Helsenorge

Medisinsk biokjemi

Avdelingen utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdet medisinsk biokjemi av inneliggende og polikliniske pasienter, pasienter ved andre helseinstitusjoner i Oslo, i Helse Sør-Øst og nasjonalt, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten utenfor institusjon. Råd og veiledning til rekvirentene samt omfattende forskning på fagfeltet kommer i tillegg.

Logo 099 norsk akkreditering Logo Noklus Logo 103 norsk akkreditering

Blodprøvetaking - sted og åpningstider

Det er vanligvis ikke nødvendig å bestille time for blodprøvetaking hos oss. Unntaket er glukosebelastning eller andre belastninger.
Ta med rekvisisjonen(e). Til enkelte prøver må man være fastende med hensyn til mat, drikke, medikamenter og røyking. Faste gjelder vanligvis fra kl. 24.00 kvelden før. Det er anbefalt å sitte avslappet 10-15 min før prøvetakingen.

 • Ullevål sykehus: 
  • Medisinsk bygg 3, 1.et. (voksne unntatt kreftpasienter). Hverdager 07:45-15:00. Tlf. 23 01 59 46
  • Kreftsenteret bygg 11, 1.et. (kreftpasienter). Hverdager 07:45-15:00. Tlf. 23 02 66 44
  • Barnesenteret bygg 9, 1.et. Hverdager 08:15-15:30. Tlf. 23 01 55 07
 • Rikshospitalet:
  • Avsnitt C1, 1.et. Enhet for prøvetaking (voksne). Man-tors 07:30-15:30, fre 07:30-15.00. I lavaktivitetsperioder er det åpent til 15:00.
  • Avsnitt E1, 1.et. Laboratoriet Barneklinikken. Hverdager 08:00-14:30. Tlf. 23 07 45 34 / 23 07 45 35
 • Radiumhospitalet:
  • Bygg B, 1.et. Sentrallaboratoriet. Hverdager 07:30-15:00. Tlf. 22 93 53 00
 •  Aker sykehus:

I sommerferie og ved høytider kan det forekomme endring i åpningstiden.

For rekvirenter

Prøvetaking og undersøkelse av prøver utføres etter rekvisisjon fra personell med rett til å rekvirere. Ved all rekvirering av laboratorieprøver må rekvisisjonen fylles ut tydelig med relevante opplysninger om rekvirent, pasient og prøve. Det kan være mulighet for etterrekvirering av analyser innen en viss tidsramme.  
Viktig informasjon om praktiske forhold vises på laboratorienes rekvisisjoner og i Brukerhåndboken for medisinsk biokjemi.

En utfylt rekvisisjon er å betrakte som en avtale (kontrakt) mellom rekvirent og laboratorium for bestilling av analyser. Laboratoriet utfører de analysene som er krysset ut av rekvirenten. Relevante kliniske opplysninger gir bedre grunnlag for analysekommentar. Se prosedyre for rekvirering av prøver for mer informasjon.
Prøve og rekvisisjon sendes sammen til laboratoriet. 

Rekvisisjoner til medisinsk biokjemi

Prøvesvar

Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar utgis skriftlig eller elektronisk. Rekvirenten kan få råd og veiledning angående valg og rekvirering av analyser og tolkning av prøvesvar.
Laboratoriet har dessverre vanligvis ikke anledning til å formidle prøvesvar til pasienten.

Rapportering og frigivelse av prøvesvar:

For prøvetaker

Undersøk i Brukerhåndbøkene hvordan prøven bør tas (type prøvemateriale, tidspunkt, holdbarhet mm). Pasienten bør ha vært i ro i ca. 10-15 minutter før blodprøvetaking.

Se følgende prosedyrer for mer informasjon:
Pasientidentifikasjon
Merking av pasientprøver
Blodprøvetaking - forberedelse
Venøs blodprøvetaking
Kapillær blodprøvetaking
Blodkultur - generell prosedyre

Laboratoriehåndbøker

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi OUS

Hormonlaboratoriet

Om oss

Våre tjenester  

Diagnostikk av medfødte metabolske sykdommer

Som en del av Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte metabolske sykdommer driver Seksjon for medfødte metabolske sykdommer utredning og diagnostikk av flere hundre av disse sykdommene. Utredning av medfødte stoffskiftesykdommer har foregått ved Rikshospitalet siden 1960-tallet og er det laboratoriet i Norge som har det mest omfattende analyserepertoaret for disse sykdommene.

Genetiske rutineanalyser

Informasjon om genetiske rutineanalyser

Service til kliniske forskningsprosjekter

Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) utfører laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Retningslinjer for den formelle behandlingen ved forespørsel om slike tjenester kan leses i dette dokumentet.

Bruk denne lenken for å komme til søknadsskjema for prosjektgodkjenning.

