HELSENORGE

Storbylegevakten 2023

Oslo kommune bygger ny legevakt på Aker sykehusområde i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Legevakten i Storgata flytter inn i november 2023.

Det nye legevaktsbygget bygges på området til Aker sykehus, og adressen blir Trondheimsveien 233. Byggestart var i mars 2020 og legevakten i Storgata flytter inn i det nye bygget i november 2023. 

Det nye legevaktsbygget skal ha samme rolle i behandlingskjeden som legevakten i Storgata har i dag, men det legges til rette for at rollen kan utvikle seg videre. Når Nye Aker sykehus står ferdig i 2031 vil legevakten ha umiddelbar nærhet til et fullverdig akuttsykehus​.​​

Oslo kommune er eier og byggherre for prosjektet, og Oslo universitetssykehus skal leie omtrent 60 % av arealene. OUS sin del av bygget vil i tillegg til Skadelegevakt inneholde ortopedisk poliklinikk, 7 operasjonsstuer (ortopediske) med tilhørende postoperativ og sengepost (ny-utvidet), håndterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt 1 stue til tannbehandling i narkose (ny).

OSBL_Forprosjekt_rapport_2.0.pdf (31. august 2018)

Nettsidene til Oslo kommune om det nye legevaktsbygget​

Følg med på bloggen til Skanska om byggeprosjektet

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Tidslinje Storbylegevakten

 1. 2023: Ferdigstillelse av bygget

  Legevakten i Storgata flytter inn i november 2023

 2. 2020: Klarsignal for ny Storbylegevakt

  I februar vedtar bystyret i Oslo utbygging og finansiering av ny Storbylegevakt på Aker sykehus. OUS og Helseetaten blir leietakere. I mars startet bygging av Storbylegevakten.

  Oppstart gravearbeid Oslo storbylegevakt
 3. 2019

  Medvirkningsprosessen fortsetter frem til våren. Resultatet av arbeidet blir dokumentert i rapport "Pasientflyt/logistikkflyt, arbeidsganger og trygghet". Arbeidet med organisasjonsutvikling starter og vil fortsette frem til ferdigstillelse i 2023. I slutten av august er det rivestart på tomten på Aker.

  Pasientflyt/logistikkflyt, arbeidsganger og trygghet- samlet rapport 2019
 4. 2018: Forprosjekt

  Forprosjektet er en videreutvikling av skisseprosjektet levert 31. januar 2018. I planlegging av forprosjektet var samhandling med ansatte en sentral del. Prosjektering gjennomføres med kontinuerlig medvirkningsprosess, med arbeidsgrupper bestående av representanter fra Oslo kommune og OUS. Forprosjektet blir avsluttet i august.

  På høsten (frem til vår 2019) blir det gjennomført medvirkningsprosess for pasientflyt, logistikkflyt og arbeidsganger, samt prosess om detaljering av utvalgte rom.

  Illustrasjon av Oslo storbylegevakt
  Oslo storbylegevakt - Forprosjektrapport
 5. 2017: Forberedelse til forprosjekt

  I mars blir det inngått en samarbeidsavtale om gjennomføring av forprosjekt mellom Oslo kommune og OUS, i regi av eier og byggherre Oslo kommune/Omsorgsbygg. HSØ vedtar at Oslo kommune kan kjøpe tomt på Aker. Prosjekteringsgruppen for Oslo storbylegevakt blir kontrahert i juni. I løpet av høsten starter arbeidet med et felles planprogram for prosjektene Nye Aker og Oslo storbylegevakt. Storbylegevaktprosjektet rapporterer til Oslo kommune, og er ikke del av HSØ sin portefølje. Planen er at OUS skal eie og bruke 60 % av arealene til spesialisthelsetjenester. Arbeidet med forprosjektet starter dette året, under ledelse av Omsorgsbygg.

 6. 2016: Forberedelse til forprosjekt

  Prosjekt "Tjenestedesign storbylegevakt" ble gjennomført ved tjenestedesignbyrået Comte Bureau. Formålet med prosjektet var å anvende tjenestedesign for å bistå i arbeidet med å komme frem til og beskrive hensiktsmessig pasientflyt for de ulike brukerreisene i en ny storbylegevakt. Dette innebar å avklare dagens utfordringsområder og løfte frem muligheter for pasientflyten i den nye storbylegevakten, utforme pasientflyter, og beskrive krav til nærhet mellom funksjoner og avhengigheter til andre tjenester. Dette var en prosess hvor ansatte og brukere fra legevakten deltok, og hvor de også avholdte fysiske simuleringer. Resultatet fra arbeidet har fungert som undermateriale for å konkretisere arealbehovet i skisse og forprosjekteringsarbeidet. Prosessen ble gjennomført av Omsorgsbygg og brukergrupper fra Oslo kommune og OUS.

  Video - simulering av ny storbylegevakt
 7. 2016: Forberedelse til forprosjekt

  HSØ besluttet i juni å etablere lokalsykehus på Aker sykehus og i september besluttet byrådet å etablere Oslo storbylegevakt på området. Konseptvalgutredningen ble godkjent for videreføring til forprosjektfasen.

  Sluttrapport tjenestedesign 2016
 8. 2014 - 2016

  De tidligere utredningene dannet basis da man gikk videre med prosjektet i 2014. Det var allerede gjort mye arbeid med areal og funksjonsbeskrivelser. Det var allikevel nødvendig å avsjekke med virksomheten om det var skjedd endringer de siste årene som ville ha betydning for fremtidige bygg. Samtidig var det nødvendig å sikre seg at fremtidens utfordringer og digitale muligheter ble ivaretatt.

  Oslo kommune hadde et pågående idéfaseprosjekt for å finne velegnet lokalitet. Utredning viste til etablering av ny storbylegevakt på Aker, Ullevål eller Gaustad. Idéfaseprosjektet ved OUS koordinerte utbyggingsplan med kommunens storbylegevaktprosjekt, hvor man så på hvordan en nyetablert storbylegevakt kan plasseres i nærheten av sykehuset i de ulike løsningsforslagene. Konseptet fra Storgata 40 bør videreføres og utvikles videre og må møte den fremtidige befolkningsveksten samt sikre unødige sykehusinnleggelser.

  Idéfaserapport 2.0
 9. 2008 - 2012

  Arbeidet med Oslo storbylegevakt ble igangsatt i 2008. Det var besluttet å legge denne på den såkalte trekanttomta på Ullevål. Oslo kommune, HSØ og Ullevål universitetssykehus ønsket å utrede "fremtidens storbylegevakt". Utredningen skal belyse hva som vil være ønskelig og visjonær videreutvikling av legevakten for de neste 5 år og for perioden frem mot 2020. Hovedmålet er at fremtidens storbylegevakt er tilpasset befolkningens nåværende og fremtidige behov og ønsker.

  Frem til april 2008 ble det gjennomført et forprosjekt, hvor målet var å utrede ønsket innhold i og omfang av fremtidens storbylegevakt.

  I 2011 og 2012 ble konseptvalgutredning, hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram utarbeidet.

  Fremtidens Storbylegevakt i Oslo - forprosjekt 2008
Fant du det du lette etter?