Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet

Ansvarsområdet for seksjonen er barn og unge med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå.

Habilitering omfatter den totale livssituasjonen til barnet, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelte barn skal mestre livssituasjonen sin best mulig. Habilitering setter barnets behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. 

Tjenestetilbud innen habilitering har som mål at barnet og familien skal kunne fungere best mulig og er individuelt tilpasset behovet til det enkelte barn og familien. Tilbudet på Rikshospitalet er bygget opp rundt funksjonsteam og oppfølgingsprogram som kan supplere tilbudet som blir gitt i spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Enheten på Rikshospitalet ledes av Kjersti Ramstad.

Les mer om Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet

Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet

 

Pasientkoordinatorer og administrasjonskonsulent

Pasientkoordinatorene er seksjonens ansikt utad. De setter opp timer for pasientene, bestiller hotell når det er nødvendig og svarer på praktiske spørsmål om oppholdet på Rikshospitalet innenfor telefontidene. De har også oversikt over ventelistene. Administrasjonskonsulenten er seksjonens ansikt innad med ansvar for praktiske spørsmål vedr. personalet (inkl. ansettelser) og den daglige driften.

Pasientkoordinatorer:

 • Annica Johansson tlf. 23070203
 • Anita Aas tlf. 23070202

Spise- og ernæringsteam:

 • Mia Unhjem tlf. 23070208   Bare mandager

Administrasjonskonsulent:

 • Marianne Stokke Lønaas tlf. 23070208  Tirsdag-fredag

 

Kommunikasjonsteam

Kommunikasjonsteamet er et tverrfaglig team som får henvist barn og ungdom fra hele landet med behov for eller som allerede bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Utredningen gjøres av flere faggrupper (spesialpedagog, psykolog, ergoterapeut og lege) og i samarbeid med familien og det lokale hjelpeapparatet.

Lokale fagpersoner kan være med på deler av eller hele utredningen. Utskrivingssamtale siste dagen kan arrangeres som videokonferanse hvis det er ønske om det.

Utredningen innebærer kartlegging av:

 • barnets ressurser
 • hva de mestrer og interesserer seg for
 • behov for tilrettelegging
 • medisinske faktorer
 • vurdering av kognisjon
 • språkforståelse
 • talespråk
 • motorikk
 • sensoriske funksjoner
 • hvilken betjeningsform som egner seg best

Mål for utredningen:

 • å finne fram til barnets muligheter for kommunikasjon

Hvilke barn henvises til oss: 

 • Barn og unge, 0 til 18 år, med store bevegelses- og talevansker eller manglende tale.
 • De har medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer, funksjonshemminger eller tilstander med tilsvarende symptomer.
 • De er primært i uttrykksmiddelgruppen. (forstår langt mer enn det de selv er i stand til å uttrykke).
 • De har behov for en varig alternativ kommunikasjonsform som erstatter talen. Det kan være hjelpemidler i form av lav- eller høyteknologiske løsninger.

Henvisninger kommer fra Habiliteringstjenestene 

Opplysninger som er viktige i henvisninger til kommunikasjonsteamet.pdf

Kommunikasjonsteamet består av:

Spesialpedagog:

 • Lisbeth Seeland (teamleder) tlf. 23070214

Psykologspesialist:

 • Helene Eidsmo Barder tlf. 23070218

Spesialergoterapeut:

 • Hilde Aven Lillehaug tlf. 23072273

Spise- og ernæringsteam

Spise- og ernæringsteamet gjør tverrfaglige utredninger av barn med spise- og ernæringsvansker.

Aktuelle pasientgrupper er barn som spiser for lite (spisevegring), barn som ikke spiser de konsistenstyper som forventes ut fra alderen, barn med svelgevansker og/ eller som har utfordringer på grunn av svært begrenset matvareutvalg (selektive spisevansker). De fleste som henvises har unormal spiseutvikling fordi de har vært syke i tidlig barndom og mange av barna får ernæring gjennom magesonde (gastrostomi).


De barna som kommer til Spise- og ernæringsteamet er stort sett barn som har behov for:

 • et opphold som gir mulighet for en bred, tverrfaglig vurdering av spisevanskene og drøfting av tiltak i nært samarbeid med foreldrene
 • utredning av svelgfunksjon ved hjelp av videofluoroskopi - Svelgfilming hos barn 
 • diagnostisk utredning av selektive spisevansker i samarbeid med lokal BUP (barne- og ungdomspsykiatri)


Teamet samarbeider med lokale spiseteam ved barneavdelinger andre steder.

