Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

​Informasjon om COVID-19 og amming per 1. juli 2020

Nasjonal kompetansetjeneste har i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk barnelegeforening utarbeidet en anbefaling om amming og COVID-19 for helsepersonell. Dokumentet vil bli gjenstand for fortløpende revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

Råd om amming og COVID-19


Amming og mat til spedbarn: Filmer og veiledning til foreldre

 

Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Helsedirektoratet har etablert et samarbeidsprosjekt for å utvikle digital informasjon og veiledning til foreldre om amming og ernæring til spedbarn. Mange ulike temaer skal omtales. En testversjon med 8 filmer, spørsmål og svar om amming og morsmelk, er lagt ut på Helsenorge. Vi har prioritert temaer om amming og morsmelk den første tiden etter fødselen. 

Amming og ernæring det første året (veiledningsfilmer)

Aktuelt

 • MBV e-læring 10-trinn

  E-læringskurset er basert på WHO/UNICEFs oppdaterte og evidensbaserte Ti trinn for vellykket amming. Kurset består av en opplæringsmodul og en avsluttende test.

 • Nok vitamin B12 i morsmelk

  Friske ammede barn av mødre med tilfredsstillende B12 status ikke er utsatt for å få B 12 mangel

 • Berikning av morsmelk«Næringsbomber» ved dårlig vektøkning?

  Bruk av beriket morsmelk, såkalte «næringsbomber», til fullbårne ammede spedbarn som ikke går nok opp i vekt, bør ikke initieres av helsestasjonstjenesten, i følge Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.

 • Amming reduserer antibiotikaresistente bakterier i barnets tarm

  En studie fra Universitetet i Helsinki har vist at amming utover et halvt år reduserer antall antibiotikaresistente bakterier i barnets tarm.

 • Stress og amming

  Kan avslapningsøvelser påvirke amming? Stress hos mor kan være negativt for amming. En randomisert studie fant at en enkel avslapningsøvelse ga mindre stress hos mor og bedre søvn og raskere vektøkning hos spedbarna de første ukene.

 • Helseeffekter

  Foruten å være en best mulig ernæring for spedbarn inneholder morsmelk en rekke spesialiserte komponenter og substanser. Disse bidrar til å beskytte barnet mot infeksjoner, bidrar i utvikling og modning av barnets eget immunapparat, samt ut...

 • Mor-barn-vennlig standard (MBV)

  Mor-barn-vennlig initiativ (MBV) har vært et initiativ for å fremme amming. Effekten er godt dokumentert og det er nå en kvalitetsstandard som er forventet av helsetjenesten.

 • Mor-barn-vennlig sykehus

  WHO/Unicef har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for Ti trinn for vellykket amming. Disse ble revidert og oppdatert . Den nye versjonen er bearbeidet for norske forhold og inneholder forklaring, implementering og kriterier til hvert trinn.

 • Brystspreng, mastitt og abscess

  De ulike inflammatoriske tilstandene i brystet kan deles i flere stadier: Brystspreng/melkestase, tilstoppede melkeganger, inflammatorisk mastitt (abakteriell), bakteriell mastitt og abscess. Grensen mellom tilstandene er flytende. Det er...

 • Smerter i brystene

  Smerter i brystene under og/eller mellom amming kan ha mange årsaker, blant annet sopp, Raynaud's fenomen og melkeblemme.

 • Melkeproduksjon: øking, reduksjon, avslutning

  Nesten alle kvinner kan produsere nok melk til å fullamme forutsatt en god ammestart. Imidlertid er det enkelte kvinner som har problemer med å få nok melk og andre har for mye. I noen tilfeller kan det være aktuelt å avslutte melkeproduksj...

 • Medisinske brystkomplikasjoner ved amming

  Dokumentet "Hva leger må vite om medisinske brystkomplikasjoner" erstattes her av faner for de ulike problemstillingene.

