Nye Aker

I perioden 2022-2030 skal det bygges et stort akutt- og lokalsykehus på Aker.

Nye Aker settes i drift i 2030. Her skal det bygges et stort akuttsykehus. Dette skal være lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. På Aker samles også det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet.

Følg oss på Facebook og bli med på reisen til Nye OUS.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst

Nye Aker – 2030

Nye Aker skal settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal gi et godt lokalsykehustilbud for de østlige bydeler i Oslo. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helse og avhengighet for store deler av Oslo.

Det er skissert et stort, moderne akuttmottak med egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for føde. Nye Aker vil ha kulvert forbindelse mellom den nye legevakten, som nå bygges på Aker, og akuttmottak, til bruk for pasienter og ansatte. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heis til akuttmottak og arealer for diagnostikk og intervensjoner. Samling av somatikk og psykisk helse og avhengighet (PHA) i samme sykehus, vil understøtte mulighetene for å gi et godt somatisk tilbud til pasienter innlagt i PHA.

Nye Aker vil bli et moderne sykehus med personale, infrastruktur og utstyr tilrettelagt for fremtidsrettet og effektiv mottak, diagnostikk og behandling av pasienter.  Samtidig skal sykehuset utvikle bedre tilgjengelighet og utnytte teknologi for å dele kompetanse, følge opp pasienter på avstand og utveksle erfaringer med kolleger i andre miljøer.

Gjennom arbeidet med konseptfasen (2018-2019) er de ytre rammene for Nye Aker definert og vedtatt både når det gjelder areal og kostnader, men mye arbeid står igjen. Alle arealer innen ulike funksjonsområder skal formes ut og detaljeres gjennom forprosjektfasen som vi forventer starter opp høsten 2020.

Videre forberedelser til forprosjektfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Våren 2020 er det en rekke andre prosjekter, avklaringer og oppgaver som vil forberede og forankre arbeidet før forprosjektet starter til høsten. Dette vil involvere prosjekt- og arbeidsgrupper med ledere, nøkkelpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter og bl.a. inkludere:

 • Avklaring av forventninger og muligheter
 • Gjennomgang og forankring av programareal innen aktuelt funksjonsområder
 • Erfaringer, utviklingstrekk, nye modeller og behandlingsprinsipper for aktuelt fagområde

Anbudskonkurranse prosjekteringsgruppe (arkitekter og rådgivende ingeniører)

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Gjennom våren 2020 pågår en anbudskonkurranse for å kjøpe inn arkitekttjenester og rådgivere til forprosjektet, med forbehold om styrevedtak om oppstart i Helse Sør-Øst. 

Hva skjer i reguleringsprosessen rundt Nye Aker og Nye Rikshospitalet?

Regulering av tomtene på Aker og Gaustad/Rikshospitalet har pågått i parallell siden våren 2017. For både Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det sendt inn planforslag til Oslo kommune (Plan, bygg og eiendom, PBE) der det i første omgang gjøres "komplettvurderinger" av all innsendt dokumentasjon. Deretter blir det gjort en formell saksbehandling før forslagene blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i løpet av våren 2020.

Iløpet av høsten 2020 vil det bli en ny saksbehandling med ev bearbeiding av planforslag etter innspill i høringsrunden, før planforslagene blir tilrettelagt for politisk behandling i Oslo kommune.

Har du spørsmål om Nye Aker?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Prosjektleder for Nye Aker er Arne Thormod Myklebust.


Nyheter om Nye OUS

 • Rivestart forsamlingen foran bygg 41
  28.08.2019
  Rivestart for Storbylegevakta på Aker

  Byrådsleder Raymond Johansen satt bak spakene på gravemaskinen som startet og markerte rivingen av de gamle byggene på Aker sykehus, der den nye Storbylegevakta skal bygges. Byggestart er januar 2020 og det skal være ferdig i 2023.

 • Kvinne, illustrasjonsfoto
  14.06.2019
  Hvordan blir krefttilbudet ved sykehusene i Oslo de neste 5-15 årene?

  Forberedelsene til nytt Radiumhospital er godt i gang. I 2018 startet vi med å bygge om og flytte flere enheter og ansatte internt i byggene for å kunne sikre en forsvarlig drift gjennom bygge perioden. I mai 2019 startet vi med å rive fler...

 • 11.06.2019
  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presentert på 45 minutter

  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presenteres for ansatte 7. juni. Se presentasjonen som viser de nye skissene som viser hvor flott det kan bli for pasienter og ansatte i fremtiden.

 • 28.05.2019
  Høyden på Gaustad reduseres fra 72 til 49 meter

  Videreutviklingen av konseptene innebærer blant annet at de nye bygningene på Aker og på Gaustad blir lavere enn opprinnelig antatt. På Gaustad er høyden på byggene redusert fra 72 til 49 meter og arealet er fordelt på fire i stedet for tre bygg.

 • Skisse som viser et nytt sykehus på dagens Ullevål-tomt
  28.05.2019
  Det ville blitt dyrt å bygge på Ullevål

  Helse Sør Østs vurdering av Ullevål som alternativt regionsykehus i Oslo: Det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ul...

 • 24.05.2019
  Siv Jensen markerte starten på rivearbeider på Radiumhospitalet

  - Nå er reisen mot et nytt Radiumhospital endelig i gang. Gamle og forfalne bygninger skal erstattes med et nytt og moderne klinikkbygg. Det fortjener pasienter og pårørende. Og det fortjener de ansatte,  sa finansminister Siv Jensen 23. ma...