Vi er nært knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Det tverrfaglige teamet består av:

Kliniske ernæringsfysiologer:

 • Nina C. Løvhøiden (teamleder)          tlf. 23070186
 • Kjersti Birketvedt                                  tlf. 2307018

Sykepleier:

 • Mia C. Unhjem                                      tlf. 23071661

Spesialpedagog:

 • Elna Thurmann-Nielsen                       tlf. 23070213

Psykologspesialist:

 • Helle Schiørbeck                                    tlf. 23070223

Logoped:

 • Malin K. Sinding                                      tlf. 23070188

Leger:

 • Selma M. Larsen (barnelege)                tlf 23 074584
 • Ingrid B. Helland (barnenevrolog)        tlf 23 072316
   

Ingrid B. Helland er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

 

Bevegelsesteam

Bevegelsesteamet gjør funksjonsutredninger av barn med bevegelsesforstyrrelser.

Vi behandler med botulinumtoksin («Botox») og følger opp barn som har operert in medikamentpumpe for intratekal baklofenbehandling. Laboratorium for 3D- databasert bevegelsesanalyse (DBA) utfører ganganalyse og er en del av bevegelsesteamet. Vi samarbeider tett med ortopeder, nevrokirurger og ortopediingeniører på Rikshospitalet. Mange av vurderingene for behandling gjøres i tverrfaglige klinikker med flere yrkesgrupper til stede. Barn med cerebral parese er vår største pasientgruppe.

Vi bistår også i vurderingene av barn med bevegelsesforstyrrelser av ukjent årsak og /eller komplekse smertetilstander og/eller langvarig utmattelse som utredes ved Barneavdeling for nevrofag.

Vi er knyttet til Cerebral Parese Oppfølgingprogram (CPOP), til Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander (EMAN) og til Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (RKBB).

Spesialfysioterapeuter:

 • Birgitte Marie Heidel tlf. 23070193 (koordinator teammøter)
 • Tone Sætrang tlf. 23072272 (koordinator fysioterapeuter)
 • Merete Aarsland Fosdahl tlf. 23070196 (daglig leder bevegelseslaboratoriet)
 • Marie Johansson tlf. 23070191 (bevegelseslaboratoriet)
 • Stine Hansen tlf. 23070182
 • Elizabeth Holtebekk tlf. 23072899 (EMAN)

Spesialergoterapeuter:

 • Erika Longe Grønner tlf. 23072273 (koordinator ergoterapeuter)
 • Hilde Aven Lillehaug tlf. 23072273

Leger (spesialister i barnesykdommer):

 •  Sturla Owren Solheim tlf. 23070204 (faglig leder Laboratorium for databasert bevegelsesanalyse)
 • Tobias Idelberger tlf. 23073176 («Botox» med ultralyd, baklofen)
 • Selma Mujezinovic Larsen tlf. 23073195
 • Kjersti Ramstad tlf. 23070173 (seksjonsleder)

Oppfølgingsprogrammer

Nevropsykologene ved seksjonen jobber hovedsakelig med oppfølging og utredning av barn og ungdom med ervervede skader i sentralnervesystemet.

Oppfølging av barn med hjernesvulst:

OUS har et tverrfaglig oppfølgingsprogram for barn og ungdom som behandles for en svulst i hjernen. Når det oppdages en svulst i hjernen på et barn eller en ungdom er som oftest første steg i behandlingen kirurgi. Videre behandling er avhengig av type svulst. For noen er det ikke nødvendig med videre behandling, for andre kan behandling med cytostatika eller stråling, eller begge deler, være nødvendig. Oppfølgingen består i tilbud om støttesamtaler for barnet/ungdommen samt foreldre og søsken den i tiden de er innlagt på sykehuset. Etter avsluttet behandling får barnet/ ungdommen tilbud om nevropsykologiske utredninger 1, 2 og 5 år etter diagnose. Dette fordi svulsten og behandling gir økt risiko for kognitive senfølger, som for eksempel vansker med oppmerksomhet/konsentrasjon, arbeidshukommelse, psykomotorisk tempo eller hukommelse. Dette varierer både i type skade og omfang, og hos noen ses ikke slike følger. Hvis det er følgevansker etter sykdommen er det viktig at disse beskrives slik at barnet/ ungdommen kan få riktig og tilpasset opplæring i barnehage/ skole.

Oppfølging av barn som levertransplanteres:

Barn som er født med eller utvikler alvorlig leversykdom må noen ganger gjennomgå levertransplantasjon. Det er kjent at dette kan påvirke utvikling og det er i gruppen barn som har vært gjennom levertransplantasjon økt risiko kognitive vansker. På grunn av dette er det på Rikshospitalet et standardisert oppfølgingsprogram for barn/ ungdom som er levertransplantert. Kognitiv, emosjonell og psykososial utvikling følges. Kognitiv utvikling kartlegges med nevropsykologiske undersøkelser ett år etter transplantasjon, ved 5 års alder og det året barnet blir 13 år for å beskrive eventuelle behov for støttetiltak/ tilrettelegging i barnehage eller skole. Psykososial og emosjonell utvikling følges for å kunne veilede og ved behov henvise til lokalt hjelpeapparat.