Se prislisten for medisinsk biokjemi på forskersstotte sin nettside

Kvalitetssystem og akkreditering

 • Kvalitetshåndbok for Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Akkreditering
  Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjonene på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus er akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 103 i henhold til kravene i NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.
  Som det første laboratoriet i Norge fikk avdelingen 24. januar 2016 utvidet akkrediteringsomfanget til å gjelde akkreditering av pasientnær analysering (PNA) etter NS-EN ISO 22870 ”Pasientnære undersøkelser (Point-of-care-testing, POCT) – Krav til kvalitet og kompetanse”.  Omfanget gjelder for analyser på blodgassinstrumenter og glukoseinstrumenter på Rikshospitalet.
  Dette innebærer at laboratoriets tjenester og produkter oppfyller definerte krav til kvalitet og har et system for å overvåke og dokumentere at kravene tilfredsstilles.
  Omfanget av akkrediteringen fremkommer i akkrediteringsdokumentet for Avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus - TEST 103.

  Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099 (felles med Norges laboratorium for dopinganalyse).
  Se Hormonlaboratoriet for mer informasjon.

Forskning, innovasjon og utvikling

Det drives med omfattende forskningsaktivitet innenfor medisinsk biokjemi i OUS. Forskningen er dels egeninitiert, dels i samarbeid med andre enheter i OUS/ Universitetet i Oslo. Seksjonen har for tiden 8 forskningsgrupper. Se dokumentet Forskning, utvikling og innovasjon i MBK for utfyllende informasjon, eller les mer på forskningsgruppenes egne nettsider.

Resultater fra utvalgte blodprøver kan etter godkjenning fra regional etisk komite og med tilråding fra personvernombudet i OUS anvendes i forskningsprosjekter som har som hensikt å forbedre diagnostikken. All lagring av data foregår kun i godkjente former og er enten avidentifisert eller anonymisert. For tiden pågår følgende prosjekter:

 • Laboratoriediagnostikk for vurdering av prognose ved covid-19. Inkluderer flesteparten av pasientene over 18 år innlagt på Ullevål grunnet covid-19 fra februar 2020 til desember 2020.
 •  Nytteverdien av å følge opp flagg for umodne blodceller på hematologi-instrumenter. Dette inkluderer et utvalg av pasienter over 18 år som har fått målt hvite blodceller med differensialtelling i perioden fra juni 2020 til desember 2020.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller lurer om du kan være inkludert i en av studiene. Kontaktperson: Erik Amundsen telefon, 22 11 93 61 .

Eldre nyheter/ driftsmeldinger (Nyheter fra 2020: Se nederst på siden)

10.12.2019 - Endring av referansegrenser for analysen SHBG ved OUS Rikshospitalet

Leverandør av analysen (Roche) introduserer ny, forbedret reagens-lot. Fra 10. desember 2019 medfører dette endring i referansegrenser for prøver som er analysert på Rikshospitalet.

Nye referansegrenser for SHBG analysert på Rikshospitalet blir:

Kvinner 20-49 år   32 - 128
Kvinner ≥ 50 år   27 - 128
Menn 20-49 år   18 - 54
Menn  ≥ 50 år   21- 77
 
Hormonlaboratoriet påvirkes ikke, da de bruker en annen leverandør (Siemens).

Sonia Distante og Camilla Uren
Avdeling for medisinsk biokjemi
OUS, Rikshospitalet

Endring i referanseverdier for APTT, INR og fibrinogen ved OUS Radiumhospitalet

OUS bytter ut alle koagulasjonsinstrumenter i løpet av de neste månedene. Det vil etter hvert bli like instrumenter og metoder alle steder. Fra 26. november 2019 tar Radiumhospitalet i bruk nytt analyseinstrument (Sysmex CS-5100), med nye analysemetoder for APTT, D-dimer, Fibrinogen og INR.

Vi ber rekvirenter og leger ved Radiumhospitalet være oppmerksom på følgende endringer:

APTT: Referanseområdet er lavere med ny metode: 22-30 sek (sammenliknet med 30–42 sek med gammel metode).
Nytt terapeutisk område ved behandling med ufraksjonert heparin: 60-100 sek (sammenliknet med 60–120 sek med gammel metode).
Den nye metoden er mindre følsom for antifosfolipidantistoffer enn den gamle metoden, slik at det er mindre sannsynlig at forlenget APTT skyldes antifosfolipidsyndrom.

D-dimer: Svarutgivelse for ny metode er 0,19-35,2 mg/L FEU. Med ny metode er det mulig å gi ut betydelig høyere svar enn tidligere, beslutningsgrensene er ikke endret.

Fibrinogen: Nedre referansegrense er lavere med ny metode: 1,9-4,0 g/L (sammenliknet med 2,0-4,0 g/L med gammel metode).

INR: Referanseområdet er endret med ny metode: 0,9-1,2 (sammenliknet med 0,8-1,2 med gammel metode).

Vennligst se Laboratoriehåndboken for mer informasjon. (INR, APTT, Fibrinogen, D-dimer). 

