Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR)

NOSVAR er Norges største register for systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter med mer enn 3000 inkluderte pasienter. Registeret sprer kompetanse ved å ha bidratt til over 70 publikasjoner i internasjonale fagtidsskrift og til seks medisinske doktorgrader.

NOSVAR eies av Oslo Universitetssykehus (OUS) og skal bidra til økt pasientsikkerhet gjennom å anvende data til kvalitetssikring, kompetanseheving og forskning på revmatiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Registeret er godkjent av myndighetene, og registrering ber basert på skriftlig samtykke fra pasientene. En «biobank» med nedfrosne blod- og serumprøver er knyttet til registeret. NOSVAR finansieres med offentlige midler og har ingen bindinger til farmasøytisk industri, informasjonsteknologiske selskaper eller andre kommersielle aktører.

NOSVAR systematiserer erfaringer med de sjeldne systemiske bindevevssykdommene og vaskulitter, evaluerer resultatene og publisere dem. Ny kunnskap fra NOSVAR når dermed pasienter, behandlere og forskere i inn og utland. Registeret er knyttet til internasjonale profesjonelle forskernettverk.

NOSVAR har siden 1998 hatt godkjenning av Datatilsynet, og fornyet konsesjon er gyldig foreløpig til 2028. All registrering baseres på «informert samtykke» som innebærer at hver pasient får muntlig og skriftlig informasjon om registeret og om biobanken før eventuell inklusjon. Det er mulig å trekke seg fra registeret når som helst. Registreringer foregår for tiden bare ved Revmatologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.  

Etikk, administrasjon, ansvar

Registeret har siden 1998 hatt godkjenning av Datatilsynet. Fornyet konsesjon er gyldig foreløpig til 2028. All registrering baseres på «informert samtykke» som innebærer at hver pasient får muntlig og skriftlig informasjon om registeret og om forskningsbiobanken før eventuell inklusjon. Det er mulig å trekke seg fra registeret når som helst.

Dersom data brukes i registerbaserte forskningsstudier, kreves at studiene har spesifikk godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK). Databehandleransvarlig for registeret er Oslo Universitetssykehus HF ved administrerende direktør. Seksjon for Revmatiske Sykdommer ved overlege dr.med Øyvind Palm administrerer registeret. Overlegen rapporterer direkte til seksjonsleder og utarbeider årsrapport i samarbeid med registerkoordinator Torhild Garen. Registerkoordinatoren står for den daglige driften av registeret. Registermedarbeider Kari Fresjar bidrar til mest mulig komplett registrering på sengeposten.

Styringsgruppen består av seksjonsleder professor dr.med Øyvind Molberg, dr.med Inge-Margrethe Gilboe overlege dr.med Ragnar Gunnarsson, overlege dr.med Øyvind Palm og registerkoordinator Torhild Garen. Større endringer i registeret diskuteres i styringsgruppen før vedtak fattes. Referansegruppen for registeret består av seksjonsleder ved seksjon for revmatologi, OUS, Rikshospitalet og avdelingsoverlegene ved de eksterne avdelinger som kan delta i registreringene.

Registrering og data 

Alle pasienter som har aktuelle systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitter vil bli forespurt om deltakelse i NOSVAR. Det er en forutsetning at en er pasient ved Revmatologisk seksjon ved Oslo Universitetssykehuset, Rikshospitalet, og at diagnosen er sikker. All deltakelse er frivillig, basert på informasjon og forutsetter en skriftlig godkjenning (bredt samtykke) fra hver pasient. De fleste registreringer baseres på data fra sykejournalen, tar få minutter å gjennomføre og gjøres samtidig med en rutinekonsultasjon. Det vi ønsker å registrere omfatter personnummer, når sykdommen begynte og diagnoseåret. I tillegg spør vi om lov til å ta ekstra blodprøver for forskning. Prøvene oppbevares i  Forskningsbiobank for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer

Siden registreringene begynte i 1999, er mer enn 3000 pasienter inkludert og mer enn 2000 har avgitt blodprøver til forskingsbiobanken. De vanligste sykdommene er systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose, myositt og ANCA-vaskulitter. Hvis du er registrert med systemisk sklerose, vil du få noen spørreskjema som kartlegger din funksjon og ulike pågående plager.

Figuren viser antall personer med et utvalg ulike diagnoser i NOSVAR pr desember 2016. Blå søyler er bindvevesykdommer. De røde er vaskulitter
Bindevevssykdommer og vaskulitter.png
Når data fra register og biobank ønskes brukt i et nytt forskningsprosjekt vil en søke om godkjenning fra REK. Dette bidrar til å sikre at pasientopplysninger og forskningsdata blir håndtert på en forsvarlig måte.

For pasienter og pårørende

Ditt bidrag er viktig
For hver eneste pasient som bidrar med sine helseopplysninger og sitt prøvemateriale til revmatologisk forskning og kvalitetssikringsstudier, vil forskere og klinikere få et bedre grunnlag for å forstå sykdommen din. Sykdommene er sjeldne, så hver enkelt betyr mye.
Større forståelse av sykdommene vil bidra til at vi får bedre muligheter til å forebygge og behandle disse alvorlige revmatiske sykdommene i fremtiden.

Frivillig deltakelse
Ingen blir registrert uten å ha fått muntlig og skriftlig informasjon eller mot sin vilje. Du kan også trekke deg fra registeret uten å måtte oppgi grunn. Om du ikke ønsker delta, vil det ikke gå ut over den videre oppfølgningen eller ha andre konsekvenser. Til nå har oppslutningen om NOSVAR vært stor, nesten alle forespurte ønsker å bli registrert og det er få som har trukket seg.

Informasjon om deg
Du har rett til å vite hvilke data som er registeret om deg i NOSVAR hva de brukes til. I årsrapportene kan du lese om prosjekter som er gjennomført og hav som pågår. De ulike forskningsprosjekter Du kan kontakte registerkonsulent på telefon 23073901.

