Helsenorge

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Seksjonen er en del av Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer. Seksjonen utfører diagnostikk ved mistanke om medfødte stoffskiftesykdommer.

Medfødte stoffskiftesykdommer er en stor gruppe (ca 1500) genetiske sykdommer som affiserer metabolismen. Laboratoriet diagnostiserer noen hundre av disse med biokjemiske analyser. Vi utfører også noen enzym- og mutasjonsanalyser. Noen aktuelle genetiske analyser utføres også ved andre laboratorier, Genetikkportalen

Vi er, sammen med det øvrige miljøet for disse sykdommene ved OUS, med i metabERN 

European Reference Network

Foto: MetabERN

 

I tillegg til biokjemisk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer, utfører vi en del andre spesialanalyser:

Spektrofotometri av spinalvæske ved spørsmål om subaraknoidalblødning, nyresteinsanalyse og analyse av VMA, HVA og 5-HIAA i urin.

Hva er medfødte stoffskiftesykdommer

Diagnostikk av medfødte stoffskiftesykdommer

Henvisningskriterier

Informasjon om når en medfødt stoffskiftesykdom skal mistenkes.

Analyseoversikt

Brukerhåndboka i medisinsk biokjemi gir en full oversikt over våre analyser.Informasjon om når medfødt stoffskiftesykdom skal mistenkes og prøver sendes vårt laboratorium, finnes under Henvisningskriterier. Se også omtale av sykdommer.

Rekvisisjon

Det er eget rekvisisjonsskjema for medfødte stoffskiftesykdommer. Rekvisisjonen er tilgjengelig som utfyllbar pdf. Vennligst lagre filen, fyll ut, skriv ut ferdig utfylt rekvisisjon og send sammen med prøven.

Rekvisisjonen for medfødte metabolske sykdommerUtredning av medfødte stoffskiftesykdommer er meget tids- og ressurskrevende. Det er helt nødvendig at det gis kliniske opplysninger med indikasjonsstilling på rekvisisjonen. Ut fra denne informasjonen avgjør laboratoriets leger hvilke analyser som skal utføres i den enkelte prøven. Informasjon om medikamentell behandling og eventuell spesiell diett må også gis. Vi utgir tekstet besvarelse – normal svartid er ca. en måned. Besvarelsen vil inneholde relevante anbefalninger om eventuell videre utredning ved patologiske funn. Vi har i prinsippet ikke øyeblikkelig hjelp-funksjon, men dersom rask analyse ønskes, kan rekvirerende lege kontakte en av avdelingens leger og be om prioritet, telefon 23 07 10 48.

Unntaksvis blir det gjort funn som medfører at rekvirenten må underrettes umiddelbart, vennligste påfør derfor telefonnummer hvor rekvirenten er å treffe. Laboratoriet utfører spesialanalyser i oppfølgning av pasienter, men har ikke ansvar for videre klinisk oppfølging og behandling av pasienten, det har rekvirenten. Men kontakt gjerne Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer ved Kvinne-og barneklinikken, OUS.

Prøvetaking og forsendelse

Kurs/ seminarer

Forskning

MSc PhD Katja B Elgstøen leder forskningsgruppen for metabolomikk og metabolsk molekylærbiologi.
Gruppen studerer biokjemiske endringer som skyldes medfødte feil i stoffskiftet for å belyse sykdomsfremkallende mekanismer. Dette inkluderer effekter av metabolitter på DNA for å undersøke konsekvensene for cellenes stoffskifte, inkludert kreftutvikling. Biokjemiske reaksjoner studeres med metabolsk tracing, og metabolittmønstre kartlegges med metabolomikk. Et annet forskningsområde er studier av konsekvensene av DNA mutasjoner for RNA (skjøting, genuttrykk), proteinstruktur og cellulære funksjoner. Dette er nært knyttet til utvikling av nye teknikker og metoder for diagnostikk av metabolske sykdommer og skjer i samarbeid med andre forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på forskningsgruppens nettside (engelsk) for mer informasjon. 

