Innovasjon

- nye løsninger tatt i bruk

Innovasjon dreier seg om å utvikle og ta i bruk nye og bedre produkter og tjenester, men også om forbedringer i virksomheten i form av nye og kostnadseffektive prosesser, organisatoriske løsninger og pasientflyt.

Komme forventinger og utfordringer i møte

Endringer i befolkningens sykdomsbilde og demografi, utviklingen av nye behandlingsmetoder og medisinsk teknologi, eskalerende kostnader, samt økt fokus på pasientsikkerhet og kvalitet, gjør at helse- og omsorgstjenestene må utvikles og forbedres kontinuerlig. Samtidig vil mangel på kvalifisert personell bli en realitet. For å komme forventninger og utfordringer i møte må Oslo universitetssykehus finne fram til nye, virksomme arbeidsmetoder og rett bruk av kompetanse.

Innovasjon som virkemiddel

Innovasjon er et virkemiddel for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i framtidens helsetjenester. Brukernes erfaringer står helt sentralt i arbeidet med å identifisere behov og påvirke design av morgendagens tjenester, produkter og tjenestemodeller.

Kommersialisering

Ansatte i sykehuset er pliktige til å melde inn oppfinnelser som har kommersielt potensial. Dette får de hjelp av sykehusets kommersialiseringspartner Inven2. Sykehuset har tradisjonelt hatt stort fokus på utvikling av ideer med et kommersielt potensial, hvor verdien ligger i salg eller lisensinntekter.

 • Ofte produktinnovasjon
 • Ofte behov for rettighetssikring/patentering
 • Behov for kommersialiseringspartner og industrisamarbeid kan bety et langt og kostbart utviklingsløp
  Hvis du har en ide eller oppfinnelse og er usikker på hvordan du skal gå fram, ta direkte kontakt med Idepoliklinikken eller Inven2
 • Inven2 forvalter, utvikler og kommersialiserer alle arbeids- og forskningsresultater med kommersielt potensiale fremkommet ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF.
 • Inven2 bistår eierne ved forhandling og inngåelse av samarbeidsavtaler om forskning med industrielle aktører.
 • Inven2 samarbeider nært med Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Oppfinnelser kan meldes inn på  skjema for DOFI (Disclosure of invention) på inven2.com

Idépoliklinikken

Hvis du mener at din ide ikke skal patenteres eller beskyttes, kan du ta kontakt med Idépoliklinikken. Sykehuset har et nettbasert innovasjonsverktøy for mottak og prosessering av ideer og deling av implementerte innovasjoner. Til forskjell fra kommersialiserbar innovasjon utvikles tjenesteinnovasjoner åpent, og blir bedre jo flere som bidrar i utviklingen av løsningen. Idépoliklinikken er et viktig kontaktpunkt i innovasjonssamarbeid med næringsliv, samhandlingsaktører og øvrige samarbeidspartnere i helsetjenesten. I tillegg til rådgivning tilbyr Idépoliklinikken nyttevurderinger av innovasjonsprosjekter.

Tjenesteinnovasjon handler om å utvikle nye og bedre tjenester, produkter og prosesser med utgangspunkt i pasientenes behov:

 • Nytteverdien internt skal forsvare utviklingskostnadene
 • Fokus på pasienttilfredshet, arbeidsmiljø, kvalitet og samfunnsnytte
 • Kan implementeres uten hjelp av en tredje part
 • Utelukker ikke et senere kommersialiseringsløp

Sykehuset fokuserer på utvikling av ideer knyttet til tjenester og prosesser. Implementering av denne type innovasjoner skal gi bedret pasientbehandling og gi helsetjenester med optimal ressursutnyttelse.

Har DU en idé? Idépoliklinikken kan gi deg råd og veiledning! Registrer deg som bruker av vår nettportal og

Send inn din idé/prosjekt på idepoliklinikken.no

Se "Kontakt Innovasjonsavdelingen" i toppen av siden for ytterligere kontaktinformasjon.

