Undervisning og veiledning

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) underviser om sentrale områder innen personlighetspsykiatri og spesielt om forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser. Undervisning i form av kurser og seminarer holdes her på Oslo universitetssykehus eller eksternt i samarbeid med lokale arrangører.

Christian Schlüter underviser for NAPP

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) er tilgjengelig for konsultasjon til eller veiledning av spesialisthelsetjensten eller psykisk helsevern i kommunene i enkelte tilfeller.

Undervisning

Våre egne kurs og seminarer blir annonsert på våre egne sider.

Vi kan også tilby undervisning eksternt. Har din arbeidsplass behov for å få økt sin kompetanse på personlighetsforstyrrelser for både voksne og/eller barn & ungdom, med tanke på utredning, behandling eller om andre områder i personlighetspsykiatrien, kan du ta kontakt og forespørre om dette. NAPP vil da kunne bidra med undervisere, lage fagprogram mens det adminstrative opplegget for kursene eller seminarene vil du eller de lokale arrangørene ta seg av. 

Vi kan tilby følgende ferdige kurspakker:

Utredning av personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-5-PF

Dette er et 2-dagers kurs i bruken av utredningsverktøyet SCID-5-PF i utredning av personlighetsforstyrrelser. Kurset gir en innføring i hvordan tilpasse dagens kategoriske system til en dimensjonal forståelse. Kursdagen integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredninger av pasienter ved bruk av SCID-5-PF.

Vi jobber med å digitalisere kurset, og forventer at neste kurs blir tidlig på høsten 2021.
Les mer om SCID-5-PF her.

Kurs i differensialdiagnostikk

Kurset går over to dager og fokuserer på differensialdiagnostikk mellom personlighetsforstyrrelser, Bipolar lidelse type-II, ADHD, Autisme spekter forstyrrelser og kompleks PTSD.

Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kurset gir en innføring i pasientgruppe som alt for lenge har kommet i skyggen både i skole og samfunn, og i klinisk forskning og behandling– unnvikende personlighetsforstyrrelse. Lidelsen er hyppig, innebærer mye skjult lidelse, og ofte et stort funksjonstap, men finnes – som andre personlighetsforstyrrelser – i ulike alvorlighetsgrader. Det å kunne gjenkjenne denne problematikken og tilby effektiv behandling tidlig, vil bidra til å bedre prognosen betydelig. Kurset gir deg et oppdatert innblikk i hvordan vi kan forstå lidelsen og tilrettelegge behandling for den sannsynligvis hyppigste personlighetsforstyrrelsen i befolkningen.

Kurset går over en dag og tilbys ofte i forbindelse med kurset Generalistmodel for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kurset gir en innføring i generalistmodellen, utviklet av John Gundersen, «Good Psychiatric Management, GPM»  - for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF). Generalistmodellen har vist seg å ha god effekt på EUPF og står sentralt for å sikre god behandling til flere. Den er mindre omfattende enn de spesialiserte behandlingsmodellene for EUPF, og kan dermed være lettere å innføre. Slik gir den en mulighet til å hjelpe flere med mindre ressurser.

Generalistmodellen baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder. Den tar for deg de viktigste behandlingsprinsippene i behandling av EUPF; samarbeid med pasienten, psykoedukasjon og forutsigbarhet i en reell relasjonell ramme preget av respekt og empati. Terapeuten er aktiv, validerende og innenfor klare rammer. På kurset skisseres ulike tilpasninger, potensielle utfordringer og hvordan rammene for terapien kan etableres og opprettholdes for å skape forutsigbarhet.

Kurset går over en dag og tilbys ofte i forbindelse med kurset Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Ungdom med personlighetsproblemer- og forstyrrelser for spesialisthelsetjenesten

Vi vet i dag at effektiv behandling av personlighetsproblemer finnes. Det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for tidlig intervensjon og behandling av ungdom med tegn til personlighetsproblemer. Fanges vanskene opp tidlig, kan pasientene komme ut av det i løpet av få år. Uteblir riktig behandling, fører det ofte med seg stadig økt lidelsestrykk, hyppige innleggelser og at unge faller utenfor i samfunnet.

Er du interessert i å få mer kunnskap om det som kan ligge bak symptomene, og hvordan du kan hjelpe? Da er dette fagdagen for deg! Du vil lære mer om hvordan en kan avdekke personlighetsproblemer hos ungdom, og om adekvate behandlingstilbud. Fagdagen løfter også frem hvordan denne kunnskapen kan integreres i god klinisk praksis.

Neste fagdag er 19. mars. Klikk her for å lese mer og melde deg på.

Kurs om personlighetsforstyrrelser for primærhelsetjenesten

½ dags eller 1 dags kurs om personlighetsforstyrrelser for primærhelsetjenesten. Mer informasjon kommer.

 


Ta kontakt med oss om undervisning på e-post: napp@ous-hf.no

Vil minne om at vi tar legeforeningens takster når vi underviser eksternt.Illustrasjonsfoto

Konsultasjon & veiledning


Vi tilbyr konsultasjon og veiledning i spesielt vanskelige kliniske saker, men ikke regelmessig veiledning over tid. Dette kan gjøres via Norsk Helsenett, som er en sikker kanal for overføring av pasientsensitivt innhold. Ellers kan det gjøres ved et møte her hos oss.

NAPP har ingen klinisk funksjon og tar ikke i mot søknader om utredning eller second opinion, og driver ingen form for behandling.

Skulle det være av interesse å få bistand fra oss, så send din henvendelse på e-post: napp@ous-hf.no eller telefon 480 05 889 (hverdager mellom 8:30 og 15:30).


Fant du det du lette etter?