Plan for kompetansespredning

Kompetansespredningsplan 2021

Kvalitetsverktøy

Kvalitetsverktøy

Resultatmål

Resultatmål

Driftsmeldinger


Kontroll av cystinosepasienter

medicine-1572978_640 (pixabay).jpg

Foto: pixabay.com


Vi måler cystein i leukocytter (1/2 cystin) ved diagnostikk av cystinose og monitorering av behandling med Cysteamin for pasienter med cystinose. Måling er indisert hver 3.-4. måned når stabilt nivå er oppnådd.

Analysen er omfattende, og innebærer isolering av leukocytter innen 24 timer etter prøvetaking og etterfølgende cystinanalyse med LC-MSMS. I tillegg måles protein med en manuell metode.

Prøve skal tas 6 timer etter siste cysteamindose. For slow release preparat: ½ time etter morgendose. 4 mL blod i Na-Heparinblod-glass uten gel sendes i romtemperatur. Ved forsendelse bør prøve fra frisk kontroll, tatt samtidig, sendes med.

For å få mer effektiv drift og forhåpentlig raskere svartid ønsker vi å samle prøvene 5 ganger pr. år.

Prøvetakingstidspunkt må avtales på 23 07 10 48 , men vi ønsker å motta prøver på følgende datoer i 2022:

ÅR​​UKE​DAG
​2022​2​Tirsdag 11.01
​Onsdag 12.01
​11​Tirsdag 15.03
​Onsdag 16.03
​2022​19​Tirsdag 10.05
​Onsdag 11.05
​33​Tirsdag 16.08
​Onsdag 17.08
​42​Tirsdag 18.10
​Onsdag 19.10

Dersom en pasient har høye verdier, så nødvendig kontroll må skje før neste oppsatte tidspunkt, er det selvfølgelig mulig. Prøver til diagnostikk og ved oppstart av behandling, vil også bli mottatt utenom denne planen. Alt må avtales på 23 07 10 48 for å sikre at nødvendig personell er på plass og kan håndtere prøvene.

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Sommer 2021

Tulipaner under blå himmel

Foto: pixabay.com

I skolens sommerferie vil analyse-frekvensen i Seksjon for medfødte metabolske sykdommer (MET) gå noe ned. Det må påregnes lengre svartid da ikke alle analyser blir utført hver uke gjennom sommeren. Det er svært viktig å forhåndsavtale med vårt laboratorium vedr. prøvetaking til analyser med kort holdbarhet (også i fryser). Ring 23071048 eller 23071043 for avtale. Dette gjelder særlig oksalsyre i heparinplasma og pyruvat/ laktat i perklorsyrefelt fullblod eller spinalvæske. Det er veldig synd om prøvemateriale blir for gammelt og ødelagt før analyse kan utføres. For alle analyser som haster pga. pasientens tilstand, ring som vanlig 23071048 og konferer med laboratorielege.

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Problemet med aminosyreanalysen er løst og vi begynner å bli ajour med analysering av prøver (publisert 07.01.2021) 

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Forsinkede svar på aminosyreanalyser (publisert 14.12.2020) 

Vi har dessverre for tiden problemer med vår aminosyreanalyse. Det medfører forsinkede svar. Noen aminosyreprofiler utgis selv om noen aminosyrer er teknisk mislykkede. Seksjonens leger har da vurdert de aminosyrene som er vellykkede sammen med klinisk problemstilling og øvrige analysesvar, og konkludert med at resultatene likevel kan utgis.

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Aminosyrer som kan kvantiteres
AsparaginsyreHistidin
HydroksyprolinTryptofan
TreoninArginin
SerinFri homocystin
AsparaginCystein homocystein disulfid 
GlutaminsyreAdenosyl-L-homocystein
GlutaminAdenosylmetionin
ProlinArgininosuccinat
GlysinArgininosuccinat anhydride
AlaninHomocitrullin 
Citrullin3-Hydroxykynurenin 
Alfa-Aminobutyrat  5-Hydroxylysin
ValinSaccharopin
CystinAlfa-Aminoadipinsyre
MetioninSulfocystein
IsoleucinSarkosin
Alloisoleucin4-hydroxy-L-glutamate
LeucinHomokarnosin  
TyrosinFormimino-L-glutaminsyre
FenylalaninAspartylglucosamin
Gamma-aminobutyratGlycylprolin
OrnitinBeta-Alanin
LysinHistidin
1-metylhistidinTryptofan

