HELSENORGE

Nye Aker 2031

Nye Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk.

​​​​​Fakta om Nye Aker

Les forprosjektrapporten på Helse Sør-Øst sine nettsider.​ Denne ligger til grunn for planleggingen av et av landets største akutt- og lokalsykehus, som bygges vegg i vegg med dagens Aker sykehus og den nye legevakten som åpner november 2023. På Aker får vi et stort somatisk sykehus og samlet det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet. ​

Vi økser sengekapasiteten ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet med nærmere 23 % (319 senger) sammenlignet med det vi i dag har ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Dette er somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger og postoperative senger. Vi får 303 senger til psykisk helse og avhengighet på Nye Aker. 259 døgnplasser til voksenpsykiatri og avhengighet, og 44 døgnplasser til barn og ungdom. I tillegg blir det poliklinikker og arealer til forskning og utvikling (FOU).  

Nye Aker får egen fødeavdeling med 11 fødestuer og 3 multifunksjonsrom for kvinner i svangerskap, fødsel og i barseltiden. Det blir 18 nyfødtintensivsenger.

Psykisk helse og avhengighet får bygg på mellom en og fire etasjer. 
Det blir moderne og lyse, luftige, trygge og gode innemiljøer, både for pasienter og medarbeidere. Det  blir ulike uteområder, både skjermede og mer åpne. ​

Det store akuttmottak får egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for fødende. 

Nye Aker får transportforbindelse under bakken i kulverter mellom den nye legevakten og akuttmottak, for pasienter og ansatte. Det blir landingsplass for helikopter med direkte heis fra taket til akuttmottak og diagnostikk og intervensjoner. 


Kontaktinformasjon

Helse Sør-Øst RHF​ er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Multiconsult er valgt som prosjekteringsgruppe til forprosjektet ved Nye Rikshospitalet.

Programleder (OUS) for Nye Aker er Sigrid Rannem. Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Følg oss gjerne på Instagram

​​Medvirkning i 2023

​Som del av funksjonsprosjektet skal OUS i 2023 medvirke på somatikkbygget. Medvirkning på bygget for psykisk helse og avhengighet starter i løpet av 2024. 

I løpet av funksjonsprosjektet må følgende på plass 
•         endelig rominnplassering av funksjonsrom innenfor virksomhetsområdet 
•         endelig beskrivelse av funksjons- og bygningsmessige krav for alle rom 
•         gi komplett bestykning av utstyr i det enkelte rom 


Slik forbereder du deg 

Skal du delta i medvirkningsgrupper eller bidra på annen måte? Da bør du sette deg inn i følgende: 

Gå til denne siden for å lese om medvirkning generelt. ​​​


​​Forprosjektet 2021-2022

Våren 2021 startet forprosjekt for Nye Aker. Her bidro flere hundre ansatte, inkludert verneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. 

Her kan du lese mer om hvilke grupper som er opprettet og lese referater fra de ulike møtene.

Her kan du lese forprosjektrapporten på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

​​​Historikk

​Alle rapportene fra prosjektet er offentlig tilgjengelige. Her finner du hoveddokumentene fra tidligere utredninger.​ 


Idéfase

Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Arbeidet ble gjennomført av OUS og omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset. OUS avsluttet arbeidet med idéfasen våren 2016. 


Målbilde

Basert på idéfasen utarbeidet Oslo universitetssykehus i 2016 forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. HSØ overtar prosjektet og OUS deltar med ansvar for medvirkning, forankring og organisasjonsutvikling.


Konseptfase

Våren 2018 ble det utarbeidet flere forslag til bygningsløsninger på Aker og Rikshospitalet. Disse ble evaluert blant annet ut fra nærhets- og avhengighetsbehov i sykehuset. Det foretrukne konseptet ble videreutviklet på høsten. OUS gjennomførte risikovurderinger for gjenværende aktivitet på Ullevål i juni og på høsten ble det gjennomført tilleggsutredning for inkludering av virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer i første utbyggingsetappe.

Konseptrapport - Videreutvikling av Aker og Gaustad (16.11.2018)

Konseptrapporten ble lagt frem for styret i HSØ i januar 2019. Styret godkjente rapporten og ba om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

Oppdatert konseptrapport med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi ble lagt frem for styret i juni 2019. Rapporten ble godkjent og lagt til grunn for det videre arbeidet. Styret tok kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning.

I desember 2019 bevilget Stortinget midler til oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i statsbudsjettet. 


Forberedelse til forprosjekt

Det er behov for flere virksomhetsavklaringer før oppstart av forprosjektet. Arbeid for konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS, og konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres. 

I forkant av forprosjektet er det også behov for å klargjøre problemstillinger som involverte flere funksjonsområder i sykehuset, slik som smittevern, intermediær, trykkammer, høysikkerhetsisolat, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling, universitetsarealer, undervisning og forskning med fler. 

Nye OUS opprettes som organisasjon med ansvar for å sikre involvering og medvirkning, legge til rette for god ibruktakelse av nye bygg, bidra til løsninger som sikrer gevinstrealisering og være en pådriver for tjenesteinnovasjon.


Forprosjekt

Oppstart mars 2021. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra OUS; ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

I OUS sitt ledermøte 7. desember 2021 blir det vedtatt å opprette et felles programstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Programstyret skal beslutte nødvendige avklaringer og prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde i den løpende gjennomføringen av programmene. Programstyret rapporterer til Ledermøtet i OUS.

Medvirkning organiseres i 42 medvirkningsgrupper med over 550 ansatte (inkludert tillitsvalgte og verneombud) og brukerrepresentanter. Over 1500 medvirkningsmøter blir gjennomført. Flere grupper melder om store endringer fra konseptstart til skisser i forprosjektet. Siste medvirkningsgruppe gjennomføres i oktober.​​

1. april 2022 ber Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal- og distriktsdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan. 