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Erik Koldberg Amundsen, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

Endring i referanseverdier for APTT, INR og fibrinogen ved OUS Aker

OUS bytter ut alle koagulasjonsinstrumenter i løpet av de neste månedene. Det vil etter hvert bli like instrumenter og metoder alle steder, og endringen skjer først på Aker. Fra 11. november 2019 tar Aker i bruk nytt analyseinstrument (Sysmex CS-5100), med nye analysemetoder for APTT, D-dimer, Fibrinogen og INR.

Vi ber rekvirenter og leger ved Aker være oppmerksom på følgende endringer:

APTT: Referanseområdet er lavere med ny metode: 22-30 sek (sammenliknet med 30–42 sek med gammel metode).
Nytt terapeutisk område ved behandling med ufraksjonert heparin: 60-100 sek (sammenliknet med 60–120 sek med gammel metode).
Den nye metoden er mindre følsom for antifosfolipidantistoffer enn den gamle metoden, slik at det er mindre sannsynlig at forlenget APTT skyldes antifosfolipidsyndrom.

D-dimer: Svarutgivelse for ny metode er 0,19-35,2 mg/L FEU. Med ny metode er det mulig å gi ut betydelig høyere svar enn tidligere, beslutningsgrensene er ikke endret.

Fibrinogen: Nedre referansegrense er lavere med ny metode: 1,9-4,0 g/L (sammenliknet med 2,0-4,0 g/L med gammel metode).

INR: Referanseområdet er endret med ny metode: ≤1,2 (sammenliknet med 0,8-1,2 med gammel metode).

Vennligst se Laboratoriehåndboken for mer informasjon. (INR, APTT, Fibrinogen, D-dimer). 

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Erik Koldberg Amundsen, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

Kortisol i plasma får endrede referansegrenser

Referansegrensene gjelder morgenprøve. Endringene gjelder fra og med 28. oktober 2019.

Kortisol i morgenprøve:
1 - 6 år: 10-470 nmol/L
7 - 12 år: 50-440 nmol/L
13 - 15 år: 60-520 nmol/L
≥ 16 år: 130-600 nmol/L
I kveldsprøve forventes <50% av morgenverdien.

Endringen skyldes en oppdatering av nåværende grenser etter sammenligning med egen LC-MS metode (Hormonlaboratoriet). Nye grenser stemmer overens med nyere litteratur. Metodene er ikke endret.

Ved ønske om måling av kortisol med LC-MS-metode, må rekvisisjon hvor dette fremgår sendes med prøven til Hormonlaboratoriet.

P

Sonia Distante, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

Urinstiks helautomatiseres ved MBK Rikshospitalet

Enhet for prøvetaking ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, starter opp med helautomatisert analysering av urinstiks fra og med 25. september 2019.

Helautomatisert analysering av urinstiks blir nå utført ved Enhet for prøvetaking (kl 08-15:30, hverdager). Ved helautomatisering av urinstiks oppnås en standardisering av analysesvar, samtidig som analysetiden blir redusert til fem minutter på laboratoriet. Benyttes rørposten, kan prøvesvar fra urinprøve/urinstiks foreligge i DIPS ca. 15-20 minutter etter at prøven er sendt fra sengepost. Vi minner samtidig om at for å tolke resultater fra en urinstiks-undersøkelse korrekt må prøvetakingen være gjort i henhold til anbefalinger. I motsatt fall bør prøvetakingsmetoden oppgis! Send morgenprøver til laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking. Urin har kort holdbarhet. Pasientveiledning til urinprøvetaking finner du her: Kvinner og Menn

Prøvevolum til laboratoriet: 10 mL morgenurin, midtstråleprøve.

Metode: en standardisert mengde urin avsettes på hvert felt på urinstiksen, og avleses vha fotometri (for spesifikk vekt: refraktometri). Kapasiteten er på opptil 276 prøver i timen.

Repertoar: parametrene som måles er de samme som ved manuell urinstiks. I tillegg kan albumin/kreatinin-ratio estimeres. Alle resultater er semikvantitative.

Tolkning: mellom helautomatisert metode og manuell urinstiks er det noen små ulikheter ved inndeling av arbitrære kategorier. For mer informasjon om dette, se eHåndboken: Urinstiks, tolkning her.       

Ragnhild Heier Skauby, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

Claudia Juliana Duran Rios, enhetsleder Enhet for prøvetaking Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Endring for d-dimer

Beslutningsgrense er endret for d-dimer ved VTE for pasienter over 80 år. Dette gjelder fra og med 3. september 2019.

Ved OUS har vi fra 2017 benyttet aldersjusterte beslutningsgrenser for d-dimer ved diagnostikk av VTE (venøs tromboembolisme), uten noen øvre aldersbegrensning. Grunnet manglende dokumentasjon for den eldste aldersgruppen endres nå aldersjusteringen til kun å gjelde for pasienter opp til 80 år.

