med
 • Ved overgang til annen spesialitet skal tid i tidligere spesialitet medregnes
 • Tid i vikariat som overlege skal medregnes
 • Ansatte som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven eller annen lovfestet permisjon med lønn, opprettholder lønn og utdanningsansiennitet som om de var i arbeid i perioden
 • Forskning kan inngå i utdanningsløpene. Dvs. at perioder i stilling som stipendiat/forsker skal telle med dersom det inngår i den enkelte leges utdanningsplan oppad begrenset til 20 måneder innenfor utdanningsløpet. Forskningstjeneste gjennomført før ansettelse i stilling som LIS 2/3 i spesialistutdanningen, vil ikke være tellende som del av utdanningen.
 • Godkjent tjeneste i tilsvarende utdanningsstilling fra utlandet skal telle med, hva som er tilsvarende utdanningsstilling vurderes i hver enkelt sak.

Alle leger med godkjent spesialitet skal innplasseres i stilling som Legespesialist.

Arbeidsattester, tjenestebevis og eventuelt bekreftelse på doktorgrad
Nyansatte som søker på utlyst stilling i Webcruiter, skal laste opp arbeidsattester, tjenestebevis og eventuelt bekreftelse på oppnådd doktorgrad sammen med søknad og CV.

Dersom du ansettes i et kortvarig vikariat som ikke er utlyst, skal du sende inn dine arbeidsattester og tjenestebevis samlet til OUSHF PB HROSSteamleger snarest mulig. Inntil korrekt utdanningstid er beregnet, vil tiltredelsesdato og minstelønn være gjeldende. Når utdanningsansiennitet er beregnet, vil eventuell lønnsforskjell bli etterbetalt. Blir arbeidsattester og tjenestebevis sendt inn senere enn tre måneder etter tiltredelse, gjøres utdanningsansienniteten gjeldende fra den dato disse mottas av helseforetaket.

Arbeidsattester/tjenestebevis skal vise start- og sluttdato. Dato for utdanningsansiennitet fastsettes til den første i måneden.

Politiattest

For stillinger som krever politiattest skal du benytte din signerte arbeidskontrakt/rammeavtale til søknad om politiattest på politiet.no

Politiet sender deg politiattesten elektronisk og du sender/leverer den til din nærmeste leder, eller til Personalformidling pfekstravakt@ous-hf.no dersom du er tilknyttet dem.

Politiattesten må fremlegges før du begynner i stillingen, og må ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse.

Fagorganisert

Dersom du er fagorganisert, må du be leder å registrere fagforeningstilhørighet i Personalportalen så snart som mulig. Det er veldig viktig å få på plass fagforeningstilhørighet slik at du skal få korrekt avlønning i ditt arbeidsforhold.

Lønn og skatt

Lønn
Lønn utbetales over bankkonto den 12. i hver måned. Ved tiltredelse etter lønnskjøring, som er i løpet av den første uken i hver måned, vil første lønnsutbetaling være påfølgende måned. Det er derfor viktig at du registrerer ditt kontonummer i Personalportalen første arbeidsdag.

Lønnsslipper
Lønnsslippene er tilgjengelig i Personalportalen. Du kan i tillegg laste de ned på mobiltelefon/nettbrett med adressen mhso.bluegarden.no. Her kommer du til et innloggingsbilde hvor du må lage nytt passord første gang. Passordet lever sitt eget liv uavhengig av andre passord/pålogginger til OUS systemer, og må endres hver 90 dag.

Skatt
skatteetaten.no kan du kontrollere grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk.

Utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere må ha gyldig oppholdstillatelse for hele arbeidsforholdet.
Dersom du har arbeid i hjemlandet, må du hvert år innhente A1-skjema hos folketrygden/forsikringskassen i ditt hjemland for å få riktig pensjonsopptjening. Skjemaet sendes til sakarkiv@ous-hf.no

Arbeidstid

Her finner du nyttig informasjon om arbeidstid og reglene som gjelder på dette området:

Retningslinjer i eHåndbok

I eHåndbok finner du våre interne prosedyrer og andre styrende dokumenter elektronisk. Disse dokumentene er laget for å sikre god styring i sykehuset og å være støtte for de ansattes arbeid.

Pensjonist

Pensjonister kan finne viktig informasjon i retningslinjen:

Du bør også ta kontakt med din pensjonskasse for mer informasjon; KLP for sykepleiere og PKH for alle andre yrkesgrupper.

Koronasituasjonen
Alderspensjonister og AFP-pensjonister kan arbeide ubegrenset med sin ordinære timelønn når det er knyttet til koronasituasjonen, se mer på Koronasidene på HR og personal. Dette gjelder arbeid frem til 31.10.20, men kan forlenges av myndighetene.

