Nye Aker

I perioden 2022-2030 skal det bygges et stort akutt- og lokalsykehus på Aker.

Nye Aker settes i drift i 2030. Her skal det bygges et stort akuttsykehus. Dette skal være lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. På Aker samles også det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst


Nye Aker – 2030

Nye Aker skal settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal gi et godt lokalsykehustilbud for de østlige bydeler i Oslo. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helse og avhengighet for store deler av Oslo.

Det er skissert et stort, moderne akuttmottak med egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for føde. Nye Aker vil ha kulvert forbindelse mellom den nye legevakten, som nå bygges på Aker, og akuttmottak, til bruk for pasienter og ansatte. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heis til akuttmottak og arealer for diagnostikk og intervensjoner. Samling av somatikk og psykisk helse og avhengighet (PHA) i samme sykehus, vil understøtte mulighetene for å gi et godt somatisk tilbud til pasienter innlagt i PHA.

Nye Aker vil bli et moderne sykehus med personale, infrastruktur og utstyr tilrettelagt for fremtidsrettet og effektiv mottak, diagnostikk og behandling av pasienter.  Samtidig skal sykehuset utvikle bedre tilgjengelighet og utnytte teknologi for å dele kompetanse, følge opp pasienter på avstand og utveksle erfaringer med kolleger i andre miljøer.

Gjennom arbeidet med konseptfasen (2018-2019) er de ytre rammene for Nye Aker definert og vedtatt både når det gjelder areal og kostnader, men mye arbeid står igjen. Alle arealer innen ulike funksjonsområder skal formes ut og detaljeres gjennom forprosjektfasen som vi forventer starter opp høsten 2020.

Hvordan skape eierskap og involvering - hvordan jobber vi i 2030?

Alle klinikker med tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerrepresentanter er våren 2020 engasjerte i spørsmål om hvordan ulike fagområder vil utvikle og endre seg frem mot 2030. Arbeidet er i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan (2020–2023) og behovet for konkrete effektmål som grunnlag for å finansiere nye bygg. Diskusjonen ble startet i en engasjert N3 ledersamling i januar blant annet i lys av følgende drivkrefter:

 • Behandling og oppfølging av pasienter på avstand/hjemme
 • Kunstig intelligens og digitalisering
 • Oppgavedeling muliggjort av teknologi
 • Personellsituasjon – mangel på helsepersonell i fremtiden
 • Digitalisering, sporing og moderne logistikkløsninger

Hvilke fagområder og pasientgrupper skal hvor?

Få spørsmål skaper mer engasjement enn fordeling av fagområder og pasientgrupper i Nye Oslo universitetssykehus. På overordnet nivå ligger det avklaringer i målbildet (2016) og utredninger før og i arbeidet med konseptfasen (2018-2019).

På Nye Rikshospitalet vil vi samle og styrke nasjonale og regionale funksjoner og gi lokalsykehustilbud til et definert opptaksområde. Sykehuset vil ha et komplett tilbud til barn og ungdom, og etablere et stort akuttmottak med regionalt traumesenter.

På Nye Aker vil man samle psykisk helsevern og avhengighet i et stort lokalsykehus med bredt tilbud innen medisin, kirurgi og føde/nyfødt, vegg-i-vegg med den nye Storbylegevakten for Oslo kommune.

Det Nye Radiumhospitalet skal videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus med samling av all onkologi og kirurgi innen definerte områder (bryst, prostata og gynekologi), og et bredt tilbud, inkludert stråle- og protonbehandling, til andre krefttilstander.

Ved et nytt bygg for sikkerhetspsykiatri vil man samle regional sikkerhetsavdeling (RSA), lokal sikkerhetspsykiatri (LSA), enhet for psykisk utviklingshemming og autisme (PUA) samt Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Det er en erkjennelse fra sykehusledelsen at fordeling av fagområder er for generelt og overordnet beskrevet. Som grunnlag for videre arbeid i forprosjektfasen, er det derfor satt i gang et arbeid der målet er å konkretisere fordeling av fag/virksomhet/pasientstrømmer i OUS og i relasjon til andre sykehus. Prosjektet berører hele OUS, men særskilt Medisinsk klinikk (MED), Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK), Ortopedisk klinikk (ORTO), Klinikk for inflammasjonskirurgi og transplantasjon (KIT), Nevroklinikken (NEV) og Kreftklinikken (KRE).
Prosjektet er i startfasen og skal gi en samlet leveranse i juni 2020.

