HELSENORGE

Innovasjon

- nye løsninger tatt i bruk

«Innovasjon skal prege arbeidsdagen. Hos oss skal det nytte å tenke nytt,» sier vi ved Oslo universitetssykehus. Dette er både en ambisjon og en forpliktelse som skal lede innovasjonsarbeidet framover de neste årene.

Hvorfor innovasjon?

Innovasjon er nødvendig for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i framtidens helsetjenester. Brukernes erfaringer står helt sentralt i arbeidet med å identifisere behov og påvirke morgendagens tjenester, produkter og tjenestemodeller.

I OUS defineres innovasjon som nytt, nyttig og nyttiggjort!

Innovasjonsstrategi

Innovasjonsstrategi i eHanbok.noInnovasjonsstrategi 2018-2022 (pdf)

Idepoliklinikken.no

Innovasjonsavdelingen har det overordnede strategiske ansvaret for innovasjon i sykehuset og har et nettbasert innovasjonsverktøy for mottak og prosessering av ideer (idepoliklinikken.no). Her kan du kan melde inn din idé eller innovasjonsprosjekt. Innovasjonsavdelingen er et kontaktpunkt for sykehusmiljøene, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere i helsetjenesten.

Innovasjon handler om nye og smartere måter å jobbe på, måter å behandle pasienter på, nye produkter, kommersialiserbare og ikke-kommersialsierbare, og tar utgangspunkt i pasientenes behov.

Implementering av innovasjoner skal gi bedre pasientbehandling og helsetjenester med optimal ressursutnyttelse.

Har DU en idé? Innovasjonsavdelingen kan gi deg råd og veiledning! Registrer deg som bruker av sykehusets nettportal og

Send inn din idé/prosjekt på idepoliklinikken.no

eller send en mail til: idepoliklinikken@ous-hf.no

Kommersialisering

Ansatte i sykehuset er pliktige til å melde inn oppfinnelser som har kommersielt potensial. Inven2 er sykehusets kommersialiseringspartner og hjelper til med dette. 

 • Kommersialiserbar innovasjon er ofte produkter som fører til inntekter og har behov for rettighetssikring/patentering
 • Inven2 forvalter, utvikler og kommersialiserer alle arbeids- og forskningsresultater med kommersielt potensiale fremkommet ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF
 • Inven2 bistår ved forhandling og inngåelse av samarbeidsavtaler om forskning med industrielle aktører
 • Hvis du har en ide eller oppfinnelse og er usikker på hvordan du skal gå fram, ta direkte kontakt med Innovasjonsavdelingen eller Inven2

Oppfinnelser kan meldes inn på  skjema for DOFI (Disclosure of invention) på inven2.com


Samarbeidspartnere 

Våre viktigste samarbeidspartnere

Nye Oslo universitetssykehus Norway Health Tech Inven2 Oslo Cancer Cluster Kreftforeningen InnoMedUiO

Avdeling for Digital Helseforskning

Andre enheter

Intervensjonssenteret

Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalgets oppgaver er å være pådriver for innovasjoner som bidrar til bedre pasientbehandling. Ideene kan være knyttet til produkter, tjenester og prosesser.  Utvalget skal bidra til innovasjonskultur i OUS ved synliggjøring av innovasjonsaktiviteter og resultater og følger opp handlingsplan for innovasjon og er en høringsinstans.

Det er 12 medlemmer fra våre klinikker i OUS, samt at  UIO og Inven2 har hver sin representant. Innovasjonsutvalgets medlemmer oppnevnes på bakgrunn av kompetanse. Mandat og utvalgsmedlemmer forankres hos direktør forskning, innovasjon og utdanning.

Innovasjonsutvalget innehar bred kompetanse på forskningsdrevet innovasjon og tjenesteinnovasjon. Klinikker, avdelinger eller enkeltpersoner kan fremme saker for utvalget, eller bruke utvalget til å skape oppmerksomhet om egne innovasjoner på tvers av hele OUS. Innovasjonsavdelingen leder utvalget, og drøfter gjerne saker eller forslag til tema som det kan jobbes med i Innovasjonsutvalget.

Innovasjonsutvalget ved Oslo universitetssykehus 2020-2021:
Leder:

Christian Skattum, Teknologi- og innovasjonsklinikken - Leder av innovasjonsavdelingen

Medlemmer: 

 • Fritjof Heyerdal, Prehospital klinikk
 • Kenneth Solstrand, ITA, Teknologi- og innovasjonsklinikken
 • Kristina Haugaa, Hjerte-, lunge- og karklinikken
 • Kyrre Eeg Emblem, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Morten Carstens Moe, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
 • Jan Terje Andersen, Klinikk for laboratoriemedisin
 • Lise Solberg Nes, Medisinsk klinikk
 • Ole Jacob Elle, Akuttklinikken
 • Jan Olav Høgetveit, Teknologi- og innovasjonsklinikken
 • Kristin Lie Romm, Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Karl-Johan Malmberg, Kreftklinikken
 • ​Hilde Nebb, ​Universitetet i Oslo
 • Siri Kolle, Inven2
 • Tone Olsen Moberg, koordinator, Teknologi- og innovasjonsklinikken

Kontakt oss:

E-post: post.forskning@ous-hf.no  

Postadresse: Oslo universitetssykehus, Innovasjonsutvalget, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

Besøksadresse: Kirkeveien 166, Ullevål sykehus, Oslo, Bygg 2, 2. et.

Regional innovasjon

Oslo universitetssykehus, Innovasjonsavdelingen, har en viktig rolle for Helse Sør-Øst når det gjelder innovasjon.
Oslo universitetssykehus skal bidra til at Helse Sør-Øst når langsiktige og konkrete mål, på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Sykehuset skal iverksette tiltak for å videreutvikle innovasjonsaktiviteten i eget helseforetak og i regionen, i samarbeid med de øvrige helseforetak og kommersialiseringspartner Inven2.

Innovasjonsnettverket i Helse Sør-Øst

Innovasjonsnettverket i HSØ har medlemmer fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og ledes av regionens innovasjonssjef. Nettverket har to årlige møter hvor ulike tema innenfor innovasjon diskuteres. Nettverket er en arena for å holde seg oppdatert om hva som skjer av innovasjonsaktiviteter i regionen.

Les om innovasjon på Helse Sør-Øst sine nettsider

Innovasjonsprosjekter

Sykehuset gjennomfører mange flotte innovasjonsprosjekter. På Idepoliklinikken.no finner du en oversikt over ideene; fra de kommer inn, blir til prosjekter og implementeres som innovasjoner. NB: Det finnes flere ideer og prosjekter enn det som ligger synlig på idepoliklinikken.no. Dette er fordi flere av ideene må beskyttes med tanke på eksisterende eller senere kommersialiseringsløp og publiseringer. Du vil også finne artikler om noen innovasjonsprosjekter nederst på denne siden under "Innovasjonsnytt", både gjennomførte og pågående.

Se et utvalg innovasjonsprosjekter på idepoliklinikken.no

Innovasjonsmidler

Ulike kilder for å søke om innovasjonsmidler

Stiftelsen Dam

InnoMed

Innovasjon Norge    Norges Forskningsråd - Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Regionale forskningsfond

Helse Sør-ØstSPARK Norway

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

​SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

CCI - Center for Cardiological InnovationC3 - Centre for connected Care - Senter for fremtidig helseBig Insight - Statistics for the Knowledge Economy (Vertskap: Norsk Regnesentral) 

Fant du det du lette etter?