 • Fordelene ved morsmelk oppveier risikoen fra miljøgifter

  Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert forskningen om morsmelkens positive egenskaper opp mot mulige negative effekter som miljøgifter i morsmelk kan ha.

 • Hva er effekten av Ammekyndig helsestasjon?

  Nasjonal kompetansetjeneste for amming har gjort en intervensjonsstudie for å se på effekten av innføring av Ammekyndig helsestasjon.

 • Fordel med fullamming til seks måneder

  I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver Gry Hay og Anne Bærug om det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget for fullammingsperioden.

 • Amming og hud-mot-hud kontakt kan forebygge lavt blodsukker hos nyfødte

  Amming og hud-mot-hud kontakt kan forebygge lavt blodsukker hos nyfødte.

 • Sammenhengende søvn hos spedbarn

  Tidsskriftet Pediatrics publiserte nylig en studie der man undersøkte sammenhengen mellom spedbarns søvnmønster og deres mentale og psykomotoriske utvikling samt mors stemningsleie.

 • Amming - helseeffekter for mor og barn

  Oversiktsartikkel i The Lancet 2016 oppsummerer helseeffekter ved amming for mor og barn

 • Baby-friendly Hospital Initiative gir økt amming

  Systematiske oversikter finner at Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) øker ammeforekomsten

 • NEO-BFHI dokumenterNeo-BFHI: Hvordan skårer norske neonatalavdelinger?

  Kartleggingen viste at Norge var blant de 10 landene som i snitt skåret høyest.

 • Spedbarnsernæring og vektøkning

  Amming er forbundet med gunstigere vektøkning og lavere BMI det første leveåret sammenlignet med morsmelkerstatning.

 • IBCLC

  International Board Certified Lactation Consultant (internasjonalt sertifisert ammeveileder) er en beskyttet tittel og sier noe om hvilket nivå og erfaring en ammeveilederen har.

 • Fagmateriell

  Det publiseres kontinuerlig fagstoff som kan gjøre det vanskelig å orientere seg i fagfeltet. NKA foreslår et utvalg av bøker, vitenskapelige artikler, rapporter og filmer. Det er utarbeidet studiespørsmål til utvalgte bøker og filmer.

 • Kliniske problemstillinger

  NKA mottar mange henvendelser om kliniske problemstillinger. Utfra de hyppigst forekommende, utarbeides dokumenter med anbefalinger om diagnostikk og behandling.

 • Medikamenter

  Manglende kunnskap blant helsepersonell kan føre til at ammende mødre som behandles med legemidler, får beskjed om å avvenne barnet eller å gi morsmelkerstatning, selv når de bruker medikamenter som ikke vil påvirke barnet.

 • Ammeveiledning

  Her finner du skjemaer for systematisk vurdering av amming og barnets trivsel. I tillegg til informasjon om Ammehjelpens nettside.

 • Fagstoff om amming og morsmelk

  Her finner du teoretisk og praktisk fagmateriell, som omhandler alt fra teori om amming, (bakgrunn), til kliniske problemstillinger, medikamenter og praktisk ammeveiledning. 

 • Kurs og kompetanseutvikling - amming

  NKA arrangerer jevnlig ammeveiledningskurs for helsepersonell. I tillegg tilbyr NKA videreutdanning i ammeveiledning i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Informasjon om internasjonal spesialisering innen ammeveiledning, IBCLC, presenteres.

 • Kurs og konferanser

  Nasjonal kompetansetjeneste for amming tilbyr jevnlig ammeveiledningskurs for helsepersonell ved sykehus og i primærhelsetjenesten. I tillegg gis informasjon om aktuelle konferanser.

 • Videreutdanning i ammeveiledning (Via)

  Videreutdanning i ammeveiledning er et deltidsstudium over to semestre som gir 20 studiepoeng. Studiet er rettet mot helsepersonell og arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Nyheter

Om Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal bygge opp og spre kunnskap om morsmelk og amming. NKAs kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, oppfølging av Mor-barn vennlig initiativ i primær- og spesialisthelsetjenesten, utredning av kliniske problemstillinger, forskning, samt bidrag til faglige retningslinjer.