Fordeling av akuttkirurgi og akuttmedisin inkludert traumevirksomhet

Både Nye Rikshospitalet og Nye Aker skal ha store og moderne akuttmottak hhv for et komplett regionssykehus og et stort lokalsykehus. Tilsvarende som fordeling av fagområder, er det et behov for å kvalitetssikre og konkretisere driftskonsepter og fordeling av akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Fra styret i Helse Sør-Øst (juni 2019) er dette er uttrykt som et oppdrag og et grunnlag for forprosjekt.
Prosjektet er i startfasen og skal gi en samlet leveranse i juni 2020

Andre forberedelser til forprosjektfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Våren 2020 er det en rekke andre prosjekter, avklaringer og oppgaver som vil forberede og forankre arbeidet før forprosjektet starter til høsten. Dette vil involvere prosjekt- og arbeidsgrupper med ledere, nøkkelpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter og bl.a. inkludere:

 • Avklaring av forventninger og muligheter
 • Gjennomgang og forankring av programareal innen aktuelt funksjonsområder
 • Erfaringer, utviklingstrekk, nye modeller og behandlingsprinsipper for aktuelt fagområde

Hva er et forprosjekt egentlig?

Forprosjektet er siste ledd i "tidligfaseplanlegging" av sykehusbyggprosjekter og forutsetter en godkjent konseptrapport (med delutredninger og ev tillegg og endringer), godkjent mandat for forprosjektfasen og skal munne ut i en forprosjektrapport med vedlegg detaljert på:

 • Romfunksjonsprogram
 • Brutto- og netto utstyrsprogram
 • Beskrivelser og modeller på romnivå, og detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger
 • Overordnet IKT program

En godkjent forprosjektrapport fører frem til beslutning ("B4") og gjennomføring av investeringsprosjektet.
Oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet forutsetter et nytt vedtak av mandatet i fra styret i Helse Sør-Øst. Prosjekter og avklaringer i OUS og i samarbeid med HSØ prosjektorganisasjon frem til mai OUS vil bidra til at dette vedtaket med mandat for forprosjektet samsvarer medinkluderer forventninger og ambisjoner som er forankret i våre fagmiljøer.

Forprosjektet vil bety involvering av svært mange medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukere, og det vil kreve en detaljert planlegging av arbeidsgrupper og møtelogistikk i en oversiktlig struktur for beslutninger involvering og fremdrift.

Anbudskonkurranse prosjekteringsgruppe (arkitekter og rådgivende ingeniører)

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Gjennom våren 2020 pågår en anbudskonkurranse for å kjøpe inn arkitekttjenester og rådgivere til forprosjektet, med forbehold om styrevedtak om oppstart i Helse Sør-Øst. 

Hva skjer i reguleringsprosessen?

Regulering av tomtene på Aker og Gaustad/Rikshospitalet har pågått i parallell siden våren 2017. For både Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det sendt inn planforslag til Oslo kommune (Plan, bygg og eiendom, PBE) der det i første omgang gjøres "komplettvurderinger" av all innsendt dokumentasjon. Deretter blir det gjort en formell saksbehandling før forslagene blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i løpet av våren 2020.

Iløpet av høsten 2020 vil det bli en ny saksbehandling med ev bearbeiding av planforslag etter innspill i høringsrunden, før planforslagene blir tilrettelagt for politisk behandling i Oslo kommune.

Investering i nye bygg

På grunn av utdatert bygningsmasse og forventet befolkningsvekst må det gjøres store investeringer i nye bygg for sykehusene i Oslo de tiårene. Dette er det bred enighet om. Det er også viktig at planlegging av nye bygg ses i sammenheng med hvordan vi skal utvikle pasienttilbudet, noe som gjør det komplisert å velge plassering av sykehusbygg.

Viktige kriterier som de nye byggene må oppfylle:

 • Kvalitet i pasientbehandlingen: for eksempel, mål om nærhet og avhengigheter mellom pasienter og funksjoner. Bygg som fremmer gode pasientforløp, korte avstander, sammenheng mellom funksjonsområder for funksjonell og effektiv flyt (person, varer).
 • Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon: for eksempel, mål om å tilrettelegge for samarbeid mellom OUS og Universitetet i Oslo innen forskning, utdanning og innovasjon tett integrert med klinisk virksomhet.
 • Tilrettelagt for etappevis utbygging: for eksempel, mål om sykehus som er tilrettelagt for etappevis utbygging.
 • Andre samfunnseffekter: for eksempel, mål om korte transportavstander for pasienter, ansatte og varer.
 • Gjennomføringstid og risiko: for eksempel risiko knyttet til parallell drift og bygging, verneinteresser, reguleringsprosess. Eventuell forskjell mellom alternativene knyttet til gjennomføringstid.
 • Økonomi – investering og drift: mål om et økonomisk bærekraftig sykehus

Har du spørsmål om Nye Aker?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Prosjektleder for Nye Aker er Arne Thormod Myklebust.