Ny kommentar til svaret:

«Vurdering av d-dimer etter Wells score ved mistanke om DVT/LE:

Ved alder <50 år er <0,50 mg/L FEU normalt,

Ved alder 50-80 år er grensen gitt ved alder x 0,01 (Eks.: 60 år:<0,60, 75 år:<0,75)

Ved alder >80 år er <0,80 mg/L FEU normalt.»

Erik Koldberg Amundsen, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

Marit Jansrud, Enhetsleder Enhet for hematologi Aker, Avdeling for medisinsk biokjemi

LDL analyse - justert nivå

Leverandør av vår LDL analysemetode har varslet en restandardisering som vil medføre ca. 4% lavere nivå på våre analyseresultat. Endringen vurderes som minimal, og referanseområder forblir uendret. Endringen blir innført  etappevis i løpet av juli/ august. Svar vil få kommentar om justering den første måneden.

Sonia Distante, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

Laila Fure, Enhetsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi

03.06.2019 - Overgang til maskinell telling av celler i spinalvæske ved MBK Rikshospitalet

Fra og med 3. juni 2019 vil Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, rutinemessig utgi maskinell celletelling ved analysering av spinalvæske. Tidligere har vi utført manuell telling av celler i tellekammer ved hjelp av mikroskop. 

I forbindelse med denne overgangen vil det også foretas noen endringer i rapportering av svar:

•Nedre rapporteringsområde for leukocytter blir 4x106/L. Leukocyttverdier under 4 x106/L vil bli rapportert som <4x106/L.

•Erytrocytter vil ikke lenger bli rapportert som antall pr. synsfelt, men nå med benevningen x106/L. Rapporteringen vil derfor bli ganske forskjellig fra slik vi har gjort det inntil nå (03.06.2019):

Tidligere kommentarMaskinell telling (*)
 Ingen erytrocytter observert ved manuell vurdering i mikroskop <10x106/L
 0-1 erytrocytt pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop Ca. 50x106/L
 1-2 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop Ca. 100x106/L
 2-5 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop Ca. 200x106/L
 5-10 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop Ca. 500x106/L
 10-20 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop Ca. 1000x106/L
 20-50 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop Ca. 2500x106/L
 >50 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop > 3000x106/L
 Utallige erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop. Blodtilblanding?  Usikkert  celletall. Blodtilblanding?  Usikkert celletall. > 3000x106/L

*-For verdier over 1000 x106/L angis celletallet med 2 gjeldene siffer.

•På grunn av begrensinger i hematologiinstrumentet vil nedre utgivelsesgrense på erytrocytter bli 300x106/L (tilsvarer ca 6 erytrocytter /synsfelt) ved maskinell metode. Erytrocyttverdier under dette rapporteres som < 300x106/L.

I de tilfellene der det er behov for angivelse av lavere erytrocyttverdier, må det rekvireres manuell celletelling.  Nedre rapporteringsområde ved manuell metode er 10 x 106/L.  (Erytrocyttverdier under dette rapporteres som < 10 x 106/L.) Da vi ofte mottar for begrenset mengde spinalvæske til å utføre begge metodene, må laboratoriet kontaktes på tlf. 73858, eller barnelaboratoriet på tlf. 74534, og følgende må komme tydelig frem av rekvisisjonen: «Ønsker manuell celletelling i spinalvæsken».

Vær oppmerksom på at maskinell celletelling ikke nødvendigvis er spesifikk for leukocytter. Tumorceller, epitelceller, makrofager og evt andre celler kan noen ganger mistolkes som leukocytter og medberegnes i leukocytt-tallet. Kliniske beslutninger som krever et mest mulig nøyaktig leukocytt-tall bør baseres på resultater fra immunfenotyping ved flowcytometri og/eller vurdering av cytospinpreparater.

Jeganathan Sithamparanathan, Enhetsleder, Enhet for hematologi,  Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet  

Agnete Nyborg Hjelmtvedt, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

01.06.2019 - Kjerneholdig erytrocytter (NRBC) har endret navn til erytroblaster

Enhet for hematologi ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, har besluttet å endre navnet på Kjerneholdig erytrocytter (NRBC) til Erytroblaster.

I forbindelse med navneendringen vil erytroblaster utgis med Påvist i resultatfeltet, i de tilfellene der dette påvises. Rikshospitalet og Radiumhospitalet vil ikke lenger utgi svaret med benevningen erytroblaster/100 leukocytter.

Anne Cecilie Larstorp, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål og Aker

Agnete Nyborg Hjelmtvedt, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet

01.04.2019 - Endring av analysen MPV (mean platelet volume) på Radiumhospitalet

Fra 1.april 2019 endres referanseområdet for MPV (mean platelet volume) på Radiumhospitalet, som følge av metodeendring. Det nye referanseområdet er 9,6 - 13,1 fL, for begge kjønn og alle aldre. 

