Nye Aker

I perioden 2022-2030 skal det bygges et stort akutt- og lokalsykehus på Aker.

Nye Aker settes i drift i 2030. Her skal det bygges et stort akuttsykehus. Dette skal være lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. På Aker samles også det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet.

Sengekapasiteten ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet økes med nærmere 23 % (319 senger) sammenlignet med det vi i dag har ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Dette er somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger og postoperative senger. Se her for ytterligere spesifikasjon av tall fra dagens drift til økning i kapasitet på de nye sykehusene (pdf). I tillegg får Nye Aker en økning på 20 % (73 senger) innen psykisk helse og avhengighet. Somatisk behandling av barn blir samlet ved Nye Rikshospitalet. Unntaket er at også Nye Aker har 18 nyfødtintensivsenger for å behandle barn født på Aker, og som ikke trenger spesialbehandling ved Rikshospitalet.

Følg oss på Facebook og bli med på reisen til Nye OUS.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst

Nye Aker – 2030

Nye Aker skal settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal gi et godt lokalsykehustilbud for de østlige bydeler i Oslo. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helse og avhengighet for store deler av Oslo.

Det er skissert et stort, moderne akuttmottak med egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for fødende. Nye Aker vil ha kulvertforbindelse mellom den nye legevakten, som nå bygges på Aker, og akuttmottak, til bruk for pasienter og ansatte. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heis til akuttmottak og arealer for diagnostikk og intervensjoner. Samling av somatikk og psykisk helse og avhengighet (PHA) i samme sykehus vil understøtte mulighetene for å gi et godt somatisk tilbud til pasienter innlagt i PHA.

Nye Aker vil bli et moderne sykehus med personale, infrastruktur og utstyr tilrettelagt for fremtidsrettet og effektiv mottak, diagnostikk og behandling av pasienter. Samtidig skal sykehuset utvikle bedre tilgjengelighet og utnytte teknologi for å dele kompetanse, følge opp pasienter på avstand og utveksle erfaringer med kolleger i andre miljøer.

Gjennom arbeidet med konseptfasen (2018-2019) er de ytre rammene for Nye Aker definert og vedtatt både når det gjelder areal og kostnader, men mye arbeid står igjen. Alle arealer innen ulike funksjonsområder skal formes ut og detaljeres gjennom forprosjektfasen som vi startet 1. mars 2021.

Se video fra arkitektene om hvordan Nye Aker blir på YouTube.

Forprosjektet 2021

Våren 2021 startet forprosjekt for Nye Aker. Her bidrar flere hundre ansatte, inkludert verneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Den omfattende medvirkningsprosessen foregår i arbeidsgrupper på 8-10 ansatte per gruppe. Det er totalt ca 45 grupper. Det er i disse gruppene sykehusets lokale fageksperter medvirker og styrer utviklingen av fagområdene inn mot de nye sykehusene.

Deltakerne i medvirkningsprosessen representerer hver sine lokale fagmiljøer, og tar med seg innspill herfra videre inn i arbeidet gjennom våren og høsten frem til forprosjektrapporten leveres i løpet av 2022.

Her kan du lese mer om hvilke grupper som er opprettet og lese referater fra de ulike møtene.

I forkant av forprosjektet ble en rekke prosjekter, avklaringer og oppgaver forberedt og forankret arbeidet. Prosjekt- og arbeidsgrupper med ledere, nøkkelpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter har:

 • Avklart forventninger og muligheter
 • Gjennomgått og forankret programareal innen aktuelle funksjonsområder
 • Innhentet erfaringer, utviklingstrekk, nye modeller og behandlingsprinsipper for aktuelt fagområde

Her kan du se hvilke rapporter som kom ut av arbeidet i forkant av forprosjektet.

Prosjekteringsgruppe (arkitekter og rådgivende ingeniører)

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Etter en anbudskonkurranse våren 2020 vant RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco og Erichsen & Horgen kontrakten for forprosjektet for Nye Aker.

Hva skjer i reguleringsprosessen rundt Nye Aker og Nye Rikshospitalet?

