Likeverd og mangfold

Oslo universitetssykehus HF skal være likeverdig, inkluderende og mangfoldig, både for pasienter, pårørende og ansatte.

Oslo universitetssykehus HF har utviklet en Strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold 2017- 2021:

  • Mål 1: Oslo universitetssykehus HF skal tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helseinformasjonsforståelse og funksjonsevne.

  • Mål 2: Medarbeidere ved Oslo universitetssykehus skal møte pasienter, pårørende og kollegaer med åpenhet og respekt.

  • Mål 3: Våre medarbeidere skal speile mangfoldet i befolkningen. Ressursene i et mangfoldig arbeidsmiljø skal bli verdsatt og benyttet.

TolkFlerkulturell doula

Oslo universitetssykehus gjennomfører prosjektet "Sårbar, gravid og ny i Norge- Trygg under fødsel med flerkulturell doula". I dette prosjektet ønsker vi å styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn.

Les mer om prosjektet

Flere prosjekter, tiltak og rapporter

"Å være mann og håndtere sykdom - en utfordring" - En rapport på bakgrunn av et samarbeidsprosjekt med Reform - ressurssenter for menn. Kjernespørsmålene i rapporten er: Hva forhindrer menn fra å benytte seg av helsevesenets lærings- og mestringstilbud? Hva kan helseansatte gjøre for å forstå og tilpasse seg menns behov bedre? Les rapporten her Kontakt oss hvis du ønsker bestille rapporten (se kontaktinformasjon under).

"Familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner - håndbok i hvordan starte et tilpasset tilbud" - Håndboken inneholder tips til hvordan du kan gjennomføre en god konsultasjon, hva du bør kartlegge og informere om når det gjelder ulike prevensjonsmidler til innvandrerkvinner, og informasjon om hva du trenger for å starte opp et liknende tilbud. En håndbok på bakgrunn av et gjennomført prosjekt fra 2010- 2015 på Oslo universitetssykehus. ​Les håndboken her Kontakt oss hvis du ønsker bestille håndboken (se kontaktinformasjon under).

"Refleksjonshåndbok for helsepersonell - om mestring av flerkulturelle utfordringer". Seksjon for likeverdig helsetjeneste har utarbeidet en håndbok som kan brukes når man skal starte refleksjonsgrupper for ansatte.  Håndboken er resultat av et forsknings- og utviklingsprosjekt i 2015, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Metoden er testet og utviklet  for refleksjon rundt flerkulturelle utfordringer som helsepersonell møter i sitt arbeid. Nå er det ønskelig at denne metoden skal bli brukt av avdelinger og fagmiljøer i sykehuset som et verktøy for å bidra til faglig refleksjon med mål om å gi mer likeverdig helsetjeneste til våre pasienter. Prosjektet er finansiert med Samarbeidsmidler OUS/HiOA og PraksisVel-midler fra Forskningsrådet. Les refleksjonshåndboken her. Kontakt oss hvis du ønsker bestille håndboken (se kontaktinformasjon under).

"Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet" - et samhandlingsprosjekt fra 2010- 2013. Oslo universitetssykehus var prosjektleder, og Helse Sør- Øst og Oslo kommune som prosjekteiere. Les sluttrapporten her

Tolking i helsevesenet i hovedstadsområdet- statusrapport og anbefalinger gjennomført i 2012 som del av Likeverdsprosjektet. Les statusrapporten "Ikke lenger "en tjeneste av ukjent kvalitet"" her. Les anbefalingen "Akkurat slik vi gjør med andre spesialister" her.

"Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning" - et pilotsykehusprosjekt fra 2009- 2010. Oslo universitetssykehus var prosjekteier, med prosjektmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Les rapporten her

Tilbud for ansatte på OUS

Kulturveileder. En kulturveileder er helsepersonell på sykehuset som kan bistå kolleger i arbeidet med flerkulturelle spørsmål i sin klinikk. Sykehuset har et nettverk av rundt 80 ansatte som har tatt videreutdannelsen  "Flerkulturelt helsearbeid" ved  Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet gir 30 studiepoeng. Overordnet fokus for studiet er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Informasjon om studiet finner du her. Nettverket av ansatte følges opp av Seksjon for likeverdig helsetjeneste ved fagdager og kurs.

Refleksjonsgrupper om mestring og mangfold. Seksjon for likeverdig helsetjeneste tilbyr helsepersonell ved alle avdelinger på sykehuset muligheten til å være med i en refleksjonsgruppe om mestring og mangfold (se kontaktinformasjon under). Hensikten med å drive refleksjonsgrupper ved OUS er å legge til rette for faglige refleksjoner om flerkulturelle utfordringer for helsepersonell på sykehuset.  For mange av oss kan det være vanskelig å vite hvordan vi skal møte en pasient eller pårørende med en annen kulturell bakgrunn enn vår egen. Det kan være fordi vi er usikre på hvordan ulike «kulturelt» definerte behov skal forstås eller møtes. Andre ganger hindrer vår forforståelse oss i å møte pasienter ut ifra deres egne forutsetninger og behov. Systematisk refleksjon rundt disse utfordringene gir ikke nødvendigvis entydige svar, men åpner for et mer våkent eller kritisk blikk på hva det er behov for å spørre pasienter om og hvordan. Seksjon for likeverdig helsetjeneste har utarbeidet en håndbok som kan brukes når man skal starte refleksjonsgrupper; «Refleksjonshåndbok for helsepersonell – Om mestring av flerkulturelle utfordringer».  

Kontakt oss

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse
Kirkeveien 166
Bygg 1. 2. etg.

Kontaktpersoner:

Spesialrådgiver Camilla Holt Hasle: camhas@ous-hf.no 92614236
Rådgiver Lixian Cheng: lixche@ous-hf.no 967 41 030
Rådgiver Maja Garnaas Kielland: majkie@ous-hf.no 41908341 
Prosjektleder Flerkulturell doula: Marit Stene Severinsen: mseverin@ous-hf.no 995 64 277

Fant du det du lette etter?