Kurs for pasienter og pårørende
Kurs om systemiske bindevevssykdommer arrangeres regelmessig i samarbeid mellom Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet, Lærings- og Mestringssenteret og pasientorganisasjoner.
Aktuelle diagnoser er for tiden: Systemisk sklerose, Systemisk lupus erytematosus (SLE), Sjøgrens syndrom og MCTD. Kontakt for mer informasjon: Sykepleier ved Revmatologisk Poliklinikk telefon 23072774 eller 23072767 eller Lærings og Mestringssenteret tlf. 23070820

Resultater fra NOSVAR og publikasjonsliste

Norsk Systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR) har fra og med 2010 bidratt til forskningsdata som er publisert i form av mer enn 50 vitenskapelige internasjonale manuskripter, alle oppført i forskningsdatabasen Pubmed. Data fra NOSVAR er også brukt i 5 norske og en utenlandsk PhD (doktorgrad).

Antall publikasjoner Nosvar 2010 - 1018.png

Pågående studier

Her kan du lese om forskning som helt- eller delvis er basert på NOSVAR-data. Forskningsaktiviteten gjenspeiler hva pasientenes data brukes til for tiden

ANCA-vaskulitt

Bildediagnostikk ved ANCA-assosiert vaskulitter
Prosjektleder og PhD kandidat Sigrun Skaar Holme, Radiologisk avdeling, OUS. ANCA assosiert vaskulitter (AAV) er en sjelden gruppe sykdommer, karakterisert av nekrotiserende inflammasjon små kar. I blodprøver foreligger oftest en spesielt type antistoff, kalt ANCA. Det er tre typer ANCA-vaskulitt: Granulomatøs polyangitt (GPA), mikroskopisk polyangitt (MPA) og eosinofil granulomatøs polyangitt (EGPA). Disse sykdommene affiserer flere organsystemer, blant annet bihuler. Radiologi brukes hyppig i diagnostikk og oppfølging av pasientene. Siden sykdommene er sjeldne og klassifikasjonen av sykdommene har variert, er det fortsatt begrenset kunnskap om spesifikke radiologiske funn hos disse pasientene. Dette prosjektet vil kartlegge funn på CT- og MR-undersøkelser av bihuler hos AAV-pasientene for å se om radiologi kan bidra mer i diagnostikken og i evaluering av sykdomsaktivitet enn tidligere antatt. I tillegg vil en se på radiologisk ressursbruk og stråledose hos den enkelte pasient og korrelere det med pasientens sykdomsaktivitet. Prosjektmedarbeidere fra seksjon for revmatologi er professor Øyvind Molberg og overlege Karin Killian.

Genetikk ved ANCA assosiert vaskulitt
Prosjekttittel «Identifiering och funktionella studier av genetiska riskfaktorer för ANCAassocierade vaskuliter». Prosjektleder: Johanna Dahlquist, Univeritetet i Uppsala, Sverige. Dette er et genetikk-samarbeidsprosjekt om ANCA assosierte vaskulitter mellom universitetssykehusene i Uppsala, Umeå, Linköping, Lund/Malmö, Karolinska sjukhuset i Solna/Huddinge og seksjon for revmatologi ved Oslo Universitetssykehus. Det ble i januar 2015 sendt 155 prøver fra Biobanken som i løpet av året er analysert ved DNA-sekvensering. Samarbeid med NOSVAR ved overlege Øyvind Palm

Antisyntetase syndrom (ASS)

Prosjektleder og PhD kandidat: Helena Andersson, overlege ved Seksjon for revmatologi siden 2006, stipendiat fra desember 2013. Prosjekt-tittel; "Clinical characteristics and outcome in the Antisynthetase syndrom" (ASS). Utføres som en tverrsnittsstudie med pasienter og friske kontroller, startet opp i 2011. ASS-kohorten (1994-2013) med 108 pas er en av de største single-center kohorter i verden. Prosjektet søker spesielt svar på graden av lunge, hjerte og muskelaffeksjon ved ASS og prognostiske faktorer relatert til dette. Samtlige pasienter som inngår i undersøkelsen er registrert i NOSVAR. I tillegg er der sendt serum og EDTA -blod for serologiske og genetiske analyser til MYONET, et internasjonalt myositt-nettverk.

MCTD (Mixed Connective Tissue Disease)

NorMCTD. PhD Kandidat Silje Reiseter, Revmatologisk seksjon. Prosjektomtale: Prosjektet er et doktorgradsprosjekt der man ønsker å kartlegge lunge- og hjertesykdom ved MCTD, samt finne biomarkører for progresjon av hjerte- og lungesykdom. Prosjektet er oppfølgeren til PAHNOR1 studie (147 pasienter inkludert i perioden 2005-2008), som også benyttet NOSVAR registeret. NOSVAR registerets biobank med EDTA blod og serum skal benyttes for genetiske (HLA) og serologiske undersøkelser. Både PAHNOR1 og NorMCTD er landsomfattende undersøkelser.

Myositt

DISSECT-studien

Prosjektleder¨Professor Øyvind Molberg. Dissect-studien er et Astra Zeneca (AZ)-Scilifelab-nordisk myositt samarbeidsprosjekt under ledelse av Professor Lars Rönnblom ved universitetet i Uppsala. Hensikten er å kartlegge koblingen mellom genetiske variasjon, immunologiske avvik og kliniske symptom ved tre ulike systemiske auto-immune sykdommer; SLE, Sjøgrens syndrom og myositt. Prosjektkoordinator er Johanna Sandling. DNA fra 155 myositt-pasienter fra NOSVAR biobanken ble inkludert i 2015. Serum fra de samme pasientene ble sendt i mai 2016. 

