HELSENORGE

Dette mener vi

Høringsuttalelser og andre offentlige innlegg fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Kronikker og kommentarartikler

Kronikker og kommentarartikler i media forfattet av ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.​

2022

Spilhaug, Guri (2022): Når kommer rus-spesialistene? Dagens medisin, 21.03

2021
Spilhaug, Guri (2021): Velkommen til en ambisiøs alkoholstrategi, Dagens medisin 31.03

2020

Wisløff, Christine m fl. (2020): Doping er et skjult samfunnsproblem, Dagbladet 30.10

Havnes, IA (2020): Ufullstendig som lærebok, bokanmeldelse. Tidsskr. Nor. Laegeforen.
140, 2020

E Muller AE, Havnes IA (2020): Det sosiale er viktig for livskvaliteten blant mennesker dømt til soning eller behandling, FHI.no - forskningsomtale 

Taksdal, Merete: Er alkoholbruk del av pasientens sykdomsbilde?, Ekspertsykehuset, 01.07.2020

Harwiss, Hilde: Tørr å spørre, rus.no, 28.01.2020

Havnes, IA (2020): Steroid-kutt kan gi depresjon og økt selvmordsrisiko hos innsatte, Rus.no 22.04.2020

Havnes, IA (2020): Anabole steroider - en "lillebror" i rusfeltet?, Rus.no 24.11.2020

Wisløff, Christine: Steroider, #Tapraten AKAN podcast, 23.04.20

2019
Spilhaug, Guri: Hvorfor møter vi rusavhengige annerledes enn andre akuttpasienter? Dagens Medisin 24.03.2019

Mørland JWaal H (2019): Er rusmidler medisin for noen? Tidsskr Nor Legeforen139 (12)

Waal, Helge, Monica Sarfi og Kari Bussesund (ARA): Kunstig polarisering om graviditet og LAR, Aftenposten 22.7.19

Waal, Helge: En solidarisk ruspolitikk? Klassekampen 13.8.19

2018
Espen Ajo Arnevik: Hvorfor er det farligere for ungdom å rus seg enn voksne?, Ekspertsykehuset 27.01.2018

Espen Ajo Arnevik, Heini Ringel, og Terje Jenssen: Å bli hørt på veien til rusfrihet, Dagsavisen 15.03.2018

Ingrid Amalia Havnes og Astrid Bjørnebekk: Hvordan påvirker treningsdop hjertet og hjernen? Ekspertsykehuset 09.04.2018

Arnevik Espen Ajo m fl:  Å bli hørt på veien til rusfrihet. 05.03.2018 Kronikk skrevet av Heini Ringel, tidl. leder for Seksjon Voksen, ARA, Espen Ajo Arnevik, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Terje Jenssen, leder for brukerrådet i ARA.

Bjørnebekk, Astrid og Inger Amalia Havnes: Hvordan påvirker treningsdop hjertet og hjernen? Ekspertsykehuset 09.04.2018

2017
Helge Waal, : Ruspolitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler?
Aftenposten, 28.08.2017

Hilde Harwiss: Tør å spørre om rusbehandlingen virker, Ekspertsykehuset 20.04.2017

Helge Waal, Thomas Clausen og Jørg Mørland : Hva er egentlig rusmiddelavhengighet? Aftenposten15.07.2017

Wisløff, Christine (2016): Anabole-androgene steroider, Norsk helseinformatikk, 08.08.2017

Waal, Helge (2017): Færre nye rusmisbrukere inn i LAR, Dagens medisin,  06.12.2017

2016
Espen Ajo Arnevik, Lars Lien, Trond Hatling og Jørgen Bramness: Den gylne regel må også gjelde for forskning, Dagens Medisin 04.04.2016

Espen Ajo Arnevik: En gavepakke til rusfeltet?, Tidsskrift for Norsk psykologforening 29.02.2016

2015:
Waal, Helge (2015):  Norge på overdosetoppen ?, Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015, Årg. 135, nr. 18, pp.1624

Øiern, Tone (2015): Diskuter vold med LAR-pasienter, rus.no 27.04.2015

Øiern, Tone (2015): Spør om doping,  www.rus.no 29.01.2015

Havnes, Ingrid Amalia (2015): Å sette brukeren i sentrum allerede som student, Tidsskrift for Den norske legeforening nr 14. 11. august 2015

2014:
Havnes, Ingrid Amalia (2014): Medvirkning, livskvalitet og behandlingsmål. Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Torjussen, Erik (2014): Kartleggingsarbeid i et brukermedvirkningsperspektiv, Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Waal Helge (2014): Behandlingsideologiske linjer ved SKN i et sosialpolitisk perspektiv.  Ss 9-44 i Skarli J (red): HOV – 50 år med rusbehandling. Jubileumsskrift. Avd for TSB, Sykehuset Innlandet HF, Brumundal 2014.08.29

Waal, Helge (2014): Fremskritt i glattcellen? Lederartikkel. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134:263

​Høringsuttalelser og innspill til aktuelle politiske saker


Alkoholstrategi, Regjeringens
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet 2020 

Avvikling av godkjenningsordninger i fritt behandlingsvalg
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2022

Egenbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2018

E-helseløsninger. Endringer i pasientjournalloven og IKTstandardforskriften
- Tilgjengeliggjøring av og betaling

Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2021

Forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet

Førerkortforskriften, forslag til endring
Uttalelse til Statens vegvesen 2020

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak (NOU 2019: 24)
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2020

Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten, endring i forskrift
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2020

LAR gravid, Nasjonal faglig retningslinje
Uttalelse til Helsedirektoratet 2019

LAR under Covid-19. helsedirektoratets anbefalinger
Uttalelse til Helsedirektoratet 2020

Legeforeningens råd om prioritering av pasienter under forløpet av covid-19 edpidemi
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2020

Masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, Forskrift om nasjonal retningslinje
Høringsuttalelse 2021

Midlertidig substitusjonsbehandling ved karantene eller isolering, forlengelse av forskrift
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet, 2021

Nasjonal helse- og samhandlingsplan
Innspill til helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2022

Pakkeforløp oppfølging etter overdose
Uttalelse til Helsedirektoratet oktober 2020

Pakkeforløp gravide og rus
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pandemi, psykososial oppfølging. Nasjonal strategi
Uttalelse til Helsedirektoratet 2020

Pakkeforløp for TSB
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst
Høringsuttalelse til Helse Sør-Øst 2018

Rusreform - fra straff til hjelp, Høring
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdeptartementt, 2020

Tvangsbegrensningsutvalgets innstilling
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2019

Tvangslovutvalget
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2021

Utdanning av psykologer, Nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen
Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019

Utdanning av medisinere, Nasjonal faglig retningslinje for
medisinutdanningen

Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019

Utdanning av tannleger, Nasjonal faglig retningslinje for
tannlegeutdanningen
 
Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 2019

SIGNERTARTIKLER FRA NASJONAL KOMPETANSETJENESTE TSB

Fant du det du lette etter?