Metodeendringen vil medføre en nivåendring for analysen, og de nye resultatene vil ligge ca. 2 - 2,5 fL høyere enn tidligere. Endringen utføres for å harmonisere utgivelsesområdet for MPV på Radiumhospitalet med de andre sykehusene i OUS (Rikshospitalet og Ullevål). 

Agnete Nyborg Hjelmtvedt, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet

Anne Ytreeide Stabell, enhetsleder hematologi, Avdeling for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet

20.02.2019 - Nedleggelse av analysen dabigatran

Analyse av dabigatran ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet, nedlegges 20. februar 2019 grunnet svært liten etterspørsel. Analysen tilbys på Diakonhjemmet.

Erik Koldberg Amundsen, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

16.01.2019 - Forbedret tilgjengelighet for analysen prokalsitonin for medisinske sengeposter (Ullevål)

Fra 16. januar 2019 vil det være mulig å bestille prokalsitonin (PCT) i DIPS fra medisinske sengeposter på Ullevål. PCT finnes som en analysepakke nederst på bestillingslisten, se skjermbilde nedenfor.

PCT er et akutt fase protein som øker ved inflammasjon. PCT er ikke spesifikt for bakteriell infeksjon, men kan være nyttig til antibiotikastyring. Analysen er primært tenkt bruk som en hjelp til tidligere avslutning av antibiotika for voksne pasienter på intensivposter og pasienter med pneumoni på sengeposter, se håndboken til infeksjonsmedisin. Se også Laboratoriehåndboken - Medisinsk biokjemi for mer informasjon om PCT.

Dag Berild, overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling

Erik Koldberg Amundsen, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

01.10.2018 - Endring i kreatinin-analysen ved MBK Ullevål og Rikshospitalet

For Rikshospitalet blir svarene 4 umol/L lavere for plasma-kreatinin, og 0,12 mmol/L lavere for urin-kreatinin.
 Ullevål vil i tillegg fjerne en faktorisering på 0,93 for plasma-kreatinin, dette vil medføre litt større avvik (noe høyere svar) ved høye verdier.
Endringen for urin-kreatinin blir som på Rikshospitalet.

For Radiumhospitalet og Aker er det ingen endringer.

Dette skjer som følge av varsel fra leverandør om  plattformforskjeller som krever en korreksjonsverdi. Endringen utjevner nivåendringer vi har hittil hatt mellom lokalisasjonene.

Sonia Distante, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi

30.09.2018 - Alfa1-antitrypsin overføres til MBK Ullevål fra 1. oktober 2018

Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK), Ullevål overtar fra 1. oktober 2018 genetisk analyse av alfa1-antitrypsin fra Enhet for metabolske sykdommer, MBK, Rikshospitalet (RH). Analysen kan nå rekvireres direkte via DIPS. Måling av alfa1-antitrypsin proteinkonsentrasjon vil fortsatt utføres ved RH.

Indikasjon:
Mangel på alfa1-antitrypsin, dokumentert ved kvantitativ proteinanalyse av alfa1-antitrypsin i serum/plasma.

Analysenavn: Alfa1-antitrypsin genotype

Analysen utfører genotyping av Z- og S-mutasjonene i genet som koder for alfa1-antitrypsin.

 • EDTA-fullblodprøver skal sendes til Ullevål for genetisk analyse av alfa1-antitrypsin.
 • Serum-/plasma-prøver skal sendes til RH for kvantitering av alfa1-antitrypsin protein.

Analysen benyttes til utredning av lungeemfysem/kronisk obstruktiv lungesykdom, hepatitt i nyfødt- og spedbarnsalder og juvenil cirrhose, samt ved leversykdom uten annen kjent årsak hos voksne.

Alfa1-antitrypsin produseres hovedsakelig i lever og er en viktig proteasehemmer, blant annet av nøytrofil elastase som frisettes fra nøytrofile granulocytter ved lungeinfeksjoner. Genetisk betinget mangel på alfa1-antitrypsin er en viktig årsak til lunge- og leversykdom. Over 100 ulike sekvensvarianter er observert i genet som koder for alfa1-antitrypsin (SERPINA1), hvorav Z- og S-variantene har de høyeste frekvensene i den nordeuropeiske befolkningen. Homozygoti for ZZ eller sammensatt heterozygoti for Z og S-alleler vil gi en betydelig reduksjon av alfa1-antitrypsin enzym i sirkulasjonen og kan bidra til utvikling av kliniske symptomer.

Nivået av alfa1-antitrypsin kan øke ved aktiv prosess/aktiv fase.

Prøvetaking:
EDTA-fullblod, minimum 0.5 mL
Forsendes som ordinær post ved romtemperatur.

For mer informasjon se «Informasjonsskriv til rekvirerende lege vedrørende alfa1-antitrypsinmangel med spesiell vekt på genotyping og konsekvenser av denne» på www.oslo-universitetssykehus.no/mbk-genanalyser, under svartolkning. 

