HELSENORGE
En datagenerert skisse av ankomstområdet ved nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet 2031

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her skal vi samle regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gi lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter.

Les forprosjektrapporten på Helse Sør-Øst sine nettsider.

Nye Rikshospitalet skal utvikles til et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner for en del av Oslo by.

Eksisterende Rikshospital sto ferdig i 2000, og det planlegges nå med utvidelser på over 140.000 kvm.
Sengekapasiteten ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet økes med nærmere 23 % (319 senger) sammenlignet med det vi i dag har ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Dette er somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger og postoperative senger.

Somatisk behandling av barn blir samlet ved Nye Rikshospitalet. Unntaket er at også Nye Aker har 18 nyfødtintensivsenger for å behandle barn født på Aker, og som ikke trenger spesialbehandling ved Rikshospitalet. Nye Rikshospitalet blir et lokalsykehus for alle barn fra Oslo (140.000 barn), i tillegg til at sykehuset blir regionssykehus for barna i Helse Sør-Øst. Nye Rikshospitalet skal samtidig ivareta nasjonale funksjoner.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst

Nye Rikshospitalet – 2031

Nye Rikshospitalet skal stå ferdig i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal samle regionale og nasjonale funksjoner, og samtidig være et lokalsykehustilbud til  for om lag 200 000 personer innbyggere i Oslo.
Det er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et eget barnemottak. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heisadkomst til både akuttmottak, billeddiagnostikk, intervensjonslaboratorier og operasjonsstuer.

Regionsfunksjoner som i dag er delt mellom Ullevål og Rikshospitalet, vil bli samlet for å samle fagkompetanse, effektivisere drift og legge til rette for en bedret forskning og undervisning.

Nye Rikshospitalet vil bli et moderne sykehus med infrastruktur og utstyr tilrettelagt for en fremtidsrettet og effektiv diagnostikk og behandling av pasientene. Samtidig skal nye bygninger og infrastruktur legges til rette for å kunne håndtere beredskapssituasjoner og pandemier på en god måte.

Konseptfasen for sykehuset ble gjennomført i 2018 – 2019. I 2020 har våre ansatte i OUS forberedt seg til forprosjektet ved å utarbeide flere fagrapporter som tydeliggjør krav til både arealer og konsepter som skal velges i nye sykehusbygg.

Forprosjektet 2021-2022

Våren 2021 startet forprosjekt for Nye Rikshospitalet. Her bidrar flere hundre ansatte, inkludert verneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Den omfattende medvirkningsprosessen foregår i arbeidsgrupper på 8-10 ansatte per gruppe. Det er totalt ca 45 grupper. Det er i disse gruppene sykehusets lokale fageksperter medvirker og styrer utviklingen av fagområdene inn mot de nye sykehusene. Deltakerne i medvirkningsprosessen representerer hver sine lokale fagmiljøer, og tar med seg innspill herfra videre inn i arbeidet. ​​

Her kan du lese mer om hvilke grupper som er opprettet og lese referater fra de ulike møtene.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. desember å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen. Nå starter detaljprosjektet.​ 

Her kan du lese forprosjektrapporten på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.​

I forkant av forprosjektet ble en rekke prosjekter, avklaringer og oppgaver forberedt og forankret arbeidet. Prosjekt- og arbeidsgrupper med ledere, nøkkelpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter har:

 • Avklart forventninger og muligheter
 • Gjennomgått og forankret programareal innen aktuelle funksjonsområder
 • Innhentet erfaringer, utviklingstrekk, nye modeller og behandlingsprinsipper for aktuelt fagområde

Her kan du se hvilke rapporter som kom ut av arbeidet i forkant av forprosjektet.

Prosjektorganisasjon og prosjekteringsgruppe

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Multiconsult er valgt som prosjekteringsgruppe til forprosjektet ved Nye Rikshospitalet.

Hva skjer i reguleringsprosessen?

Regulering av tomtene på Aker og Gaustad/Rikshospitalet har pågått i parallell siden våren 2017. For både Nye Aker og Nye Rikshospitalet blir det sendt inn planforslag til Oslo kommune (Plan, bygg og eiendom, PBE) desember 2020 der det i første omgang ble gjort en "komplettvurderinger" av all innsendt dokumentasjon. Deretter ble det gjort en formell saksbehandling før forslagene blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i 2021. Desember 2021 leverte Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon inn ny planbeskrivelse etter høringsrunden. Følg reguleringssaken her.

Har du spørsmål om Nye Rikshospitalet?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.


 
Tidslinje Nye Rikshospitalet

 1. 28. februar 2023

  Statlig reguleringsplan vedtatt

 2. Desember 2022

  2. desember vedtar styret ved Oslo Universitetetssykehus at de anbefaler at forprosjektsrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal legges til grunn for videre byggeprosjekt. 16. desember vedtar styret i Helse Sør-Øst RHF å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen.

