Likeverd og mangfold

Oslo universitetssykehus HF skal være likeverdig, inkluderende og mangfoldig, både for pasienter, pårørende og ansatte.

Oslo universitetssykehus HF skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, seksuell legning, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn og funksjonsevne.

Våre ansatte skal speile befolkningen, og ressursene i et mangfoldig arbeidsmiljø skal bli verdsatt og benyttet.

Gjennomførte prosjekter og rapporter

"Å være mann og håndtere sykdom - en utfordring" - En rapport på bakgrunn av et samarbeidsprosjekt med Reform - ressurssenter for menn. Kjernespørsmålene i rapporten er: Hva forhindrer menn fra å benytte seg av helsevesenets lærings- og mestringstilbud? Hva kan helseansatte gjøre for å forstå og tilpasse seg menns behov bedre? Les rapporten her Kontakt oss hvis du ønsker bestille rapporten (se kontaktinformasjon under).

"Familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner - håndbok i hvordan starte et tilpasset tilbud" - Håndboken inneholder tips til hvordan du kan gjennomføre en god konsultasjon, hva du bør kartlegge og informere om når det gjelder ulike prevensjonsmidler til innvandrerkvinner, og informasjon om hva du trenger for å starte opp et liknende tilbud. En håndbok på bakgrunn av et gjennomført prosjekt fra 2010- 2015 på Oslo universitetssykehus. ​Les håndboken her Kontakt oss hvis du ønsker bestille håndboken (se kontaktinformasjon under).

"Refleksjonshåndbok for helsepersonell - om mestring av flerkulturelle utfordringer". Seksjon for likeverdig helsetjeneste har utarbeidet en håndbok som kan brukes når man skal starte refleksjonsgrupper for ansatte.  Håndboken er resultat av et forsknings- og utviklingsprosjekt i 2015, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Metoden er testet og utviklet  for refleksjon rundt flerkulturelle utfordringer som helsepersonell møter i sitt arbeid. Nå er det ønskelig at denne metoden skal bli brukt av avdelinger og fagmiljøer i sykehuset som et verktøy for å bidra til faglig refleksjon med mål om å gi mer likeverdig helsetjeneste til våre pasienter. Prosjektet er finansiert med Samarbeidsmidler OUS/HiOA og PraksisVel-midler fra Forskningsrådet. Les refleksjonshåndboken her. Kontakt oss hvis du ønsker bestille håndboken (se kontaktinformasjon under).

"Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet" - et samhandlingsprosjekt fra 2010- 2013. Oslo universitetssykehus var prosjektleder, og Helse Sør- Øst og Oslo kommune som prosjekteiere. Les sluttrapporten her

Tolking i helsevesenet i hovedstadsområdet- statusrapport og anbefalinger gjennomført i 2012 som del av Likeverdsprosjektet. Les statusrapporten "Ikke lenger "en tjeneste av ukjent kvalitet"" her. Les anbefalingen "Akkurat slik vi gjør med andre spesialister" her.

"Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning" - et pilotsykehusprosjekt fra 2009- 2010. Oslo universitetssykehus var prosjekteier, med prosjektmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Les rapporten her

Frokostmøte 09.12.16: "Pasientmedvirkning og likeverdighet i praksis? To videostudier av reele sykehuskonsultasjoner".

Frokostmøtet er åpent for alle: Rikshospitalet sykehus, Seminarrom 3 09. desember, kl. 08.30 – 10.00. Frokost fra 08.00. Påmelding via Questback: https://response.questback.com/oushf/frokostmote
Mer info: camhas@ous-hf.no, 92614236.

Anne Marie Dalby Landmark, forsker og språkviter, presenterer deler av sin doktorgradsavhandling. Norske og internasjonale retningslinjer for god pasientbehandling legger vekt på at pasienter skal medvirke i beslutninger om videre behandling og utredning, også kalt samvalg. Men vi vet lite om hvordan dette faktisk skjer i norsk helsevesen. Hvordan ser pasientmedvirkning ut både når morsmålet til lege og pasient er det samme, og når de har forskjellige morsmål?

Jessica P. Belisle Hansen, rådgiver i Tolkesentralen, presenterer funn fra sin masteroppgave i retorikk og kommunikasjon. Bruk av videoteknologi tas i økende grad i bruk for å tilby tolketjenester. Vi vet enda lite om hvordan bruk av videoteknologi til tolking påvirker kommunikasjonen med pasient og pårørende. Hvordan legger helsepersonellet til rette for tolkingen når tolkingen skjer via video?


Tilbud for ansatte på OUS

Norskkurs. Oslo universitetssykehus tilbyr sine ansatte kurs for å lære å snakke, skrive og lese bedre norsk. Kurset arrangeres i samarbeid med Voksenopplæringen i Oslo kommune for 5. år på rad, og får midler fra VOX (Basiskompetanse i arbeidslivet). Nåværende kurs varer til februar 2017, det søkes om midler for ett år til. Kurset omfatter ca 130 timer der eleven har en undervisningsdag i uken fra ca kl 13.00- 16.00. Det forventes at eleven møter hver uke, noe både den ansatte og avdelingen må være innstilt på. Kurset er forbeholdt ansatte som har liten formell kompetanse eller utdanning fra tidligere. Men det er også åpent for at helsepersonell eller servicepersonell som møter pasienter eller trenger å bruke norsk i arbeidshverdagen sin, søker. Dersom man har Bergenstesten eller tilsvarende, er nivået for høyt til å nyttiggjøre seg av kurset.

Kulturveileder. En kulturveileder er helsepersonell på sykehuset som kan bistå kolleger i arbeidet med flerkulturelle spørsmål i sin klinikk. Sykehuset har et nettverk av rundt 80 ansatte som har tatt videreutdannelsen  "Flerkulturelt helsearbeid" ved  Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet gir 30 studiepoeng. Overordnet fokus for studiet er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Informasjon om studiet finner du her. Nettverket av ansatte følges opp av Seksjon for likeverdig helsetjeneste ved fagdager og kurs.

Refleksjonsgrupper om mestring og mangfold. Seksjon for likeverdig helsetjeneste tilbyr helsepersonell ved alle avdelinger på sykehuset muligheten til å være med i en refleksjonsgruppe om mestring og mangfold (se kontaktinformasjon under). Hensikten med å drive refleksjonsgrupper ved OUS er å legge til rette for faglige refleksjoner om flerkulturelle utfordringer for helsepersonell på sykehuset.  For mange av oss kan det være vanskelig å vite hvordan vi skal møte en pasient eller pårørende med en annen kulturell bakgrunn enn vår egen. Det kan være fordi vi er usikre på hvordan ulike «kulturelt» definerte behov skal forstås eller møtes. Andre ganger hindrer vår forforståelse oss i å møte pasienter ut ifra deres egne forutsetninger og behov. Systematisk refleksjon rundt disse utfordringene gir ikke nødvendigvis entydige svar, men åpner for et mer våkent eller kritisk blikk på hva det er behov for å spørre pasienter om og hvordan. Seksjon for likeverdig helsetjeneste har utarbeidet en håndbok som kan brukes når man skal starte refleksjonsgrupper; «Refleksjonshåndbok for helsepersonell – Om mestring av flerkulturelle utfordringer».  


Postadresse
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Seksjon for likeverdig helsetjeneste
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse
Kirkeveien 166
Bygg 1. 3. etg.

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Hege Linnestad: UXSLIH@ous-hf.no 932 95 446

Rådgiver Maja Garnaas Kielland: majkie@ous-hf.no  419 08 341
Koordinator Ingrid Vassli Flateby: invass@ous-hf.no 476 23 172


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.