HELSENORGE

Ny sikkerhetspsykiatri 2026

Samling av lokal sikkerhet (LSA), regional sikkerhet (RSA), Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS)

Ny sikkerhetspsykiatri skal bestå av Regional sikkerhetsavdeling RSA (32 senger), Lokal sikkerhetsavdeling LSA (20 senger), PUA (12 senger) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS).

Forprosjektrapporten behandles i styremøtet 25. mai og i Helse Sør Øst RHF sitt styremøte 21. juni.

​​Fakta om Ny sikkerhetspsykiatri

Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Derfor stilles det høye krav til at bygg og omgivelser fremmer helse. ​

Behovet for nytt bygg er opprinnelig utløst av bygningsmessige forhold og dårlig funksjonalitet ved eksisterende bygningsmasse for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark. 

Seksjon for lokal sikkerhet (LSA) og Regional seksjon psykiatri og psykisk utviklingshemning/autisme (PUA) har lokaler som ikke oppfyller dagens materielle krav ifølge forskriften om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernforskriften, jf. § 3). 

Det nye og moderne bygget med samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri blir et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte. Plasseringen på Ila vil også legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og oppfølging. Løsningen er også ønsket fra Ila fengsel og Kriminalomsorgen.  

Forprosjektet startet i april 2022. Selve byggingen skal starte i 2023. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder kroner.

Skisser

Lenke til nyhetssak med de nyeste skissene​​

Historikk

Siden 1980-tallet har det blitt jobbet med planer og tegninger for nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri. 


Idéfase

I 2010 vedtok styret i OUS en idéfaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, med sikte på regionsfunksjoner og mer effektiv bruk av eiendomsressurser. En idéfaserapport forelå i august 2011. Ny og oppdatert utgave av rapporten ble bestilt i august 2015 på grunn av endringer i premisser innen blant annet arealbehov og arealstandard. I desember ble rapporten lagt frem for styret i OUS som en del av sykehusets samlede idéfase.

Idéfaserapport Versjon 0.9 (08.12.2015)


Målbilde

Idéfaserapporten ble godkjent av styret i OUS i januar 2016. Styret i HSØ godkjente rapporten i juni samme år. I tillegg ble det vedtatt et målbilde for videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF som innebærer at helseforetaket utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

Samme høst anbefalte styret i OUS at all sikkerhetspsykiatri skulle samles på ett sted, med utveksling av kompetanse og bruk av personell til det beste for en større gruppe pasienter som i perioder har glidende behov mellom sikkerhetsnivåene. Lokal sikkerhet fra Gaustad og Dikemark ble anbefalt innlemmet, likeså Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) som er lokalisert på Dikemark.


Konseptfase

Idé- og konseptfasen (2015–17) konkluderte med at Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) burde flyttes til nytt bygg på Ila i Bærum kommune. 

Konseptrapport (2017)


Reguleringsprosess

Reguleringsprosessen startet i 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling. Vinterhalvåret 2019-2020 igangsatte HSØ og OUS utredning av alternative lokaliseringer grunnet lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko i Bærum kommune. 11. juni 2020 ble alternativet Ila Nord vedtatt i Planutvalget til Bærum kommune. Reguleringsprosessen var forventet ferdigstilt i løpet av høsten 2020. 

10. februar 2021 ba Helse- og omsorgsministeren Kommunal- og moderniserings-departementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling på Ila Sør i Bærum kommune. 13. mai 2022 ble den statlige reguleringsplanen vedtatt av KMD. 


Forprosjekt

20. mai 2022 startet medvirkningsgruppene med ansatte og brukerrepresentanter. Forprosjektet ferdigstilles våren 2023. 


NYHETER

Tidslinje Ny sikkerhetspsykiatri

 1. 2026: Bygget står ferdig

 2. 2023: Bygging av Ny sikkerhetspsykiatri starter

 3. 20.mai 2022: Start på arbeidet i medvirkningsgruppene

 4. 13.mai 2022: Vedtatt statlig reguleringsplan

  Statlig reguleringssak Ila Sør ferdigstilt av KMD.

  Les vedtaket her
 5. Våren 2022: Konkretisering av funksjonsområder og oppstart forprosjekt

  Før oppstart forprosjekt: Arbeid i medvirkningsgruppene med konkretisering av funksjonsområder i nytt bygg.

  Forprosjektet med samspill starter i april: medvirkningsgruppene med ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter fra OUS skal sammen med entreprenør, arkitekt og rådgivere detaljere planene for funksjonsplassering og funksjonalitet i standardrom og spesialrom.

  Parallelt arbeid med organisasjonsutvikling: hvordan realisere mulighetene som ligger i nye bygg, og sørge for tilpasning av organisasjonen slik at man er klar for innflytting i 2025-26.

 6. 22.februar 2022: Mandatet for forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri er klart

 7. 10.februar 2022: PUA samles med LSA og RSA på Ila

  Styret i Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatt at seksjon Psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) skal samles med lokal sikkerhet (LSA) og seksjon regional sikkerhet (RSA) i nytt bygg på Ila i 2025

  Les nyhetssaken her
 8. 17. juni 2021: Vedtak om samlet helhetlig utbygging

  Styret i Helse Sør-Øst vedtar samlet helhetlig utbygging av Ny sikkerhetspsykiatri, etter anbefaling fra OUS. Dermed kan forprosjekt starte i februar 2022. En egen egen arbeidsgruppe bruker høsten til å gå gjennom funksjonsprogrammet og kvalitetssikre konseptet for å gjøre seg klare til å medvirke i forprosjektet.