Nevropsykologisk utredning av barn/ ungdom med hjerneskader:


Etter ulykker, infeksjoner i sentralnervesystemet, hjerneblødninger, stoffskiftesykdommer og/ eller annen sykdom eller skade som gir mistanke om kognitive følgevirkninger internhenvises noen barn og ungdommer av leger ved OUS til nevropsykologisk utredning og kartlegging med tanke på vurdering av hjelpebehov og eventuelle behov for viderehenvisning til lokalt hjelpeapparat.

Oppfølging av prematurt fødte:

De som er født før uke 28 eller har fødselsvekt under 1000 g.

De fleste for tidlig fødte barn vokser opp uten at de opplever spesielle vansker, men gruppen sett under ett, og spesielt såkalt ekstrempremature, har en betydelig høyere risiko for å utvikle vansker enn fullbårne barn.  Oppfølgingsprogrammet er i samarbeid med nyfødtleger og fysioterapeuter. Barna blir kalt inn til konsultasjon ved korrigert alder 6 måneder, 12 måneder og videre ved 2 års korrigert alder og 5 år, året før skolestart.

Nevropsykologene som jobber med dette er:

 • Anne-Britt Skarbø tlf. 23070215 (psykologspesialist)
 • Helene Eidsmo Barder tlf. 23070218 (PhD, psykologspesialist)
 • Martin Matre tlf. 23070222 (psykolog)

Kontakt

Telefon
02770 , 23070203
mandag - fredag 09.00-12.00 og 13.00-15.00
E-post
Postadresse

Oslo univesitetssykehuset, Rikshospitalet
Seksjon for nevrohabilitering - barn
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Google maps)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 02770 , 23 07 00 00

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag-fredag kl 08.00-17.00.

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.

Tlf: 23 07 34 00

Fax: 23 07 34 10

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@kul.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i Narvesenkiosken i hovedinngangen, bygg B1

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet


Gaustad hotell er et tilbud til pasienter og pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Oslo universitetssykehus. Tilbudet gjelder ikke pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, telefon for utgående samtaler, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Internett og sosiale medier

​Internett på Rikshospitalet

For å bruke internett på Rikshospitalet må du ha med egen PC. Området ved automatkantinen bak Hovedresepsjonen i 1. etg. (Glassgata) er trådløst og er tilgjengelig for pasienter. Du får kode ved å henvende deg i hovedresepsjonen.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende. Du har også tilgang til Internett hos Lærings- og mestringssenteret, samt i vestibylen på Kvinne- og barneklinikken.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Automatkantina (bak resepsjonen)
Myntautomater med diverse mat, drikke og snacks. Åpent hele døgnet.

Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell
Frokost 07:00-09:30
Lunsj 11:45-13:30
Middag 16:30-18:30
Kveldsmat 19:00-20:00
Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se www.trafikanten.no eller ring 177.

Minibank

​Minibank på Rikshospitalet

Minibank finnes ved poliklinikk for prøvetaking ved hovedresepsjonen, i bygg B1.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode parkeringsmuligheter i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger ca. 250 meters gange fra hovedinngangen.

Adkomsttorget
På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen.

Korttidsgarasje
Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er 2 timer, til en dyrere takst en ellers i sykehuset. Vi henviser i stedet alle besøkende til parkeringshuset ved innkjørselen til sykehuset.

I denne garasjen er det også etablert 15 plasser for forflytningshemmede med maksimalt tillatt parkeringstid 4 timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift i hele garasjen, men må overholde maksimalt tillatt parkeringstid.

Ved eiendomsseksjonen
På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat.

Pasienthotellet
Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Ellers henvises til parkeringshuset.

Foreldreparkering
Ledsagere til inneliggende pasienter under 18 år parkerer uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3). Behandlende klinikk gir rekvisisjon som kan leveres i resepsjonen. Du blir tildelt en parkeringstillatelse via parkeringssystemet og har ikke behov for tillatelse i bilens frontrute.


Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingssteder. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon.

Sykehuset anbefaler allikevel at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling
Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (f.eks. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten og hvis du ikke trenger hele parkeringstiden blir det overskytende beløp refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten
 2. Reserver et beløp
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten
 4. Når du avslutter besøket så trekk betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift, eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon
Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen og du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Priser for parkering
Parkeringstid kan kjøpes for 32 kr pr. time (maksimal kostnad 240 kr. pr. døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukekort selges for 830 kr på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Korttidsgarasjen: 60 kr pr. time, maks 2 timer. Avgiftstid: Alle dager, hele døgnet.

Kontakt
Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000

Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260

Link til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen:  https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/parkeringsregisteret#/kart/59.936611,10.736655,14?_k=dvu1j

Kart
Se kart over  Rikshospitalet

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Rom til bruk for tros- og livssynsritualer

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Spise- og ernæringsvansker hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spise-og-erneringsvansker-hos-barnSpise- og ernæringsvansker hos barnSSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltak

Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (RKBB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-nevrofag/seksjon-for-nevrohabilitering-barn-rikshospitalet/regional-kompetansetjeneste-for-habilitering-av-barn-med-bevegelsesforstyrrelser-rkbbRegional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (RKBB)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.