20.09.2018 - Endring i enhet og tallsvar for analysen HbA1C ("langtidsblodsukker") den 30. september 2018

Fra den 30. september 2018 er det bestemt at HbA1c skal rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol) og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).

Bakgrunn
I 2007 ble det publisert en konsensusrapport fra ADA (American Diabetes Association), EASD
(European Association for the Study of Diabetes), IFCC (International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine) og IDF (International Diabetes Federation) hvor det ble satt krav om at alle HbA1c-metodene skal være avstemt i forhold til (sporbare til) IFCC sin referansemetode, og at HbA1c-resultatene fortrinnsvis skal rapporteres med SI-enheten mmol/mol. Ulike land har håndtert dette noe ulikt, men mange europeiske land har gått over til den nye enheten. Den 24. januar 2018 vedtok Nasjonalt fagråd for diabetes at benevningen for HbA1c skal endres fra % til mmol/mol også i Norge, gjeldende fra 30. september 2018.

Diagnostiske grenser/  omregning
Diagnostisk grense for diabetes blir dermed HbA1c ≥48 mmol/mol, som svarer til ≥ 6,5 %.
Omregningstabell fra Noklus er vist nedenfor.

Ved behov kan HbA1c-svar omregnes fra ny enhet mmol/mol til tidligere enhet % ved hjelp av følgende ligning:
HbA1cNGSP [%]= 0,09148 * HbA1cIFCC [mmol/mol] + 2,152

Ved behov kan HbA1c-svar omregnes fra gammel enhet % til ny enhet mmol/mol ved hjelp av følgende ligning:
HbA1cIFCC [mmol/mol] = 10,93 HbA1cNGSP [%] – 23,5

Omregningskalkulator og ytterligere informasjon kan finnes på Diabetesforbundets internettsider.

Merk: HbA1c i mmol/mol øker med 11 når HbA1c øker med 1 prosentpoeng (42 tilsvarer 6,0; 53 tilsvarer 7,0; 64 tilsvarer 8,0 osv.).

Omregningstabell Noklus

Omregningstabell Noklus

Olav Klingenberg, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål

31.01.2018 - Endret svarnivå for ceruloplasmin og nedleggelse av analysen på MBK-Ullevål fra 1. februar

Ceruloplasmin er en analytt som det har vist seg vanskelig å standardisere mellom ulike målemetoder [1-3]. Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) ved OUS har inntil nå analysert ceruloplasmin i serum med to ulike metoder på Ullevål og Rikshospitalet. Sammenlikning av de to metodene ved analyse av 40 pasientprøver viste at analysen på Rikshospitalet lå lavere enn Ullevål i øvre del av referanseområdet, men at metodene ga mer like svar ved nedre referansegrense. I tillegg viste imidlertid sammenlikning av produksjonsdata for Rikshospitalet for 2012 og 2017 betydelig lavere svar-nivå i 2017 enn i 2012.

Nedleggelse på Ullevål
Vi ser at vi vanskelig kan opprettholde analysen med to forskjellige metoder med ulikt svar-nivå innad i OUS. Samtlige andre laboratorier i Norge som utfører analysen benytter samme metode som Rikshospitalet, og vi har derfor valgt å legge ned analysen på Ullevål.

Endring i analysenivå
Siemens, som produserer reagenser til Rikshospitalet-analysen, har oppdaget at deres svarnivå har ligget for lavt en periode og har derfor varslet en justering av nivå som vi iverksetter 1. februar 2018. Nytt svarnivå går opp ca. 25% i forhold til 2017-nivå på Rikshospitalet. Dette gjelder i hele analyseområdet.
For pasientprøver som tidligere har vært undersøkt på Ullevål vil endring i analysenivå være mer kompleks og med dårligere lineær sammenheng. For nivå ved nedre referansegrense vil nytt nivå også her gjennomsnittlig ligge ca 25% høyere enn tidligere, men med større inter-individuell variasjon. For lavere verdier vil det være enda større prosentvis forskjell i gjennomsnittlig nivå, mens det oppover i normalområdet blir prosentvis mindre endring opp mot øvre referansegrense der vi forventer relativt uendret nivå. 

Referansegrenser
Som nevnt over er årsaken til nivåjusteringen at en har oppdaget en endring i nivå over tid. Det vurderes derfor slik at vi har ligget på for lavt nivå i våre analysesvar en periode uten at referansegrensene har vært endret tilsvarende og at justeringen vi nå foretar er en endring tilbake til et mer korrekt nivå. Vi velger således ikke å endre referansegrenser i forbindelse med justeringen.

Oppsummering
Fra og med 1. februar 2018 gjennomføres en endring i ceruloplasmin-analysen som vil gi høyere svar enn i dag i det klinisk viktige, lave området. Laboratoriet mener at denne endringen vil bringe oss tilbake til et mer korrekt nivå.
 
