Regional kompetansetjeneste for import-og tropesykdommer

Om oss

Kompetansetjenesten for import- og tropesykdommer er en kompetansetjeneste for helsepersonell i helseregion sørøst. Det er likevel naturlig at virksomheten på en del områder går utover regionens grenser. Kompetansehevingen utføres hovedsakelig gjennom forskning og kunnskapsspredning.  
 
Kompetansesenter er en del av Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål. En lege og en sykepleier er ansatt i deltidsstillinger ved kompetansesenteret. Dessuten er postdoc-stipendiater, doktorgradsstipendiater og medisinske studenter knyttet til senteret som forskere i engasjementstillinger. Forskningen foregår både i Norge og i utlandet. I Afrika har vi omfattende forskningsprosjekter i Etiopia og i Sør-Afrika, f.eks på sykdommene schistosomiasis og hepatitt B. I Norge forsker vi på blant annet på zikafeber. 
 
Målgruppen for kunnskapsspredningen er særlig leger, men vi tar også sikte på å heve kompetansen i andre yrkesgrupper som er involvert i diagnostikk, behandling og forebygging av import- og tropesykdommer. Vi sprer ny og oppdatert kunnskap bl.a. gjennom jevnlig arrangement av kurs og møter,  gjennom publikasjoner og gjennom rådgivning til leger og institusjoner. 

Pasienter med mistenkt eller påvist tropesykdom eller annen infeksjonsykdom som de har fått utenlands, skal i utgangspunktet oppsøke sin egen lege. Når dette ikke er mulig eller tar for lang tid, er den lokale legevaktsordningen veien å gå.

Er det klar mistanke om alvorlig tropesykdom, samtidig som det ikke er mulig eller tar for lang tid å få tak i primærlege eller legevakt, kan det være berettiget å henvende seg direkte til akuttmottaket på nærmeste sykehus.


Ansatte

Leder, MD, PhD; DTM&H Frank O. Pettersen

Sykepleier Kjerstin Røstad

Prosjektleder for VIBE, Post Doc, MD, Phd, Eyrun F. Kjetland

Post doc, MD, PhD, Asgeir Johannessen

Post doc, MD, Nega Berhe

PhD stipendiat, MD Hashini Galappathi-Arachchige

PhD stipendiat, MD Stian Staurung Orlien

Kurs

Kurs som arrangeres på Ullevål sykehus

Obligatorisk kurs i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin vil bli arrangert 12-16.03.18.

Obligatorisk kurs i parasittologi  for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi ble arrangert Mai 2017. Neste kurs i Oslo vil bli arrangert i 2019. Kursleder Frank O. Pettersen.

Dnlf-Eksamen i tropesykdommer og parasittologi. For leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. Det arrangeres to eksamener i året. Om våren er det eksamen i Bergen i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer og om høsten i Oslo i regi av regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer.

Kurs for sykepleiere blir arrangert årlig.


Kurs utenlands

Sommerkurs i tropemedisin eller infeksjonsmedisin i overlegepermisjonstiden?

McGill University i Montreal, Canada, arrangerer sommerkurs i bl.a klinisk tropemedisin. De arrangerer også andre kurs innen infeksjonsmedisin som kan være av interesse for infeksjonsleger innen f.eks tuberkulose og antibiotikaresistens, se egen brosjyre på hjemmesiden deres:

McGill Summer InstituteFor helsepersonell

Helsepersonell  kan ta kontakt med kompetansetjenesten for råd om utredning og behandling av pasienter.

Kontaktinformasjon

Leder: Frank O. Pettersen. Tlf 23016077/ 920 95 743. Epost uxpfra@ous-hf.no

Kjerstin Røstad, sykepleier. Tlf 22119097. Epost: uxkjrs@ous-hf.no


Behandlingsveiledere

Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)Håndbok i infeksjonsmedisinRetningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Nyttige lenker

Folkehelseinstituttet (FHI)WHO: Retningslinjer for behandling av malariaFHI: Oppdaterte råd om forebyggende tiltak mot malariaCDC: Parasittologisk diagnostikkFHI: ZikaNasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommerThe Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene


Anbefalt litteratur

Kurslitteratur-parasittologikurs 2017.pdf

Gratis nedlastbar bok: Parasitic Diseases, 6th edition

PDF fra foredrag Sykepleierkurs 30.11.2016

Dengue and Zika Vaccine Development

Zika feberLeptospirose

Forskning og utvikling

Våre publikasjoner

Avhandlinger

Vi har forskningsprosjekter i Sør Afrika og Etiopia

Sør Afrika

Eyrun Kjetland er post doc stipendiat/prosjektleder for The Female Genital Schistosomiasis Europe South-Africa Network - VIBE-FGS.

Prosjektet kan du lese mer om på prosjektets egen internettside 

http://brightresearch.org/

Etiopia:

Asgeir Johannessen er post doc stipendiat. Prosjektets tittel er: Treatment of hepattitis B in resource limited settings-a pilot program in Yemen and East Africa.  

Stian Magnus Staurung Orlien er phd kandidat og prosjektets tittel er: Liver disease in yemen: Causes, antiviral treatment and the role of khat.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.