HELSENORGE

Innføring av protonbehandling til Norge

I 2025 skal den første kreftpasienten behandles med protonterapi i Norge. Det skjer ved Radiumhospitalet i Oslo. Samme år åpner også protonsenteret i Bergen.

Protonbehandling blir tilgjengelig i Norge i 2025. Foto: Varian Medical Systems

​Den nye formen for strålebehandlingen er mer skånsom enn tradisjonell strålebehandling, og vil redusere faren for langtidsbivirkninger og seinskader. Protonbehandling skal bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Behandlingen er blant annet godt egnet for barn og unge.

Protonterapi skal etableres som en flerregional behandlingstjeneste som sikrer kreftpasienter lik tilgang til behandling uavhengig av hvor de bor i landet.

Kunnskapsløftet

I den norske satsingen er det også et høyt fokus på kunnskapsutvikling. Pasientbehandlingen skal integreres med forskning av høy kvalitet og i samarbeid med internasjonale miljø. Målet er å bidra til omfattende forskning og etablere ytterligere evidens for klinisk bruk av protonbehandling.

Organisering

Arbeidet med å etablere protonbehandling i Norge er organisert som et nasjonalt virksomhetsutviklingsprosjektet, som er eid av de fire regionale helseforetakene.

Styringsgruppen består av de fire administrerende direktørene for regionssykehusene, samt representanter fra Kreftforeningen og tillitsvalgte. 

Prosjektledelsen kommer fra driftsorganisasjonen i Helse Bergen HF, og består av direktør for kreftavdelingen Olav Mella og prosjektmedarbeider Brit Pedersen. Den nasjonale prosjektgruppen inkluderer også lederne av de tre ulike arbeidsgruppene. I arbeidsgruppene er alle de fire regionssykehusene representert.

Arbeidsgruppe for kliniske studier og behandlingsprotokoller

Arbeidsgruppen jobber med å etablere og igangsette kliniske protonstudier. Målet er at ca. 80 prosent av pasientene skal innlemmes i kliniske studier.

Gruppen ledes av Åse Bratland, leder, onkolog OUS (Oslo Universitetssykehus HF), sammen med onkologer fra de fire regionssykehusene; Thomas Kilvær, UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge HF), Hanne Tøndel, SOH (St. Olavs Hospital HF), Mirjam Alsaker, SOH, Geir Olav Hjortland, OUS, Marianne Brydøy, HB (Helse Bergen HF) og Jon Espen Dale, HB.

Arbeidsgruppe for flerregional behandlingstjeneste

Arbeidsgruppen skal sørge for etablering av protonbehandling som en flerregional tjeneste som dekker hele landet. Behov for bemanning, opplæring av personell, innkjøp av utstyr og IKT-system som kan kommunisere om overføring av store datamengder mellom samarbeidende sykehus er nødvendig å koordinere for å sikre at protonterapi skal bli godt implementert i hele Norge.

Gruppen ledes av Rune Sylvarnes, fysiker UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge HF). Medlemmer: Janne Heidi Tunstad, stråleterapeut UNN Universitetssykehuset Nord-Norge HF), Anne Dybdal Wanderås, fysiker St. Olavs hospital, Monica Eidem, onkolog St. Olavs Hospital HF, Reino Heikkilä, onkolog (Oslo Universitetssykehus HF), Einar Waldeland, fysiker (Oslo Universitetssykehus HF), og Terje Nordberg, onkolog (Haukeland universitetssjukehus HF).

Arbeidsgruppe for forskning og utvikling

Gruppen skal tilrettelegge for nasjonalt samarbeid om prekliniske studier og basalforskning. Konkrete forskningsaktiviteter skal foreslås. Både i Oslo og Bergen bygges og utstyres det ett forskningsrom og støttearealer til blant annet oppstalling av forsøksdyr. Gruppen skal planlegge for optimal utnyttelse av denne nasjonale infrastrukturen.

Gruppen ledes av professor Eirik Malinen (Universitetet i Oslo / Oslo universitetssykehus HF). 

Byggeprosjekt og utstyr til protonbehandling

Helse Sør-Øst RHF og Helse Bergen HF er byggherrer for byggene protonbehandlingen skal foregå i.  Det har vært gjennomført en felles utstyrsanskaffelse for begge regionsykehus i regi av Sykehusbygg HF, på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF/Helse Bergen HF.

De respektive helseforetakene står ansvarlige for virksomheten som skal opprettes og drives i disse byggene.

Kontaktinformasjon

  • Brit Pederen, sekretariat for det nasjonale prosjektet. Mobil: +47 97 59 74 53.
  • Kari Ulveseth, Kommunikasjonsrådgiver. Mobil: +47 91 17 15 41.
Fant du det du lette etter?