HELSENORGE

Forskningsregister og biobank for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

Formålet med registeret er å innhente data og biologisk materiale fra pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) for å kvalitetssikre behandling og oppfølging av denne pasientgruppen.

Registeret vil også etablere et grunnlag for forskning som kan bidra til bedre forståelse for forløp og behandlingseffekt hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom med et hovedfokus på bruk av biologiske legemidler og forskning på prognostiske og prediktive faktorer.

Organisering

Ansvarlig for registeret er overlege Marte Lie Høivik. Registeret er forankret i Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål, ved avdelingsleder Asle W. Medhus.

Bakgrunn

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en fellesbetegnelse for Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Disse er kroniske sykdommer med uforutsigbare og potensielt alvorlige sykdomsforløp. Per i dag finnes ingen gode prognostiske eller prediktive markører for sykdomsforløp eller behandlingsrespons. Antallet tilgjengelige medikamenter for IBD øker raskt, og man har fått flere nye og kostbare medikamenter innen gruppen «targeted therapies», som blant annet inkluderer biologiske medikamenter. Felles for disse nye medikamentene er at det foreligger lite langtidsdata og virkelighetsdata. Oppfølging av implementering av nye medikamenter og nye kombinasjoner av medikamenter i vanlig klinisk praksis er derfor svært viktig. Samtidig er forskning på og validering av nye prediktive og prognostiske faktorer vesentlig for å kunne individualisere og dermed bedre behandling og oppfølging av IBD-pasienter.

Kontakt

Ved spørsmål kan prosjektleder Marte Lie Høivik kontaktes på epost IBD-Register@ous-hf.no

Datalagring

Registeret er opprettet i Medinsight som er godkjent for sikker lagring. Bredt samtykke for forskningsregister og biobank danner grunnlag for inklusjon i registeret og biobanken. Samtykker lagres i Medinsight samtykkeregister. Ved uttrekk av data fra registeret vil data behandles etter gjeldende retningslinjer fra personvernombudet ved OUS.

Studier som benytter informasjon fra registeret

All bruk av materialet til konkrete studier skal være forhåndsgodkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Alle studier skal formaliseres i henhold til personvernlovgivningen. Eksterne forskere kan søke om tilgang til data fra registeret. Søknad sendes til registeransvarlig og avdelingsleder som felles beslutter om tilgang gis.

Linker:

Samtykkeskriv (pdf)
Infoskriv om forskningsregister og biobank (pdf)

Fant du det du lette etter?