Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Sør-Øst

KLB skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen. Vi skal bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Om oss, vår organisering og ansatte

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Følg oss på Facebook

Informasjonsbrev april 2017Nyhetsbrev januar 2017

Nytt fra palliativ forskning

Opioid-epidemien i USA; over 15 000 personer dør årlig som følge av forskrevne opioider. Myndighetene har erklært krisetilstand og innført juridiske nødtiltak i seks stater.

Ny Cochrane oversiktsartikkel om bivirkninger, til dels alvorlige, ved lengre tids bruk av opioider mot kroniske ikke-maligne smerter Fysiske symptomer, psykologisk distress og depressive symptomer er forbundet med lengre hospitalisering av pasienter med langtkommet kreft. Fysiske symptomer og angstsymptomer er forbundet med hyppigere reinnleggelse.

Opioidepidemien i USA - misbruk etter kreftkirurgi er ikke uvanligOversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS

Ny stor fransk registerstudie viser betydelig variasjon i bruk av kjemoterapi og ernæring hos pasienter med langtkommet kreft i magesekk og spiserør

President Donald Trump foreslår dramatisk reduksjon av midler til NIH. Nå ytrer flere av USAs fremste helseforskere seg om de fatale konsekvensene dette kan få for fremtidig helseforskning.

Hvor dør nordmenn? Ny forskningsartikkel viser at økende alder, kjønn og ledsagende sykelighet er faktorene som best predikerer hvorfor flere dør på sykehjem Vanskelig å måle evidens for at enkeltstående familiesamtaler styrker familietilnærming i palliasjon. Oversiktsartikkelen etterspør kvalitet i studiedesign Ny studie tyder på at fentanyl sublingual tabletter kan gi like god virkning som opioider på pumpe

Ny forskningsartikkel viser til virkningsfulle mestringsteknikker for pasienter med avansert kreftsykdomIntegrasjon mellom palliativ og onkologisk behandling er fremdeles gjeldende for å bedre pasientens livskvalitet

Kombinert pasientbehandling gir best effektTotal hjernebestråling gir ingen sikker klinisk gevinst for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med hjernemetastaser som ikke kan behandles kirurgisk eller med "strålekniv"
Ketobemidon utfases på OUS. Morfin anbefales som førstevalg blant sterke opioider for kreftpasienter med langvarig smerte, pasienter i palliativ fase og barn

Oversiktsartikkel om ønsket sted for død i rurale strøk

Samarbeid har blitt enda viktigere for å sikre og forbedre forskning innen palliasjon

Nytten av å gi kreftpasienter tilskudd av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer er undersøkt i en ny kunnskapsoppsummering

ESPEN har publisert etiske retningslinjer for bruk av kunstig ernæring og væskebehandling. Palliasjon og behandling ved livets slutt er spesielt vektlagt

Internasjonal studie om organisering av palliasjon og beskrivelse av pasientpopulasjonen på de 30 deltagende sentrene

Studie der man har intervjuet alvorlig syke kreftpasienter og deres pårørendes om deres oppfattelse av palliativ behandling