HELSENORGE
Elektronisk meldingsutveksling med OUS

Digital samhandling

Elektronisk meldingsutveksling og dialog bidrar til effektiv kommunikasjon på pasientens vegne mellom sykehuset, primærhelsetjenesten og andre helseforetak.

Dette sikres ved bruk av nasjonale, standardiserte meldinger som sendes via Norsk helsenett. Meldingene sendes elektronisk mellom spesialisthelsetjenestens elektroniske pasientjournalsystem og kommunenes elektroniske pasientjournalsystem, og lagres i journalen, både hos avsender og mottager. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) og frittstående dialogmeldinger.

PLO (Pleie- og Omsorgsmeldinger)

Utskriving fra sykehus til kommunale helsetjenester kan være en sårbar situasjon for pasienter. Bruk av PLO-meldinger skal sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon overføres ved pasientoverganger. Elektronisk meldingsutveksling PLO fungerer godt, og bidrar til økt kvalitet på pasientbehandling og samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehus.

PLO-meldinger på Oslo Universitetssykehus:

251119.PNG


Nasjonal veileder for bruk av PLO:

Samarbeidsrutine mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehusNasjonale og lokale føringer

Lov og forskrift

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at virksomheter innen helse og omsorg skal yte helsehjelp gjennom bruk av IKT for å fremme sikker og effektiv elektronisk samhandling.

Delavtale IKT


Offentlige føringer

I Samhandlingsreformen fremkommer det tydelige føringer om økt kommunalt ansvar i forhold til forebygging, behandling og omsorg for pasienten. Hensikten med reformen var å senke antall liggedøgn for pasienten på sykehus. Behovet for samhandling på en effektiv og sikker måte ble derfor økende.


Dialogmeldinger

Elektroniske dokumenter (EDI)

Hva er edi?

Edi-dokumenter er dokumenter i DIPS som sendes elektronisk mellom to parter. Edi er forkortelse for Electronic Data Interchange (elektronisk data utveksling). Dette er en standard for utveksling av elektroniske dokumenter.

Hvem kan skrive å sende?

De fleste faggruppene på sykehus har tilgang til et eller flere elektroniske dokumenter. Dette betyr at de fleste faggruppene også har tilgang til å sende/motta elektronisk kommunikasjon via den elektroniske pasient journalen.

Eksempler på edi dokumenter:

 • Epikrise somatikk (edi)
 • Journalnotat til utsendelse (edi)
 • Poliklinisk notat til utsendelse (edi)
 • Spl. poliklinisk notat til utsendelse (edi)
 • Fysioterapi sammenfatning til utsendelse (edi)
 • Ergoterapi sammenfatning til utsendelse (edi)
 • KEF sammenfatning til utsendelse (edi)

Med flere.

Vi sender og mottar edi-dokumenter fra flere instanser:

 • Avtalespesialister
 • Kommunehelsetjenesten, deriblant
  • hjemmetjenesten
  • fastleger
  • fysio pleie og omsorg
  • ergo pleie og omsorg
  • sykehjemslege
 • Andre HF

Varsel om stans i meldingsutvekslingen

Riktig og forsvarlig behandling og oppfølging gjennom pasientforløpet fordrer rask og trygg overføring av informasjon mellom partene i helse- og omsorgstjenesten.
Stans i meldingsutvekslingen forkommer både ved planlagte systemoppgraderinger og ved teknisk svikt. Dette kan få store konsekvenser for pasienten i overgangen mellom sykehus og førstelinje tjenesten. Varsling av planlagt nedetid eller svikt må derfor sendes til alle involverte mottakere i henhold til avtalte frister. 

Varslingsadresse ved OUS:

meldingsansvarlig@ous-hf.no

Nødrutine ved driftsstans

Ved stans i meldingsutveksling benyttes telefon i hastesaker uansett meldingstype.

PLO meldinger har høy hastegrad og egen nødrutine gjeldende for situasjoner med driftsstans.

Fant du det du lette etter?