Yrkesvaksinasjon

Vi tilbyr yrkesvaksinering til alle våre ansatte i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet Yrkesvaksinasjon.

Du kan ellers ta kontakt med bedriftssykepleier for råd og bistand på tlf 23075919 / 23075889 / 23075921.
På grunn av Covid-19 er våre vaksinasjonspoliklinikker stengt for «drop-in» inntil videre.
Ring telefon: 230 75880 for å bestille time.

 • Radiumhospitalet (rom B 740): Onsdager kl. 09:00-14:30. Tlf: 22 93 40 44.
 • Aker sykehus (Bygg 6, 10. etasje): Onsdager/Torsdager kl. 08:00-14:00.
  Ring på forhånd mob: 913 33 407 Tlf: 22 89 44 58.
 • Rikshospitalet (D5.2052): Tirsdager kl. 8:30-11:30, 12:30-14:30. Tlf. 23 07 20 87.
 • Ullevål sykehus (Søsterhjemmet, inngang 2B, 1. etasje): Tirsdager kl. 08:30-11:00, 12:00-14:30.
 • Dikemark: Ca. 1 onsdag pr. måned. Ring på forhånd. Mob: 91333407.

Hepatitt B vaksine
Hepatitt B vaksine tilbys ansatte som kan bli utsatt for blodsmitte. Blodsmitte kan skje ved stikk, kutt og søl. Vaksineprogrammet består av 3 vaksinedoser som tas i løpet av 6 mnd. 3 mnd. etter siste vaksinedose tas blodprøve for å måle antistoffer. Vaksinen er gratis og du får den hos Arbeidsmiljøavdelingen.

Stivkrampevaksine
Stivkrampevaksine tilbys ansatte som kan utsettes for stivkrampebakterier. Smitte kan overføres via jord, kloakk, samt bitt fra mennesker og dyr.

Andre vaksiner
Du finner mer informasjon om hvilke vaksiner som kan være aktuelt for deg i våre retningslinjer om yrkesvaksinasjon. Ta kontakt med din leder dersom du har spørsmål om vaksiner i forhold til dine arbeidsoppgaver.

 


Opplæring

Ved OUS skal alle nyansatte (også ekstravakt/timebetalt) gjennom et velkomstprogram kalt ny@OUS. Dette er en kurspakke bestående av obligatoriske kurs som er relevant for jobben du skal gjøre, og for at du skal bli bedre kjent med oss. Noen av kursene kan du gjennomføre hjemmefra, før din første arbeidsdag!

Ny@OUS
Etter at du har signert din arbeidskontrakt, men tidligst 30 dager før første arbeidsdag, vil du motta en epost med brukernavn og informasjon om vårt velkomstprogram «ny@OUS».
Påmelding til alle kurs skjer i vårt læringssystem, Læringsportalen. For å få kursaktiviteten registrert riktig, er det viktig at du logger på med brukernavnet du fikk på epost.

Før oppstart

Kurslenkene nedenfor sender deg direkte til kurset etter at du har logget inn i vår læringsportal. 

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag

Kliniske systemer

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du også gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. Du skal ta kursene selv om du har brukt systemene før. Det er fordi det er svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til fra andre arbeidsgivere. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT, og helt avgjørende for pasientsikkerheten.  

Alle skal gjennomføre:

Øvrige kurs og opplæring er knyttet til stillingsgruppe og rolle. Det skal avtales mellom deg og din leder hvilke kurs som skal gjennomføres. Disse kursene skal gjennomføres i løpet av dine første seks uker.
Se i listen over kurs under og finn kurs knyttet til din stillingsgruppe. Logg inn i Læringsportalen og søk på navnet til kurset du skal gjennomføre i kurskatalogen.

Sykepleier

Sengepost somatikk

eLæringskurs:

004a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost somatikk
016a. DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
030a. DIPS Elektr pleie- og omsorgsmeldinger (PLO)
035a. DIPS Operasjonsplan SPL sengepost (Gjelder kun for kirurgiske sengeposter)
Laboratorieundersøkelser rekvirering
MetaVision Basiskurs Sengepost felles

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie sengepost og INT/PO somatikk
DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
MetaVision Basiskurs sykepleie sengepost somatikk

Sengepost psykiatri

eLæringskurs:

012a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost psykiatri
016a. DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
030a. DIPS Elektr pleie- og omsorgsmeldinger (PLO)
103a. Metavision Basiskurs Psykiatri

