Illustrasjonsbilde for Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

 

Kompetansetjenestens oppgaver

Vi skal styrke kvaliteten på tjenestene innenfor dobbeltdiagnosen
epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

 • Ivareta, bygge opp og formidle kompetanse innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunene.
 • Gi informasjon, undervisning, kurs og veiledning til fagpersoner.
 • Samarbeide med universiteter og høgskoler.
 • Bidra til gode pasientforløp og arbeidsmodeller.
 • Lede et nettverk av fagpersoner fra de ulike enhetene ved SSE og Solberg skole.
 • Lage handlingsplan for spredning av kompetanse. Vår referanse- gruppe har fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar med rådgivning og kompetanse.
 • Kartlegge pasienter for sykehusinnleggelse.

Behov for mer kompetanse?

Vi kan bidra med faglig undervisning og tilpassede kurs i samarbeid med dere. Ta kontakt

Epilepsi, autisme og utviklingshemming - digitalt kurs 13. til 19. september 2021

Velkommen til digitalt kurs: Epilepsi, autisme og utviklingshemming for helsepersonell og ansatte i skole/barnehage. Kurset er åpent mandag til fredag 13. til og med søndag 19. september.

Mer informasjon om kurset

Les mer om epilepsi hos personer med utviklingshemming og autisme på Helsenorge

Epilepsi hos personer med utviklingshemming og autisme (Helsenorge)

 Lær mer om epilepsi og autisme - filmer og e-læringer

Kompetansetjenesten tilbyr veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten og, der det er aktuelt, også til kommunehelsetjenesten. Ta kontakt på mail eller telefon, dersom dette er aktuelt.

Kompetansetjenesten bidrar og samarbeider med undervisningsenheten ved SSE om flere tilbud:

 • Kurs- og undervisning
 • Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme har LMS-kurs ca hvert 2. år
 • Undervisningsmateriell
Hva er epilepsi? Filmserie fra SSE i samarbeid med Norsk EpilepsiforbundUndervisningsfilm om anfallAnfallsstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam© - YouTube

På spørsmål om å logge på YouTube, svar bare: "nei takk".

Illustrasjonsfoto av e-læringskurs på nettbrett

Våre e-læringskurs er gratis og tilgjengelig for alle. Foto: Oslo universitetssykehus

E-læring om autisme

E-læring med egne kapitler om epilepsi og autisme, anfallsobservasjon, håndtering av anfall og miljøbetingelser.  Fagfolk ved Spesialsykehuset for epilepsi har bidratt.  E-læringen inneholder også filmklipp om anfall og hvordan man gir Buccolam. Nyttig kunnskap for mange fagpersoner i boliger etc.

Rapporten skrevet for fagpersoner innen helsevesenet, skolen og barnehager. Foreldre, søsken og andre nærpersoner kan også ha nytte av den. En rekke pasienthistorier gjør innholdet mer forståelig for leseren.  Rapporten er ment som et oppslagsverk. Den har en detaljert innholdsfortegnelse og en ordliste som forklarer faguttrykk.

Fagrapport om epilepsi og autisme - forsidebilde

Rapporten er gratis. Bestilles per mail til epilepsiogautisme@ous-hf.no

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Les om utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering ved epilepsi.

Du kan laste opp retningslinjen som App via App store/Play Store.

Illustrasjonsfoto av retningslinjen som app på mobil.

Ved å laste ned retningslinjen på app blir den lett tilgjengelig. Foto: Oslo universitetssykehus

 • velg «MyMedicalBooks» (MBB)
 • deretter «Administrere bøker»
 • og «kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi»

Retningslinje om autismevennlig innleggelse og mottak på sykehus

Retningslinje om autismevennlig innleggelse og mottak på sykehus

- Vi planlegger grundig når pasienter med sammensatte vansker skal legges inn ved Spesialsykehuset for epilepsi, sier Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Pårørende og nærpersoner deltar i planlegningen. Dette sikrer at nesten alle pasientene klarer å gjennomføre nødvendige undersøkelser. Vi ønsker å dele vår kunnskap med andre sykehusavdelinger og har laget en retningslinje. Målet er at alle pasienter som har behov for utredning og behandling skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring i møte med sykehusavdelingen.

Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.

Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Foto: Oslo universitetssykehus.

Tverrfaglig autismeteam ved Spesialsykehuset for epilepsi

  

Autismeteamet ved SSE

Autismeteamet høsten 2019. Bak f.v. Marte Aarva, Marie T. Mehammer, Linn Hansen, Nann Hauge. Foran f.v. Nina Kristiansen, Mathilde F. Lange og Iren Larsen. Foto: Oslo universitetssykehus.

Nann C. Ek Hauge - Leder av Autismeteamet, spesialsykepleier/rådgiver.

Vibeke Snarset - Sykepleier ved post 2/rådgiver.

Linn Hansen - Vernepleier ved post 2, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering.

Helene Andersen - vernepleier, post 2, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering.

Nina Kristiansen - Hjelpepleier ved seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Kirsti Egge Haugstad - barnesykepleier, seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Kristine Westad Holm - Sykepleier ved seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Karianne Muggerud - Spesialpedagog ved Spesialpedagogisk observasjonsenhet, seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Ida Otterdal Ofrim - sosionom, Klinisk service ved  Spesialsykehuset for epilepsi.

Marte Årva - Pedagog ved Solberg skole.

Ylva Østby - Psykolog, Ph.D. seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi.

Arbeidsmodell med tre faser

Vi arbeider etter en 3-fasemodell:  

 1. Telefonkartlegging før innleggelse
 2. Tilrettelegging under innleggelse 
 3. Kompetanseoverføring etter utskriving

Kartleggingsfasen: Målet med kartleggingsfasen er å innhente nødvendig informasjon slik at man kan tilrettelegge oppholdet individuelt. Oppholdet planlegges gjennom dialog med pasient, foreldre, nærpersoner eller lokalt hjelpeapparat, og konkretiseres i en behandlingsplan. 

Hospitaliseringsfasen: I løpet av innleggelsen gjennomgår pasienten individuelt tilrettelagte undersøkelser. Fagpersoner observerer og klassifiserer anfall, i samarbeid med pasientens følgepersoner. Gjennom dialog og veiledning foreslår vi medikamentell, miljø- og/eller atferdsmessige intervensjon. Undervisning om epilepsi og dens konsekvenser er sentralt.

Oppfølgingsfasen: Ved behov kan video-overført kompetanseoverføring tilbys. I enkelte tilfeller kan fagpersoner gi kompetanseoverføring i pasientens hjemmemiljø. Tverrfaglig personale ved SSE veileder og underviser foreldre og ulike instanser og nivåer i helse- og sosialtjenenesten, samt spesialpedagogiske miljøer.

Henvisning

Pasientene kan henvises fra alle leger, men det er vanligvis barneleger, nevrologer eller psykiatere som henviser. Alle pasienter skal ha vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i spesialisthelsetjenesten lokalt, før pasienten henvises til SSE.

Mandat og årsrapport

   Årsrapport 2020

Fagartikler om epilepsi og autisme

Epilepsi hos personer med utviklingshemming og autisme. Informasjon på Helsenorge.no

Utreder epilepsi hjemme hos pasienten

Spesialsykehuset for epilepsi har utviklet en ny modell for utredning og behandling av spesielt sårbare pasienter med spørsmål om epilepsi. Det har vært vellykket å utrede pasientene med ambulatorisk EEG (elektroencefalografi) gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av et utreiseteam. Dialogundervisning og påfølgende kompetanseoverføring har bidratt til bedre behandling for denne pasientgruppen.

Fruktbart autismeprosjekt

Ved Spesialsykehuset for epilepsi er det utviklet en ny trefasemodell for mennesker med epilepsi og autisme, en modell som har vist seg å gi gode behandlingsresultater. Denne artikkelen oppsummerer erfaringer fra prosjektsamarbeidet i perioden 2001 - 2006.  Mer informasjon i del to i fagrapporten «Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose» fra 2012.


Aktuelle nettsteder

Anbefalt fra kunnskapsbanken.net  

Om Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Lær mer om epilepsi og autisme  


Fant du det du lette etter?