Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Foreldremestring (PMTO)

Foreldremestringsprogrammet PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Behandlingen har som mål at foreldre og barn skal få det bedre sammen, ved at barna lærer å respektere og følge grensesetting og følge voksnes råd. Dette vil også gjøre barnet i bedre stand til å fungere godt sammen med andre barn.

Henvisning og vurdering

For å få innleggelse i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen og legevakt er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten vil da avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Henvisninger til Oslo universitetssykehus sendes til sentralt henvisningsmottak.

Før

Under

MTO‐tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie.
Det er regelmessige møter mellom terapeuten og foreldrene, og foreldrene får hjemmeoppgaver mellom hvert møte.

Begge foreldre bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre, som bor sammen med barnet, bør alternativt delta. Barnet deltar på møtene ved behov.

Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet. Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen mellom foreldre og barn. Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen. Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet

PMTO-samtalene varer omtrent 1 time hver gang, og gjentas regelmessig over en periode på ca 6–9 måneder.

Tips og råd til foreldre om PMTO-programmetMer informasjon om PMTO fra atferdssenteret.no

Etter

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?