Tjenesten retter seg mot helsepersonell. Mødre som trenger råd ved ammeproblemer eller medikamentbruk, bes kontakte egen helsestasjon, fastlege, mor-til mor organisasjonen Ammehjelpen (nettside) eller Trygg mammamedisin (nettside)

Tjenestens funksjon er å:
• Sikre nasjonal kompetanseoppbygging, nettverksbygging og spredning av kompetanse
• Etablere nødvendige faglige standarder og formidle disse
• Bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet
• Gi råd og faglig støtte til helsetjenesten
• Være rådgivende instans for landets myndigheter og andre
• Styrke samfunnsmessige forhold som muliggjør optimal amming
• Styrke internasjonalt samarbeid for å fremme amming


Hvorfor skal Norge ha en Nasjonal kompetansetjeneste for amming?
Nasjonalt ammesenter ved Rikshospitalet ble offisielt åpnet i 1999 av WHOs daværende generalsekretær Gro Harlem Brundtland. Grunnlaget for NKA ble i stor grad lagt i forbindelse med prosjekt Mor-barn-vennlig initiativ (1993-96) som ble finansiert av Statens helsetilsyn. Prosjektet avdekket et stort behov for et nasjonalt, koordinerende ressurssenter for amming.


I januar 2003 kom Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) om folkehelsepolitikken hvor det heter at "Regjeringen vil etablere en permanent funksjon som nasjonal ammekoordinator. Denne funksjonen ivaretas i dag av Nasjonalt ammesenter."


I 2005 ble senteret utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter for amming av Helse- og omsorgsdepartementet, etter anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet. I 2011 fikk senteret et nytt navn: Nasjonal kompetansetjenste for amming


• Det fødes nærmere 60.000 barn i Norge hvert år. 99 % av disse får morsmelk den første tiden etter fødselen.
• Ved 6 måneder ammes 71 % og ved 1 års alder er andelen som ammes rundt 35% (Tall fra Spedkost 2013). Mange mødre opplever ammeproblemer som kunne vært forebygget eller løst ved bedre kvalifisert hjelp.
• Det er godt dokumentert at morsmelk er den beste næring for spedbarn. Brystbarn er friskere enn barn som får erstatning og amming fremmer kvinners helse. Amming er dermed av stor sykdomsforebyggende verdi.
• En stor gruppe helsepersonell har ammeveiledning og morsmelk som et viktig arbeidsområde og trenger forskningsbasert oppdatering.

Ansatte

 

Ina Landau Aasen, Jordmor, IBCLC, MNSc

Leder av senteret, utdannet jordmor og ammeveileder, samt internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun har en master i sykepleievitenskap, som er bygget på en observasjonsstudie om helsepersonells ammeveiledning på barselavdelingen. Hun har bred erfaring innen feltet gjennom sitt arbeid som jordmor, fagutvikler og ammeveileder ved kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus.
xaiaas@ous-hf.no   Tlf: 23 07 54 04

                

Anne B. Bærug, forsker, ernæringsfysiolog, ph.d.
Utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Disputerte i 2018 med avhandlingen: Breastfeeding support: What works? A population-based pragmatic trial and a multi-ethnic cohort study. I 1992 tok hun sammen med Gro Nylander initiativet til den norske oppfølgingen av WHO/UNICEFs Baby-friendly Hospital Initiative (Mor-barn-vennlig initiativ). Hun var prosjektkoordinator for WHOs Multicentre Growth Reference Study i Norge (1998 – 2002). Fra 2005 til 2019 var hun leder av Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Faglige interesser: spedbarnsernæring, effekt av tiltak for å fremme amming, sosial ulikhet i amming/helse, tilrettelegging for amming i helsetjeneste og samfunn.
anne.baerug@ous-hf.no Tlf: 23 07 54 02


Elisabeth Tufte, Helsesøster, IBCLC, MPH
Hun er utdannet helsesøster og internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun tok i 2005 en master i folkehelsevitenskap med emnet: "Norske kvinners ammeproblemer". Hun har lang erfaring fra arbeid ved intensiv for nyfødte og som helsesøster. Hun har også arbeidet i prosjektet "Mor-barn-vennlig initiativ", med fokus rettet mot helsestasjonen. Hun var prosjektleder i Verdens helseorganisasjons vekststudie av spedbarn, The growth reference study,  med spesielt ansvar for ammeveiledning.

