Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)

Grunnet koronavirusepidemien er det innført en rekke smitteforebyggende tiltak ved Oslo universitetssykehus. Seksjonen har nå tilnærmet normal kapasitet. For å hindre spredning av Covid-19 er det innført pretriage av alle pasienter som innlegges og skrives ut, dvs en kartlegging som skal avdekke om vedkommende har vært utsatt for smitte eller har symptomer som gir mistanke om smitte. Dette foregår per telefon. Mulighet for besøk vurderes i hvert enkelt tilfelle. For mer informasjon om Korona klikk på beredskapslenken under "les mer om Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme".


Les mer om Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)

Beredskap

Beredskap


Om seksjonen

PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemning/autisme, primært tilhørende helseregion Sør-Øst. Inntak skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjeneste innen psykiatri eller habilitering. Seksjonen drifter også Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse.


Seksjonen har to døgnenheter med til sammen tolv plasser, en spesialpoliklinikk for ambulante og polikliniske tjenester, samt Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse. 

PUA tilbyr utredning og behandling av psykisk lidelse hos:

 • Personer over 16 år med utviklingshemning, eventuelt med autismespekterforstyrrelser.
 • Personer over 16 år med autismespekterforstyrrelser med sammensatte vansker og funksjonsnivå tilsvarende utviklingshemning.

PUA tilbyr arenafleksible pasientforløp som kan bestå av døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester. Vi utreder, diagnostiserer, igangsetter behandling og tilrettelegger individuell miljøterapi.  PUA samarbeider med habiliteringstjenesten i fylkene, distriktspsykiatriske sentre (DPS), kommuner/bydeler og med annen spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern. PUA samarbeider også aktivt med pasientenes pårørende og tilbyr både pasient- og pårørendeundervisning. Seksjonen har et aktivt brukerråd. PUA er ISO 9001 sertifisert.

Seksjonen ledes av Maria Hagen Engebretsen.

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

PUA har ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse. Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen, men også mot brukere og befolkningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Slik kjører du til PUA

E18 fra Oslo og Drammen: Ta avkjøring 20 til Asker, følg skilting til Dikemark. Se kart under for kjøreanvisning til Verkensveien 19. (Trykk på bildet for å laste ned større versjon.)

PUA_Dikemark kart med parkering og kjøreanvisning.jpg


Målgruppe

Personer fra 16 år med behov for utredning og behandling av psykisk lidelse.

 • Personer med utviklingshemning og eventuelt med autismespekterforstyrrelser.
 • Personer med autismespekterforstyrrelser med store sammensatte vansker og med funksjonsnivå som personer med utviklingshemning.

Spesialisthelsetjenesten må forplikte seg til å samarbeide med PUA i utrednings- og behandlingsprosessen.


Henvisning

Inntak til både døgn- og poliklinisk behandling skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjeneste innen psykiatri eller habilitering. 

Henvisning sendes til sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus.
Henvisningen merkes: Psykisk helsevern for voksne - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme.

Ved henvisning til PUA må følgende punkter være besvart:

Hovedårsak til henvisning

Dagens fungering

Bakgrunnsinformasjon

Grad av utviklingshemning
Autismespekter-diagnose
Oppvekst og utvikling
Sykehistorie med tidligere og nåværende problemområder
Tidligere utredning, behandling og diagnoser
Livssituasjon og sosialt nettverk
Problemer knyttet til utagering, selvskading, suicidalitet og rusmiddelbruk
Somatiske forhold
Medikamenter pasienten har brukt og bruker, virkning/bivirkning
Eventuelle vedlegg som Individuell plan, habiliteringsplan og tidligere epikriser

Samtykke
Pasienten/pårørendes innstilling til henvisningen
Pasientens samtykkekompetanse
Samtykke fra pasienten/nærmeste pårørende til å innhente opplysninger som er relevante for utredning / behandling

Kontaktinformasjon
Nærmeste pårørende og samarbeidspartnere med tlf. nr og adresse

Behandling av søknad
Vi vil behandle søknaden når disse opplysningene fra spesialisthelsetjenesten foreligger. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller behov for nærmere informasjon (Telefon 915 91 405)

Døgnenhetene 

Døgnenhet 1 og 2 gir tilbud til personer med lett til dyp utviklingshemning og til personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med store sammensatte vansker som grenser mot en lett grad av utviklingshemning.

Vakt-skift på døgnenhetene:

07.45 – 15.15            
14.30 – 22.30            
22.00 – 08.00           

Enhetsleder for Døgnenhet 1 er Gunn Klevmoen.
Enhetsleder for Døgnenhet 2 er Dina Stenstad.

Spesialpoliklinikk og ambulante tjenester

Spesialpoliklinikken inngår i seksjonens behandlingstilbud. 

Inntak til poliklinisk behandling skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjeneste innen psykiatri eller habilitering. 
Henvisning sendes til sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus. Seksjonen vurderer om tilbudet skal gis som et rent poliklinisk tilbud eller i kombinasjon med døgnbehandling.

I samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste og førstelinje, tilbyr poliklinikken:

 • Ambulant utredning
 • Medikamentell behandling
 • Anbefalinger om igangsetting av behandling
 • Kompetanseoverføring


Ambulante tjenester vil også gjelde før og etter et opphold på døgnenhetene, og i samarbeid med lokale instanser.

Enhetsleder er Vibeke Johnsen Mellemsæter.

Pasientforløp

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale utarbeides sammen med lokal helsetjeneste. Samarbeidsavtalen beskriver pasientforløpet så lenge seksjon PUA er involvert i pasientforløpet til pasienten. Samarbeidsavtalens mål er å gi pasienten et helhetlig tilbud hvor alle aktører vet hva de skal bidra med.

