Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

Fagartikler

Nyheter

Om Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal bygge opp og spre kunnskap om morsmelk og amming. NKAs kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, oppfølging av Mor-barn vennlig initiativ i primær- og spesialisthelsetjenesten, utredning av kliniske problemstillinger, forskning, samt bidrag til faglige retningslinjer.

Tjenesten retter seg mot helsepersonell. Mødre som trenger råd ved ammeproblemer eller medikamentbruk, bes kontakte egen helsestasjon, fastlege, mor-til mor organisasjonen Ammehjelpen (nettside) eller Trygg mammamedisin (nettside)

Senterets funksjon er å:
• Sikre nasjonal kompetanseoppbygging, nettverksbygging og spredning av kompetanse
• Etablere nødvendige faglige standarder og formidle disse
• Bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet
• Gi råd og faglig støtte til helsetjenesten
• Rådgivende instans for landets myndigheter og andre
• Styrke samfunnsmessige forhold som muliggjør optimal amming
• Styrke internasjonalt samarbeid for å fremme amming


Hvorfor skal Norge ha en Nasjonal kompetansetjeneste for amming?
Nasjonalt ammesenter ved Rikshospitalet ble offisielt åpnet i 1999 av WHOs daværende generalsekretær Gro Harlem Brundtland. Grunnlaget for NKA ble i stor grad lagt i forbindelse med prosjekt Mor-barn-vennlig initiativ (1993-96) som ble finansiert av Statens helsetilsyn. Prosjektet avdekket et stort behov for et nasjonalt, koordinerende ressurssenter for amming.


I januar 2003 kom Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) om folkehelsepolitikken hvor det heter at "Regjeringen vil etablere en permanent funksjon som nasjonal ammekoordinator. Denne funksjonen ivaretas i dag av Nasjonalt ammesenter."


I 2005 ble senteret utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter for amming av Helse- og omsorgsdepartementet, etter anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet. I 2011 fikk senteret et nytt navn: Nasjonal kompetansetjenste for amming


• Det fødes nærmere 60.000 barn i Norge hvert år. 99 % av disse får morsmelk den første tiden etter fødselen.
• Ved 6 måneder ammes 71 % og ved 1 års alder er andelen som ammes rundt 35% (Tall fra Spedkost 2013). Mange mødre opplever ammeproblemer som kunne vært forebygget eller løst ved bedre kvalifisert hjelp.
• Det er godt dokumentert at morsmelk er den beste næring for spedbarn. Brystbarn er friskere enn barn som får erstatning og amming fremmer kvinners helse. Amming er dermed av stor sykdomsforebyggende verdi.
• En stor gruppe helsepersonell har ammeveiledning og morsmelk som et viktig arbeidsområde og trenger forskningsbasert oppdatering.

Ansatte

Anne B. Bærug, Cand. scient ernæring
Hun er leder av senteret og utdannet ernæringsfysiolog og har hovedfag innenfor området spedbarnsernæring.
Hun har arbeidet bl.a. som ernæringskonsulent ved Fylkeslegekontoret i Finnmark, for Statens ernæringsråd og som koordinator for Verdens helseorganisasjons vekststudie av spedbarn.

I 1992 tok hun sammen med Gro Nylander initiativet til den norske oppfølgingen av WHO/UNICEF-prosjektet "Mor-barn-vennlig initiativ".
Anne Bærug er norsk deltaker i EU-prosjektet "Breastfeeding in Europe" og er spesielt interessert i hvordan helsetjenesten og samfunnet for øvrig kan legges til rette for at flest mulig barn skal få morsmelk og mødrene en god opplevelse av ammingen.
anne.baerug@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 02


Elisabeth Tufte, Helsesøster, IBCLC, MPH
Hun er utdannet helsesøster og internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun tok i 2005 en master i folkehelsevitenskap med emnet: "Norske kvinners ammeproblemer". Hun har lang erfaring fra arbeid ved intensiv for nyfødte og som helsesøster. Hun har også arbeidet i prosjektet "Mor-barn-vennlig initiativ", med fokus rettet mot helsestasjonen. Hun var prosjektleder i Verdens helseorganisasjons vekststudie av spedbarn, The growth reference study,  med spesielt ansvar for ammeveiledning.