Systemisk sklerose

Biomarkør-studie ved systemisk sklerose
PhD kandidat: Henriette Didriksen, Revmatologisk seksjon. Prosjekttittel: “Approaching the potential roles of chemokine CCL21 in Systemic Sclerosis”. Prosjektleder: Øyvind Molberg, prof.overlege ved seksjon for revmatologi. Stipendiat: Henriette Didriksen, master i molekylærbiologi siden des 2015, stipendiat fra sep. 2016. Utføres som et biomarkørstudie med material fra systemisk sklerose pasienter og friske kontroller. Prosjektet omhandler sammenhengen mellom sykdom, og nivå av den potensielle biomarkøren CCL21 i pasienter med systemisk sklerose og pulmonal hypertensjon. Arbeidet består av tre arbeidsplaner: 1) karakterisering av CCL21 på molekylært nivå, 2) deteksjon og lokalisering av CCL21 i lungevev, og 3) analysering av uttrykk og regulering av CCL21 i menneske myofibroblaster. Serumprøver som inngår i prosjektet er lagret ved NOSVAR biobank, og  lungevevsnitt fra transplanterte pasienter blir overført fra UCLA. Avhandlingen beregnes ferdig i 2019.

Hjerte og karsykdommer ved systemisk sklerose
PhD kandidat: Anders Heiervang Tennøe, Revmatologisk seksjon. Prosjekttittel: “Identification of novel tools for cardiopulmonary risk prediction in systemic sclerosis”. Prosjektleder: Anna-Maria Hoffmann-Vold, lege og post doc. seksjon for revmatologi. En prospektiv studie av systemisk sklerose(SSc)-pasienter ved seksjon for revmatologi, Rikshospitalet(RH). Hovedarbeidet består i å kartlegge utvikling av SSc-pasienters hjertefunksjon over tid. Arbeidet innebærer reanalyse av tidligere utførte ekkokardiografi-undersøkelser ved RH. Pasientenes første og siste ekkokardiografi vurderes med hensyn på dimensjoner, samt venstre- og høyresidig systolisk og diastolisk funksjon. De fleste av de rundt 350 pasientene er registrert, mens et fåtall er planlagt registrert, i NOSVAR. Pasienter som ikke inkluderes i NOSVAR, vil ekskluderes. Videre innebærer studien òg karlegging av eventuell sammenheng mellom ulike SSc-relaterte kjemokiner, som CCL-18, og kardiopulmonal organaffeksjon

Systemisk sklerose og Tarmflora
Prosjektleder: Anna Hoffmann-Vold. Hovedmålet med studien er å bidra til tidlig, målrettet og effektiv utredning og behandling av pasienter med SSc. Vi ønsker er å undersøke om tarmfloraen ved SSc er forstyrret og hvilke klinisk betydning en slik forstyrrelse kan ha. Innsamling av prøver til studien fortsetter. Pr 2016 er det inkludert 48 SSc pasienter. Analyser er planlagt i samarbeid med avdeling for patologi, OUS.

Systemisk sklerose. Cytokiner 1.
Prosjektleder: Anna Hoffmann-Vold Samarbeid med University of California, Los Angeles. Serum på 379 SSc pasienter og 100 kontroller ble sendt fra NOSVAR til UCLA (University of California, Los Angeles) til analyse av 4 paneler med cytokiner og angiogenetiske faktorer med Luminex teknologi. Hovedmålet med dette samarbeidet er å identifisere cytokiner som kan være assosiert med ILD eller PH ved SSc som kan brukes som prediktor for sykdoms progresjon eller dårlig utfall.

Systemisk sklerose. Cytokiner 2.
Prosjektleder: Anna Hoffmann-Vold (Université Paris Descartes, Hospital Cochin, Paris). Serum av 262 SSc pasienter ble sent fra NOSVAR til Paris for et samarbeids prosjekt med Dr. Allanore og dr. Muriel Elhai som inkluderer både norske og franske SSc pasienter. Sera ble analysert for CCL18, OX40L, KL6 og S-PD. Resultatene ble koblet mot NOSVAR og prediktiv verdi for ILD progresjon blir sammenlignet i begge kohorter.

Sjøgren’s syndrom

Sjøgrens syndrom, kliniske aspekter, biomarkører og dyremodeller 1.

PhD kandidat Shermin Rusthen, Odontologisk fakuluet UiO. Prosjektleder Professor Janicke Liaaen Jensen, Odontologisk fakultet UiO. «Chemosensory disorders, saliva secretion and oral healthrelated quality of life in patients with primary Sjögren’sSyndrome» Studien kartlegger kliniske aspekter ved primært Sjøgrens sykdom i et samarbeid med revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet ved overlege Øyvind Palm. Alle pasienter er inkludert i NOSVAR.

Sjøgrens syndrom, kliniske aspekter, biomarkører og dyremodeller 2.
PostDoc Lara A. Aqrawi, Odontologisk fakuluet UiO. Prosjekttittel: Identification of potential saliva and tearbiomarkers in primary Sjögren’s syndrome, utilising the extraction of extracellular vesicles and proteomics analysis. Grunnforskning der alle pasienter er I NOSVAR


Takayasus arteritt

Prosjektleder og PhD kandidat Birgir Mar Gudbrandsson, lege i spesialisering ved Seksjon for revmatologi siden 2007.Takayasus arteritt (TA) i Norge (TANOR-studien): En epidemiologisk og klinisk studie av pasienter i Helseregion Sør-Øst i perioden 1999-2012. Prosjektomtale: Takayasus arteritt (TA) er en arteriebetennelse som oftest angriper unge kvinner. Sykdommen er meget sjelden og medfører forsnevringer i store pulsårer eller tetter disse helt og kan gi livstruende komplikasjoner. Studien bygger på data fra NOSVAR . Pr desember 2015 er 78 pasienter inkludert TA har kun vært beskrevet en gang før i Norge (case studie på 6 pasienter). For å øke kunnskapen om denne sykdommen gjennomføres en systematisk kartlegging av TA’s forekomst, manifestasjoner, utbredelse og behandling, samt sykdommens virkning på arbeidsevne, livskvalitet, prognose og overlevelse. PRIMÆRE MÅL 1. Estimere prevalens og insidens av TA i Helseregion Sør-Øst. 2. Kartlegge sykdomsutbredelse og forløp ved TA i ulike etniske grupper i Norge. 3. Evaluere nytten av PET/CT i diagnostikk og oppfølging av TA. 4. Vurdere svangerskap ved TA.

