Ny sikkerhetspsykiatri

OUS ønsker å samle seksjonene for regional og lokal sikkerhet og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme under samme tak. Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig våren 2025.

Helt siden 1980-tallet har det blitt jobbet med planer og tegninger for nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri. Idé- og konseptfasen (2015–17) konkluderte med at Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) burde flyttes til nytt bygg på Ila i Bærum kommune. Reguleringsprosessen startet i 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling. 

Utviklingen i programmet for Ny sikkerhetspsykiatri ble så stående på vent i flere år. I februar 2021 grep regjeringen inn i Bærum kommunes reguleringsprosess og bestemte at bygget for Ny sikkerhetspsykiatri skal plasseres på tomten Ila sør. 

 Her kan du se videoen fra kunngjøringen

Stortinget har vedtatt finansiering av forprosjekt, som skal starte i februar 2022. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder kroner.

Regional sikkerhetsavdeling er plassert i et 100 år gammelt bygg på Dikemark. Bygget er grundig dokumentert som lite hensiktsmessig for driften som foregår her - både når det gjelder pasientbehandling og trivsel, arbeidsmiljø, driftsøkonomi og samfunnsvern. Nytt, moderne bygg og samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri på Nedre Fossen på Ila i Bærum kommune, blir et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte. Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Dette stiller store krav til at bygg og omgivelser fremmer helse.

En lokalisering på Ila vil legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og oppfølging. Løsningen er også ønsket fra Ila fengsel og Kriminalomsorgen.  

Selve byggingen skal etter planen starte tidlig i 2023. OUS ønsker en helhetlig og samtidig utbygging, men endelig dimensjonering eller hvorvidt utbyggingen av Ny sikkerhetspsykiatri skal skje helhetlig eller etappevis, er ennå ikke vedtatt av Helse Sør-Øst. Fra konseptfasen legges det opp til en etappevis utbygging som  tilsier at det først bygges for regional sikkerhetsavdeling med 32 plasser og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (20 arbeidsplasser). Deretter skal lokal sikkerhetspsykiatri (25 plasser) etableres i etappe 2, sammen med regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (12 plasser) hvis det blir besluttet i Helse Sør-Øst at denne virksomheten også skal samlokaliseres på tomten på Ila.

Helse Sør-Øst er ansvarlig for prosjektet. Les mer på deres nettsider

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram  

Skisser

ila.sør.jpg 

ila.sør2.jpg 

interiør.sikkerhetspsyk.png 

pasientrom.illustrasjon.png 

Spørsmål om programmet?

Send en e-post til nyeous@ous-hf.no.

Programleder for Ny sikkerhetspsykiatri er Camilla Aanestad.

Tidslinje Ny sikkerhetspsykiatri

 1. 2025: Bygget står ferdig

 2. 2023: Bygging av Ny sikkerhetspsykiatri starter

 3. 2022: Forprosjekt

 4. 17. juni 2021: Vedtak om samlet helhetlig utbygging

  Styret i Helse Sør-Øst vedtar samlet helhetlig utbygging av Ny sikkerhetspsykiatri, etter anbefaling fra OUS. Dermed kan forprosjekt starte i februar 2022. En egen egen arbeidsgruppe bruker høsten til å gå gjennom funksjonsprogrammet og kvalitetssikre konseptet for å gjøre seg klare til å medvirke i forprosjektet.

  Det gjennomføres også en utredning av endelig plassering av Regional seksjon psykiatri, utviklingshemminng/autisme (PUA) høsten 2021.

  Les mer forberedelse til forprosjekt
 5. 10. februar 2021

  Helse- og omsorgsministeren ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum kommune. Ny regional sikkerhetspsykiatri skal bygges på Ila sør.

 6. Sommer og høst 2020

  Ila Nord ble vedtatt i Planutvalget i Bærum kommune 11. juni. Løvenskiold eiendom har gått i dialog med HSØ med tanke på salg av eiendom. For å redusere støy fra skytebanen er det satt i gang en egen detaljregulering for "Kompakt Løvenskioldbane". Reguleringsprosessen for Ila Nord forventes ferdigstilt høsten 2020.

  Reguleringssaker
 7. Vinterhalvåret 2019-2020

  HSØ og OUS igangsatte en utredning av alternative lokaliseringer for ny sikkerhetspsykiatri ("Plan B") på grunn av lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko i Bærum kommune. Dette er i tilfelle reguleringsprosessen i Bærum stopper opp, og alternativet på Ila må forlates.