Regulering av tomtene på Aker og Gaustad/Rikshospitalet har pågått i parallell siden våren 2017. For både Nye Aker og Nye Rikshospitalet blir det sendt inn planforslag til Oslo kommune (Plan, bygg og eiendom, PBE) desember 2020 der det i første omgang ble gjort en "komplettvurderinger" av all innsendt dokumentasjon. Deretter ble det gjort en formell saksbehandling før forslagene blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i 2021.

Har du spørsmål om Nye Aker?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Programleder for Nye Aker er Sigrid Rannem.


 

Tidslinje Nye Aker

 1. 1. mars 2021: Oppstart forprosjekt

  Forprosjektet er siste ledd i ´tidligfaseplanlegging´ av sykehusbyggprosjektene og forutsetter en godkjent konseptrapport og godkjent mandat for forprosjektfasen. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra OUS; ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

 2. Høst 2019 - høst 2020: Forberedelse til forprosjekt

  Det er behov for flere virksomhetsavklaringer før oppstart av forprosjektet. Arbeid for konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS, og konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres. I forkant av forprosjektet er det også behov for å klargjøre problemstillinger som involverte flere funksjonsområder i sykehuset, slik som smittevern, intermediær, trykkammer, høysikkerhetsisolat, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling, universitetsarealer, undervisning og forskning med fler. Nye OUS opprettes som organisasjon med ansvar for å sikre involvering og medvirkning, legge til rette for god ibruktakelse av nye bygg, bidra til løsninger som sikrer gevinstrealisering og være en pådriver for tjenesteinnovasjon.

 3. Desember 2019

  Stortinget bevilget midler til oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i statsbudsjettet.

 4. Juni 2019

  Oppdatert konseptrapport med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi ble lagt frem for styret. Rapporten ble godkjent og lagt til grunn for det videre arbeidet. Styret tok kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for OUS anbefalte at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker sykehus i etappe 1.

  050-2019 OUS - Oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad
 5. Januar 2019

  Konseptrapporten ble lagt frem for styret i HSØ. Styret godkjente rapporten og ba om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

  006-2019 Saksframlegg - OUS - Konseptrapport videreutv Aker og Gaustad
 6. 2018: Konseptfasen

  Konseptfasen hadde oppstart i februar. Formålet med konseptfase for nytt sykehus er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for arealbehov og kostnadsestimater, og valg av det konseptet som best oppfyller målene innenfor rammer som er fastsatt av HSØ. Våren 2018 ble det utarbeidet flere forslag til bygningsløsninger på Aker og Rikshospitalet. Disse ble evaluert blant annet ut fra nærhets- og avhengighetsbehov i sykehuset. Det foretrukne konseptet ble videreutviklet på høsten. OUS gjennomførte risikovurderinger for gjenværende aktivitet på Ullevål i juni og på høsten ble det gjennomført tilleggsutredning for inkludering av virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer i første utbyggingsetappe.

  Konseptrapport Aker og Gaustad
 7. Høst 2017: Forberedelse til konseptfasen

  Det ble forberedt for etappevis utbygging. Dimensjonering av nye sykehus ble gjennomført. HSØ opprettet prosjektorganisasjon (HSØ PO). Styret i HSØ gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfase. OUS forberedte medvirkning ved å opprette medvirkningsgrupper innen de enkelte funksjonsområder.

  072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS
 8. 2016: Målbildet

  Basert på idéfasen utarbeidet Oslo universitetssykehus forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. HSØ overtar prosjektet og OUS deltar med ansvar for medvirkning, forankring og organisasjonsutvikling.

  053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utvikling av OUS
 9. Vår 2013 - 2016: Idéfasen

  Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Arbeidet med idéfasen ble gjennomført av OUS og omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset. OUS avsluttet arbeidet med idéfasen våren 2016. Det samlede idéfasearbeidet bestod av rapport som ble styrebehandlet i april 2015 og sluttrapporten ´konkretisering etter høring´. Styret i HSØ behandlet sak om idéfasen i juni 2016 og det ble bestemt at Aker og Rikshospitalet skal utvikles i parallell så langt det er praktisk mulig.

  Rapporter fra idéfasen
Fant du det du lette etter?