Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse

Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelser (PSY-AS) har vært drevet av NevSom siden 2017. Nettverket skal være en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling. Forankret i klinisk praksis er nettverket for helsepersonell som behandler psykiske vansker hos personer med Asperger syndrom.

Foto av Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng på nettverkssamling.
Alle som tilbyr eller planlegger å starte behandling av psykiske tilleggslidelser for mennesker med Asperger syndrom kan delta i nettverket. Her ser vi Egil Midtlyng og Sissel Berge Helverschou på samling i Oslo våren 2018. Foto: Marit Skram.

Mennesker med autismespekterforstyrrelser synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for mennesker med Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelser med normalt og høyt evnenivå) med psykiske tilleggslidelser. Flere fagmiljøer tilbyr slik behandling, men det synes å være et stort behov for å øke tilgangen til behandling av psykiske tilleggslidelser for denne gruppen og for å heve kompetansen hos behandlere på hvordan behandlingen må tilpasses grunnvanskene.

Kompetansebygging og kunnskapsspredning er sentrale oppgaver for NevSom for å bidra til likeverdige tilbud. Faglige nettverk er et virkemiddel som bidrar til kontakt mellom ulike fagmiljøer.

Tema for første samling i 2019:

Tema for møtet 27. februar er Kjønnsinkongruens ved Overlege Anne Wæhre og psykolog Linda W. David. Begge er ansatt ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) Barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus.

Temaer som vil kunne være aktuelle for de andre tre samlingene i 2019 er diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling når det gjelder diagnoser som angst, depresjon og psykose. Her oppfordres deltagerne i nettverket til å komme med forslag til foredrag, kasus som kan presenteres i plenum eller med ønsker om tema.

Samlingene i 2018

Mellom 30 og 50 deltakere har deltatt på hver samling i 2018.  Siste samling var 21. november 2018, med temaet "Psykoedukativt familiesamarbeid ved psykose og andre alvorlige eller sammensatte sykdommer" ved Inger Stølan Hymer. Hun arbeider ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Helse Sør-Øst. 

Dato for samlingene i 2019

De fire samlingene for 2019 blir på følgende datoer:
onsdag 27.februar, torsdag 6.juni, torsdag 19.september og onsdag 20.november.

Alle møtene finner sted i tidsrommet kl 10 – 15 på Hotell Vika atrium. Samlingene vil som tidligere starte med et foredrag i plenum og deretter gruppediskusjoner for utveksling av erfaringer og utfordringer knyttet til diagnostisering og behandling.

Deltakerne

Ansatte i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern eller habilitering), som utreder, diagnostiserer eller behandler barn, unge eller voksne med Asperger syndrom og samtidig psykisk lidelse kan delta.

Påmelding

Påmelding til nettverket og deltagelse på de enkelte samlingene og spørsmål kan sendes på epost til egil.midtlyng@ous-hf.no.

Kontaktperson / ledere av fagnettverket:

Sissel Berge Helverschou, Ph.D og psykologspesialist og Egil Midtlyng,
psykologspesialist. Begge er ansatt ved NevSom.

Les om første samling for nettverket her.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.