 • Planer for fødetilbud Aker og Gaustad
  22.05.2019
  Ligger an til 50-50 fordeling av fødsler mellom regionsykehuset og Aker

  22. mai sender OUS en rapport som beskriver fødetilbudet i de framtidige sykehusene.

 • 12.04.2019
  Aker+Ullevål=sant?

  To rapporter sendes fra Oslo universitetssykehus til Helse Sør-Øst 12 .april. Den ene viser hvilke utredninger som er gjort fram til i dag angående Ullevål. Den andre rapporten viser at det er svært utfordrende å gjennomføre en trinnvis fly...

 • Svein Petter Raknes fra Metier OEC
  04.04.2019
  Kan man flytte Rikshospitalet til Ullevål sykehus?

  Styret i Helse Sør-Øst vedtok 31. januar å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Rikshospitalet/Gaustad. HSØ har bedt OUS om å vurdere hvordan man kan flytte Rikshospitalet til Ullevål. 

 • Brukerutvalget 2017-2019
  11.03.2019
  Nye bygg og samling av fagmiljøer er viktigst for brukerutvalget

  Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus er opptatt av å få på plass nye sykehusbygg i Oslo så raskt som mulig, og ikke hvor de skal bygges. – Vi vil ha et nytt og moderne sykehus så raskt som mulig. Om det ligger på Gaustad eller Ullevå...

 • Nyfødt barn
  12.02.2019
  Trenger nye og gode sykehusbygg i Oslo

  Byggeplanene for Oslo universitetssykehus innebærer at det skal være nyfødtintensivavdeling på framtidens nye Aker sykehus. Planene prioriterer også satsing på og samling av psykisk helsevern og rusbehandling.

 • 06.12.2018
  Styret anbefaler å gå videre til forprosjekt

  Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok 6. desember å ta konseptrapporten for Aker og Gaustad til etterretning og anbefale Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.

 • 26.04.2018
  Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustad

  Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus svarer på kritikken mot nedleggelse av Ullevål sykehus som sto i Dagsavisen 19.april 2018.

Tidslinje Nye Aker

 1. Høst 2020: Oppstart forprosjekt

  Forprosjektet er siste ledd i ´tidligfaseplanlegging´ av sykehusbyggprosjektene og forutsetter en godkjent konseptrapport og godkjent mandat for forprosjektfasen. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra OUS; ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

 2. Høst 2019 - høst 2020: Forberedelse til forprosjekt

  Det er behov for flere virksomhetsavklaringer før oppstart av forprosjektet. Arbeid for konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS, og konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres. I forkant av forprosjektet er det også behov for å klargjøre problemstillinger som involverte flere funksjonsområder i sykehuset, slik som smittevern, intermediær, trykkammer, høysikkerhetsisolat, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling, universitetsarealer, undervisning og forskning med fler. Nye OUS opprettes som organisasjon med ansvar for å sikre involvering og medvirkning, legge til rette for god ibruktakelse av nye bygg, bidra til løsninger som sikrer gevinstrealisering og være en pådriver for tjenesteinnovasjon.

 3. Januar 2020

  Reguleringsplan for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble sendt inn til Oslo kommune.

 4. Desember 2019

  Stortinget bevilget midler til oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i statsbudsjettet.

 5. Juni 2019

  Oppdatert konseptrapporten med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi ble lagt frem for styret. Rapporten ble godkjent og lagt til grunn for det videre arbeidet. Styret tok kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for OUS anbefalte at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker sykehus i etappe 1.

  050-2019 OUS - Oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad
 6. Januar 2019

  Konseptrapporten ble lagt frem for styret i HSØ. Styret godkjente rapporten og ba om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

  006-2019 Saksframlegg - OUS - Konseptrapport videreutv Aker og Gaustad
 7. 2018: Konseptfasen

  Konseptfasen hadde oppstart i februar. Formålet med konseptfase for nytt sykehus er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for arealbehov og kostnadsestimater, og valg av det konseptet som best oppfyller målene innenfor rammer som er fastsatt av HSØ. Våren 2018 ble det utarbeidet flere forslag til bygningsløsninger på Aker og Rikshospitalet. Disse ble evaluert blant annet ut fra nærhets- og avhengighetsbehov i sykehuset. Det foretrukne konseptet ble videreutviklet på høsten. OUS gjennomførte risikovurderinger for gjenværende aktivitet på Ullevål i juni og på høsten ble det gjennomført tilleggsutredning for inkludering av virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer i første utbyggingsetappe.

  Konseptrapport Aker og Gaustad
 8. Høst 2017: Forberedelse til konseptfasen

  Det ble forberedt for etappevis utbygging. Dimensjonering av nye sykehus ble gjennomført. HSØ opprettet prosjektorganisasjon (HSØ PO). Styret i HSØ gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfase. OUS forberedte medvirkning ved å opprette medvirkningsgrupper innen de enkelte funksjonsområder.

  072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS
 9. 2016: Målbildet

  Basert på idéfasen utarbeidet Oslo universitetssykehus forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. HSØ overtar prosjektet og OUS deltar med ansvar for medvirkning, forankring og organisasjonsutvikling.

  053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utvikling av OUS
 10. Vår 2013 - 2016: Idéfasen

  Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Arbeidet med idéfasen ble gjennomført av OUS og omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset. OUS avsluttet arbeidet med idéfasen våren 2016. Det samlede idéfasearbeidet bestod av rapport som ble styrebehandlet i april 2015 og sluttrapporten ´konkretisering etter høring´. Styret i HSØ behandlet sak om idéfasen i juni 2016 og det ble bestemt at Aker og Rikshospitalet skal utvikles i parallell så langt det er praktisk mulig.

  Rapporter fra idéfasen
Fant du det du lette etter?