Velkommen til nasjonal nettverkssamling for psykoedukativt familiesamarbeid

Nettverkskonferanse


Dato: 25. oktober 2021
Tid: kl. 09:00 -12:00
Sted: Web-seminar via join.nhn.no (Norsk Helsenett)

Målgrupper:

  • Gruppeledere i psykoedukativt familiesamarbeid
  • Ledere som skal implementere psykoedukativt familiesamarbeid i sin tjeneste
  • Andre med interesse for familiesamarbeid i helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse ble etablert 2018 og alle helseregioner er invitert i en arbeidsgruppe. Nettverket er forankret i kompetansesenter TIPS Sør-Øst. Nettverket er åpent for alle og skal være et forum for diskusjon og kritisk refleksjon.

I de nasjonale faglige retningslinjer «Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose-lidelser” anbefaler psykoedukativt/kunnskapsformidlende familiesamarbeid ved behandling av psykose på grunn av redusert tilbakefall, bedre compliance og bedre prognose for pasienten.  Intervensjonen egner seg, og er anbefalt til flere typer diagnoser og sammensatt problematikk, f.eks. psykose, schizofreni, asperger, affektive lidelser, ROP-problematikk, spiseforstyrrelser mm.
I pakkeforløp ved mistanke om psykose-utvikling og psykoselidelser: Familiesamarbeid med vekt på formidling av kunnskap og støtte til å mestre hverdagen.

I veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten understrekes hva som skal eller må gjøres: Helsetjenesten skal ha systemer for pårørendeinvolvering på flere nivåer skal sørge for opplæring, veiledning og støttetilbud til pårørende. Helsetjenesten skal sikre at helsepersonell har kompetanse på involvering av- og støtte til pårørende. Temaer for opplæring og veiledning kan være:

  • Kunnskap om sykdom og behandling
  • Kommunikasjon i familien
  • Hvordan støtte den som er syk og eventuelt motivere til å følge opp behandling
  • Hvordan håndtere symptomer og avvikende atferd i familien
  • Hvordan forebygge tilbakefall
  • Problemløsningsstrategier og krisehåndtering

PÅMELDING

DETALJERT PROGRAM FOR DAGEN (PDF)

Fant du det du lette etter?