Hun driver utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell i hele Norge, innenfor fagfeltet amming. I 2008 mottok hun Rikshospitalets Florence Nightingale pris for sin faglige dyktighet innenfor arbeidet med amming. Hun arbeider også deltid som spesialsykepleier ved nyfødtintensiv på Rikshospitalet.
etufte@ous-hf.no Tlf: 23075408

Tine Greve, Jordmor, IBCLC
Hun er utdannet jordmor, akupunktør og internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun har tidligere arbeidet som jordmor og ammeveileder ved fødeavdelingen på Aker sykehus. Der var hun også med på oppstart av ammepoliklinikken. Hennes hoved oppgave ved senteret, er å tilrettelegge og veilede ved høyskolestudiet "Videreutdanning i ammeveiledning".
tine.greve@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 01

Mette Ness Hansen, Jordmor, IBCLC, MPH
Hun er utdannet jordmor og har bred erfaring innen feltet. Hun er internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun tok i 2014 en master i folkehelsevitenskap med emnet: "Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009". Hun er ansatt i 50% stilling for MBVI-II som tar for seg re-evalueringen av alle tidligere godkjente sykehus og som også tilbyr evaluering av de sykehusene som ikke allerede er godkjente. Ett av hennes hovedfokus er oppfølging av neonatalavdelinger som ønsker å få godkjenningen "Mor-barn-vennlig neonatalavdeling". Hun er også ansatt som jordmor ved Nesoddtangen helsestasjon i svangerskapsomsorgen.
mette.ness.hansen@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 05

Beate Fossum Løland, Forsker, dr. med.
Utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet ved Rikshospitalet siden 1990 med forskning og i klinikk. Disputerte i 1995 med en avhandling innen kreft-immunologi: Tumor-specific immune responses in man: p21 ras oncoproteins as targets for CD4+ and CD8+ T cells. Har flere års klinisk erfaring fra Medisinsk avdeling, Seksjon for blodsykdommer, Rikshospitalet. Har i nåværende arbeid ved NKA spesielt fokus på forskning, vurdering av denne samt opplæring, videreutdanning og rådgivning av leger og øvrig helsepersonell.
beate.fossum.loland@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 12


Solveig Thorp Holmsen, Rådgivende lege, MPH
Hun er lege og har erfaring fra kirurgi, indremedisin, ortopedi og legevakt. Hun har arbeidet ved Oslo Skadelegevakt, Oslo universitetssykehus siden 2001 hvor hun fortsatt er ansatt i en deltidsstilling. Hun tok i 1998 en Master of Public Health med hovedvekt innen epidemiologi. Hun er ansatt som rådgivende lege, med spesiell vekt på forskning, opplæring og videreutdanning av leger samt rådgivning når det gjelder medisinske problemstillinger knyttet til morsmelk og amming.
solveig.thorp.holmsen@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 07


Ina Landau Aasen, Jordmor, IBCLC, MNSc
Hun er jordmor med bred erfaring innen feltet. Hun er ansatt i 100% stilling for å veilede helsepersonell og undervise. Hennes hovedfokus er oppfølging av Ammekyndig helsestasjon og hun deltar i arbeidet med høgskoleutdanningen "Videreutdanning i ammeveiledning". Hun har tidligere arbeidet som jordmor, fagutvikler og ammeveileder ved kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus. Hun har en Master i sykepleievitenskap fra 2015 som bygget på en observasjonsstudie om helsepersonells ammeveiledning.
xaiaas@ous-hf.no   Tlf: 23 07 54 04

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapporter

Nyhetsbrev fra nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrevet retter seg mot helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Nka formidler nye forskningsfunn og belyser aktuelle problemstillinger. I tillegg annonseres utdanning, kurs og konferanser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2019

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2
 

2018

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev 5

Nyhetsbrev 6

Nyhetsbrev 7

Nyhetsbrev 8     
 

2017

Nyhetsbrev 1  

Nyhetsbrev 2

2016

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev 5  

Nyhetsbrev 6  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.