  Det gjennomføres også en utredning av endelig plassering av Regional seksjon psykiatri, utviklingshemminng/autisme (PUA) høsten 2021.

  Les mer om forberedelse til forprosjekt
 9. 10. februar 2021: Regjeringen ber KMD sluttføre reguleringsprosessen

  Helse- og omsorgsministeren ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum kommune. Ny regional sikkerhetspsykiatri skal bygges på Ila sør.

  Skisse: oversiktsbilde av det nye bygget
 10. Sommer og høst 2020

  Ila Nord ble vedtatt i Planutvalget i Bærum kommune 11. juni. Løvenskiold eiendom har gått i dialog med HSØ med tanke på salg av eiendom. For å redusere støy fra skytebanen er det satt i gang en egen detaljregulering for "Kompakt Løvenskioldbane". Reguleringsprosessen for Ila Nord forventes ferdigstilt høsten 2020.

  Skisse: Oversiktsbilde av det nye bildet med vei gjennom skogen
  Les reguleringssakene her
 11. Vinterhalvåret 2019-2020

  HSØ og OUS igangsatte en utredning av alternative lokaliseringer for ny sikkerhetspsykiatri ("Plan B") på grunn av lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko i Bærum kommune. Dette er i tilfelle reguleringsprosessen i Bærum stopper opp, og alternativet på Ila må forlates.

  En rekke møter med ansatte og brukerorganisasjoner er gjennomført der man har informert, diskutert og forankret veivalg knyttet til plassering på Ila og en alternativ lokalisering av Ny sikkerhetspsykiatri.

 12. Vår og sommer 2019

  Planforslag for alternativene Ila nord og Ila sør ble oversendt Bærum kommune i mai. Det arbeides med reguleringsplan og avklaringer om mulig utbygging nord for Ila landsfengsel. Reguleringsprosessen og støy fra Løvenskioldbanen utgjør de største risikoene.

 13. 2018: Planprogram

  Etter en lang høringsprosess ble planprogram for utbygging av regional sikkerhetsavdeling vedtatt i planutvalget i Bærum i november. I planprogrammet ble det utredet alternativ med utbygging nord for Ila landsfengsel, i tillegg til basisalternativ med utbygging sør for Ila landsfengsel. Bærum kommune fikk klarsignal fra Fylkesmannen til å igangsette reguleringsarbeidet.

  Les planprogrammet her
 14. Høst 2017: Tilleggsutredning

  I løpet av høsten ble det gjennomført tilleggsutredninger for å finne en mer optimal plassering på tomten på Ila.

  Les tilleggsutredningen her
 15. Vår 2017: Konseptfasen

  I konseptfasen så man på hvordan et nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri og regionalt kompetansesenter kan plasseres på Ila i Bærum, eventuelt sammen med lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme. En viktig grunn til å velge lokalisering på Ila er muligheten for samarbeid i og mellom fagmiljøene i sikkerhetspsykiatri og på Ila landsfengsel. I rapporten er det også utredet om det er mulig å samlokalisere lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme sammen med akuttpsykiatri på Aker. Konklusjonen fra dette arbeidet er at det er mulig, men ikke ønskelig bl.a. grunnet ulemper med to adskilte fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri. Konseptfasen ble gjennomført med medvirkning fra brukere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten på sykehuset.

  Konseptrapport for regional sikkerhetsavdeling ble godkjent av styret i HSØ i juni (sak 070-2017).

  Les konseptrapporten her
 16. 2016: Målbildet

  Idéfaserapporten ble godkjent av styret i OUS i januar. Styret i HSØ godkjente rapporten i juni. Det ble besluttet at idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase og ansvaret ble overført til HSØ i sak 053-2016.

  I tillegg ble det vedtatt et målbilde for videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF som innebærer at helseforetaket utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

  Samme høst anbefaler styret i OUS at all sikkerhetspsykiatri samles ett sted til utveksling av kompetanse og bruk av personell til det beste for en større gruppe pasienter som i perioder har glidende behov mellom sikkerhetsnivåene. Lokal sikkerhet fra Gaustad og Dikemark anbefales innlemmet, likeså Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) som er lokalisert på Dikemark. En helhetlig samling av sikkerhetspsykiatri er lagt til en etappe 2, som både mangler beslutning og finansiering fra HSØ RHF. OUS har argumentert for at etappe 1 og 2 legges til samme sted samtidig.

  Les styresaken her
 17. 2010-2015: Idéfasen

  I 2010 vedtok styret i OUS (sak 141) en idéfaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, med sikte på regionsfunksjoner og mer effektiv bruk av eiendomsressurser. Dokument "Prosjekt: OUS idéfase utbygging psykisk helse og avhengighet" foreslå i august 2011. Ny og oppdatert utgave av idéfaserapporten ble bestilt august 2015 på grunn av endringer i premisser innen bl.a. arealbehov og arealstandard. I desember ble rapporten lagt frem for styret i OUS som en del av sykehusets samlede idéfase.

  I idéfasen ble det anbefalt å etablere en nasjonal enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå som del av tiltaket. Det er behov for å erstatte gamle og nedslitte bygg på Dikemark i Asker, samle pasientforløp for å styrke kvalitet og fagmiljø, og styrke den samlede kapasiteten på grunn av befolkningsvekst. Av 14 vurderte tomtealternativer ble 3 videreført til konseptfasen: i rangert rekkefølge, Ila, Dikemark og Gaustad nord.

  Les idefaserapporten her
Fant du det du lette etter?