 

Tabelltittel mangler.
Alder Normalområde (nM)
FraTil FraTil
090dager62287
91210dager41276
211365dager37214
12år38177
35år32148
68år31130
912år33138
1315år30116
16100år26118

Endring i svarutgivelse for analyse av transferrinmønster i plasma fra 09.09.2019

Analyse av transferrinmønster (CDT) i serum/plasma er en screeninganalyse for medfødte defekter som affiserer N-glykosylering av proteiner. Medfødte glykosyleringsdefekter er en stor gruppe medfødte stoffskiftesykdommer med defekter i enzymer eller andre proteiner involvert i glykosylering. En stor undergruppe av disse syndromene har affisert N-glykosylering av proteiner, blant annet av transferrin. N-glykosyleringen skjer i tilslutning til proteinsyntesen, og omfatter prosesser både i cytosol, endoplasmatisk retikulum og Golgi-apparatet.  Symptomene ved disse defektene er svært heterogene, og de vil derfor ofte være aktuelle som differensialdiagnoser hos pasienter med uavklarte diagnoser. CDT-analysen inngår derfor i generell metabolsk screening. Glykosyleringen av transferrin består i at det settes sukkerkjeder med blant annet ladet sialinsyre på proteinet. Glykosyleringsmønsteret av transferrin analyseres med kapillær elektroforese hvor isoformer med ulik ladning og masse skilles fra hverandre. Man ser transferrinisoformer med fra 0 til 7 sialinsyrerester. Vanligvis sees mest tetrasialotransferrin. Ved CDG-syndromer sees opphopning av former med færre sialinsyrerester enn fire. Man kan se enten opphopning av a- og disialotransferrin (type I-mønster) eller mono-, tri-, di- og eventuelt asialotransferrin (type II-mønster). De ulike mønstrene peker mot ulike defekter. Det vanligste N-glykosyleringssyndromet er PMM2-CDG med type I-mønster. Analysen kan gi falsk negative resultater første levemåned. Det finnes også pasienter med N-glykosyleringsdefekter med normalt mønster i høyere alder. Så analysen er kun en screening-analyse. Ved sterk klinisk mistanke utføres CDG-genpanel ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Besvarelse av CDT-analysen har vært gjort ved at vi har utgitt andelen disialotransferrin og kommentert mønsteret for øvrig med tekst. Fra 09.09.2019 vil vi utgi %-fordeling for alle fraksjonene fra asialo- til heptasialotransferrin med aldersdifferensierte referansegrenser. 

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Analyse med sulfitt-stix erstattes av analyse av sulfocystein fra 29.07.2019

Vi har benyttet sulfitt-stix som en screeninganalyse i urin for to medfødte stoffskiftesykdommer, sulfitt oksidase-defekt og molybden kofaktor-defekt. Sulfitt er et ion som har den kjemiske formelen SO32-. Testfeltet på stiksen forandrer farge avhengig av mengde sulfitt-ioner i prøven. Men sulfitt er flyktig og vil raskt forsvinne fra prøven når den ikke er frosset. Medikamenter kan gi falskt positivt resultat, og resultatet kan være vanskelig å tolke hvis urinen har sterk egenfarge. Testen erstattes nå av måling av sulfocystein i urin og plasma. Sulfocystein er en mer stabil biomarkør for disse defektene. Den inngår i vår kvantitative aminosyreanalyse. Molybden kofaktor er en prostetisk gruppe hvor molybden er i et kompleks med et spesielt pterin kalt molybdopterin. Kofaktoren er essensiell for funksjonen av flere enzymer, blant annet sulfitt oksidase, som oksiderer sulfitt fra nedbrytning av cystein til sulfat, og xantin dehydrogenase, som deltar i katabolismen av puriner. Pasienter med molybden kofaktor defekt har defekt i syntesen av kofaktoren. De har lav urinsyre og økt xantin i tillegg til opphopning av sulfitt og sulfocystein. Begge sykdommene gir alvorlige nevrologiske symptomer, intraktable kramper, linseluksasjon og kognitiv forsinkelse. Symptomene kan debutere allerede fra fødsel eller senere i barnealderen.