2. desember 2022 vedtar styret ved Oslo universitetssykehus HF at de anbefaler at forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal legges til grunn for videre byggeprosjekt. 16. desember vedtar styret i Helse Sør-Øst RHF å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen. 

28. februar 2023 ble den statlige reguleringspanen vedtatt.Tidslinje Nye Aker

 1. 28. februar 2023

  Statlig reguleringsplan vedtatt

 2. Desember 2022

  2. desember vedtar styret ved Oslo Universitetetssykehus at de anbefaler at forprosjektsrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal legges til grunn for videre byggeprosjekt. 16. desember vedtar styret i Helse Sør-Øst RHF å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen.

  – Jeg er glad for at styret i Helse Sør-Øst i dag har vedtatt å gå videre med Nye Aker og Nye Rikshospitalet. OUS har landets eldste sykehusbygg, og vi trenger nye bygg for å sikre optimal pasientbehandling også i framtida. Dette skal vi jobbe godt med i tida framover sammen med brukere, fagfolk og tillitsvalgte, sier administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth.

 3. Mars 2022

  Medvirkning er i full gang. 42 medvirkningsgrupper med over 550 ansatte (inkludert tillitsvalgte og verneombud). Brukerrepresentanter har også deltatt. Over 1500 medvirkningsmøter blir gjennomført. Flere grupper melder om store endringer fra konseptstart til skisser i forprosjektet. Siste medvirkningsgruppe gjennomføres i oktober.

 4. Desember 2021

  I OUS sitt ledermøte 7. desember 2021 blir det vedtatt å opprette et felles programstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Programstyret skal beslutte nødvendige avklaringer og prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde i den løpende gjennomføringen av programmene. Programstyret rapporterer til Ledermøtet i OUS.

 5. Mars 2021

  Oppstart forprosjekt

  Forprosjektet er siste ledd i ´tidligfaseplanlegging´ av sykehusbyggprosjektene og forutsetter en godkjent konseptrapport og godkjent mandat for forprosjektfasen. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra OUS; ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

  Digital skisse av Aker Sykehus. Det er sykehusbygninger og trær, med helsepersonell og pasienter som går ute i området.
 6. Høst 2019 - 2020

  Forberedelse til forprosjekt

  Det er behov for flere virksomhetsavklaringer før oppstart av forprosjektet. Arbeid for konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS, og konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres. I forkant av forprosjektet er det også behov for å klargjøre problemstillinger som involverte flere funksjonsområder i sykehuset, slik som smittevern, intermediær, trykkammer, høysikkerhetsisolat, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling, universitetsarealer, undervisning og forskning med fler. Nye OUS opprettes som organisasjon med ansvar for å sikre involvering og medvirkning, legge til rette for god ibruktakelse av nye bygg, bidra til løsninger som sikrer gevinstrealisering og være en pådriver for tjenesteinnovasjon.

 7. Desember 2019

  Stortinget bevilget midler til oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i statsbudsjettet.

 8. Juni 2019

  Oppdatert konseptrapport med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi ble lagt frem for styret. Rapporten ble godkjent og lagt til grunn for det videre arbeidet. Styret tok kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for OUS anbefalte at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker sykehus i etappe 1.

  Skisse av bygningene ved Nye Aker sykehus. Vi ser hele tomta fra et fugleperspektiv.
  Les styresak om oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad her
 9. Januar 2019

  Konseptrapport

  Konseptrapporten ble lagt frem for styret i HSØ. Styret godkjente rapporten og ba om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

  Du kan lese saksfremlegget her
 10. 2018

  Konseptfasen

  Formålet med konseptfase for nytt sykehus er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for arealbehov og kostnadsestimater, og valg av det konseptet som best oppfyller målene innenfor rammer som er fastsatt av HSØ. Våren 2018 ble det utarbeidet flere forslag til bygningsløsninger på Aker og Rikshospitalet. Disse ble evaluert blant annet ut fra nærhets- og avhengighetsbehov i sykehuset. Det foretrukne konseptet ble videreutviklet på høsten. OUS gjennomførte risikovurderinger for gjenværende aktivitet på Ullevål i juni og på høsten ble det gjennomført tilleggsutredning for inkludering av virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer i første utbyggingsetappe.

  Du kan lese konseptrapporten her
 11. Høst 2017

  Det ble forberedt for etappevis utbygging. Dimensjonering av nye sykehus ble gjennomført. HSØ opprettet prosjektorganisasjon (HSØ PO). Styret i HSØ gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfase. OUS forberedte medvirkning ved å opprette medvirkningsgrupper innen de enkelte funksjonsområder.

  Du kan lese saksframlegget om videreføring av planer for utviklingen av OUS (2017) her
 12. 2016

  Basert på idéfasen utarbeidet Oslo universitetssykehus forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. HSØ overtar prosjektet og OUS deltar med ansvar for medvirkning, forankring og organisasjonsutvikling.

  Du kan lese saksframlegget om videreføring av planer for utviklingen av OUS (2016) her
 13. 2013-2016

  Idéfasen

  Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Arbeidet med idéfasen ble gjennomført av OUS og omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset. OUS avsluttet arbeidet med idéfasen våren 2016. Det samlede idéfasearbeidet bestod av rapport som ble styrebehandlet i april 2015 og sluttrapporten ´konkretisering etter høring´. Styret i HSØ behandlet sak om idéfasen i juni 2016 og det ble bestemt at Aker og Rikshospitalet skal utvikles i parallell så langt det er praktisk mulig.

  Dokumenter fra idéfasen kan du finne her
Fant du det du lette etter?