HELSENORGE

Dokumentasjon og samhandling

Pasienter med behov for palliative tjenester vil ha behov for tilbud fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Pasientsentrert og individualisert behandling og omsorg krever at pasienten får et godt tjenestetilbud der han eller hun til enhver tid oppholder seg. Overføring av informasjon og kunnskap om den enkelte pasientens situasjon og behandling ved skifte av behandlingsnivå, skal være så sømløs som mulig for å sikre god kvalitet og trygghet. 


​​Individuell plan

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom pasienten ønsker det (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5). Ved alvorlig sykdom vil de fleste pasienter ha rett på, og nytte av å få koordinert behandling og oppfølging. På denne siden finner du mal for individuell plan ved alvorlig sykdom, og andre verktøy som kan være til hjelp for deg som skal utarbeide eller undervise om individuell plan.

Trykk her for mer informasjon om individuell plan.

Palliativ plan

Palliativ plan er et dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at den som er syk og familien kan oppleve trygghet og best mulig livskvalitet. Målet er å være i forkant av ulike utfordringer, bidra til et meningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg selv.

Trykk her for mer informasjon om palliativ plan.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft​

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Pakkeforløpet gjelder for pasienter med kurativt og palliativt behandlingssiktemål.​

Trykk her for å lese mere om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.​​

Nasjonal veileder: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier 

Nasjonal veileder: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier​

Andre aktuelle dokumenter

Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene: Nasjonalt handlingsprogra​​​​m m​​​ed retningslin​​​​jer for palliasjon i kreftomsorgen

​Nettverksmøte – Veile​​der Oslo universitetssykehus

Fant du det du lette etter?