Dødelighet ved revmatisk sykdom

Prosjektleder: Øyvind Palm. Prosjekttittel: «Dødelighet ved revmatisk vaskulitt og systemisk bindevevssykdom». Prosjektleder: Øyvind Palm. Prosjektmedarbeider: Torhild Garen. Formålet er å undersøke dødelighet og dødsårsaker ved de forskjellige sykdommer i NOSVAR. Dette undersøkes ved datakobling mellom registrene NOSVAR, Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Prosjektmidler er innvilget fra Norsk Revmatikerforbund. Prosjektet er godkjent av REK i 2013. 

Publikasjoner 2018

Mortality and causes of death across the systemic connective tissue diseases and the primary systemic vasculitides. Garen T, Lerang K, Hoffmann-Vold AM, Andersson H, Midtvedt Ø, Brunborg C, Kilian K, Gudbrandsson B, Gunnarsson R, Norby G, Chaudhary A, Thoen J, Forseth KØ, Fresjar K, Førre Ø, Haugen M, Haga HJ, Gran JT, Gilboe IM, Molberg Ø, Palm Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Oct 3.

CCL21 as a potential biomarker for pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Molberg Ø. Arthritis Rheumatol. 2018 Oct 3.
Left Ventricular Diastolic Dysfunction Predicts Mortality in Patients With Systemic Sclerosis. Tennøe AH, Murbræch K, Andreassen JC, Fretheim H, Garen T, Gude E, Andreassen A, Aakhus S, Molberg Ø, Hoffmann-Vold AM. J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 9;72(15):1804-1813

Genetic background may contribute to the latitude-dependent prevalence of dermatomyositis and anti-TIF1-γ autoantibodies in adult patients with myositis. Parkes JE, Rothwell S, Oldroyd A, Chinoy H, Lamb JA; Myositis Genetics Consortium (MYOGEN). Arthritis Res Ther. 2018 Jun 8;20(1):117.
Progression and mortality of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a long-term observational nationwide cohort study. Reiseter S, Gunnarsson R, Mogens Aaløkken T, Lund MB, Mynarek G, Corander J, Haydon J, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Feb 1;57(2):255-262.

Timing of onset affects arthritis presentation pattern in antisyntethase syndrome. González-Gay MA, Montecucco C, Selva-O'Callaghan A, Trallero-Araguas E, Molberg O, Andersson H, Rojas-Serrano J, Perez-Roman DI, Bauhammer J, Fiehn C, Neri R, Barsotti S, Lorenz HM, Doria A, Ghirardello A, Iannone F, Giannini M, Franceschini F, Cavazzana I, Triantafyllias K, Benucci M, Infantino M, Manfredi M, Conti F, Schwarting A, Sebastiani G, Iuliano A, Emmi G, Silvestri E, Govoni M, Scirè CA, Furini F, Lopez-Longo FJ, Martínez-Barrio J, Sebastiani M, Manfredi A, Bachiller-Corral J, Sifuentes Giraldo WA, Cimmino MA, Cosso C, Belotti Masserini A, Cagnotto G, Codullo V, Romano M, Paolazzi G, Pellerito R, Saketkoo LA, Ortego-Centeno N, Quartuccio L, Batticciotto A, Bartoloni Bocci E, Gerli R, Specker C, Bravi E, Selmi C, Parisi S, Salaffi F, Meloni F, Marchioni E, Pesci A, Dei G, Confalonieri M, Tomietto P, Nuno L, Bonella F, Pipitone N, Mera-Valera A, Perez-Gomez N, Gerzeli S, Lopez-Mejias R, Matos-Costa CJ, Pereira da Silva JA, Cifrian J, Alpini C, Olivieri I, Blázquez Cañamero MÁ, Rodriguez Cambrón AB, Castañeda S, Cavagna L; AENEAS (American and European NEtwork of Antisynthetase Syndrome) collaborative group. Clin Exp Rheumatol. 2018 Jan-Feb;36(1):44-49. Epub 2017 Jul 26.

Frequencies of borderline pulmonary hypertension before and after the DETECT algorithm: results from a prospective systemic sclerosis cohort. Hoffmann-Vold AM, Fretheim H, Midtvedt Ø, Kilian K, Angelshaug M, Chaudhary A, Gunnarsson R, Brunborg C, Garen T, Andreassen AK, Gude E, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Mar 1;57(3):480-487.

The EuroMyositis registry: an international collaborative tool to facilitate myositis research. Lilleker JB, Vencovsky J, Wang G, Wedderburn LR, Diederichsen LP, Schmidt J, Oakley P, Benveniste O, Danieli MG, Danko K, Thuy NTP, Vazquez-Del Mercado M, Andersson H, De Paepe B, deBleecker JL, Maurer B, McCann LJ, Pipitone N, McHugh N, Betteridge ZE, New P, Cooper RG, Ollier WE, Lamb JA, Krogh NS, Lundberg IE, Chinoy H; all EuroMyositis contributors.Ann Rheum Dis. 2018 Jan;77(1):30-39.

Genetic background may contribute to the latitude-dependent prevalence of dermatomyositis and anti-TIF1-γ autoantibodies in adult patients with myositis. Parkes JE, Rothwell S, Oldroyd A, Chinoy H, Lamb JA; Myositis Genetics Consortium (MYOGEN). Arthritis Res Ther. 2018 Jun 8;20(1):117.
Pulmonary Manifestations and Progression of Lung Disease in Juvenile-onset Mixed Connective Tissue Disease. Hetlevik SO, Flatø B, Aaløkken TM, Lund MB, Reiseter S, Mynarek GK, Nordal E, Rygg M, Lilleby V. J Rheumatol. 2018 Aug 1. pii: jrheum.180019.