Nyheter om Nye OUS

 • Rivestart forsamlingen foran bygg 41
  28.08.2019
  Rivestart for Storbylegevakta på Aker

  Byrådsleder Raymond Johansen satt bak spakene på gravemaskinen som startet og markerte rivingen av de gamle byggene på Aker sykehus, der den nye Storbylegevakta skal bygges. Byggestart er januar 2020 og det skal være ferdig i 2023.

 • Kvinne, illustrasjonsfoto
  14.06.2019
  Hvordan blir krefttilbudet ved sykehusene i Oslo de neste 5-15 årene?

  Forberedelsene til nytt Radiumhospital er godt i gang. I 2018 startet vi med å bygge om og flytte flere enheter og ansatte internt i byggene for å kunne sikre en forsvarlig drift gjennom bygge perioden. I mai 2019 startet vi med å rive fler...

 • 11.06.2019
  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presentert på 45 minutter

  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presenteres for ansatte 7. juni. Se presentasjonen som viser de nye skissene som viser hvor flott det kan bli for pasienter og ansatte i fremtiden.

 • 28.05.2019
  Høyden på Gaustad reduseres fra 72 til 49 meter

  Videreutviklingen av konseptene innebærer blant annet at de nye bygningene på Aker og på Gaustad blir lavere enn opprinnelig antatt. På Gaustad er høyden på byggene redusert fra 72 til 49 meter og arealet er fordelt på fire i stedet for tre bygg.

 • Skisse som viser et nytt sykehus på dagens Ullevål-tomt
  28.05.2019
  Det ville blitt dyrt å bygge på Ullevål

  Helse Sør Østs vurdering av Ullevål som alternativt regionsykehus i Oslo: Det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ul...

 • 24.05.2019
  Siv Jensen markerte starten på rivearbeider på Radiumhospitalet

  - Nå er reisen mot et nytt Radiumhospital endelig i gang. Gamle og forfalne bygninger skal erstattes med et nytt og moderne klinikkbygg. Det fortjener pasienter og pårørende. Og det fortjener de ansatte,  sa finansminister Siv Jensen 23. ma...

 • Planer for fødetilbud Aker og Gaustad
  22.05.2019
  Ligger an til 50-50 fordeling av fødsler mellom regionsykehuset og Aker

  22. mai sender OUS en rapport som beskriver fødetilbudet i de framtidige sykehusene.

 • 12.04.2019
  Aker+Ullevål=sant?

  To rapporter sendes fra Oslo universitetssykehus til Helse Sør-Øst 12 .april. Den ene viser hvilke utredninger som er gjort fram til i dag angående Ullevål. Den andre rapporten viser at det er svært utfordrende å gjennomføre en trinnvis fly...

 • Svein Petter Raknes fra Metier OEC
  04.04.2019
  Kan man flytte Rikshospitalet til Ullevål sykehus?

  Styret i Helse Sør-Øst vedtok 31. januar å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Rikshospitalet/Gaustad. HSØ har bedt OUS om å vurdere hvordan man kan flytte Rikshospitalet til Ullevål. 

 • Brukerutvalget 2017-2019
  11.03.2019
  Nye bygg og samling av fagmiljøer er viktigst for brukerutvalget

  Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus er opptatt av å få på plass nye sykehusbygg i Oslo så raskt som mulig, og ikke hvor de skal bygges. – Vi vil ha et nytt og moderne sykehus så raskt som mulig. Om det ligger på Gaustad eller Ullevå...

 • Nyfødt barn
  12.02.2019
  Trenger nye og gode sykehusbygg i Oslo

  Byggeplanene for Oslo universitetssykehus innebærer at det skal være nyfødtintensivavdeling på framtidens nye Aker sykehus. Planene prioriterer også satsing på og samling av psykisk helsevern og rusbehandling.

 • 06.12.2018
  Styret anbefaler å gå videre til forprosjekt

  Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok 6. desember å ta konseptrapporten for Aker og Gaustad til etterretning og anbefale Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.

 • 26.04.2018
  Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustad

  Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus svarer på kritikken mot nedleggelse av Ullevål sykehus som sto i Dagsavisen 19.april 2018.

Fant du det du lette etter?