Ny sikkerhetspsykiatri

OUS ønsker å samle flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri i et felles bygg.

Status for prosjektet juni 2020 er at konseptfasen er ferdig og Stortinget har vedtatt finansiering. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder kroner.

Regional sikkerhetsavdeling er plassert i et 100 år gammelt bygg på Dikemark som er grundig dokumentert som lite hensiktsmessig for oppgaven - både når det gjelder pasientbehandling og -trivsel, arbeidsmiljø, driftsøkonomi og samfunnsvern. Planer og tegninger for nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri har pågått siden 1980-tallet, og idé- og konseptfase (2015-17) konkluderte med plassering på Ila i Bærum kommune. Reguleringsprosessen har pågått siden 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling.
 
Ila Nord er anbefalt fra Planutvalget i Bærum kommune. Endelig behandling skal være over sommeren/tidlig høst.
 
Et vedtak forutsetter avklaringer med Løvenskiold (om salg av tomt), Fylkesmannen og Klima- og miljødepartementet (om justering av markagrensa), Bærum kommune og Norges Skytterforbund (om reguleringssak for komprimert anlegg på Løvenskioldbanen).
 
Grunnet lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko har HSØ og OUS (vinterhalvåret 2019-20) derfor igangsatt en tilleggsvurdering av alternative lokaliseringer for Ny Sikkerhetspsykiatri. Dersom prosessen med endelig reguleringsplan i Bærum kommune stopper opp, har man et alternativ som man må komme tilbake til.

Les også om prosjektet på Helse Sør-Øst sin hjemmeside.

Spørsmål om prosjektet? Kontaktpersoner i Nye OUS finner du her.

Følg oss på Facebook og bli med på reisen til Nye OUS.

Tidslinje Ny sikkerhetspsykiatri

 1. Sommer og høst 2020

  Ila Nord ble vedtatt i Planutvalget i Bærum kommune 11. juni. Løvenskiold eiendom har gått i dialog med HSØ med tanke på salg av eiendom. For å redusere støy fra skytebanen er det satt i gang en egen detaljregulering for "Kompakt Løvenskioldbane". Reguleringsprosessen for Ila Nord forventes ferdigstilt høsten 2020.

  Reguleringssaker
 2. Vinterhalvåret 2019-2020

  HSØ og OUS igangsatte en utredning av alternative lokaliseringer for ny sikkerhetspsykiatri ("Plan B") på grunn av lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko i Bærum kommune. Dette er i tilfelle reguleringsprosessen i Bærum stopper opp, og alternativet på Ila må forlates.

  En rekke møter med ansatte og brukerorganisasjoner er gjennomført der man har informert, diskutert og forankret veivalg knyttet til plassering på Ila og en alternativ lokalisering av Ny sikkerhetspsykiatri.

 3. Vår og sommer 2019

  Planforslag for alternativene Ila nord og Ila sør ble oversendt Bærum kommune i mai. Det arbeides med reguleringsplan og avklaringer om mulig utbygging nord for Ila landsfengsel. Reguleringsprosessen og støy fra Løvenskioldbanen utgjør de største risikoene.

 4. 2018: Planprogram

  Etter en lang høringsprosess ble planprogram for utbygging av regional sikkerhetsavdeling vedtatt i planutvalget i Bærum i november. I planprogrammet ble det utredet alternativ med utbygging nord for Ila landsfengsel, i tillegg til basisalternativ med utbygging sør for Ila landsfengsel. Bærum kommune fikk klarsignal fra Fylkesmannen til å igangsette reguleringsarbeidet.

  Planprogram for Regional sikkerhetsavdeling
 5. Høst 2017: Tilleggsutredning

  I løpet av høsten ble det gjennomført tilleggsutredninger for å finne en mer optimal plassering på tomten på Ila.

  Rapport - tilleggsutredning ny regional sikkerhetsavdeling
 6. Vår 2017: Konseptfasen

  I konseptfasen så man på hvordan et nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri og regionalt kompetansesenter kan plasseres på Ila i Bærum, eventuelt sammen med lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme. En viktig grunn til å velge lokalisering på Ila er muligheten for samarbeid i og mellom fagmiljøene i sikkerhetspsykiatri og på Ila landsfengsel. I rapporten er det også utredet om det er mulig å samlokalisere lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme sammen med akuttpsykiatri på Aker. Konklusjonen fra dette arbeidet er at det er mulig, men ikke ønskelig bl.a. grunnet ulemper med to adskilte fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri. Konseptfasen ble gjennomført med medvirkning fra brukere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten på sykehuset.

  Konseptrapport for regional sikkerhetsavdeling ble godkjent av styret i HSØ i juni (sak 070-2017).

  Konseptrapport Regional sikkerhetsavdeling
 7. 2016: Målbildet

  Idéfaserapporten ble godkjent av styret i OUS i januar. Styret i HSØ godkjente rapporten i juni. Det ble besluttet at idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase og ansvaret ble overført til HSØ i sak 053-2016.

  I tillegg ble det vedtatt et målbilde for videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF som innebærer at helseforetaket utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

  Samme høst anbefaler styret i OUS at all sikkerhetspsykiatri samles ett sted til utveksling av kompetanse og bruk av personell til det beste for en større gruppe pasienter som i perioder har glidende behov mellom sikkerhetsnivåene. Lokal sikkerhet fra Gaustad og Dikemark anbefales innlemmet, likeså Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) som er lokalisert på Dikemark. En helhetlig samling av sikkerhetspsykiatri er lagt til en etappe 2, som både mangler beslutning og finansiering fra HSØ RHF. OUS har argumentert for at etappe 1 og 2 legges til samme sted samtidig. 

  Styresak 053-2016
 8. 2010-2015: Idéfasen

  I 2010 vedtok styret i OUS (sak 141) en idéfaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, med sikte på regionsfunksjoner og mer effektiv bruk av eiendomsressurser. Dokument "Prosjekt: OUS idéfase utbygging psykisk helse og avhengighet" foreslå i august 2011. Ny og oppdatert utgave av idéfaserapporten ble bestilt august 2015 på grunn av endringer i premisser innen bl.a. arealbehov og arealstandard. I desember ble rapporten lagt frem for styret i OUS som en del av sykehusets samlede idéfase.

  I idéfasen ble det anbefalt å etablere en nasjonal enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå som del av tiltaket. Det er behov for å erstatte gamle og nedslitte bygg på Dikemark i Asker, samle pasientforløp for å styrke kvalitet og fagmiljø, og styrke den samlede kapasiteten på grunn av befolkningsvekst. Av 14 vurderte tomtealternativer ble 3 videreført til konseptfasen: i rangert rekkefølge, Ila, Dikemark og Gaustad nord.

  Idéfaserapport Regional sikkerhetsavdeling
Fant du det du lette etter?