Dietary Intake, Body Composition, and Oral Health Parameters among Female Patients with Primary Sjögren's Syndrome. Nesvold MB, Jensen JL, Hove LH, Singh PB, Young A, Palm Ø, Andersen LF, Carlsen MH, Iversen PO. Nutrients. 2018 Jul 4;10(7). pii: E866.

Prediction of progression of interstitial lung disease in patients with systemic sclerosis: the SPAR model. Wu W, Jordan S, Becker MO, Dobrota R, Maurer B, Fretheim H, Ye S, Siegert E, Allanore Y, Hoffmann-Vold AM, Distler O. Ann Rheum Dis. 2018 Sep;77(9):1326-1332

Severity of clinical dry eye manifestations influences protein expression in tear fluid of patients with primary Sjögren's syndrome.
Aqrawi LA, Chen X, Jensen JL, Morthen MK, Thiede B, Utheim ØA, Palm Ø, Tashbayev B, Utheim TP, Galtung HK. PLoS One. 2018 Oct 12 
 
Augmented concentrations of CX3CL1 are associated with interstitial lung disease in systemic sclerosis.
Hoffmann-Vold AM, Weigt SS, Palchevskiy V, Volkmann E, Saggar R, Li N, Midtvedt Ø, Lund MB, Garen T, Fishbein MC, Ardehali A, Ross DJ, Ueland T, Aukrust P, Lynch JP 3rd, Elashoff RM, Molberg Ø, Belperio JA. PLoS One. 2018 Nov 20 
 
Left Ventricular Diastolic Dysfunction Predicts Mortality in Patients With Systemic Sclerosis.
Tennøe AH, Murbræch K, Andreassen JC, Fretheim H, Garen T, Gude E, Andreassen A, Aakhus S, Molberg Ø, Hoffmann-Vold AM. J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 9

The EuroMyositis registry: an international collaborative tool to facilitate myositis research.
Lilleker JB, Vencovsky J, Wang G, Wedderburn LR, Diederichsen LP, Schmidt J, Oakley P, Benveniste O, Danieli MG, Danko K, Thuy NTP, Vazquez-Del Mercado M, Andersson H, De Paepe B, deBleecker JL, Maurer B, McCann LJ, Pipitone N, McHugh N, Betteridge ZE, New P, Cooper RG, Ollier WE, Lamb JA, Krogh NS, Lundberg IE, Chinoy H; all EuroMyositis contributors.Ann Rheum Dis. 2018 Jan;77(1):30-39.

Pulmonary Manifestations and Progression of Lung Disease in Juvenile-onset Mixed Connective Tissue Disease. Hetlevik SO, Flatø B, Aaløkken TM, Lund MB, Reiseter S, Mynarek GK, Nordal E, Rygg M, Lilleby V. J Rheumatol. 2018 Aug

Progression and mortality of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a long-term observational nationwide cohort study.
Reiseter S, Gunnarsson R, Mogens Aaløkken T, Lund MB, Mynarek G, Corander J, Haydon J, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Feb 1;57(2):255-262

Publikasjoner 2017

Comparative analyses of muscle MRI and muscular function in anti-synthetase syndrome patients and matched controls: a cross-sectional study. Andersson H, Kirkhus E, Garen T, Walle-Hansen R, Merckoll E, Molberg Ø. Arthritis Res Ther. 2017 Jan 25;19(1):17. doi: 10.1186/s13075-017-1219-y.

Cardiopulmonary Disease Development in Anti-RNA Polymerase III-positive Systemic Sclerosis: Comparative Analyses from an Unselected, Prospective Patient Cohort. Hoffmann-Vold AM, Midtvedt Ø, Tennøe AH, Garen T, Lund MB, Aaløkken TM, Andreassen AK, Elhage F, Brunborg C, Taraldsrud E, Molberg Ø.J Rheumatol. 2017 Jan 15. pii: jrheum.160867. doi: 10.3899/jrheum.160867. [Epub ahead of print]

Immune-array Analysis in Sporadic Inclusion Body Myositis Reveals HLA-DRB1 Amino Acid Heterogeneity across the Myositis Spectrum. Rothwell S, Cooper RG, Lundberg IE, Gregersen PK, Hanna MG, Machado PM, Herbert MK, Pruijn GJ, Lilleker JB, Roberts M, Bowes J, Seldin MF, Vencovsky J, Danko K, Limaye V, Selva-O'Callaghan A, Platt H, Molberg Ø, Benveniste O, Radstake TR, Doria A, De Bleecker J, De Paepe B, Gieger C, Meitinger T, Winkelmann J, Amos CI, Ollier WE, Padyukov L, Lee AT, Lamb JA, Chinoy H. Arthritis Rheumatol. 2017 Jan 13. doi: 10.1002/art.40045

Interdisciplinary, Comprehensive Oral and Ocular Evaluation of Patients with Primary Sjögren’s Syndrome. Tashbayev B, Rusthen S, Young A, Herlofson BB, Hove LH, Singh PB, Rykke M, Aqrawi LA, Chen X, Utheim ØA, Utheim TP, Palm Ø, Jensen JL. Sci Rep. 2017 Sep 7;7(1):10761. doi: 10.1038/s41598-017-10809-w.

Meibomian gland features in a Norwegian cohort of patients with primary Sjögren´s syndrome. Chen X, Utheim ØA, Xiao J, Adil MY, Stojanovic A, Tashbayev B, Jensen JL, Utheim TP. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0184284. doi: 10.1371/journal.pone.0184284. eCollection 2017.

Stromelysin-2 (MMP-10), a novel mediator of vascular remodeling underlying pulmonary hypertension associated with systemic sclerosis. Avouac J, Guignabert C, Hoffmann-Vold AM, Ruiz B, Dorfmuller P, Pezet S, Amar O, Tu L, Van Wassenhove J, Sadoine J, Launay D, Elhai M, Cauvet A, Subramaniam A, Resnick R, Hachulla E, Molberg Ø, Kahan A, Humbert M, Allanore Y.Arthritis Rheumatol. 2017 Aug 13. doi: 10.1002/art.40229.

