Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her skal vi samle regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gi lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter.

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Oslo universitetssykehus samarbeider med Helse Sør-Øst RHF for å finne den beste løsningen for frem­tidig lokalisering og organisering av sykehuset. Det er nå utredet hva som vil være de beste konseptuelle løsningene for Rikshospitalet. Utredningen viser at Oslo universitetssykehus har evne til å bære kostnadene for de nye byggene.

Følg oss på Facebook og bli med på reisen til Nye OUS.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst

Nye Rikshospitalet – 2030

Nye Rikshospitalet skal settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal samle regionale og nasjonale funksjoner, og samtidig gi lokalsykehustilbud til om lag 200 000 personer.

Det er skissert et stort, moderne akuttmottak med regionalt traumesenter og egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for barn/pediatri. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med heisadkomst direkte til akuttmottak og arealer for diagnostikk og intervensjoner.

Regionsfunksjoner som er delte mellom Ullevål og Rikshospitalet vil bli samlet på en hensiktsmessig måte slik at komplette miljøer kan videreutvikle fag og pasientforløp, men samtidig understøtte akutt- og traumemiljø, veilede og følge opp pasienter og fagmiljøer fra henvisende sykehus.

Nye Rikshospitalet vil bli et moderne sykehus med personale, infrastruktur og utstyr tilrettelagt for fremtidsrettet og effektiv mottak, diagnostikk og behandling av pasienter.  Samtidig skal sykehuset utvikle bedre tilgjengelighet og utnytte teknologi for å dele kompetanse, følge opp pasienter på avstand og utveksle erfaringer med kolleger i andre miljøer.

Gjennom arbeidet med konseptfasen (2018-2019) er de ytre rammene for Nye Rikshospitalet definert og vedtatt både når det gjelder areal og kostnader, men mye arbeid står igjen. Alle arealer innen ulike funksjonsområder skal formes ut og detaljeres gjennom forprosjektfasen som vi forventer starter opp høsten 2020.

Videre forberedelser til forprosjektfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Våren 2020 er det en rekke andre prosjekter, avklaringer og oppgaver som vil forberede og forankre arbeidet før forprosjektet starter til høsten. Dette vil involvere prosjekt- og arbeidsgrupper med ledere, nøkkelpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter og bl.a. inkludere:

 • Avklaring av forventninger og muligheter
 • Gjennomgang og forankring av programareal innen aktuelt funksjonsområder
 • Erfaringer, utviklingstrekk, nye modeller og behandlingsprinsipper for aktuelt fagområde

Anbudskonkurranse prosjekteringsgruppe (arkitekter og rådgivende ingeniører)

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Gjennom våren 2020 pågår en anbudskonkurranse for å kjøpe inn arkitekttjenester og rådgivere til forprosjektet, med forbehold om styrevedtak om oppstart i Helse Sør-Øst. 

Hva skjer i reguleringsprosessen?

Regulering av tomtene på Aker og Gaustad/Rikshospitalet har pågått i parallell siden våren 2017. For både Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det sendt inn planforslag til Oslo kommune (Plan, bygg og eiendom, PBE) der det i første omgang gjøres "komplettvurderinger" av all innsendt dokumentasjon. Deretter blir det gjort en formell saksbehandling før forslagene blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i løpet av våren 2020.

Iløpet av høsten 2020 vil det bli en ny saksbehandling med ev bearbeiding av planforslag etter innspill i høringsrunden, før planforslagene blir tilrettelagt for politisk behandling i Oslo kommune.

Har du spørsmål om Nye Rikshospitalet?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.


Tidslinje Nye Rikshospitalet

 1. Høst 2020: Oppstart forprosjekt

  Forprosjektet er siste ledd i ´tidligfaseplanlegging´ av sykehusbyggprosjektene og forutsetter en godkjent konseptrapport og godkjent mandat for forprosjektfasen. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra OUS; ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

 2. Høst 2019 - høst 2020: Forberedelse til forprosjekt

  Det er behov for flere virksomhetsavklaringer før oppstart av forprosjektet. Arbeid for konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS, og konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres. I forkant av forprosjektet er det også behov for å klargjøre problemstillinger som involverte flere funksjonsområder i sykehuset, slik som smittevern, intermediær, trykkammer, høysikkerhetsisolat, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling, universitetsarealer, undervisning og forskning med fler. Nye OUS opprettes som organisasjon med ansvar for å sikre involvering og medvirkning, legge til rette for god ibruktakelse av nye bygg, bidra til løsninger som sikrer gevinstrealisering og være en pådriver for tjenesteinnovasjon.

 3. Desember 2019

  Stortinget bevilget midler til oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i statsbudsjettet.

 4. Juni 2019

  Oppdatert konseptrapport med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi ble lagt frem for styret. Rapporten ble godkjent og lagt til grunn for det videre arbeidet. Styret tok kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for OUS anbefalte at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker sykehus i etappe 1. Flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Rikshospitalet skal innarbeides i etappe 1.

  Oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad
 5. Januar 2019

  Konseptrapporten ble lagt frem for styret i HSØ. Styret godkjente rapporten og ba om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

  006-2019 Saksframlegg - Konseptrapport videreutv Aker og Gaustad
 6. 2018: Konseptfasen

  Konseptfasen hadde oppstart i februar. Formålet med konseptfase for nytt sykehus er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for arealbehov og kostnadsestimater, og valg av det konseptet som best oppfyller målene innenfor rammer som er fastsatt av HSØ. Våren 2018 ble det utarbeidet flere forslag til bygningsløsninger på Aker og Rikshospitalet. Disse ble evaluert blant annet ut fra nærhets- og avhengighetsbehov i sykehuset. Det foretrukne konseptet ble videreutviklet på høsten. OUS gjennomførte risikovurderinger for gjenværende aktivitet på Ullevål i juni og på høsten ble det gjennomført tilleggsutredning for inkludering av virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer i første utbyggingsetappe.

  Konseptrapport Aker og Gaustad
 7. Høst 2017: Forberedelse til konseptfasen

  Det ble forberedt for etappevis utbygging. Dimensjonering av nye sykehus ble gjennomført. HSØ opprettet prosjektorganisasjon (HSØ PO). Styret i HSØ gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfase. OUS forberedte medvirkning ved å opprette medvirkningsgrupper innen de enkelte funksjonsområdene.

  072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS
 8. 2016: Målbildet

  Basert på idefasen utarbeidet Oslo universitetssykehus forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. HSØ overtar prosjektet og OUS deltar med ansvar for medvirkning, forankring og organisasjonsutvikling.

  053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS
 9. Vår 2013 - vår 2016: Idéfasen

  Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Arbeidet med idéfasen ble gjennomført av Oslo universitetssykehus og omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset. OUS avsluttet arbeidet med idéfasen våren 2016. Styret i HSØ behandlet sak om idéfasen i juni 2016 og det ble bestemt at Aker og Rikshospitalet skal utvikles i parallell så langt det er praktisk mulig.

  Rapporter fra idéfasen
Fant du det du lette etter?