HELSENORGE
Nevrologisk avdeling

Fysioterapi ved MS

MS er en sykdom som kan angripe ulike deler av nervesystemet og dermed gi ulike funksjonsutfordringer. Fysioterapi kan bidra til å øke livskvalitet og evnen til aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Innledning

Eksempler på funksjonsutfordringer kan være: 

  • nedsatt bevegelseskontroll, balanse og stabilitet
  • endret følesans og muskelkraft i ulike kroppsdeler
  • plager med økt spenning i noen muskler (spastisitet)
  • smerter
  • fatigue
  • nedsatt lungefunksjon og blære- og tarmfunksjon 


Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Sykdommen kan gi dårligere gangfunksjon, forflytningsevne og evne til å utføre daglige aktivitet og stell. Noen vil kunne ha behov for ulike ganghjelpemidler, ortopediske hjelpemidler, og eventuelt rullestol. Andre trenger tilrettelegging i hjemmet og hjelp til stell og mer omfattende tiltak. 

Fysioterapeuter behandler pasienter med MS i spesialist- og primærhelsetjenesten (hjemmetjenester og på fysikalske institutter). Vi anbefaler at du tar kontakt med lokal fysioterapeut så snart som mulig etter diagnose, for å få gjort en grundig funksjonsvurdering. Dette danner grunnlaget for å kunne følge deg over tid, og utføre tiltak etter behov.

Det finnes også et tilbud om kommunal fysioterapi i hjemmet. Dette er et tilbud til deg som har behov for behandling/trening i hjemmet, og har utfordringer med å komme deg til annet behandlingssted. Du får tilbud om oppfølging i hjemmet i en periode for å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, slik at du kan mestre hverdagen din best mulig.

Det kommunale fysio- og ergoterapitilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig å søke eller ha henvisning fra lege. Det kan være egenandel på enkelte tilrettelegginger, som for eksempel trappeheis og døråpner. Det kan være noe ventetid på tilbudet, avhengig av hastegraden på henvendelsen.

Under

I spesialisthelsetjenesten er fysioterapeuten involvert både i poliklinisk virksomhet og ved innleggelse. Fysioterapeuten gjør en individuell vurdering av funksjonsbegrensning, og anbefaler videre tiltak tilpasset deg. For mange er det viktig med tilrettelegging, veiledning og dosering av øvelser og aktivitet for best mulig utførelse. 

Dette kan for eksempel være:
  • hjelpemidler 
  • rehabiliteringsopphold
  • gruppe- eller individuell oppfølging
  • tilpasset trening og egenaktivitet
Tilpasset trening kan gi en bedre kroppsbevissthet, og dermed gjøre det lettere for deg å avgjøre hva du tåler og hva som er gunstig for din egen helse. I det senere er det forskning som tyder på at god trening er med på å forsinke ytterligere funksjonstap ved MS.

Ved innleggelse kan det også være aktuelt med behandlingstiltak avhengig av din funksjon og symptomer. Ved sykehuset bidrar fysioterapeuten inn i pasientkurs for deg som nylig har fått diagnosen.

Noen kan ha godt utbytte av et rehabiliteringsopphold. Her får du tett oppfølging over 2-4 uker. Eksempler på steder som tilbyr rehabiliteringsopphold er MS-senteret i Hakadal, N.K.S. Helsehus Akershus eller Unicare Steffensrud. Du kan henvises hit av fastlege eller av nevrolog.

Etter

Informasjon om sykdommen til deg med MS er en viktig del av behandlingen. Sammen med individuelle tiltak kan det gi økt egenomsorg, forståelse av funksjonsnedsettelsen og dermed bidra til mestring og endringsprosesser for deg.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?