Marit Hallberg, enhetsleder
Olav Klingenberg, overlege
 

Referanser:
1. Use of CRM 470/RPPHS has not achieved true consensus for ceruloplasmin measurement. Beetham R, White P, Riches P, Bullock D, MacKenzie F; UK NEQAS Protein Assays Specialist Advisory Group. Clin Chem. 2002; 48(12):2293-4.

2. The importance of commutability of reference materials used as calibrators: the example of ceruloplasmin. Zegers I, Beetham R, Keller T, Sheldon J, Bullock D, MacKenzie F, Trapmann S, Emons H, Schimmel H. Clin Chem. 2013; 59(9):1322-9.

3. Standardization of ceruloplasmin measurements is still an issue despite the availability of a common reference material. Infusino I, Valente C, Dolci A, Panteghini M. Anal Bioanal Chem. 2010; 397(2):521-5

31.10.2017 - Nye analysemoduler for immunoassays på Avdeling for medisisinsk biokjemi, Ullevål

Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål, er i ferd med å skifte ut analysemodul for immunoassays på automasjonsløsningen som er i døgndrift - modul e801 erstatter modul e602. Dette involverer 18 analyser:

 • P-Ferritin
 • P-Vit. B12 (kobalamin)
 • P-Vit. B9 (Folsyre)
 • P-CK-MB
 • P-Troponin T
 • P-Myoglobin
 • P-NT-proBNP
 • P-PSA
 • P-CEA
 • P-AFP
 • P-CA125
 • P-FT4
 • P-TSH
 • P-FT3
 • P-hCG + betakjeder
 • P-PTH
 • P-Digitoksin
 • P-Digoksin

Det blir en gradvis overgang i perioden 31. oktober – 26. november.
Analyseprinsippet er elektrochemiluminiscens  (ECL) på både nye og gamle analysemoduler, og analysekvalitet og analyseegenskaper er uendret. Typisk for disse analysene er litt svingninger i nivå fra reagenslot til reagenslot.  Ved metodevalidering har noen få av de 18 analysene vist noe større nivåendring ved overgang fra e602 til e801 enn det vi kan se ved skifte av  reagenslot.  Vi velger derfor kun å kommentere hvert enkelt prøvesvar om endringen for de få analysene som har større endring enn det man har ved reagenslotskifte.

Hvis spørsmål om prøvesvar og eventuelle endringer ber vi om at MBK-Ullevål kontaktes.

Laila Fure, enhetsleder, Biokjemienheten, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål
Kari Løhne, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål

06.10.2017 - Justering av aksjonsgrenser for beta-trace protein ved spørsmål om spinalvæskelekkasje

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet analyserer konsentrasjon av beta-trace på problemstillingen «lekkasje av spinalvæske?»
På bakgrunn av ny litteratur (Clin Chem Lab Med 2017; 55(4): 554–560) gjøres nå en liten justering av aksjonsgrensene for analysen. Viktigste endring skjer i «gråsonen» der en vurderer ratio mellom beta-trace-konsentrasjonene i sekret og serum. Grensen for denne ratioen reduseres fra 4,9 til 2,0 i henhold til ovennevnte referanse. Denne justeringen er også i tråd med våre egne erfaringer med analysen.

Nye aksjonsgrenser med kommentarer er: 

 • Konsentrasjon av beta-trace i sekret: <0,70 mg/L (Gammel grense: <0,68). Tolkning: Negativ. Kommentar: Ikke holdepunkt for at prøven inneholder spinalvæske.
 • Konsentrasjon av beta-trace i sekret: 0,70-1,29 mg/L, ratio 2,0 (Gammel grense: 0,68-1,11, gammel ratio 4,9). Tolkning: Gråsone. Kommentar: Grenseverdi, men sannsynlig ikke holdepunkt for spinalvæske i prøven. Dersom ratio mellom konsentrasjonene i sekret og serum (sekret/serum-ratio) er høyere enn 2,0 kan resultatet likevel være forenlig med spinalvæske i prøven.
 • Konsentrasjon av beta-trace i sekret: ≥1,30 mg/L (Gammel grense: >1,11). Tolkning: Positiv. Kommentar: Positivt holdepunkt for at prøven inneholder spinalvæske. Dette forutsetter normal nyrefunksjon. Ved redusert nyrefunksjon stiger beta-trace i blodet, og beta-trace konsentrasjon i sekret og i serum må vurderes sammen. Analysen kan ikke sikkert skille spinalvæske fra perilymfe (fra det indre øret), som også har høy konsentrasjon av beta-trace.

Vi minner om at disse aksjonsgrensene forutsetter normal nyrefunksjon siden beta-trace har renal ekskresjon.

Ved innsending av sekretprøve til måling av beta-trace bør det altså samtidig sendes serumprøve for eventuell utregning av sekret/serum-ratio.

Prøver med veldig seigt sekret lar seg ofte ikke analysere. Vi ønsker helst minst 1 mL prøvemateriale, men kan også analysere mindre prøvevolum.