Poliklinisk/ambulant tilbud

Poliklinikken tilbyr ambulante tjenester hvor pasienten utredes i sitt nærmiljø. Utredningen skal avdekke psykisk lidelse og se på miljøfaktorer som kan bedre pasientens livssituasjon.

Les mer om PUAs polikliniske/ambulante tilbud (PDF)

Døgntilbud

Ved behov for døgnkontinuerlig observasjon, legges pasienten inn ved en av døgnenhetene.

Døgnbehandling har tre faser:

 1. Poliklinisk forarbeid hvor det innhentes opplysninger, relasjonsbygging og tas nødvendige prøver.
 2. Innleggelse i døgnenhet hvor pasienten utredes.
 3. Poliklinisk etterarbeid. Fagdag med kompetanseoverføring til samarbeidspartnere. PUA hospiterer i bolig og overføre ansvaret for faglig oppfølging og behandling i henhold til samarbeidsavtalen.

Pasientforløp_nett.jpg

Les mer om PUAs døgntilbud (PDF)

Informasjonsbrosjyrer

Skole

PUA samarbeider med Kongsskogen videregående skole, avdeling Dikemark. Pasienter som er inntatt til døgnbehandling får tilbud om undervisning og/eller bistand til skoleoppgaver. Skoletilbudet tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov.

PUA Brukerråd

Brukermedvirkning er sentralt for å kunne gi et godt tilbud til brukere og pårørende.

Brukerrådet arbeider for å tale brukernes og de pårørendes sak og har som mål å styrke deres innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning. Medlemmene representerer nåværende brukere/pårørende og ulike organisasjoner innenfor psykisk helse, samt representanter for de ansatte.

Mandat

Brukerrådet skal være et formalisert og rådgivende organ for PUA:

 • Sikre kontakten mellom PUA-brukerråd og klinikkens brukerråd.
 • Være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasienter ved PUA.
 • Involvere pasienter og pårørende om forhold som er av betydning for pasientene ved PUA.
 • Blir informert om, og vil kunne uttale seg om, budsjett, virksomhetsplaner, prosjekter, utviklingstiltak og større omstillinger ved PUA.

Medlemmer i Brukerråd PUA

Medlemmene velges for to år av gangen.


Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse arrangerer årlig et seminar hvor aktuelle problemstillinger for pasientgruppen blir tatt opp.

Påmelding og informasjon om NKUP-seminaret 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

PUA holder til på Dikemark i Asker. 
Besøksadresse er Verkensveien 19, 1385 Asker

Telefon
23 06 61 20
Mandag - fredag kl. 09.00-15.00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF Ullevål
Psykisk helsevern for voksne
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Dikemark, Verkensveien 19

Praktisk informasjon

Besøksrom

​Mellom døgnenhet 1 og døgnenhet 2 finnes det et besøksrom som skal benyttes når det er besøk. Barn er hjertelig velkomne til besøksrommet.

Butikk

​Nærmeste dagligvarebutikk, Coop Extra Vardåsen, ligger ca 3 km fra PUA. Adresse: Slottsberget 2, 1385 Asker.

Kollektivtransport

​Det går tog til Asker stasjon. Fra Asker stasjon går det buss (rute 701) til Dikemark 2-4 ganger i timen.

Matservering for besøkende

​Det er ikke kantine på området, måltider bestilles og leveres fra kjøkkenet sentralt på Ullevål sykehus. Du må derfor avtale med døgnenheten på forhånd hvis du ønsker å spise hos oss.

Overnatting

​PUA har to hybler med enkel standard for overnatting. Hyblene inneholder seng med sengetøy og servant. Det er felles dusj.

Parkering

​Vi har en stor parkeringsplass som er tilknyttet seksjonen. Parkering er gratis. (Parkeringsplassen rett utenfor bygningen er reservert seksjonens biler)

Visittider

​Vi har i utgangspunktet ingen faste visitt-tider på døgnenhetene. Det er allikevel fint om du ringer på forhånd og avtaler tid slik at vi kan tilrettelegge for besøk i forhold til dags/kveldsaktiviteter.

Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-personer-med-utviklingshemningPsykiske lidelser hos personer med utviklingshemningPHabilitering ved psykiske lidelser for personer med moderat til dyp utviklingshemning – behandlingHabilitering ved psykiske lidelser for personer med moderat til dyp utviklingshemning – behandlingHabilitering ved psykiske lidelser for personer med moderat til dyp utviklingshemning – behandlingHabilitering ved psykiske lidelser for personer med moderat til dyp utviklingshemning – behandling
Utviklingshemming og angst- og belastningslidelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utviklingshemming-og-angst-og-belastningslidelserUtviklingshemming og angst- og belastningslidelserUUtviklingshemming og angst- og belastningslidelserUtviklingshemming og angst- og belastningslidelserUtviklingshemming og angst- og belastningslidelserUtviklingshemming og angst- og belastningslidelser
Utviklingshemming og psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utviklingshemming-og-psykoseUtviklingshemming og psykoseUUtviklingshemming og psykoseUtviklingshemming og psykoseUtviklingshemming og psykoseUtviklingshemming og psykose
Utviklingshemming og stemningslidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utviklingshemming-og-stemningslidelseUtviklingshemming og stemningslidelseUUtviklingshemming og stemningslidelseUtviklingshemming og stemningslidelseUtviklingshemming og stemningslidelseUtviklingshemming og stemningslidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-seksjon-psykiatri-utviklingshemningautisme/nasjonal-kompetansetjeneste-for-psykiatri-utviklingshemning-autismeNasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Fant du det du lette etter?