Long-term follow-up in primary Sjögren’s syndrome reveals differences in clinical presentation between female and male patients. Ramírez Sepúlveda JI, Kvarnström M, Eriksson P, Mandl T, Norheim KB, Johnsen SJ, Hammenfors D, Jonsson MV, Skarstein K, Brun JG; DISSECT consortium, Rönnblom L, Forsblad-d’Elia H, Magnusson Bucher S, Baecklund E, Theander E, Omdal R, Jonsson R, Nordmark G, Wahren-Herlenius M.Biol Sex Differ. 2017 Aug 8;8(1):25. doi: 10.1186/s13293-017-0146-6.

Oral disorders, saliva secretion, and oral health-related quality of life in patients with primary Sjögren’s syndrome. Rusthen S, Young A, Herlofson BB, Aqrawi LA, Rykke M, Hove LH, Palm Ø, Jensen JL, Singh PB.Eur J Oral Sci. 2017 Aug;125(4):265-271. doi: 10.1111/eos.12358. Epub 2017 Jun 23.

TNF inhibitors appear to inhibit disease progression and improve outcome in Takayasu arteritis; an observational, population-based time trend study. Gudbrandsson B, Molberg Ø, Palm Ø.Arthritis Res Ther. 2017 May 18;19(1):99. doi: 10.1186/s13075-017-1316-y.

Timing of onset affects arthritis presentation pattern in antisyntethase syndrome. González-Gay MA, Montecucco C, Selva-O’Callaghan A, Trallero-Araguas E, Molberg O, Andersson H, Rojas-Serrano J, Perez-Roman DI, Bauhammer J, Fiehn C, Neri R, Barsotti S, Lorenz HM, Doria A, Ghirardello A, Iannone F, Giannini M, Franceschini F, Cavazzana I, Triantafyllias K, Benucci M, Infantino M, Manfredi M, Conti F, Schwarting A, Sebastiani G, Iuliano A, Emmi G, Silvestri E, Govoni M, Scirè CA, Furini F, Lopez-Longo FJ, Martínez-Barrio J, Sebastiani M, Manfredi A, Bachiller-Corral J, Sifuentes Giraldo WA, Cimmino MA, Cosso C, Belotti Masserini A, Cagnotto G, Codullo V, Romano M, Paolazzi G, Pellerito R, Saketkoo LA, Ortego-Centeno N, Quartuccio L, Batticciotto A, Bartoloni Bocci E, Gerli R, Specker C, Bravi E, Selmi C, Parisi S, Salaffi F, Meloni F, Marchioni E, Pesci A, Dei G, Confalonieri M, Tomietto P, Nuno L, Bonella F, Pipitone N, Mera-Valera A, Perez-Gomez N, Gerzeli S, Lopez-Mejias R, Matos-Costa CJ, Pereira da Silva JA, Cifrian J, Alpini C, Olivieri I, Blázquez Cañamero MÁ, Rodriguez Cambrón AB, Castañeda S, Cavagna L; AENEAS (American and European NEtwork of Antisynthetase Syndrome) collaborative group. Clin Exp Rheumatol. 2017 Jul 26. [Epub ahead of print]

Systemic sclerosis is associated with specific alterations in gastrointestinal microbiota in two independent cohorts. Volkmann ER, Hoffmann-Vold AM, Chang YL, Jacobs JP, Tillisch K, Mayer EA, Clements PJ, Hov JR, Kummen M, Midtvedt Ø, Lagishetty V, Chang L, Labus JS, Molberg Ø, Braun J.BMJ Open Gastroenterol. 2017 Apr 1;4(1):e000134. doi: 10.1136/bmjgast-2017-000134. eCollection 2017.PMID:28761687

Identification of potential saliva and tear biomarkers in primary Sjögren’s syndrome, utilising the extraction of extracellular vesicles and proteomics analysis. Aqrawi LA, Galtung HK, Vestad B, Øvstebø R, Thiede B, Rusthen S, Young A, Guerreiro EM, Utheim TP, Chen X, Utheim ØA, Palm Ø, Jensen JL. Arthritis Res Ther. 2017 Jan 25;19(1):14. doi: 10.1186/s13075-017-1228-x.

Progression and mortality of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a long-term observational nationwide cohort study. Reiseter S, Gunnarsson R, Mogens Aaløkken T, Brit Lund M, Mynarek G, Corander J, Haydon J, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2017 Mar 29. doi: 10.1093/rheumatology/kex077. [Epub ahead of print] PMID:28379478

Immune-Array Analysis in Sporadic Inclusion Body Myositis Reveals HLA-DRB1 Amino Acid Heterogeneity Across the Myositis Spectrum. Rothwell S, Cooper RG, Lundberg IE, Gregersen PK, Hanna MG, Machado PM, Herbert MK, Pruijn GJM, Lilleker JB, Roberts M, Bowes J, Seldin MF, Vencovsky J, Danko K, Limaye V, Selva-O’Callaghan A, Platt H, Molberg Ø, Benveniste O, Radstake TRDJ, Doria A, De Bleecker J, De Paepe B, Gieger C, Meitinger T, Winkelmann J, Amos CI, Ollier WE, Padyukov L, Lee AT, Lamb JA, Chinoy H; Myositis Genetics Consortium. Arthritis Rheumatol. 2017 May;69(5):1090-1099. doi: 10.1002/art.40045. Epub 2017 Apr 4.PMID:28086002

Publikasjoner 2016

A Genome-wide Association Study Identifies Risk Alleles in Plasminogen and P4HA2 Associated with Giant Cell Arteritis. Carmona FD, et al Am J Hum Genet. 2016 Dec 21. pii: S0002-9297(16)30491-8. doi:
Takayasu arteritis and pregnancy; – a population based study on outcome and mother-child related concerns. Gudbrandsson B, Wallenius M, Garen T, Henriksen T, Molberg Ø, Palm Ø. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Nov 3. doi: 10.1002/acr.23146.