Marit Hansen Hallberg, enhetsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Olav Klingenberg, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål

01.09.2017 - Endring vedrørende analysering av vitamin A og E

Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) vil fra dagens dato samlokalisere sin analysering av vitamin A og E. Analysen vil heretter bli utført kun ved MBK-Aker/ Ernæringslaboratoriet.
Endringen vil ikke ha noen konsekvenser for prøvebehandlingen (prøvene skal fortsatt lysbeskyttes) eller prøveresultater (samme referanseområde).

Kjersti Bjerva, enhetsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Yngve Thomas Bliksrud, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

04.01.2017 - Informasjon om endret rekvirering av Aluminium-analysen f.o.m 05.01.2017

Analyse av aluminium og litium utføres ikke lenger ved Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK), Rikshospitalet. I mer enn ett år har prøvene vært sendt til MBK Ullevål, og siden det i fremtiden også blir slik at analysen utføres der, vil det fra og med 05.01.2017 være noen endringer i rutinene som skal forenkle og tilpasse logistikken til dagens situasjon. Dette vil for eksterne rekvirenter medføre at prøvene alltid skal sendes direkte til Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål. Vennligst benytt rekvisisjon tilhørende Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål.
Det er ingen endringer i metode, nivå eller presisjon for analyseresultatene.

Ved spørsmål kan Kjersti Bjerva kontaktes på tlf. 23 07 10 54.

Kjersti Bjerva, enhetsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Helge Rootwelt, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

13.12.2016 - Endringer for analyse av Triglyserider ved Rikshospitalet

Produsenten har kommet med en forbedret versjon av metoden for analyse av triglyserider. Dette vil fra 12.12.16 medføre at analyseresultatene ligger om lag 4% høyere enn tidligere. Dette utgjør eksempelvis en endring på 0,1 mmol/L ved nivå 8,1 mmol/L. Det gjøres ingen endringer i referansegrensene (0,5-2,6 mmol/L).

Astrid Steiro, enhetsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Helge Rootwelt, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

16.11.2016 - Økt analytisk variasjon for INR på Avdeling for medisinsk biokjemi på Ullevål

I perioden 1. mars til 3. november 2016 har det vært tekniske problemer med det ene koagulasjonsinstrumentet. I ettertid viser det seg at dette instrumentet har gitt INR-resultater som er 4-5% for høye.

Våre to koagulasjonsinstrumenter ved MBK-Ullevål brukes om hverandre slik at rekvirentene kan ha opplevd forskjellen i nivå for INR-resultatene som en økt variasjon med en skjevhet mot høyere verdier. Problemet er p.t. løst, men vi ser at vi fremover må ta høyde for at instrumentene vil kunne gi noe forskjellige resultater. Vi har derfor økt den analytiske variasjonskoeffisienten fra 5% til 10%. Det jobbes med anskaffelse av nye koagulasjonsinstrumenter.

Erik Kolberg Amundsen, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål
Mette Høgsjøberg, enhetsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål

02.11.2016 - Endring av referansegrenser for analyse av Fritt trijodthyronin (fT3)

Dette gjelder ved Avdeling for medisinsk biokjemi på Rikshospitalet, Ullevål og Hormonlaboratoriet.
Vi har valgt å justere dagens referansegrenser noe - dette ble satt i drift pr. 26.10.2016. Nivået på målt fT3 er uendret.
Største forskjellen er at referansgrensen for barn er satt lavere. Øvre grense for voksne er noe høyere enn tidligere.
Nye grenser for (begge kjønn) er:
1-19 år:       < 8,5 pmol/L     
20-120 år:    2,8 - 7,0 pmol/L

Per Medbøe Thorsby, overlege, Hormonlaboratoriet

23.05.2016 - Endringer i forbindelse med nytt hovedanalyseinstrument ved Rikshospitalet

Hovedinstrumentet Modular (Roche) er erstattet med Cobas 8000 (Roche). Dette har medført endringer i resultater for følgende analyser:

 • S/P-Apolipoprotein A1: Ca. 9% lavere ved verdier < 2,3g/L
 • S/P-ALP: Ca. 7% høyere for verdier > 325 U/L
 • S/P-Cystatin C: Ca. 5% lavere ved verdier > 2,5mg/L
 • Urin-Total protein: I gjennomsnitt 14% lavere resultater
 • S/P-IgA: Ca. 15% høyere for verdier < 1,2 g/L, (utgjør 0,1 g/L) og Ca. 9% lavere for verdier >5,5g/L
 • CSF-IgG: Ca. 10% lavere ved verdier <34mg/L, dette kan påvirke Albumin/IgG ratio
 • S/P-LD: Ca. 5% høyere ved verdier < 150 U/L
 • S/P- Fritt T3: I gjennomsnitt opp til 9% lavere resultater
 • S/P- Progesteron: Ca. 9% lavere for verdier < 11 nmol/L (utgjør Ca. 0,3 nmol/L)

ARTIKLER

NYHETER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?