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie/miljøtj sengepost psykiatri
DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
MetaVision Basiskurs sykepleie sengepost psykiatri

Intensiv/PO

eLæringskurs:

004a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost somatikk
035a. DIPS Operasjonsplan SPL sengepost
016a. DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
105a. MetaVision Basiskurs Sykepleie Intensiv
110a. MetaVision Væskebalanse

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie sengepost og INT/PO somatikk
DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
MetaVision Basiskurs sykepleie INT/PO

 

Anestesi

eLæringskurs:

033a. DIPS SPL anestesi og operasjon
033. DIPS Operasjonsplan SPL anestesi/operasjon
104a. MetaVision Basiskurs Anestesi Arbeidsflyt
104b. MetaVision Basiskurs Anestesi Legemidler

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie anestesi/operasjon
MetaVision Basiskurs sykepleie anestesi/operasjon

 

Operasjon

eLæringskurs:

033a. DIPS SPL anestesi og operasjon
016a. DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie anestesi/operasjon
DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner

 

Jordmor

Føden

eLæringskurs:

036a. DIPS Vekstkurve
037a. Laboratorieundersøkelser rekvirering
122 MetaVision Basiskurs Sengepost felles

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs Jordmor


 

Hjelpepleier

Sengepost somatikk

eLæringskurs:

004a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost somatikk
016a. DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
109a. MetaVision Basiskurs Lesetilgang
116a. MetaVision Basiskurs Helsefagarb. Somatikk

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie sengepost og INT/PO somatikk
DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner

Sengepost psykiatri

eLæringskurs:

012a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost psykiatri
016a. DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
109a. MetaVision Basiskurs Lesetilgang
117a. MetaVision Basiskurs Helsefag Psyk Rus

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie/miljøtj sengepost psykiatri
DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner

Miljøarbeider

Sengepost psykiatri

eLæringskurs:

012a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost psykiatri
016a. DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner
109a. MetaVision Basiskurs Lesetilgang
117a. MetaVision Basiskurs Helsefag Psyk Rus

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs sykepleie/miljøtj sengepost psykiatri
DIPS Spesialkurs Behandlingsplaner

Lege

Somatikk

eLæringskurs:

001a. DIPS Basiskurs lege somatikk
E-resept og LIB i DIPS
037a. Laboratorieundersøkelser rekvirering
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest
122 MetaVision Basiskurs Sengepost felles
101a. MetaVision Basiskurs Lege Intensiv

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs lege
MetaVision Basiskurs lege

Psykiatri

eLæringskurs:

010a. DIPS Basiskurs lege/psykolog psykiatri
E- resept og LIB i DIPS
037a. Laboratorieundersøkelser rekvirering
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest
103a Metavision Basiskurs Psykiatri

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs lege
MetaVision Basiskurs lege

Kirurgi

eLæringskurs:

001a. DIPS Basiskurs lege somatikk
E-resept og LIB i DIPS
031a. DIPS Operasjonsplan operatør/kirurg
037a. Laboratorieundersøkelser rekvirering
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest
101a. MetaVision Basiskurs Lege Intensiv

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs lege
MetaVision Basiskurs lege

Anestesi

eLæringskurs:

001a. DIPS Basiskurs lege somatikk
E-resept og LIB i DIPS
032a. DIPS Operasjonsplan anestesilege
037a. Laboratorieundersøkelser rekvirering
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest
101a. MetaVision Basiskurs Lege Intensiv

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs lege
MetaVision Basiskurs lege

 

Kontor

Polikliniksk somatikk

eLæringskurs:

006a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk somatikk
009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/venteliste
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs Kontor somatikk

Sengepost somatikk

eLæringskurs:

007a. DIPS Basiskurs kontor sengepost somatikk
009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/venteliste
037a. Laboratorieundersøkelser rekvirering
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest

Poliklinikk psykiatri

eLæringskurs:

013a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk psykiatri
009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/ventelist
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest

Sengepost psykiatri

eLæringskurs:

009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/venteliste
014a. DIPS Basiskurs kontor sengepost psykiatri
Medisinsk koding 01 - Hva er medisinsk koding
Medisinsk koding 01 - Kunnskapstest
Medisinsk koding 02 - Hvordan finne riktig kode
Medisinsk koding 02 - Kunnskapstest

Andre behandlere

Poliklinikk somatikk

eLæringskurs:

003a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol somatikk

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs Andre behandlere

Poliklinikk psykiatri

eLæringskurs:

011a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol psykiatr

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs Andre behandlere

Annet fagpersonell

eLæringskurs:

002a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell

Klasseromskurs:

DIPS Basiskurs Annet fagpersonell

Innen 3 måneder

eLæringskurs innen 3 måneder

Nyansattdagen

Nyansattdager høsten 2021
Dato: 20.10.2021, 03.11.2021
Tid: Klokken 08.15 - 14.30
Sted: Store auditorium, OUS, Rikshospitalet

Meld deg på i Læringsportalen http://kurs.helse-sorost.no/


Program

07.45 – 08.15 Registrering
08.15 – 08.20 Velkommen
08.20 – 08.35 Oslo universitetssykehus ved administrerende direktør og HR direktør
08.35 – 08.55 En pasienthistorie ved Camilla Finsand
08.55 – 09.00 Blodbanken orienterer

09.00 – 09:15 Pause Kaffe/te i Glassgaten
09.15 – 10.00 Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid ved Thomas Jørgensen Riiser

10.00 – 10:15 Pause
10.15 – 11.00 Arbeidsmiljø ved Jill Jahrman

11:00 – 11.30 Lunsj - det blir servert enkel matpakke, husk å gi beskjed om allergier
11.30 – 12.05 Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt ved Camilla Njå
12.05 – 12.35 Mangfold og likeverdige helsetjenester ved Maja Garnaas Kielland

12.35 – 12.45 Pause
12.45 – 13:05 Forskning, innovasjon og utdanning ved Matthias Kolberg
13:05 – 13.35 Rusbehandling nytter ved Asle Enger
13.35 – 13:45 Avslutning​

Etter at du har mottatt en epost med ditt brukernavn, kan du aktivere din bruker i læringsportalen

1. Gå inn på: http://kurs.helse-sorost.no/
2. Klikk på Innlogging
3. Klikk på Glemt passord - Du skal ikke registrere ny bruker.
4. Velg foretak, legg inn brukernavn og velg å motta passordinformasjon via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker)

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål?

Se egen informasjonsside om Læringsportalen.


 

Jeg får ikke mottatt passord på mobil

For å motta passord på mobil, må du ha et norsknummer. Dersom ditt telefonnummer er registrert i et annet land, må du ta kontakt med sykehuspartner på hr-brokerstotte@sykehuspartner.no eller på telefon 32235330.

Kursene starter ikke

Dersom du logger deg på via en smarttelefon eller lignende må du huske å tillate popupvindu i instillingene dine.

Første arbeidsdag

Det er viktig at du får registrert følgende opplysninger i Personalportalen første arbeidsdag:

 • kontonummer
 • telefonnummer
 • opplysninger om pårørende
 • eventuelle barn (med fødselsdato)
 • bierverv/ikke bierverv

Personopplysningene dine skal alltid være oppdatert, og dette gjelder så lenge du er ansatt ved Oslo universitetssykehus.

Praktisk informasjon

Parkering for ansatte

Informasjon om parkering, priser, kart og lignende finner du på vårt intranett. Kjøp av elektronisk parkeringstillatelse kan du gjøre via Webbasert betalingsløsning - Cale Permit eller via easypark appen.

Parkeringstillagtelse via Cale Permit


Slik gjør du som ansatt i appløsning - Easypark:
Last ned appen til EasyPark ved å søke etter «easypark» på enten Google Play eller Appstore, og følg anvisning for registrering i løsningen (kun første gang).
Denne løsningen gjelder ikke avtale om helg/helligdag - benytt Cale permit sin løsning.
Obs: egen takstgruppe for ansatte ved OUS: 30010

Garderobe

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt. Garderobe og ytterligere informasjon vil du få av din nærmeste leder.

ID-kort

Første arbeidsdag tar du med personlig legitimasjon i forbindelse med ID-kortfotografering. Du vil motta et skjema av din leder som du fyller ut og leverer på ID-kontoret.

Husk: kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Tilganger

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og
personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottok fra HR og personal, eventuelt ta kontakt med din nærmeste leder.

Informasjon og kart over sykehusene

Lurer du på hvor du kan parkere, om det finnes kiosk på området eller apotek i nærheten? Alle sider om avdelinger, steder eller behandlinger har et avsnitt med "Praktisk informasjon".

Gå til avdelinger og behandlingssteder A-Å

Aker sykehus - informasjon om avdelinger og kartGaustad sykehus - informasjon om avdelinger og kartOUS Mortensrud - informasjon om avdelinger og kartRadiumhospitalet - informasjon om avdelinger og kartRikshospitalet – informasjon om avdelinger og kartSpesialsykehuset for epilepsi (SSE) - informasjon om avdelinger og kartUllevål sykehus – informasjon om avdelinger og kart

Fant du det du lette etter?