HELSENORGE
Øyeavdelingen

Bakre partiell hornhinnetransplantasjon

Ved sykdom i bakre deler av hornhinnen (f eks Fuchs dystrofi) kan man transplantere bare bakre del av hornhinnen, såkalt DSAEK eller DMEK operasjon.

Innledning

Ved en DSAEK eller DMEK operasjon erstattes den syke delen av hornhinnen (det indre laget, endotelet) med en ny. Når hornhinnen blir uklar, kan ikke lysstråler nå netthinnen i øyet. Det medfører dårlig syn og i verste fall blindhet.

Under selve operasjonen fjernes den sentrale delen av endotelet som erstattes av et friskt endotel. Donor- endotelet blir operert inn i øyet via et lite snitt som bare krever noen få sting som kan fjernes etter ca 1 – 2 måneder. Donorhornhinner kommer fra avdøde.

Hensikten med operasjonen er å forbedre synet når dette er redusert på grunn av uklar hornhinne, når årsaken sitter i endotelcellelaget på innsiden av hornhinnen. Dersom uklarhetene sitter i fremre og midtre del av hornhinnen, må det gjøres en vanlig gjennomgripende hornhinnetransplantasjon.

Henvisning og vurdering

I tråd med etablert praksis for arbeidsfordeling mellom Øyeavdelingen OUS og privatpraktiserende avtalespesialister, ber vi om at privatpraktiserende avtalespesialist først kontaktes ved behov for spesialistvurdering. Dette for å sikre en enhetlig og god tjeneste. 

Oversikt over avtalespesialister i øyesykdommer på Helse Sør-Øst sine nettsider (Velg «Legespesialister»)

Avdelingen tar først og fremst imot henvisninger fra øyeleger i privat praksis og leger på andre øyeavdelinger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp vil alle leger kunne henvise til oss.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehuset til henvisningsmottaketHelsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

For at vi best mulig skal kunne vurdere søknadene og planlegge undersøkelser og behandling hos oss, må vi vite en del om pasienten. Henvisningene skal derfor inneholde opplysninger om:

 • Navn, fullt fødselsnummer og telefonnummer
 • Forslag til diagnose
 • Pasientens problem, varighet
 • Undersøkelse av begge øynene. Dette forutsettes gjort hos henvisende øyelege
 • Synsstyrke (inkludert refraksjon)/øyetrykk

Videre vil vi alltid ha opplysninger om andre sykdommer som kan påvirke øynene, for eksempel diabetes.

For alle pasienter der det kan bli aktuelt med operasjon trenger vi opplysninger om andre sykdommer. Dette gjelder spesielt ved mulighet for behov for narkose:

 • Hjertesykdom?
 • Lungesykdom?
 • Allergier?
 • Allmenntilstand?
 • Kan pasienten f. eks gå opp 1 etasje uten problemer?

Dersom henvisende lege har liste over pasientens faste medisiner vil vi ha denne sammen med henvisningen.

Selv vil vi prøve å gi tilbakemelding om pasienten til henvisende lege så fort som mulig. Behandlingen av pasienten er stadig mer avhengig av et godt samarbeid mellom flere aktører.

Før

I de fleste tilfeller utføres operasjonen poliklinisk (dagkirurgisk). Du kan spise som normalt og ta medisiner som normalt før operasjonen. Blodfortynnende bør midlertidig stoppes i forbindelse med inngrepet. Dette blir avgjort ved forundersøkelsen og gjort i samråd med din egen lege. Dersom du får øyekatarr eller er forkjølet eller bruker antibiotika mot en infeksjon må dette meldes fra om.

Under

På sykehuset blir du tatt i mot av en sykepleier. Du kan beholde dine vanlige klær, men du får på degrene skoposer, en hette og en engangsfrakk. Operasjonen foregår mens du ligger i en spesiell operasjonsstol. Ansiktet for øvrig blir dekket til.

Gjør det vondt?

Selve operasjonen foregår som regel i lokalbedøvelse. Selve sprøytestikket kjennes, men ellers er operasjonen smertefri. I tillegg til bedøvelsen får man en avslappende tablett ca 1 time før operasjonen.  Første døgnet etter operasjonen kan øyet være smertefullt. Smertestillende medisiner vil i de fleste tilfeller ta bort smerten.

Hvor lenge varer behandlingen? 

Inngrepet varer vanligvis mellom 30 minutter og 1 time. Noen ganger må det gjøres en liten justering av endoteltransplantatet dagen eller ukene etter operasjon, men som regel er ikke dette nødvendig. 

Etter

Etter operasjonen må man være på sykehuset i noen timer. Operatøren vil så se på øyet, og man kan deretter reise hjem.

Forholdsregler 

 • Unngå å vaske håret de første dagene etter operasjonen.
 • Du må ikke trykke på det opererte øyet.
 • Unngå å løfte tungt, samt fysisk aktivitet som gir høy puls de første ukene

Oppfølging

Etter operasjonen er det nødvendig med faste kontroller hos øyelege. Du må bruke øyedråper mot betennelse og avstøtning i mange måneder. Det vil noen ganger skje ved vår øyeavdeling, og i andre tilfeller hos den øyelege/øyeavdeling som henviste til operasjon. Hyppigheten av kontroller vil variere, men i de fleste tilfeller vil det være dagen etter operasjon, etter en uke, dernest 3-4 uker etter operasjon. Etter det vil det være kontroll hver 2-3 måned.

Vær oppmerksom

Bivirkninger og komplikasjoner 

Om man skulle merke at synet begynner å avta igjen, eller at øyet blir mer rødt og irritert, samt at man blir mer lyssky, er det viktig at man straks oppsøker øyelege. Disse symptomene kan være tegn på betennelse eller avstøtning.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?