Endostatin is higher and associated with pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome. Øyvind Palm, Thor Ueland, Torhild Garen, Annika E. Michelsen, Silje Reiseter, Pål Aukrust, Trond Mogens Aaløkken, Øyvind Molberg, Clin Exp Rheumatol, 2016

Prevalence, incidence and disease characteristics of Takayasu Arteritis differ by ethnic background; data from a large, population based cohort resident in Southern Norway. Gudbrandsson B, Molberg Ø, Garen T, Palm Ø. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 May 9. doi: 10.1002/acr.22931.

Antiphospholipid antibodies are associated with low levels of complement C3 and C4 in patients with systemic lupus erythematosus. Garabet L, Gilboe IM, Mowinckel MC, Flem Jacobsen A, Mollnes TE, Sandset PM, Jacobsen EM. Scand J Immunol. 2016 May 2. doi: 10.1111/sji.12445.

Cross-disease Meta-analysis of Genome-wide Association Studies for Systemic Sclerosis and Rheumatoid Arthritis Reveals IRF4 as a New Common Susceptibility Locus. López-Isac E, et al. Arthritis Rheumatol. 2016 Apr 25. doi: 10.1002/art.39730. [Epub ahead of print]

Pulmonary Involvement in the Antisynthetase Syndrome: A Comparative Cross-sectional Study. Andersson H, Aaløkken TM, Günther A, Mynarek GK, Garen T, Lund MB, Molberg Ø. J Rheumatol. 2016 Apr 1. pii: jrheum.151067. [Epub ahead of print]

High level of chemokine CCL18 is associated with pulmonary function deterioration, lung fibrosis progression and reduced survival in Systemic Sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Tennøe AH, Garen T, Midtvedt Ø, Abraityte A, Aaløkken TM, Lund MB, Brunborg C, Aukrust P, Ueland T, Molberg Ø. Chest. 2016 Mar 18. pii: S0012-3692(16)41642-9. doi: 10.1016/j.chest.2016.03.004. [Epub ahead of print]

Associations between anti-Ro52 antibodies and lung fibrosis in mixed connective tissue disease. Gunnarsson R, El-Hage F, Aaløkken TM, Reiseter S, Lund MB, Garen T; Norwegian MCTD study group, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2016 Jan;55(1):103-8. doi: 10.1093/rheumatology/kev300. Epub 2015 Aug 28

Publikasjoner 2015

A Large-Scale Genetic Analysis Reveals a Strong Contribution of the HLA Class II Region to Giant Cell Arteritis Susceptibility. Carmona FD et al, Am J Hum Genet. 2015 Mar 25

Long-term experience with rituximab in anti-synthetase syndrome-related interstitial lung disease. Andersson H, Sem M, Lund MB, Aaløkken TM, Günther A, Walle-Hansen R, Garen T, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2015 Mar 3. pii: kev004. [Epub ahead of print]

High prevalence of inclusion body myositis in Norway; a population-based clinical epidemiology study. Dobloug GC, Antal EA, Sveberg L, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Grøvle L, Gran JT, Molberg Ø. Eur J Neurol. 2015 Apr;22(4):672-e41.

A comparison between nailfold capillaroscopy patterns in adulthood in juvenile and adult-onset systemic sclerosis: A EUSTAR exploratory study. Ingegnoli F et al EUSTAR Group: Microvasc Res. 2015 Aug 4

Survival and cancer risk in an unselected and complete Norwegian idiopathic inflammatory myopathy cohort. Dobloug GC, Garen T, Brunborg C, Gran JT, Molberg Ø. Semin Arthritis Rheum. 2015 Jun 17

Predictive Value of Serial High-Resolution Computed Tomography Analyses and Concurrent Lung Function Tests in Systemic Sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Aaløkken TM, Lund MB, Garen T, Midtvedt Ø, Brunborg C, Gran JT, Molberg Ø. Arthritis Rheumatol. 2015 May;67

Prevalence and clinical characteristics of adult polymyositis and dermatomyositis; data from a large and unselected Norwegian cohort. Dobloug C, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Stenseth G, Grøvle L, Sem M, Gran JT, Molberg O.Ann Rheum Dis. 2015 Aug;74

The HLA profiles of mixed connective tissue disease differ distinctly from the profiles of clinically related connective tissue diseases. Flåm ST, Gunnarsson R, Garen T; Norwegian MCTD Study Group, Lie BA, Molberg O. Rheumatology (Oxford). 2015 Mar;54

Prediction of worsening of skin fibrosis in patients with diffuse cutaneous systemic sclerosis using the EUSTAR database. Maurer B et al, Ann Rheum Dis. 2015 Jun;74

Performance of the 2013 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Classification Criteria for Systemic Sclerosis (SSc) in Large, Well-defined Cohorts of SSc and Mixed Connective Tissue Disease. Hoffmann-Vold AM, Gunnarsson R, Garen T, Midtvedt O, Molberg O, J Rheumatol. 2015 Jan;42

Associations between circulating endostatin levels and vascular organ damage in systemic sclerosis and mixed connective tissue disease: an observational.  Reiseter, S, Molberg, O, Gunnarsson R, Lund MB, Aalokken TM, Aukrust P, Ueland T, Garen T, Brunborg C, Michelsen A, Abraityte A, Hoffmann-Vold AM. Arthritis Res Ther. 2015 Aug 28;17:231. doi: 10.1186/s13075-015-0756-5.

Dense genotyping of immune-related loci in idiopathic inflammatory myopathies confirms HLA alleles as the strongest genetic risk factor and suggests different genetic background for major clinical subgroups. Rothwell S, et al; Myositis Genetics Consortium.Ann Rheum Dis. 2015 Sep 11. pii: annrheumdis-2015-208119. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208119.