Samarbeidspartnere

Våre viktigste samarbeidspartnere

Oslo Medtech Inven2 Oslo Cancer Cluster Kreftforeningen InnoMed

Andre enheter

Intervensjonssenteret

Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget ved Oslo universitetssykehus 2015-2017


Leder:

Christian Skattum, avdelingsleder for innovasjon (OUS)

Medlemmer: 

 • Kristin Lie Romm, Seksjonsleder (Klinikk psykisk helse og avhengighet) 
 • Lise Solberg Nes, Forskningssjef, (Medisinsk klinikk) 
 • Karianne Katla, Helsefaglig rådgiver, (Kvinneklinikken)
 • Gunnar Sæter, Instituttleder og professor, (Kreftklinikken) 
 • Håvard Attramadal, kst. instituttleder og professor (Hjerte-, lunge- og karklinikken)
 • Harald Noddeland, assisterende klinikkleder, (Akuttklinikken) 
 • Erik Fosse, avdelingsleder og professor,  (Laboratorieklinikken) 
 • Tone Tønjum, overlege og professor, (Laboratorieklinikken)
 • Jan Olav Høgetveit, virksomhetsleder og førsteamanuensis, (​Oslo sykehusservice) 
 • Jonny Østensen, Innovasjonsdirektør, Inven2 AS 
 • Endre Sandvik, Kommunaldirektør, Oslo kommune
 • ​Hilde Nebb, prodekan for forskning og professor, ​Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
 • Koordinator Tone Olsen Moberg, spesialrådgiver, innovasjonsavdelingen Stab FIU 

Kontakt oss

E-post: post.forskning@ous-hf.no  

Postadresse: Oslo universitetssykehus, Innovasjonsutvalget, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

Besøksadresse: Kirkeveien 166, Ullevål sykehus, Oslo, Bygg 2, 2. et.

Regional innovasjon

Oslo universitetssykehus, Innovasjonsavdelingen, har en viktig rolle for Helse Sør-Øst når det gjelder innovasjon.
Oslo universitetssykehus skal bidra til at Helse Sør-Øst når langsiktige og konkrete mål, på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Sykehuset skal iverksette tiltak for å videreutvikle innovasjonsaktiviteten i eget helseforetak og i regionen, i samarbeid med de øvrige helseforetak og kommersialiseringspartner Inven2.

Innovasjonsnettverket i Helse Sør-Øst

Innovasjonsnettverket i HSØ har medlemmer fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og ledes av regionens innovasjonssjef. Nettverket har to årlige møter hvor ulike tema innenfor innovasjon diskuteres. Nettverket er en arena for å holde seg oppdatert om hva som skjer av innovasjonsaktiviteter i regionen.

Les om innovasjon på Helse Sør-Øst sine nettsider

Innovasjonsprosjekter

Sykehuset gjennomfører mange flotte innovasjonsprosjekter. På Idepoliklinikken.no finner du en oversikt over ideene; fra de kommer inn, blir til prosjekter og implementeres som innovasjoner. NB: Det finnes flere ideer og prosjekter enn det som ligger synlig på idepoliklinikken.no. Dette er fordi flere av ideene må beskyttes med tanke på eksisterende eller senere kommersialiseringsløp og publiseringer.

Se et utvalg innovasjonsprosjekter på idepoliklinikken.no

Innovasjonsmidler

Ulike kilder for å søke om innovasjonsmidler

Extrastiftelsen

InnoMed

Innovasjon Norge Norges forskningsråd Regionale forskningsfond

Helse Sør-Øst

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

​SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

CAST - Cancer Stem Cell Innovation CentreCCI - Center for Cardiological InnovationC3 - Centre for connected Care - Senter for fremtidig helseBig Insight - Statistics for the Knowledge Economy (Vertskap: Norsk Regnesentral)