HELSENORGE

Symptomer og tilstander

De fleste pasienter i palliativ fase har mange symptomer, tegn og lidelser samtidig. Disse kan variere over tid, og noen kan komme akutt. Symptomene kan skyldes både den aktuelle sykdommen, andre kroniske lidelser og gjennomgått behandling. Symptomer er en personlig opplevelse som i varierende grad påvirkes av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. En helhetlig tilnærming med en systematisk kartlegging er derfor nødvendig for en individuell behandling og lindring. Pasientens oppfatning av hva som bør prioriteres, bør tillegges vekt.  Målet er hele tiden best mulig livskvalitet.
Her har vi samlet relevant litteratur som omhandler symptomer og tilstander pasienter med kreft i palliativ fase kan oppleve, inkludert behandlingsprinsipper for disse.

Delirium

Delirium – Nasjonalt handlingsprogramDelirium - LegemiddelhåndbokenDelirium – forebygging, diagnostikk og behandling

Relevant litteratur

Kliniske retningslinjer fra ESMO for behandling av delirium hos voksnekreftpasienter

Dyspné

Dyspné – Nasjonalt handlingsprogramDyspné - Legemiddelhåndboken Undervisningsfilmer om lindring av tung pust

Relevant litteratur
Tungpust en metaanalyse

Depresjon

Depresjonslidelse hos pasienter med langtkommet kreft

Kvalme

Kvalme – Nasjonalt handlingsprogramKvalme og oppkast/brekninger - Legemiddelhåndboken

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen – Nasjonalt handlingsprogram

Malign medullakompresjon

Malign medullakompresjon – Nasjonalt handlingsprogramMalign medullakompresjon – Regionalt pasientforløp

Munnhuleplager

Munntørrhet og andre plager i munn og svelg– Nasjonalt handlingsprogramMunnstell til voksne pasienterHåndtering bivirkninger i munnslimhinner som følge av strålebehandling mot ØNH-regionen

Obstipasjon

Obstipasjon – Nasjonalt handlingsprogramObstipasjon hos pasienter som får antiemetika og kjemoterapi – forebygging og behandling

Relevant litteratur
Retningslinjer fra ESMO om diagnostisering og behandling av obstipasjon ved avansertkreftsykdom

Smerte

Smerte – Nasjonalt handlingsprogramTunnelert spinal- eller epiduralkateter Ny klassifisering av kronisk kreft-relatert smerte fra IASP2019Ny klassifisering av nevropatisk smerte fra IASP 2019

Relevant litteratur

Retningslinjer fra ESMO om behandling av kreftsmerter hos voksneSmertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringSystematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjon

Strålebehandling

Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser – Nasjonalt handlingsprogram
4.10 Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 14.10.2019 (helsebiblioteket.no)

Fagprosedyrer

Tunnelert spinal - eller epiduralkatetreCADD-Legacy pumpe, modell 6300 Kreftsår – sårstell – topikal behandling
Fant du det du lette etter?