Hun driver utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell i hele Norge, innenfor fagfeltet amming. I 2008 mottok hun Rikshospitalets Florence Nightingale pris for sin faglige dyktighet innenfor arbeidet med amming. Hun arbeider også deltid som spesialsykepleier ved nyfødtintensiv på Rikshospitalet.
etufte@ous-hf.no Tlf: 23075408

Tine Greve, Jordmor, IBCLC
Hun er utdannet jordmor, akupunktør og internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun har tidligere arbeidet som jordmor og ammeveileder ved fødeavdelingen på Aker sykehus. Der var hun også med på oppstart av ammepoliklinikken. Hennes hoved oppgave ved senteret, er å tilrettelegge og veilede ved høyskolestudiet "Videreutdanning i ammeveiledning".
tine.greve@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 01

Mette Ness Hansen, Jordmor, IBCLC, MPH
Hun er utdannet jordmor og har bred erfaring innen feltet. Hun er internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun tok i 2014 en master i folkehelsevitenskap med emnet: "Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009". Hun er ansatt i 50% stilling for MBVI-II som tar for seg re-evalueringen av alle tidligere godkjente sykehus og som også tilbyr evaluering av de sykehusene som ikke allerede er godkjente. Ett av hennes hovedfokus er oppfølging av neonatalavdelinger som ønsker å få godkjenningen "Mor-barn-vennlig neonatalavdeling". Hun er også ansatt som jordmor ved Nesoddtangen helsestasjon i svangerskapsomsorgen.
mette.ness.hansen@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 05

Beate Fossum Løland, Forsker, dr. med.
Utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet ved Rikshospitalet siden 1990 med forskning og i klinikk. Disputerte i 1995 med en avhandling innen kreft-immunologi: Tumor-specific immune responses in man: p21 ras oncoproteins as targets for CD4+ and CD8+ T cells. Har flere års klinisk erfaring fra Medisinsk avdeling, Seksjon for blodsykdommer, Rikshospitalet. Har i nåværende arbeid ved NKA spesielt fokus på forskning, vurdering av denne samt opplæring, videreutdanning og rådgivning av leger og øvrig helsepersonell.
beate.fossum.loland@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 12


Solveig Thorp Holmsen, Rådgivende lege, MPH
Hun er lege og har erfaring fra kirurgi, indremedisin, ortopedi og legevakt. Hun har arbeidet ved Oslo Skadelegevakt, Oslo universitetssykehus siden 2001 hvor hun fortsatt er ansatt i en deltidsstilling. Hun tok i 1998 en Master of Public Health med hovedvekt innen epidemiologi. Hun er ansatt som rådgivende lege, med spesiell vekt på forskning, opplæring og videreutdanning av leger samt rådgivning når det gjelder medisinske problemstillinger knyttet til morsmelk og amming.
solveig.thorp.holmsen@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 07

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapporter

Nyhetsbrev fra nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrevet retter seg mot helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Nka formidler nye forskningsfunn og belyser aktuelle problemstillinger. I tillegg annonseres utdanning, kurs og konferanser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2020

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

2019

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 4

Nyhetstbrev 5
 

2018

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev 5

Nyhetsbrev 6

Nyhetsbrev 7

Nyhetsbrev 8     
 

2017

Nyhetsbrev 1  

Nyhetsbrev 2

2016

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev 5  

Nyhetsbrev 6  

Fant du det du lette etter?