Om Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet

Legemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus. Komiteen skal fremme rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og understøtte effektiv legemiddelforsyning og forsvarlig legemiddelberedskap.

Legemiddelkomiteen har åtte ulike underutvalg som dekker viktige felt på legemiddelområdet. Dette omfatter legemiddelhåndtering, legemidler til barn, legemidler til bruk ved psykiske sykdommer og rus, innkjøpsavtaler (LIS utvalg),  infusjons- og skyllevæsker, håndtering av cellegifter (cytostatikautvalg), legemiddeløkonomiutvalg og antiepileptikautvalg.


LMK har det overordnede ansvaret for prosedyrer innen legemiddelhåndtering. De fleste av prosedyrene innen legemiddelområdet ligger nå tilgjengelig på internett.

Legemiddeløkonomi

Det jobbes med Legemiddelinnkjøps (LIS) -anbudene hvert år for å sikre at Oslo universitetssykehus har tilgang til de laveste prisene på legemidler uten å svekke en faglig basert, kvalitetssikret og effektiv pasientbehandling, og følger opp at OUS er lojale til inngåtte avtaler. Legemidler som blir flyttet over på H-resept (fra blåresept) og nye legemidler som blir lagt til H-resept etter godkjennelse fra Beslutningsforum følges tett opp, samt andre kostnadsdrivende legemidler til bruk i sykehuset. Seksjonen sender i tillegg ut tertialrapporter vedrørende legemiddelforbruk og –kostnader til alle klinikker i organisasjonen for å ha økt fokus og styring på rasjonell og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og har jevnlige oppfølgingsmøter med ulike ledere.

LMK er underlagt og rapporterer til administrerende direktør.

Seksjonsleder Øyvind Melien
Tlf: 23 02 60 70  E-post: omelien@ous-hf.no

Andre kontaktpersoner:
Sekretær/sykehusfarmasøyt: laila.irene.bruun@oslo-universitetssykehus.no, tlf.: 23 02 60 75
Rådgiver innen legemiddelområde (innkjøpsavtaler) skule.ingeberg@oslo-universitetssykehus.no, tlf.: 23 02 60 72

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og –beredskap i spesialisthelsetjenesten («Mangelsenteret»)

Formålet med «Mangelsenteret» er å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til mangelsituasjoner samt utviklingen av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet vil omfatte overvåking av forsyningssituasjonen, kartlegge omfang av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter. «Mangelsenteret» skal støtte de lokale legemiddelkomiteer og det lokale og regionale beredskapsarbeidet. Dette innebærer å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse innen spesialisthelsetjenesten.

«Mangelsenteret» skal i tillegg til rollen på nasjonalt nivå være en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeid med legemiddelberedskap i helseforetakene.

«Mangelsenteret» er organisert under Oslo universitetssykehus HF med to halve (50%) farmasøytstillinger og to halve (50%) overlegestillinger(medisinskfaglig kompetanse) – totalt to hele (100%) stillinger.

Alle stillingsressursene skal ha en tydelig nasjonal rolle. Det vil i tillegg være aktuelt å frikjøpe kliniske fageksperter til å bistå med bl.a. innspill og utarbeidelse av retningslinjer/anbefalinger i ulike mangelsituasjoner.

Seksjonsleder Øyvind Melien
Tlf: 23 02 60 70  E-post: omelien@ous-hf.no

Kontaktadresse: Mangelsenteret@ous-hf.no  

Fant du det du lette etter?