  En rekke møter med ansatte og brukerorganisasjoner er gjennomført der man har informert, diskutert og forankret veivalg knyttet til plassering på Ila og en alternativ lokalisering av Ny sikkerhetspsykiatri.

 8. Vår og sommer 2019

  Planforslag for alternativene Ila nord og Ila sør ble oversendt Bærum kommune i mai. Det arbeides med reguleringsplan og avklaringer om mulig utbygging nord for Ila landsfengsel. Reguleringsprosessen og støy fra Løvenskioldbanen utgjør de største risikoene.

 9. 2018: Planprogram

  Etter en lang høringsprosess ble planprogram for utbygging av regional sikkerhetsavdeling vedtatt i planutvalget i Bærum i november. I planprogrammet ble det utredet alternativ med utbygging nord for Ila landsfengsel, i tillegg til basisalternativ med utbygging sør for Ila landsfengsel. Bærum kommune fikk klarsignal fra Fylkesmannen til å igangsette reguleringsarbeidet.

  Planprogram for Regional sikkerhetsavdeling
 10. Høst 2017: Tilleggsutredning

  I løpet av høsten ble det gjennomført tilleggsutredninger for å finne en mer optimal plassering på tomten på Ila.

  Rapport - tilleggsutredning ny regional sikkerhetsavdeling
 11. Vår 2017: Konseptfasen

  I konseptfasen så man på hvordan et nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri og regionalt kompetansesenter kan plasseres på Ila i Bærum, eventuelt sammen med lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme. En viktig grunn til å velge lokalisering på Ila er muligheten for samarbeid i og mellom fagmiljøene i sikkerhetspsykiatri og på Ila landsfengsel. I rapporten er det også utredet om det er mulig å samlokalisere lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme sammen med akuttpsykiatri på Aker. Konklusjonen fra dette arbeidet er at det er mulig, men ikke ønskelig bl.a. grunnet ulemper med to adskilte fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri. Konseptfasen ble gjennomført med medvirkning fra brukere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten på sykehuset.

  Konseptrapport for regional sikkerhetsavdeling ble godkjent av styret i HSØ i juni (sak 070-2017).

  Konseptrapport Regional sikkerhetsavdeling
 12. 2016: Målbildet

  Idéfaserapporten ble godkjent av styret i OUS i januar. Styret i HSØ godkjente rapporten i juni. Det ble besluttet at idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase og ansvaret ble overført til HSØ i sak 053-2016.

  I tillegg ble det vedtatt et målbilde for videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF som innebærer at helseforetaket utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

  Samme høst anbefaler styret i OUS at all sikkerhetspsykiatri samles ett sted til utveksling av kompetanse og bruk av personell til det beste for en større gruppe pasienter som i perioder har glidende behov mellom sikkerhetsnivåene. Lokal sikkerhet fra Gaustad og Dikemark anbefales innlemmet, likeså Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) som er lokalisert på Dikemark. En helhetlig samling av sikkerhetspsykiatri er lagt til en etappe 2, som både mangler beslutning og finansiering fra HSØ RHF. OUS har argumentert for at etappe 1 og 2 legges til samme sted samtidig. 

  Styresak 053-2016
 13. 2010-2015: Idéfasen

  I 2010 vedtok styret i OUS (sak 141) en idéfaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, med sikte på regionsfunksjoner og mer effektiv bruk av eiendomsressurser. Dokument "Prosjekt: OUS idéfase utbygging psykisk helse og avhengighet" foreslå i august 2011. Ny og oppdatert utgave av idéfaserapporten ble bestilt august 2015 på grunn av endringer i premisser innen bl.a. arealbehov og arealstandard. I desember ble rapporten lagt frem for styret i OUS som en del av sykehusets samlede idéfase.

  I idéfasen ble det anbefalt å etablere en nasjonal enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå som del av tiltaket. Det er behov for å erstatte gamle og nedslitte bygg på Dikemark i Asker, samle pasientforløp for å styrke kvalitet og fagmiljø, og styrke den samlede kapasiteten på grunn av befolkningsvekst. Av 14 vurderte tomtealternativer ble 3 videreført til konseptfasen: i rangert rekkefølge, Ila, Dikemark og Gaustad nord.

  Idéfaserapport Regional sikkerhetsavdeling
Fant du det du lette etter?