  – Jeg er glad for at styret i Helse Sør-Øst i dag har vedtatt å gå videre med Nye Aker og Nye Rikshospitalet. OUS har landets eldste sykehusbygg, og vi trenger nye bygg for å sikre optimal pasientbehandling også i framtida. Dette skal vi jobbe godt med i tida framover sammen med brukere, fagfolk og tillitsvalgte, sier administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth.

 3. Mars 2022

  Medvirkning er i full gang. 42 medvirkningsgrupper med over 550 ansatte (inkludert tillitsvalgte og verneombud). Brukerrepresentanter har også deltatt. Over 1500 medvirkningsmøter blir gjennomført. Flere grupper melder om store endringer fra konseptstart til skisser i forprosjektet. Siste medvirkningsgruppe gjennomføres i oktober.

 4. Desember 2021: Opprettelse av felles programstyre Nye Aker og Nye Rikshospitalet

  I OUS sitt ledermøte 7. desember 2021 blir det vedtatt å opprette et felles programstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Programstyret skal beslutte nødvendige avklaringer og prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde i den løpende gjennomføringen av programmene. Programstyret rapporterer til Ledermøtet i OUS.

 5. 1. mars 2021: Oppstart forprosjekt

  Forprosjektet er siste ledd i ´tidligfaseplanlegging´ av sykehusbyggprosjektene og forutsetter en godkjent konseptrapport og godkjent mandat for forprosjektfasen. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra OUS; ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

 6. Høst 2019 - Høst 2020: Forberedelse til forprosjekt

  Det er behov for flere virksomhetsavklaringer før oppstart av forprosjektet. Arbeid for konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS, og konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres. I forkant av forprosjektet er det også behov for å klargjøre problemstillinger som involverte flere funksjonsområder i sykehuset, slik som smittevern, intermediær, trykkammer, høysikkerhetsisolat, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling, universitetsarealer, undervisning og forskning med fler. Nye OUS opprettes som organisasjon med ansvar for å sikre involvering og medvirkning, legge til rette for god ibruktakelse av nye bygg, bidra til løsninger som sikrer gevinstrealisering og være en pådriver for tjenesteinnovasjon.

  Skisse av inngang til nytt sykehus
 7. Desember 2019

  Stortinget bevilget midler til oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i statsbudsjettet.

 8. Juni 2019

  Oppdatert konseptrapport med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi ble lagt frem for styret. Rapporten ble godkjent og lagt til grunn for det videre arbeidet. Styret tok kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for OUS anbefalte at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker sykehus i etappe 1. Flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Rikshospitalet skal innarbeides i etappe 1.

  Oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad
 9. Januar 2019

  Konseptrapporten ble lagt frem for styret i HSØ. Styret godkjente rapporten og ba om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

  006-2019 Saksframlegg - Konseptrapport videreutv Aker og Gaustad
 10. 2018: Konseptfasen

  Konseptfasen hadde oppstart i februar. Formålet med konseptfase for nytt sykehus er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for arealbehov og kostnadsestimater, og valg av det konseptet som best oppfyller målene innenfor rammer som er fastsatt av HSØ. Våren 2018 ble det utarbeidet flere forslag til bygningsløsninger på Aker og Rikshospitalet. Disse ble evaluert blant annet ut fra nærhets- og avhengighetsbehov i sykehuset. Det foretrukne konseptet ble videreutviklet på høsten. OUS gjennomførte risikovurderinger for gjenværende aktivitet på Ullevål i juni og på høsten ble det gjennomført tilleggsutredning for inkludering av virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer i første utbyggingsetappe.

  Konseptrapport Aker og Gaustad
 11. Høst 2017: Forberedelse til konseptfasen

  Det ble forberedt for etappevis utbygging. Dimensjonering av nye sykehus ble gjennomført. HSØ opprettet prosjektorganisasjon (HSØ PO). Styret i HSØ gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfase. OUS forberedte medvirkning ved å opprette medvirkningsgrupper innen de enkelte funksjonsområdene.

  072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS
 12. 2016: Målbildet

  Basert på idefasen utarbeidet Oslo universitetssykehus forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. HSØ overtar prosjektet og OUS deltar med ansvar for medvirkning, forankring og organisasjonsutvikling.

  053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS
 13. Vår 2013 - Vår 2016: Idéfasen

  Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Arbeidet med idéfasen ble gjennomført av Oslo universitetssykehus og omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset. OUS avsluttet arbeidet med idéfasen våren 2016. Styret i HSØ behandlet sak om idéfasen i juni 2016 og det ble bestemt at Aker og Rikshospitalet skal utvikles i parallell så langt det er praktisk mulig.

  Rapporter fra idéfasen
Fant du det du lette etter?