Associations between anti-Ro52 antibodies and lung fibrosis in mixed connective tissue disease. Gunnarsson R, El-Hage F, Aaløkken TM, Reiseter S, Lund MB, Garen T; Norwegian MCTD study group, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2016 Jan;55(1):103-8. doi: 10.1093/rheumatology/kev300

Publikasjoner 2014

Influence of the IL17A locus in giant cell arteritis susceptibility. Márquez A, et al. J.Ann Rheum Dis. 2014 Jun 11. pii: annrheumdis-2014-205261. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205261. [Epub ahead of print]

Mortality and years of potential life loss in systemic lupus erythematosus: a population-based cohort study. Lerang K, Gilboe IM, Telle SD, Gran JT; Lupus

Effects and safety of rituximab in systemic sclerosis: an analysis from the European Scleroderma Trial and Research (EUSTAR) group. Jordan S et al; Ann.Rheum Dis.

Joint and tendon involvement predict disease progression in systemic sclerosis: a EUSTAR  prosepctive study. Avouac J et al. Ann Rheum Dis

A gender gap in primary and secondary heart dysfunction in systemic sclerosis: a EUSTAR prospective study. Elhai M et al. Ann Rheum Dis.

Livskvalitet, munntørrhet og kliniske funn hos pasienter med Sjögrens syndrom. Melina Grigoriou, Tone Berge Enger, Helle Charlotte Øveraasen, Øyvind Palm, Torhild Garen og Janicke Liaaen Jensen. Nor  Tannelgeforen  Tid. 2014

A candidate gene approach identifies an IL33 genetic variant as a novel genetic risk factor for GCA. Márquez A, et al. PLoS One. 2014 Nov 19;9(11):e113476.

Publikasjoner 2013

Pulmonary Involvement in Sjøgrens syndrom. Palm Ø, Garen T, Gran JT et al  Rheumatology 2013

Pulmonary Hypertension in MCTD. Gunnarsson R, et al. Rheumatology 2013

Survival and causes of death in an unselected and complete cohort of Norwegian patients with systemic sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Molberg Ø, Midtvedt Ø, Garen T, Gran JT. J Rheumatol. 2013 Jul;40(7):1127-33. doi: 10.3899/jrheum.121390. Epub 2013 May 1.

Implication of IL-2/IL-21 region in systemic sclerosis genetic susceptibility. Diaz-Gallo LM, et al. Ann Rheum Dis. 2013 Jul;72(7):1233-8. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-202357. Epub 2012 Nov 21

Identification of the PTPN22 functional variant R620W as susceptibility genetic factor for giant cell arteritis. Serrano A, Márquez A, et al, Ann Rheum Dis. 2013 Aug 14. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203641.

Confirmation of TNIP1 but not RHOB and PSORS1C1 as systemic sclerosis risk factors in a large independent replication study. Bossini-Castillo L, et al AM Hoffmann-Vold medforfatter,Ann Rheum Dis 2013;72:602-607 doi:10.1136/annrheumdis-2012-201888

Publikasjoner 2012

Prevalence and severity of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a nationwide, cross-sectional study. Gunnarsson R, et al.  Ann Rheum Dis. 2012 Dec;71(12):1966-72. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-201253

A multicenter study confirms CD226 gene association with systemic sclerosis-related pulmonary fibrosis. Bossini-Castillo L, AM Hoffmann-Vold medforfatter. Rheumatology (Oxford). 2011 Nov;50(11):1976-81.

Prevalence of systemic sclerosis in south-east Norway. Hoffmann-Vold AM, et al T Garen medforfatter. Rheumatology (Oxford). 2012 Sep;51(9):1600-5.

Differences between rheumatologists and other internists regarding diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus. Lerang K, Gilboe IM, Gran JT. Rheumatology (Oxford). 2012 Apr;51(4):663-9

High incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus in Norway. Lerang K, Gilboe I, Garen T, Thelle D, Gran J. Lupus. 2012;21(12):1362-9

Influence of the IL6 Gene in Susceptibility to Systemic Sclerosis. Cénit MC, et al,  J Rheumatol. 2012 Oct 1

Publikasjoner 2011

Oral distress in primary Sjögren’s syndrome: implications for health-related quality of life. Enger TB et al

Association of a non-synonymous functional variant of the ITGAM gene with systemic sclerosis. Carmona FD,  Ann Rheum Dis. 2011 Nov

Identification of novel genetic markers associated with clinical phenotypes of systemic sclerosis through a genome-wide association strategy. Gorlova O. . PLoS Genet. 2011 Jul; 7(7)

The autoimmune disease-associated IL2RA locus is involved in the clinical manifestations of systemic sclerosis. Martin JE et al. Genes Immun. 2011 Oct 20.

Confirmation of association of the macrophage migration inhibitory factor gene with systemic sclerosis in a large European population. Bossini-Castillo L et al. Rheumatology (Oxford). 2011 Nov.

A GWAS follow-up study reveals the association of the IL12RB2 gene with systemic sclerosis in Caucasian populations. Bossini-Castillo L et al. Hum Mol Genet. 2011 Nov 29.

The prevalence and incidence of mixed connective tissue disease: a national multicentre survey of Norwegian patients. Gunnarsson R, et al PAHNOR1 Study Group. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):1047-51.

Publikasjoner 2010

A replication study confirms the association of TNFSF4 (OX40L) polymorphisms with systemic sclerosis in a large European cohort. Bossini-Castillo L et al. Ann Rheum Dis. 2010 Dec 27.

Genome-wide association study of systemic sclerosis identifies CD247 as a new susceptibility locus. Radstake TR et al.  Nat Genet. 2010 May; 42(5):426-9. Epub 2010 Apr 11.

Årsrapporter

Årsrapport Nosvar 2010.pdfÅrsrapport Nosvar 2011.pdfÅrsrapport Nosvar 2012.pdfÅrsrapport Nosvar 2013.pdfÅrsrapport Nosvar 2014.pdfÅrsrapport Nosvar 2015.pdfÅrsrapport Nosvar 2016.pdfÅrsrapport Nosvar 2017.pdfÅrsrapport Nosvar 2018.pdf
Fant du det du lette etter?