HELSENORGE

Dette er oppdraget vårt

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB har som oppdrag å bidra med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

  Oppdraget til NK-TSB er forankret i forskrift med tilhørende veileder for nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten (se lenker under).

  NK-TSB har i tillegg sin egen strategi for 2019–2023.

  -strategi for Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

  Hovedpunktene i strategien er:  

  • NK-TSB skal ha oversikt over organisering av og innhold i behandlingstilbudet i TSB nasjonalt.
  • NK-TSB skal bygge opp og formidle kunnskap og kompetanse.
  • NK-TSB skal bidra til å bedre tjenesteutviklingen til pasienter med rus- og avhengighetslidelser.   

  Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenestenForskrift om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og bruk av betegnelsen universitetssykehus

  Formål ifølge forskrift og veileder

  Formålet med nasjonale kompetansetjenester er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet. Dette betyr blant annet å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse nasjonalt.

  Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, brukerne og befolkningen for øvrig. Med brukere menes også pårørende.

  Nasjonale kompetansetjenester skal bidra til å sikre kvalitet i hele helsetjenesten gjennom kunnskap både om det sjeldne og det nye på kompetansesvake områder. Dette innebærer at nasjonale kompetansetjenester kan omfatte oppbygging av kompetanse på områder som ikke anses som høyspesialisert medisin, men som kan innebære en ny måte å arbeide på eller utvikling av nye metoder.

  Helse og omsorgsdepartementet skal godkjenne opprettelse av nasjonale tjenester og kan beslutte avvikling av godkjente nasjonale tjenester dersom ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er tilfredsstilt. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten finansieres gjennom bevilgninger til de regionale helseforetakene.

  Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester

  Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

  • Bygge opp og formidle kompetanse
  • Overvåke og formidle behandlingsresultater
  • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
  • Bidra i relevant undervisning
  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
  • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
  • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • Etablere faglige referansegrupper
  • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

  For å sikre kompetansespredning og -oppbygging til hele helsetjenesten, vil de faglige oppgavene til nasjonale kompetansetjenester omfatter overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater gjennom for eksempel bruk av dokumentasjonssystemer, f.eks. medisinske kvalitetsregistre, biobanker med mer, forskning gjennom etablering / oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, samt spredning av forskningsresultater, kompetansespredning og implementering av ny kunnskap gjennom f.eks å bidra i utarbeidelse av nasjonale retningslinjer i regi av Helsedirektoratet, veiledning og rådgivning innenfor eget fagområde til øvrige deler av helsetjenesten, herunder primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere for eksempel gjennom faglige veileder for diagnostikk, behandling og/eller oppfølging befolkningen, for eksempel gjennom utvikling av standardisert pasientinformasjon, samt sikre likeverdig tilgang ved å utarbeide en plan og iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

  For å understøtte implementering og spredning av kunnskap, anbefaler departementet at de regionale helseforetak legge til rette for gjensidig kunnskapsutveksling i fagmiljøene på tvers av regioner. Dette kan for eksempel ivaretas gjennom faglige nasjonale nettverk for blant annet drøfting av kompetanse på det aktuelle området i de forskjellige regioner og regionale kliniske behandlingsmiljøer, kartlegge kunnskapshull og tilpasse kompetansespredning og –oppbygging til de regionale behov.

  Kvalitetssikring og evaluering 

  Alle nasjonale tjenester skal ha en faglig referansegruppe. Hvert år skal årsrapporten fra de nasjonale tjenester bli vurdert og godkjent av tjenestens faglige referansegruppe. Helsedirektoratet er tillagt ansvar for å vurdere årsrapporteringen til nasjonale tjenester fra de regionale helseforetakene.

  Her finner du årsrapporter for Nasjonal kompetansetjeneste TSB 2013–2020.​

   

  ​​

  Fant du det du lette etter?