HELSENORGE

Brukermedvirkning - en nøkkel til suksess

Brukermedvirkning har en terapeutisk verdi gjennom å bedre brukerens selvfølelse og tro på at endring er mulig. Å skaffe seg helhetsbilde av pasientens situasjon er vesentlig for å lykkes med rusbehandling. Den beste kilden til det, er brukeren selv.

Bilde av to i samarbeid

Av Tommy Sjåfjell, A-larm

Hvorfor er brukermedvirkning viktig i rusbehandling? 
Bruker er den som har det beste helhetsbildet av egne utfordringer, og egne mål for kontakten med tjenestene. Ofte krever det å takle utfordringene lange behandlingsforløp og omfattende endringsprosesser, der tjenester fra mange hjelpere på ulike nivå involveres.

Den med mest helhetlige og omfattende kunnskap om brukeren, er brukeren selv.

Hvorfor skal tjenestene være gode på brukermedvirkning? 

Den terapeutiske verdien av brukermedvirkning er kanskje den viktigste grunnen til at tjenestene skal være gode på brukermedvirkning. Motivasjon er et sentralt element i alt endringsarbeid, motivasjon til å stå i og gjennomføre en endringsprosess henger tett sammen med selvbilde og troen på at endring er mulig. Når brukeren gjennom egne valg får en bedre plattform for å møte sine utfordringer, vil dette medføre bedring av selvfølelse og selvbilde. I motsatt ende kan man ved å føle at man ikke kan innvirke på tjenestene man mottar, få lavere selvfølelse og motivasjon. Dette kan ofte vanskeligjøre relasjonene mellom brukere og hjelpere.

Hvordan legge til rette for brukermedvirkning? 

Å legge til rette for god brukermedvirkning på individnivå er å ta pasientenes behov på alvor og finne løsningen som brukeren tror på. En av nøkkelfaktorene for å lykkes med endrings- og bedringsprosesser, er følelsen av eierskap til egen prosess. Om man legger til grunn at brukeren, hans behov og mål er det mest sentrale i utformingen av individuelt tilpassede tjenester, må man sette pasienten i sentrum. Dette gjøres gjennom en likeverdig dialog med brukeren, der brukeren ses på som eksperten og man sammen utforsker mål og mulige løsninger.

Hvordan måle oppnåelse av brukermedvirkning?
For mange brukere vil graden av opplevd medvirkning henge sammen med hvordan man møtes av hjelperne. Blir man tatt på alvor? Blir man behandlet med respekt? Føler man tillit til sine hjelpere? Får man rett hjelp til rett tid?  God brukermedvirkning forutsetter en likeverdig dialog og kommunikasjon der partene har gjensidig respekt for hverandre. Dette kan legge grunnlaget for en god samarbeidsrelasjon mellom bruker og hjelpere. Når man som bruker skal si noe om kvaliteten på dette samarbeidet er kanskje grunnleggende folkeskikk det som betyr mest.


​​

Fant du det du lette etter?