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Natrium-nitroprussid-test (cystin-test) i urin utgår 01.12.2018

Fra 01.12.18 utføres ikke lenger Natrium-nitroprussid-test (cystin-test) i urin av HMS-hensyn. Dette er en screeningtest for å påvise økt utskillelse av svovelholdige aminosyrer, og den har vært etterfulgt av kvantitativ aminosyreanalyse ved positivt resultat. Testen har imidlertid gitt mange falsk positive resultater. Cystinuri vil fremdeles oppdages ved en annen screeningtest (papirkromatografi av aminosyrer), som vil vise økt utskillelse av basiske aminosyrer, og derved føre til kvantitativ aminosyreanalyse. Men homocystin vil ikke lenger detekteres i en screeningtest. Men ved homocystinuri er det best å måle homocystein i plasma, ikke homocystin i urin. Så vi anbefaler analyse av  homocystein i EDTA-plasma ved utredning av forsinket utvikling, nevrologiske symptomer eller klinisk mistanke om homocystinuri (f.eks. linseluksasjon, Marfan-liknende utseende, myopi, tromboemboli).

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Alfa-1-antitrypsin gentest (SERPINA1) utgår 01.10.2018

Alfa-1-antitrypsin gentest (SERPINA1) vil utgå av seksjonens analyserepertoar f.o.m. 01.10.2018. Analysen vil heretter utføres av Seksjon for forskning, utvikling og innovasjon (FUI), Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål Sykehus (MBK-US).

Kontaktperson for analysen på MBK-US: Kari Bente Foss Haug

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.
Kjersti Bjerva, Enhetsleder, bioingeniør
Gro Guldal, fagansvarlig

Ny aminosyremetode (13.08.2018 / 17.09.2018)

Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for medfødte metabolske sykdommer,endrer nå metoden for kvantitativ aminosyreanalyse fra ionebytterkromatografi med post-kolonne ninhydrinfarging til en LC-MSMS-metode basert på ioneparkromatografi. Dette medfører endret resultat for noen aminosyrer, for noen så uttalt at vi har endret referansegrensene. Vår nye metode er ikke egnet for følgende aminosyrer: Taurin, fosfoetanolamin, karnosin, 3-metylhistidin, etanolamin og beta-aminoisobutyrat, og vi kan derfor ikke lenger tilby analyse av disse aminosyrene. For informasjon om alternative analyser, kontakt oss. Endringen skjer 13.08.18 for plasma og spinalvæske og 17.09.18 for urin.

For detaljer, se følgende dokumenter for hhv. spinalvæske, plasma og urin.

Hvis ytterligere informasjon ønskes, kontakt Katja Elgstøen (230 73079, kelgstoe@ous-hf.no) eller Berit Woldseth (230 71059, bwoldset@ous-hf.no).

Enzymatiske screeninganalyser for to lysosomale sykdommer,

Pompes sykdom og Gauchers sykdom, tilbys nå etter avtale. Enzymene er henholdsvis a-glukosidase og b-glukosidase. Ring 23 07 10 48 og spør etter ansvarlig overlege hvis analyse ønskes. Analysene utføres i blod fra filterpapir. NB! Filterpapir fåes fra oss, ikke bruk papir beregnet på nyfødtscreening. For mer informasjon, se vår Laboratoriehåndbok under Analyseoversikt (14.12.2017).

Fosfolipid-analyse nedlagt (03.06.2016)

Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for medfødte metabolske sykdommer, har lagt ned analysen av fosfolipider i plasma.
Årsaken er at reagensene vi har brukt til analysene ikke lenger leveres.
Analysen er indisert ved sjeldne defekter i lipidstoffskiftet, men vi har mottatt svært få prøver.
Berit Woldseth, Overlege, dr.med.
Kjersti Bjerva, Enhetsleder, bioingeniør

 

Nyheter fra seksjonen

Fant du det du lette etter?